1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIÀN CHỦ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.59 MB, 61 trang )


ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM- Gán điều kiện biênSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 32ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM- Giải phóng liên kết giữa dầm ngang và dầm dọcSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 33ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM1.2.2. Khai báo tải và gán tải

- Nhập tải trọng và gán tải trọngSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 34ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM- Nhập tải trọng lànSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 35ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 36ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM- Xuất kết quả midas

+ Dầm dọcSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 37ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM+ Dầm ngangSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 38ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM+ Thanh chóng, thanh treoSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 39ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM+ Thanh xiênSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 40ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM+ Biên dướiSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 41ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM+ Biên trênSVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 42Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (61 trang)

×