1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

a. Giải pháp cũ thường làm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.43 MB, 70 trang )


- Nội dung bài dạy có tính hệ thống, tính logic cao

- Học sinh được tìm hiểu và được học các đơn vị kiến thức rõ ràng, mạch lạc, ghi

chép bài đầy đủ.

Nhược điểm

- Bài học có nội dung liên quan đến thực tiễn. Đồ dùng hàng ngày trong gia đình

của các em học sinh như: chai, lọ, cốc thủy tinh, hũ sành, bát , chén sứ, xi măng dùng xây

nhà... là sản phẩm của ngành cơng nghiệp Silicat, đó là các ngành công nghiệp sản xuất

Thủy tinh, Gốm – Sứ, Xi măng, mà ở địa phương nơi các em sinh sống đều có các nhà

máy, làng nghề sản xuất, tuy nhiên học sinh mới chỉ biết qua sách vở khơng được tìm

hiểu thực tiễn, khơng được tiếp xúc với nguyên liệu, quy trình sản xuất và tìm hiểu về các

sản phẩm của q trình sản xuất, do đó chưa biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn

- Áp dụng các phương pháp dạy học truyền thống chưa phát triển năng lực, phẩm

chất cho người học như mục tiêu giáo dục đề ra, học sinh thụ động tiếp thu kiến thức, giờ

dạy dễ đơn điệu, buồn tẻ, kiến thức thiên về lí luận, ít chú ý đến kĩ năng thực hành của

người học, do đó kĩ năng vận dụng kiến thức vào đời sống thực tế bị hạn chế

b. Giải pháp mới

Bản chất của giải pháp mới.

Về mục tiêu

Mục tiêu hướng tới giáo dục học sinh nhằm tạo ra những con người phát triển hài

hoà về thể chất và tinh thần, có những phẩm chất cao đẹp, có các năng lực chung và phát

huy tiềm năng của bản thân, làm cơ sở cho việc lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời

theo đúng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể mà Bộ GD và ĐT đã

cơng bố.Trong đó chương trình giáo dục phổ thơng mới sẽ hình thành và phát triển cho

học sinh 5 phẩm chất chủ yếu là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 10

năng lực cơ bản, gồm: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực

giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngơn ngữ, năng lực tính tốn, năng lực tìm hiểu tự

nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể

chất. Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình GDPT còn

góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.

Căn cứ vào các mục tiêu trên sáng kiến nhằm khắc phục hạn chế của giải pháp cũ,

đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học

Cụ thể là:

- phát triển bốn năng lực cơ bản, gồm: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải

quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực định hướng nghề nghiệp

- Phát triển ba phẩm chất chủ yếu, gồm: yêu nước, nhân ái, trách nhiệm

Về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

3Thể hiện qua các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn chủ đề

Lựa chọn chủ đề Công nghiệp Silicat là chủ để gần gũi với đời sống. Nội dung

phù hợp với việc học tập trải nghiệm của học sinh. Các nội dung kiến thức học tập gắn

liền với các tình huống từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương, những vấn đề cần

giải quyết ở địa phương. Học sinh hào hứng tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ được

giao

Bước 2: Lập kế hoạch.

Là việc tìm các nguồn lực và thời gian, khơng gian cần cho việc hoàn thành các

mục tiêu. Xác định chi phí về tất cả các mặt. Hơn nữa phải tìm ra phương án chi phí ít

nhất cho việc thực hiện các mỗi mục tiêu đó. Kế hoạch chung thể hiện những hoạt động

chính trong chủ đề dạy học ai là người phụ trách phối hợp làm việc.

Kế hoạch chi tiết: Được thể hiện trong giáo án trong đó giáo viên dự kiến thiết kế

chi tiết các hoạt động. Dự kiến các phương án, kịch bản của buổi học tập hoạt động trải

nghiệm sáng tạo.Trong bước này cần xác định rõ có bao nhiêu việc cần phải thực hiện?

Tiến trình và thời gian thực hiện như thế nào? Ai là người làm? u cầu cơng việc cần

đạt được là gì?

Hoạt động này phát huy được tinh thần hợp tác nhóm của các thầy cơ giáo trong

nhóm Hóa và các em học sinh tham gia, cùng trao đổi để tìm ra giải pháp hiệu quả và ít

tốn kém nhất

Bước 3: Tìm hiểu thực trạng.

Trong bước này giáo viên đề ra các tiêu chí cho học sinh điều tra thực trạng của

chủ đề đã lựa chọn: Tìm hiểu về nguồn tài nguyên thiên nhiên ở địa phương phục vụ cho

sản xuất, các ngành sản xuất, kinh doanh là thế mạnh của địa phương,nguyên liệu, quy

trình sản xuất và các sản phẩm của q trình sản xuất

Bước 4: Tìm kiếm thơng tin liên quan.

Đối với giáo viên: Tìm kiếm thơng tin về chủ đề lựa chọn tại nơi có thể tổ chức

cho học sinh học tập trải nghiệm. Liên hệ nhờ tư vấn giúp đỡ chia sẻ của chuyên gia, nhà

khoa học…..

Đối với học sinh: Giáo viên phân công nhiệm vụ cho các nhóm tìm kiếm thơng

tin có thể bằng các phương pháp như tìm kiếm tài liệu, sách báo, thư viện điện tử, phỏng

vấn…

Bước 5: Tổ chức hoạt động trải nghiệm.

- Về thành phần tham gia: Lớp 11A, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ mơn hóa

học, Ban giám hiệu, phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương, doanh nghiệp......

- Về quy mơ: Tổ chức theo lớp nhằm giảm chi phí và thời gian thức hiện4- Về địa điểm: Tổ chức cho học sinh trải nghiệm ở các Nhà máy, cơ sở sản xuất tại

các xã trên địa bàn Huyện Nho Quan, gần trường: Xã Gia Thủy, Gia Sơn, và Nhà máy Xi

măng thuộc Huyện Gia Viễn

- Về hình thức tổ chức: Dạy học tại điểm trải nghiệm, tham gia các hoạt động thực

tế, tham quan…

- Về hình thức báo cáo: Xây dựng video, sân khấu hóa, hội thi, bài báo cáo…

Bước 6: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Về phía giáo viên:

Xây dựng các loại phiếu đánh giá để đánh giá hoạt động dạy học trải nghiệm từ

đó đánh giá khách quan hiệu quả của tổ chức hoạt động học, điều chỉnh cho phù hợp với

mục tiêu giáo dục.

+ Phiếu đánh giá năng lực khoa học Hóa học: Phiếu này giáo viên thiết kế theo nội

dung kiến thức khoa học trong chủ đề để kiểm tra học sinh.

+ Phiếu đánh giá năng lực hợp tác nhóm: Phiếu này giáo viên xây dựng dựa trên

các tiêu chí hoạt động nhóm.

+ Phiếu đánh giá sự phát triển bản thân: Phiếu này giúp học sinh tự đánh giá được

những sự thay đổi của bản thân sau hoạt động học.

Tổng kết các loại phiếu đánh giá, từ đó đánh giá khách quan hiệu quả của hoạt

động học, điều chỉnh phù hợp với mục tiêu giáo dục.

- Về phía học sinh: Hồn thành các loại phiếu đánh giá.

(Minh chứng tại các bước tổ chức hoạt động trải nghiệm bài Cơng Nghiệp silicatHóa học 11- PHỤ LỤC 1)

Về hình thức báo cáo kết quả trải nghiệm

Lựa chọn hình thức báo cáo: Sân khấu hóa qua chun đề ngoại khóa với chủ đề: “

Dạy học gắn với sản xuất kinh doanh trong phần công nghiệp Silicat môn hóa học

lớp 11”. Cụ thể là

-Mục tiêu của chuyên đề: nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học,

trong đó chú trọng các năng lực: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải

quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực định hướng nghề nghiệp,

đồng thời phát huy tối đa năng khiếu cá nhân: hát, nhảy, múa, hội họa, biên kịch,-biên tập...

Thống nhất giữa các nguồn lực, nhân lực tham gia:+ Các lực lượng tham gia chuyên đề ngoại khóa “ Dạy học gắn với sản xuất kinh

doanh trong phần cơng nghiệp Silicat mơn hóa học lớp 11”: Ban giám hiệu,

Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ mơn Hóa học, các thành viên

của các câu lạc bộ trong trường học, học sinh các lớp khối 11, phụ huynh học sinh5+ Các nguồn lực, nhân lực tham gia đảm bảo tính thống nhất trong xây dựng kế

hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch

+ Mỗi bộ phận được giao nhiệm vụ riêng, trong đó mỗi thành viên đảm bảo tính

thống nhất trong việc tổ chức thực hiện.

(Minh chứng tại kế hoạch tổ chức chuyên đề - PHỤ LỤC 3 )

-Kết cấu chương trình gồm 2 phần chính:

+ Phần 1: Báo cáo kết quả trải nghiệm: Lựa chọn hình thức báo cáo

bằng chương trình “Táo quân 2019”.

Chương trình là phần báo cáo kết quả của 4 nhóm dự án:

Nhóm 1: Sản xuất Thủy Tinh

Nhóm 2: Sản xuất Gạch

Nhóm 3: Sản xuất Sành

Nhóm 4: Sản xuất Xi măngNội dung báo cáo của mỗi nhóm phải thể hiện được: Nguyên liệu, quy trình sản

xuất, các sản phẩm của quá trình sản xuất Thủy tinh, Gạch, Sành, Xi măng và minh họa

bằng hình ảnh trực quan hoặc thực hành một cơng đoạn trong q trình sản xuất

Hình thức báo cáo: Biên tập và xây dựng kịch bản Táo qn qua các hình thức như:

phóng sự, trình diễn thời trang, thuyết trình, múa, nhảy, hát, hội họa, tranh ảnh, thiết bị

trực quan…

Tiêu chí đánh giá: Đảm bảo đủ nội dung kiến thức, hình thức sinh động, hấp dẫn

người xem

(Minh chứng tại phần kịch bản của các nhóm và một số hình ảnh của chuyên đềPHỤ LỤC 4,5)

+ Phần 2: Tổ chức đàm thoại với chủ đề Công nghiệp Silicat với mơi trường và

định hướng nghề nghiệp

Nội dung: mỗi nhóm cử một bạn đại diện tham gia đàm thoại và cùng trao đổi về 2

vấn đề:

Vấn đề thứ nhất: ô nhiễm mơi trường do q trình sản xuất của các ngành công

nghiệp Silicat và hướng khắc phục

Vấn đề thứ hai: Lựa chọn nghề nghiệp sau khi học xong bài công nghiệp Silicat

Hình thức: Đàm thoại trao đổi với đại diện của các nhà máy, cơ sở sản xuất và đại

diện các nhóm

Tiêu chí đánh giá: mức độ hiểu biết của học sinh về 2 vấn đề trên

(Minh chứng tại phần kịch bản đàm thoại- PHỤ LỤC 7)

Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp

Bồi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực người học qua hoạt động trải nghiệm gắn

với sản xuất, kinh doanh trong bài Công nghiệp Silicat thể hiện tính mới, tính sáng tạo so

với giải pháp cũ thường làm. Cụ thể như sau:6-Đảm bảo mục tiêu đổi mới giáo dục nhằm phát triển năng lực, phẩm chất

cho người học: Qua hoạt động trải nghiệm học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn,

ghi nhớ bài học hơn, đồng thời phát triển được các năng lực và phẩm chất đặc

biệt là khả năng giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn và định

hướng nghề nghiệp trong tương lai, làm cho bài học khơng còn khơ cứng, áp-đặt.

Đổi mới về không gian và thời gian học tập, trải nghiệm:

+ Về không gian: Qua báo cáo trải nghiệm với chuyên đề ngoại khóa “

Dạy học gắn với sản xuất kinh doanh trong phần cơng nghiệp Silicat mơn

hóa học lớp 11” học sinh được học tập và trải nghiệm ở không gian sân khấu.

điều này khác với không gian lớp học truyền thống. Trên sân khấu, sự tương tác

cao hơn về tính nghệ thuật.

+ Về thời gian: Học sinh được trải nghiệm, học tập có lộ trình, theo từng

giai đoạn, gắn với các mục tiêu cụ thể. Qua chuyên đề học sinh phát triển đầy đủcác năng lực chung và năng lực chuyên biệt.

- Gắn với định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh:

Khác với các bài dạy theo phương pháp truyền thống, giáo viên giới thiệu các ngành

sản xuất, học sinh nghe và tưởng tượng, dạy học bằng hình thức trải nghiệm học sinh

được thăm quan quá trình sản xuất, tham gia vào một số cơng đoạn của q trình sản xuất

từ đó hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp, giúp các em có cái nhìn đúng về

ngành nghề, yêu quý lao động và trân trọng các giá trị mà lao động mang lại

3. Hiệu quả kinh tế, xã hội dự kiến đạt được

a. Hiệu quả kinh tế:

- Qua hoạt động trải nghiệm

học sinh sẽ bộc lộ phẩm chất, năng lực chuyên biệt, năng lực chung và niềm đam mê,

sở trường của các em. Nhận thức rõ nhu cầu ngành nghề công việc trong xã hội, đòi

hỏi u cầu của cơng việc, tiết kiệm được thời gian để tìm hiểu lựa chọn nghề

nghiệp phù hợp với bản thân.

- Sáng kiến là nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên trong q trình giảng dạy mơn

hóa THPT, tiết kiệm thời gian để tra cứu các nguồn thông tin trên internet, báo đài…

b. Hiệu quả xã hội:

Thứ nhất: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống

một cách có tổ chức, có định hướng… góp phần tích cực vào hình thành và củng cố

năng lực và phẩm chất nhân cách.7Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (70 trang)

×