1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ NÚT GIÀN CHỦ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.59 MB, 61 trang )


GVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPKhả năng chịu lực của một bu lông: N  b  P.nms . f lk

 c (theo tiêu chuẩn 5574-2012)nms - số mặt ma sát

f=0.35 và  c =1,06 – hệ số ma sát và hệ số độ dung sai giữa đường kinh

bu lông và lỗ   2mm , loại phương pháp làm sạch mặt phẳng của cấu kiện liên

kết là bằng bàn chải sắt, khơng có lớp sơn bảo vệ

 lk =0.9 hệ số điều kiện làm việc.Nếu trường hợp có 2 mặt ma sát thì nms=2:

=> N  b  P.nms . f lk

0,9

 24,948 �2 �0,35 �

 14,828(T )

c

1,06Số bu lơng tính được tại các thanh là:

N

 Nbn�Số bulong cần phải tăng thêm 0,5.n’=1

Chọn số bulong liên kết ở hàng ngang đầu tiên vào nút 4, nên n’ =2

Sử dụng mối nối có hai bản nối bên

Chiều dài bản nối phái trong có thể bằng chiều dài bản nút hoặc ngắn hơn

Số bulong liên kết cho mỗi bên

nmotben n

 n'

2

Bảng 4.1. Chọn bulong cho từng thanh.Thanh - loại

(bền)

21- Xiên

22- Xiên

23- Xiên

24- Xiên

25- XiênN(T)N (T )Sb(T)n (2 bên)n'nmotbennmotben

chọn-350.02

258.73

-194.93

140.8

-93.52350.02

258.73

194.93

140.8

93.5214.828

14.828

14.828

14.828

14.82823.606

17.4492

13.1464

9.49581

6.307162

2

2

2

213.80

10.72

8.57

6.75

5.1514

12

10

8

6SVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 55GVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉP255.37

255.37 29.655

1- B.dưới

287.07

287.07 29.655

3- B.dưới

429.83

429.83 29.655

5- B.dưới

-340.09

340.09 29.655

12-B.trên

-465.77

465.77 29.655

14- B.trên

65.6

65.6 14.828

33-treo

3. Kiểm tra bản nút

3.1. Bản nút không bị xét rách

- Kiểm tra thanh xiên có nội lực lớn hơn

- Nút 3 thanh 22: N = 258.73T8.61131

9.68027

14.4943

11.4682

15.7062

4.42419- Nút 3’ thanh 23: N = -194.93T

3.1.1. Kiểm tra tiết diện I-I

Điều kiện kiểm tra

N

�m2 .R0

m

.

F

�i i+ Lực dọc trong thanh xiên lớn hơn N

+ m2 Hệ số điều kiện làm việc: 0,9

+ R0 = 27000(T/m2)

Góc giữa mặt cắt và lực: <600 = > mi = 0,75

900 = > mi = 1SVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 562

2

2

2

2

26.31

6.84

9.25

7.73

9.85

4.218

8

10

8

10

6GVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉP28

28

).250.0,75  (311  (2  1).28)250.1  (389  ).250.0,75))  0,369(m 2 )

2

2389 Nut 3:2.�mi .Fi  2.((320 320Hình 4.1. Mặt cắt I-I của nút 3Bảng 4.2. Kết quả kiểm tra mặt cắt I-I.NútN(T)3258.73�m .Fi (T / m 2 )0.369701.403i3.1.2. Kiểm tra tiết diện II-II

Điều kiện kiểm tra:

N

�m .R

�mi .Fi 2 0+ Lực dọc trong thanh xiên lớn hơn N

+ m2 Hệ số điều kiện làm việc: 0,9

+ R0 = 27000(T/m2)

Góc giữa mặt cắt và lực: <600 = > mi = 0,75

900 = > mi =1SVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 57m2 .R0

24300Điều kiện

TGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉP Nut 3:2.�mi .Fi  2.((460  28.3).250.0,75  (280  2.28).250.1  (546  28.3).250.0,75))  0,394(m 2 )Hình 4.3. Mặt cắt II-II của nút 3.Bảng 4.3. Kết quả kiểm tra mặt cắt II.NútN(T) m .F

ii (T / m 2 )m2 .R0Điều kiện3

258.73

0.394

656.675

24300

T

3.2. Tiết diện giảm yếu mặt cắt ngang

3.2.1. Kiểm tra mặt cắt III-III theo điều kiện chống uốn và chống cắt

- Lực cắt:

Z  D1 cos   D2 cos D là lực dọc thanh xiên

0

Góc giữa thanh xiên và phương ngang   51

Momen do lực cắt gây ra tại tiết diện III- III

M  Z .e

e là khoảng cách từ trọng tâm sường đến mép cắt

- Lực kéo:

V  D1 sin   D2 sin Đặc trưng hình học tại tiết diện

Chiều dài lgy(m)

SVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 58GVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPBề dày 2 bản ghép b = 0,05(m)

Diện tích: A  lgy .b

Momen kháng uốn

b.l 2

W

6

Bảng 4.4. Đặc trưng hình học tại tiết diện III-III.Nút

3

3’l (m)

1.327

1.311A(m2)

0.06635

0.06555b(m)

0.05

0.05W(m3)

0.01467

0.01432- Điều kiện ứng suất pháp

M V

  0,9 Ru

W A

Bảng 4.5. Kiểm tra ứng suất pháp.

t

3

3’D1(T)D2(T)Z(T)e(m)M(T.m)V(T)258.73

-194.93-194.93

140.839.8555

-33.8150.17

0.1946.775

-6.5649.819

-42.268 (T / m 2 )

1212.576

-1102.840,9 Ru

25200

25200- Điều kiện ứng suất tiếp

3.Z

 0,6.R0

2.b.l

Bảng 4.6. Kiểm tra ứng suất tiếp. (T / m 2 )Nút0,6.R03

901.03

3’

-773.793

3.2.2. Kiểm tra tiết diện chịu uốn

Chọn tổ hợp lực lớn nhất của từng nútĐiều kiện16200

16200T

TN  U  D cos D: Nội lực thanh xiên

U: Nội lực thanh biên

Bảng 4.7. kiểm tra hợp lực các thanh.NútThanhD(T)SVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 59U(T)N(T)Điều

kiện

T

TGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉP3

3’21-31

22-32

22-41

23-42258.73

-194.93

-194.93

140.8255.37

287.07

-340.09

-465.77416.997

165.298

-461.86

-377.81 Đặc trưng hình học:

Chiều dài giảm yếu: lgy (m)

Bề dày hai bản nút b=0,05(m) với nút 3,3’; b=0,06(m) với nút 4

Diện tích giảm yếu: Agy  l gy .bMomen tĩnh tiết diện nguyên đối với mép dưới bản nút Sng  Fnguyen. ytrucMomen tĩnh giảm yếu đối với mép dưới X-X của bản nút S gy  S ng  S0

Yc Khoảng cách từ mép dưới X-X của bản nút đến trục trung hòaS gy

Agyb.l 2

W

6

Momen kháng uốn đã kể đến giảm yếu

Bảng 4.8. Các đặc trưng hình học.l(m)

1.40

1

1.40

4

1.81Fnguyê

nytrụcSnguyê

n0.070050.700

50.049070.07020.7020.049280.10860.9050.09828S0S giảm yếu0.0066

50.04242002

50.007

0.0066

60.0422804

0.091619Yce0l(m)0.6728

0.66899

4

0.91436

10.4228

0.39399

4

0.66436

10.07005Bảng 4.9. Momen kháng uốn đã kể đến giảm yếu.Nút

3

3’

4l gy(m)

1.261

1.264

1.67b(m)

0.05

0.05

0.06Agy(m2)

0.06305

0.0632

0.1002W(m3)

0.01325

0.01331

0.02789 Momen tại tiết diện IV-IV

M  N .e0Eo là khoảng các từ trục sườn đến trục trung hòa của bản nút đã kể đến giảm

yếu

 Ứng suất pháp tại tiết diện kiểm tra

M V

  0,9 Ru

W ASVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 600.0702

0.1086GVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU THÉPBảng 4.10. kiểm tra tiết diện IV-IVNútN(T)e(m)M(T.m)V=N(T)1416.9970.4228176.306416.9972-377.8130.39399-148.86-377.813429.830.66436285.562429.83SVTH: TRƯƠNG QUỐC MỸ - MSSV: 1551090352 61 (T / m 2 )19918.8859

1

-17158.3454

14528.9692

90,9 RuĐiều kiện25200T25200T25200TXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (61 trang)

×