1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Báo cáo sản phẩm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.71 MB, 35 trang )


Hình ảnh 4: Thành phẩmHình ảnh 5: Mời sản phẩmTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc. Lí luận dạy học địa lí. NXB Đại học sư phạm Hà

Nội.

[2] Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà. Dạy và học tích cực. NXB Đại học sư phạm.

[3] Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Kim Hồng. Phương pháp dạy học phát triển năng lực học

sinh phổ thông. NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh.

[4] Trần Thị Tuyết Oanh. Giáo dục học tập 1. NXB Đại học sư phạm Hà Nội.

[5] Các website:

1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%Acnh

2. https://hoanggiang.com.vn/com-chay-ninh-binh-nen-chon-mua-loai-nao-la-ngon-nhatnha-hang-hoang-giang/

3. https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1m_ch%C3%A1y

4. https://vtv.vn/trong-nuoc/dac-san-com-chay-ninh-binh-khong-co-phu-gia-chat-baoquan-20170519081428061.htmMỤC LỤC

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN………………………………………….1

1. Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng..................................................................................1

2. Nội dung...................................................................................................................... 2

a. Giải pháp cũ thường làm.........................................................................................2

b. Giải pháp mới cải tiến.............................................................................................3

3. Về hiệu quả dạy học....................................................................................................5

a. Hiệu quả kinh tế.......................................................................................................5

b. Hiệu quả xã hội........................................................................................................6

4. Điều kiện và khả năng áp dụng...................................................................................7

a. Điều kiện áp dụng....................................................................................................7

b. Khả năng áp dụng...................................................................................................7

c. Danh sách những giáo viên tham gia dự án:...........................................................8

PHỤ LỤC I: Phương pháp dạy học dự án kết hợp với trải nghiệm sáng tạo … 9

I. Phương pháp dạy học dự án.........................................................................................9

II. Dạy học trải nghiệm sáng tạo...................................................................................10

PHỤ LỤC II: Kế hoạch dạy học...........................................................................13

I. Thông tin về các lớp tham gia thực nghiệm...............................................................13

II. Bảng mơ tả chi tiết mục tiêu hình thành...................................................................14

PHỤ LỤC III: Lập kế hoạch xây dựng chủ đề dạy học chi tiết.........................19

I. Thiết kế bài học..........................................................................................................19

1. Mô tả ngắn gọn về bài học....................................................................................19

2. Thời gian thực hiện (khoảng 02 tháng)..................................................................19

3. Mục tiêu học tập....................................................................................................19

II. Đối tượng dạy học....................................................................................................20

III. Chuẩn bị..................................................................................................................21

1. Giáo viên...............................................................................................................21

2. Học sinh.................................................................................................................21

IV. Phương pháp dạy học..............................................................................................21

V. Tiến trình dạy học.....................................................................................................21

1. Khái quát chung về tiến trình dạy học...................................................................21

2. Kế hoạch dạy học chi tiết.......................................................................................23

PHỤ LỤC V: Đánh giá kết quả thực hiện dự án.......................................................30

PHỤ LỤC VI: Hình ảnh quá trình thực hiện dự án.................................................31

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................34Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (35 trang)

×