1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

II. Bảng mô tả chi tiết mục tiêu hình thành

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.71 MB, 35 trang )


Các

bước

thực

hiện

dự án

Bước 1

Giao

nhiệm

vụNội dung

các bước

thực hiện

dự ánLập kế

hoạch dạy

học, lựa

chọn nội

dung dạy

học.Lựa chọn

cơ sở sản

xuất kinh

doanh, các

địa điểm

trải nghiệmThời

gian

tiến

hànhTuần 1Tuần 1Kiến thức

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh- Giới thiệu, lên kế hoạch

thiết kế dự án: Xác định

nội dung, tên dự án, ý

nghĩa thực tế của dự án.

- Xây dựng bộ câu hỏi định

hướng.

- Thiết kế nhiệm vụ cho

học sinh.

- Chuẩn bị tài liệu hỗ trợ

giáo viên và học sinh cũng

như các điều kiện thực tế.

- Cùng học sinh xây dựng

tiêu chí đánh giá dự án.

- Liên hệ cho học sinh

tham quan trải nghiệm tại

cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Liên hệ khảo sát các cửa

hàng và nhu cầu thị trường

cơm cháy.- Xác định nội dung dự án

thông qua hướng dẫn của

giáo viên

- Xây dựng kế hoạch nhóm:

phân cơng nhiệm vụ đến

từng nhóm.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết

cho từng nhóm dự án: xác

định những việc cần làm,

thời gian dự kiến, vật liệu,

kinh phí, phương pháp tiến

hành.

- Tìm hiểu kiến thức liên

quan đến cơm cháy.

- Tìm hiểu các thông tin ban

đầu về sản xuất cơm cháy tại

địa phương qua người thân,

bạn bè...Kĩ năngThái độ- Năng lực tự

học và tự chủ.

-Năng lực giao

tiếp và hợp tác

- Năng lực

phát hiện và

giải quyết vấn

đề.

- Năng lực tiếp

nhận và xử lí

thơng tin.- Hào hứng

và chủ động

nhận nhiệm

vụ.phù hợp với

nội dung

dạy học.Bước 2

Học

sinh

thực

hiện

dự án,

trải

nghiệ

mLên kế

hoạch chi

tiết, phân

công nhiệm

vụ buổi trải

nghiệm.Trải nghiệm

thực tế cơ

sở sản xuất

kinh doanh,

các địa

điểm trảiTuần 2Tuần 2- Lên kế hoạch chi tiết

cùng học sinh vấn đề của

bài học gắn với việc sản

xuất, kinh doanh để học

sinh tìm hiểu tại cơ sở sản

xuất, kinh doanh.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất,

tạo điều kiện an toàn, thuận

lợi cho học sinh đi trải

nghiệm.- Theo dõi, hướng dẫn,

đánh giá học sinh trong quá

trình chuẩn bị và tiến hành

đi trải nghiệm.

- Theo dõi, hướng dẫn,

đánh giá HS trong quá- Lên kế hoạch chi tiết cùng

giáo viên hướng dẫn trải

nghiệm.

+ Các vấn đề cần giải quyết.

+Chuẩn bị các câu hỏi đặt

ra.

- Phân công nhiệm vụ các

thành viên trong nhóm theo

kịch bản chuẩn bị:

+ Người quay phim

+ Người phỏng vấn nghệ

nhân

+ Thư kí ghi chép

+ Người thực hành tại cơ

sở...

- Thự hiện nhiệm vụ theo kế

hoạch đã phân cơng: tiến

hành hồn thiện báo cáo lý

thuyết, làm sản phẩm cơm

cháy tại gia đình hoặc tại

xưởng sản xuất.- Năng lực hợp

tác, tự chủ.

- Năng lực

giao tiếp

- Năng lực

liên hệ, tìm

nguồn giúp đỡ

khi cần.

- Năng lực thu

thập thơng tin,

xử lý thơng tin

- Năng lực tính

tốn.- Tham gia

tích cực tìm

hiểu các cơ

sở sản xuất

kinh doanh.nghiệm.Bước 3

Thảo

luận để

hoàn

thiệnHoàn thiện

nội dung

báo cáo sản

phẩmBước 4

Báo

Báo cáo sản

cáo

phẩm tại

sản

trường.

phẩmTuần 3Tuần 4trình thực hiện dự án.

- Hỗ trợ học sinh: Cơ sở

vật chất, điều an toàn,

thuận lợi để học sinh tiến

hành dự án.

- Theo dõi, đánh giá sản

phẩm dự án của các nhóm.

- Chỉnh sửa, bổ sung nội

dung lần cuối.- Thường xuyên cập nhật

tình hình, phản hồi, thông

báo thông tin, tiến độ công

việc cho giáo viên và nhóm

bạn.

- Chuẩn bị tiến hành giới

thiệu sản phẩm bằng

powerpoint, video.

- Bước đầu hoàn thiện việc

đánh giá sản phẩm dự án của

nhóm, đánh giá sản phẩm dự

án của nhóm bạn theo tiêu

chí đã đưa ra.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật - Tiến hành báo cáo sản

chất cho buổi báo cáo dự phẩm thảo luận các vấn đề

án.

thu hoạch được tại buổi trải

- Theo dõi, đánh giá sản nghiệm

phẩm dự án của các nhóm. - Trả lời bộ câu hỏi định

hướng.

- Giới thiệu một số giai đoạn

sản xuất cơm cháy.

- Video tổng kết.Năng lực tự

học và tự chủ;

giải quyết vấn

đề và sáng tạo;

giao tiếp và

hợp tác.- Chia sẻ, hợp

tác, có tinh

thần

xây

dựng khi trao

đổi các vấn

đề bài học .Năng lực khám

phá bản thân,

giao tiếp, hợp

tác.Định hướng

ban đầu về

nghề nghiệp

trong tương

laiTrên đây là kế hoạch xây dựng bài học dự án “Dạy học định hướng nghề nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất và kinh

doanh cơm cháy ở Ninh Bình””. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Chi bộ, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong hội

đồng sư phạm nhà trường và các em học sinh, các bậc phụ huynh để giúp chúng tơi hồn thành tốt bài học học này.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!PHỤ LỤC III

LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP GẮN VỚI THỰC TIỄN SẢN XUẤT,

KINH DOANH CƠM CHÁY Ở NINH BÌNH

I. Thiết kế bài học

1. Mơ tả ngắn gọn về bài học

Sáng kiến được thiết kế với mục tiêu gắn lý thuyết với thực hành, liên hệ thực tiễn

tình hình sản xuất và kinh doanh cơm cháy ở địa phương Ninh Bình. Từ đó, giúp học sinh

có những định hướng nghề nghiệp đúng đắn.

Sáng kiến được xây dựng trên cơ sở một chủ đề hướng nghiệp ngoại khóa, do học

sinh tự nghiên cứu, tự xây dựng và báo cáo sản phẩm.

Chủ đề dạy học “Giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh cơm

cháy ở Ninh Bình” do nhóm Địa lí trường THPT Gia Viễn C, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh

Bình và học sinh thực hiện.

Địa điểm dạy học: trường THPT Gia Viễn C, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Bài học được thực hiện trong thời gian từ 10/09/2018 đến 14/11/2018.

2. Thời gian thực hiện (khoảng 02 tháng)

- Ngày bắt đầu: 10/09/2018.

- Ngày kết thúc: 14/11/2018

- Địa điểm thực hiện chủ đề tại trường THPT Gia Viễn C, huyện Gia Viễn – tỉnh Ninh

Bình và xã Trường Yên – huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình.

3. Mục tiêu học tập

Sau khi hồn thành chủ đề học tập này, học sinh có thể:

3.1. Kiến thức

- Biết được đặc điểm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh

Bình.

- Hiểu được tỉnh Ninh Bình có nhiều thuận lợi để phát triển nghề làm cơm cháy.

- Biết được quy trình làm cơm cháy.

- Biết được thực trạng phát triển nghề làm cơm cháy tại địa phương Ninh Bình.

- Biết cách đưa ra những định hướng phát triển và mở rộng nghề làm cơm cháy trong

tương lai.

- Biết đặt ra cơ hội việc làm cho bản thân, gia đình và xã hội qua nghề sản xuất và kinh

doanh cơm cháy.

3.2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng phân tích bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê.- Nâng cao kĩ năng tự học, tự nghiên cứu.

- Rèn luyện kĩ năng tìm kiếm, lưu giữ và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau

(internet, sách, báo, phỏng vấn,…) và rút ra kết luận.

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng cơng nghệ thơng tin như: xử lí âm thanh, hình ảnh; xây dựng

các đoạn video clip; xử dụng word, powerpoint, poster,…

- Rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng hợp tác, giải quyết vấn đề, kĩ năng đánh giá và

kĩ năng giao tiếp xã hội.

3.3. Thái độ

- Giúp học sinh có cái nhìn tổng qt hơn về hoạt động sản xuất của quê hương, từ đó biết

trân trọng hơn nghề truyền thống của quê hương.

- Có niềm tin vào khoa học, ham học hỏi, hứng thú tìm hiểu và giải thích các hoạt động

sản xuất kinh doanh trong xã hội.

- Có ý thức xây dựng tình bạn tốt đẹp trong nhà trường, tôn trọng luật pháp, giữ gìn

truyền thống lao động sản xuất.

- Nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, ý thức phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của địa

phương.

3.4. Định hướng hình thành năng lực

Sau khi thực hiện bài học học sinh sẽ hình thành được những năng lực sau:

- Năng hợp tác: Các em sẽ hình thành được kỹ năng làm việc theo nhóm, đồn kết, hợp

tác giữa các thành viên trong nhóm và giữa các nhóm.

- Năng lực giao tiếp: Giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, ứng xử nhất là khi đi phỏng

vấn và trình bày trước mọi người.

- Năng lực tự học: Qua bài học các em sẽ phát triển được năng lực tự học tốt hơn thông

qua việc tự tìm tòi và lựa chọn các tài liệu phù hợp cho bài họchọc tập.

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề: Học sinh hình thành được năng lực phân tích,

tổng hợp các vấn đề từ đó đưa ra các cách giải quyết thích hợp cho từng vấn đề.

- Năng lực tính tốn: Các em sẽ biết cách tra cứu thơng tin và phân tích số liệu từ đó biết

cách quan sát, tư duy so sánh, phân tích tổng hợp số liệu.

II. Đối tượng dạy học

- Tổng số học sinh tham gia: học sinh khối 12, trường THPT Gia Viễn C - Tỉnh Ninh Bình.

- Học sinh theo học chương trình cơ bản. Lực học của học sinh có sự phân hóa từ cao đến

thấp.

III. Chuẩn bị

1. Giáo viên

1.1. Thiết bị, đồ dùng dạy họcXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (35 trang)

×