1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đóng góp của luận văn

Đóng góp của luận văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

7CHƯƠNG 11.1.Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lạm phát – lý thuyết Ngang

giá sứa mua (PPP):1.1.1.Quy luật một giá:

Giả định rằng khơng tồn tại chi phí giao dịch và thuế quan trong việc trao

đổi mậu dịch giữa hai thị trường. Khi đó, quy luật một giá phát biểu: giá

cả của những loại hàng hoá tương tự khi được tính bằng một đồng tiền

chung tại mức tỷ giá hiện hành, ở cả hai thị trường phải ngang bằng nhau.

1.1.2. Lý thuyết ngang giá sức mua (PPP) - mối quan hệ giữa lạm phát,

giá cả hàng hoá xuất nhập khẩu và tỷ giá hối đoái:

Xét về mặt lý thuyết, nếu các yếu tố khác như nhau, khi tỷ lệ lạm phát của

một nước tăng tương đối so với lạm phát của một nước khác, hàng hố của

nước đó sẽ có mức giá đắt tương đối và do đó mức cầu đồng tiền nước đó

giảm do xuất khẩu giảm. Trong khi đó, do hàng hố trong nước đắt tương

đối, người tiêu dùng và các cơng ty trong nước có lạm phát cao có xu

hướng tăng nhập khẩu làm cho cung tiền tăng lên. Cả hai lực này tạo áp

lực giảm giá đồng tiền của nước có mức lạm phát cao. Vì tỷ lệ lạm phát

thường khác nhau giữa các quốc gia, đã tạo nên các mẫu hình mậu dịch

quốc tế thích hợp và từ đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối.

Có hai hình thức khác nhau của lý thuyết Ngang giá sức mua: hình thức

tuyệt đối và hình thức tương đối.8Hình thức ngang giá sức mua tuyệt đối: mở rộng nền tảng lý luận của Quy

luật một giá. Lý thuyết ngang giá sức mua tuyệt đối cho rằng: tỷ giá hối

đoái danh nghĩa giữa hai đồng tiền phải ngang bằng với tỷ lệ tổng mức giá

cả giữa hai quốc gia, do đó tiền tệ của quốc gia này sau khi được quy đổi

qua tỷ giá danh nghĩa, sẽ có sức mua tương đương trong quốc gia kia.

Hình thức ngang giá sức mua tương đối giải thích cho bất hồn hảo của thị

trường như chi phí vận chuyển, thuế quan và hạn ngạch. Hình thức này

cho rằng do các bất hoàn hảo của thị trường, giá cả của những hàng hố

giống nhau ở các nước khác nhau sẽ khơng nhất thiết bằng nhau khi được

tính bằng một đồng tiền chung. Tuy nhiên, theo hình thức này, tỷ lệ thay

đổi trong giá cả hàng hoá sẽ phần nào giống nhau khi được tính bằng một

đồng tiền chung, miễn là chi phí vận chuyển và các hàng rào mậu dịch

khơng thay đổi.

1.1.3

Nói khác đi

Đường cong Philip mới nhấn mạnh

vai trò của kỳ vọng lạm phát.

Theo mơ hình đường cong Philip mới của Keynes, khung lý thuyết kiểm

định lạm phát trong bối cảnh của đường cong Philip truyền thống có dạng:(1)9Tương tự, khung lý thuyết kiểm định lạm phát trong bối cảnh đường cong

có dạng như sau:(2)

Trong đó:

π : tỷ lệ lạm phát;

E : kỳ vọng;liên10khôngv

.+11ền kinh tế1.2n qua:

i)ii)

iii)

iv)Sanyal, 1996; Okun, 1981; Kalecki, 1972).121.3. Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của mức độ mở cửa của

nền kinh tế đến lạm phát(Hsin –Yi Lin, 2010). Romer131.3-14.nhưộng củ

15cao.16Cộng

của mức độ mở cửa đế,1997), EX/Y171.3

ngắn hạrong hạn chế lạm phát trongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đóng góp của luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×