1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Phụ lục 4. Hình ảnh sản phẩm báo cáo kết quả chuyên đề “TUẦN HƯỚNG NGHIỆP”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (480.78 KB, 40 trang )


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách

1. PGS.TS Huỳnh Văn Sơn (chủ biên) – Th.S Nguyễn Thị Diễm My, “Phát triển năng

lực dạy học tích hợp – phân hóa cho giáo viên các cấp học phổ thơng”, NXB ĐHSP

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015.

2. Trường Đại học Sư phạm Hà nội, “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên hạng II trung học phổ thông”, NXB ĐHSP. năm 2018.383. Nguyễn Văn Tuấn, “Cẩm nang nghiên cứu khoa học Từ ý tưởng đến cơng bố”,

NXB ĐHTH Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018.

Tạp chí

4. Cẩm nang tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2019, Báo tuổi trẻ, NXB Thông

tấn.

Website

5. https://slideshare.vn/giaoduchoc/to-chuc-tu-van-huong-nghiep-vatu-van-tuyen-sinh-cho-nhom-lon-hoc-sinh-cap-trung-mneauq.html

Nguyễn Ngọc Tài, Hồ Phụng Hoàng, Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển

sinh nhóm lớn học sinh cấp trung học phổ thông

6. https://vnexpress.net/giao-duc/hoat-dong-trai-nghiem-mon-hoc-moi-tronggiao-duc-pho-thong-3698299.htmlMỤC LỤC

I. TÊN SÁNG KIẾN, LĨNH VỰC ÁP DỤNG...............................................................2

1. Tên sáng kiến:........................................................................................................2

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN.........................................................................................2

1. Giải pháp cũ thường làm:......................................................................................2

2. Giải pháp mới........................................................................................................4

2.1 Cơ sở của giải pháp........................................................................................4

2.2 Bản chất của giải pháp...................................................................................5

2.3 Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp.............................................................6

393. HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC....................................7

3.1. Hiệu quả kinh tế:................................................................................................7

3.2. Hiệu quả xã hội:..................................................................................................8

4. ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG................................................................8

4.1. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:....................................................8

4.2. Khả năng áp dụng...............................................................................................9

5. KẾT LUẬN...............................................................................................................9

PHỤ LỤC 1: Giáo án minh họa trải nghiệm sản xuất kinh doanh mắm tép...............10

Phụ lục 2: Các phiếu và báo cáo thu hoạch của học sinh.............................................29

Phụ lục 3. Giáo án hướng nghiệp.................................................................................30

Phụ lục 4. Hình ảnh sản phẩm báo cáo kết quả chuyên đề “TUẦN HƯỚNG NGHIỆP”

..................................................................................................................................... 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................393940Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

×