1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

IV. Các biện pháp tiến hành.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (193.96 KB, 22 trang )


1

2Phép lặp phụ âm

Phép lặp vần6

633%

31,5%31

1617%

8%So sánh với Bảng 4.1. Lặp phụ âm và lặp vần thì sự khác biệt càng thấy rõ cụ

thể, tần suất phụ âm trong BHTV cao hơn so với BHTA (17% so với 3%) và tần suất

của lặp vần trong các BHTA cao hơn so với BHTV (31,5% so với 8%).

4.2. So sánh phép lặp từ vựng trong các bài hát nhạc pop của tiếng Anh và

tiếng Việt

Phép lặp từ vựng thông qua Biểu đồ 4.2. và Bảng 4.2.-Bảng 4.2. Thống kê phép lặp từ vựng trong BHTA và BHTV

Phép lặp từ vựng

1 Phép lặp từ

2 Phép lặp cụm từ

3 Phép lặp câu/ cấu trúcBHTA

Số liệu

Tỷ lệ

60

30%

39

19,5%

22

11%BHTV

Số liệu

Tỷ lệ

51

25,5%

49

24,5%

27

13,5%Bảng 4.3. So sánh sự xuất hiện và không xuất hiện của các loại phép lặp thuộc phép lặp từ vựngPhép lặp từ - cụm từ

Lặp nối tiếpBHTA

+

10BHTV

+Lặp cách quảng

Lặp vòng tròn

Lặp MĐ lên đầu

Lặp từ cuối

Lặp từ đầu tiên

Lặp tên riêng

Lặp giữa

Lặp phân tách+

+

+

+

++

+

+

+

+Xét Biểu đồ 4.2 có thể rút ra một số nhận xét sau

Nếu so sánh với phép lặp ngữ âm đã nói ở phần trên thì rõ ràng phép lặp từ vựng

được dùng dụng với tần suất cao hơn nhiều. Đặt trong phép so sánh giữa BHTV với

BHTA thì phép lặp từ vựng trong BHTV cao hơn (63.5% so với 60.5%). Tuy nhiên

khi so sánh từng loại nhỏ thuộc phép lặp từ vựng thì khơng có sự tương ứng trên. Cụ

thể như sau, tần suất lặp lại các cụm từ và mệnh đề trong BHTV là tương đương với

tần suất cụm từ và mệnh đề trong BHTA. Nhưng tần suất lặp lại từ của tiếng Anh cao

hơn nhiều so với tiếng Việt. Lặp MĐ lên đầu lại xếp thứ nhất trong BHTA, và cũng

xếp thứ nhất với con số vượt trội trong BHTV. Lặp từ đầu tiên trong BHTV chiếm

29.2% và 18.2% trong BHTA. Trong khi đó, tần số lặp lại câu và cấu trúc câu trong

BHTV cao hơn so với BHTA (13.5% so với 11.%).

Trong quá trình nghiên cứu phép lặp từ vựng có một điểm khác nữa giữa hai

ngơn ngữ là: Lặp nối tiếp ít được sử dụng nhất trong BHTV nhưng khá phổ biến trong

BHTA (4% so với 6%).

Xét Bảng 4.3.

Có 9 loại phép lặp thuộc về từ vựng các nhà soạn nhạc sử dụng hầu hết trong 9

loại này, lặp nối tiếp và lặp cụm từ đặt lên đầu được sử dụng thường xuyên nhất. Lặp

giữa, lặp vòng tròn, lặp cách quãng đối với BHTA và lặp tên riêng, lặp vòng tròn , lặp

cách quãng trong BHTV các nhà soạn nhạc của cả hai ngôn ngữ đã không sử dụng.

114.3. So sánh phép lặp ngữ pháp trong các bài hát nhạc pop của tiếng Anh và

tiếng Việt

Bảng 4. 4. Bảng tóm tắt so sánh sự khác nhau và giống nhau về ngữ pháp trong BHTA và BHTV

Cấu trúc ngữ phápBHTABHTVChủ ngữ + động từ++Chủ ngữ + động từ + tân ngữ++Chủ ngữ + động từ + bổ ngữ++Chủ ngữ + động từ + trạng ngữ++Chủ ngữ + tính từ_+Cấu trúc chỉ sự tồn tại_+Cấu trúc sử dụng từ để hỏi+_Cấu trúc có giới từ đứng đầu+_Cấu trúc mệnh lệnh cách++Bảng 4.4 cho thấy

Phép lặp ngữ pháp trong BHTA và BHTV có nhiều nét tương đồng hơn các loại

lặp kể trên. Cấu trúc ngữ pháp giống nhau là chủ ngữ + động từ, chủ ngữ + tân ngữ,

chủ ngữ + bổ ngữ, chủ ngữ + trạng ngữ, cấu trúc mệnh lệnh cách. Dù là ngơn ngữ nào

thì phép lặp cấu trúc ngữ pháp đều gắn liền với phép lặp từ vựng và đôi khi cả phép

lặp ngữ âm. Tuy nhiên dấu trừ đã xuất hiện ở cấu trúc chủ ngữ + tính từ và cấu trúc

chỉ sự tồn tại trong BHTA. Điều đó có nghĩa là hai cấu trúc này được nhà soạn nhạc

người Việt sử dụng và nhà soạn nhạc nước ngồi khơng sử dụng. Một điểm khác nữa

12là BHTV không hề sử dụng câu hỏi và cấu trúc dùng giới từ đứng đầu câu nhưng

trong BHTA lại xuất hiện khá thường xuyên.

Dựa vào các ví dụ về phép lặp được phân tích trong BHTAvà BHTV (200 bài hát

trong tiếng Anh và 200 bài hát trong tiếng Việt), người nghiên cứu nhận thấy rằng

phép lặp cũng như các biện pháp tu từ khác đã được sử dụng triệt để nhằm giúp bài

hát thú vị và có ý nghĩa hơn. Những bài hát được sử dụng trong nghiên cứu có thể

cách xa nhau về năm sáng tác nhưng cách sử dụng biện pháp tu từ trong lời bài hát

không hề thay đổi. Ðiều này có thể nói là bởi các biện pháp tu từ nói chung hay phép

lặp nói riêng mang lại hiệu quả không nhỏ trong các sáng tác. Một trong những hiệu

quả có giá trị chính là phép lặp giúp người nghe dễ nhớ lời bài hát.

Ngoài ra, âm nhạc sẽ cho các em cái nhìn sâu sắc về nền văn hóa Anh và cách

những người nói tiếng Anh suy nghĩ và cảm nhận. Việc làm quen với các bài hát và

nghệ sĩ nổi tiếng sẽ cung cấp cho các em một lượng kiến thức, hiểu biết cơ bản để nói

chuyện với những người bạn đang nói tiếng Anh trong giao tiếp. Với những lí do

được nêu trên cho thấy rằng phương pháp học tiếng Anh qua bài hát khơng chỉ hiệu

quả mà còn rất thú vị.

Từ kết quả đối chiếu trên sẽ giúp cho người dạy và người học hiểu rõ thêm về

đặc điểm ngôn ngữ của phép lặp trong hai ngôn ngữ Anh và Việt, từ đó có thể khắc

phục những khó khăn khi tìm hiểu và việc sử dụng phép lặp trong các bài viết của

chính mình trơi chảy hơn. Việc giảng dạy, học tập, dịch thuật cũng đạt kết quả tốt hơn13C. KẾT LUẬN

Theo kết quả của nghiên cứu này, chúng tôi thấy rằng phép lặp có những điểm

đặc biệt và những hiệu ứng khác nhau trong việc thể hiện cảm xúc của các nhạc sĩ và

làm cho bài hát trở nên dễ nhớ, thú vị và có ý nghĩa hơn. Mặc dù có một số khác biệt,

chức năng của phép lặp trong hai ngôn ngữ gần như giống nhau. Hơn nữa, theo số

liệu định lượng, tần số lặp lại được phân loại, bố trí và hiển thị thành các bảng khác

nhau, dựa trên các loại hình khác nhau của phép lặp. Kết quả như sau:

+ Phép lặp ngữ âm trong BHTA và BHTV đều xuất hiện. Tuy nhiên phép lặp vần

trong BHTA nhiều hơn BHTV và phép lặp phụ âm trong BHTV nhiều hơn BHTA.

+ Phép lặp từ vựng được sử dụng trong BHTA và BHTV được các nhạc sĩ lựa

chọn nhiều nhất. Nó dễ hiểu vì phép lặp từ vựng là cách tiện lợi và dễ dàng nhất để

diễn đạt ý tưởng một cách hiệu quả. Hơn nữa, đó là phương pháp tốt nhất để tạo ấn

tượng với người nghe. Lặp nối tiếp và lặp MĐ lên đầu được sử dụng với ca khúc nhạc

pop thường xuyên nhất nhằm nhấn mạnh ý nghĩa và cảm xúc để lại ấn tượng, thu hút

người nghe. Lặp cách quãng, lặp phân tách, lặp vòng tròn không xảy ra trong BHTA

và BHTV.

+ Phép lặp ngữ pháp của hai ngôn ngữ cùng chia sẽ nhiều cấu trúc tương đương.

Chủ yếu sử dụng những cấu trúc phổ quát. Nhưng giữa hai ngôn ngữ vẫn tồn tại

những sự khác biệt. Đó là người Việt có thể sử dụng một số cấu trúc khơng có sự

14tham gia của động từ. Cấu trúc đó chỉ là chủ ngữ + tính từ hoặc danh từ. Vì các loại

tính từ hay danh từ có thể làm chức năng vị ngữ. Hơn thế nữa thì phép lặp sử dụng

hình thức câu hỏi cũng khơng được sử dụng trong tiếng Việt. Nhưng với tiếng Anh thì

ngược lại.

+ Phép lặp ngữ nghĩa của hai ngơn ngữ sử dụng hầu hết các cung bậc cảm xúc.

Tuy nhiên người Việt không sử dụng phép lặp để bộc lộ quyết tâm hay lời hứa. Giáo

viên cần giúp học sinh nhận ra sự khác nhau giữa hai ngôn ngữ để giúp học sinh viết

đúng văn phong hơn.

+ Nhiều biện pháp tu từ cùng xuất hiện trong cả BHTA và BHTV vì cả hai nhà

soạn nhạc tiếng Anh và tiếng Việt đều hiểu sức mạnh của nó dễ để truyền đạt ý tưởng

của người viết đến người nghe. Việc dùng kết hợp phép nhấn mạnh cao điểm và phép

cấu trúc song song trong các ca khúc nhạc pop của cả hai ngơn ngữ vừa là đóng vai

trò gắn kết vừa là để khẳng định sự đồng cảm và đỉnh cao của cảm giác, tạo sự phấn

khích, tính sắc bén trong lời bài hát.

+ So sánh về tần số xuất hiện, có một số sự khác biệt chủ yếu xảy ra trong tần số

xuất hiện của các loại phép lặp. Ví dụ, tần suất xuất hiện của phép lặp MĐ lên đầu và

lặp từ đầu tiên giữa BHTA với BHTV luôn xếp vị trí thứ nhất trong 9 loại. Tuy nhiên

thì tần số xuất hiện của phép lặp MĐ lên đầu và lặp từ đầu tiên trong BHTV cao hơn

so với BHTA.

Tóm lại, các dạng của phép lặp cũng như các biện pháp tu từ gần như đã được sử

dụng trong BHTA và BHTV. Phép lặp ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa được sử

dụng hài hòa trong các ca khúc nhạc pop đã tạo nên tính thẩm mỹ cao cho bài hát. Nhờ

biện pháp tu từ là phép lặp, người soạn nhạc có thể làm cho bài hát trở nên mềm mại

nhẹ nhàng và thú vị hơn, dễ nhớ.

Hàm ý trong việc giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ

+ Phép lặp ngữ âm khơng đứng riêng biệt mà có sự kết hợp với phép lặp từ vựng

và cấu trúc ngữ pháp. Việc người sử dụng hiểu được cách dùng phép lặp ngữ âm trong

15khi viết sẽ làm cho câu trở nên có tính liên kết về nhịp, cho câu nói hay câu viết từ đó

mà trở nên trơi chảy hơn. Vì vậy trong quá trình giảng dạy giáo viên cần chú ý học

sinh để có thể viết, nói được một câu tự nhiên và mượt mà hơn.

+ Việc lặp lại một từ, cụm từ, hay một câu nó thể hiện một ý tưởng nào đó của

người nói để thực hiện mục đích giao tiếp khác nhau nên giáo viên cần lựa chọn các

bài hát hợp lý để nâng cao nhận thức của người học về phép lặp và ý nghĩa sử dụng

của điều đó. Qua nghiên cứu thì phép lặp MĐ lên đầu và phép lặp từ đầu tiên được sử

dụng nhiều nhất trong cả hai ngơn ngữ. Hình thức sử dụng này cần được giáo viên

chú ý để giới thiệu với học sinh khi muốn nhấn mạnh nội dung truyền đạt các em hãy

lựa chọn hình thức này khi viết. Điều đó sẽ tăng tính hiệu quả cho bài viết.

+ Trong phép lặp ngữ pháp thì tiếng Anh và tiếng Việt có nhiều cấu trúc tương

tương nên cần nâng cao ý thức của người học về vấn đề này để có thể vận dụng sự

tương đồng giữa hai ngơn ngữ để có những chuyển di tích cực trong việc vận dụng

hiểu biết của tiếng mẹ đẻ vào việc học ngoại ngữ. Tuy nhiên cũng có một số cấu trúc

khác biệt cũng cần được đề cập đến để tránh việc chuyển di tiêu cực và sốc ngôn ngữ.

+ Phép lặp xét về mặt ngữ nghĩa là dùng để bộc lộ những cảm xúc được tác giả

gửi gắm vào bài viết. Hai ngôn ngữ đều sử dụng phép lặp bộc lộ tình u, nổi buồn,

tâm trạng tích cực, tâm trạng tiêu cực. Nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng là phép lặp

trong BHTV không sử dụng ngữ nghĩa về bộc lộ quyết tâm hay lời hứa nhưng trong

tiếng anh thì có. Từ đó để học sinh có thể tự tin sử dụng.

+ Dù là phép lặp mang lại nhiều hiệu quả nhưng trong một bài viết cần sử dụng

hài hòa một số biện pháp tu từ khác để tăng tính mạch lạc và khả năng thuyết phục

hơn.16D. KẾT QUẢ

Theo những nghiên cứu trong đề tài này, tôi nhận ra rằng có nhiều sự khác biệt

trong việc sử dụng các ngơn ngữ nói chung và trong âm nhạc nói riêng. Đúng là sự

khác biệt về văn hoá giữa hai quốc gia là một thách thức lớn đối với người học tiếng

Anh. Nghiên cứu trong luận văn này cung cấp kiến thức cơ bản về đặc điểm của

phép lặp về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa dựa trên các lý thuyết của

Galperin, Đinh Trọng Lạc, Trần Ngọc Thêm và một số bài báo trên tạp chí ngơn

ngữ. Chúng tơi nghĩ rằng những phát hiện của nghiên cứu có thể bằng cách này hay

cách khác có lợi cho việc giảng dạy và học tiếng Anh mà còn cho tất cả người sử

dụng ngôn ngữ trong sáng tác các bài hát có chứa biện pháp tu từ là phép lặp.

Đối với việc giảng dạy ngơn ngữ, nghiên cứu này có thể sẽ hữu ích và giúp giáo

viên hướng dẫn học sinh sử dụng phép lặp một cách hiệu quả trong khi nói hay trong

khi viết luận. Học sinh sẽ biết cách sử dụng phép lặp để thể hiện cảm xúc, ý tưởng của

mình một cách hợp lý, trơn tru trong các bài viết vì các em được trang bị một nền tảng

đặc điểm của phép lặp và cách sử dụng biện pháp tu từ là phép lặp. Từ đó học sinh có

thể tự tin hơn và ý thức hơn về việc viết một văn bản mạch lạc và đầy tính thuyết

phục và tránh các bài luận vụng về trong trường THPT. Học sinh khơng chỉ có thể biết

vận dụng các biện pháp tu từ này trong việc rèn luyện kỉ năng viết, mà còn có thể để

hiểu phong cách viết hay nói của người bản ngữ.

KẾT QUẢ MONG MUỐN ĐẠT ĐƯỢC

Đầu tiên, việc học tiếng Anh qua các bài hát sẽ giúp bạn phát âm chính xác

hơn, nói chuyện trơi chảy hơn. Đây là sự thật, và hầu hết mọi người với lời nói hay,

chuẩn, giỏi, ngữ âm tốt khi giao tiếp tiếng Anh mà mình biết đều có sở thích là hát và

17nghe nhạc bằng tiếng Anh. Bạn nhận thấy rằng ngôn ngữ thực sự chỉ là một sự bắt

chước và lặp đi lặp lại, nhìn vào cách một đứa trẻ học một ngoại ngữ, bạn sẽ hiểu khi

bạn muốn ghi nhớ một cái gì đó, nó chỉ là chỉ lặp đi lặp lại.

Học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn làm quen với các vấn đề gây rắc rối cho

học tiếng Anh như âm thanh, kết nối âm thanh, … Và khi học tiếng Anh qua các bài

hát thì việc bạn bắt chước hát theo sẽ giúp bạn dần dần nắm được cách nối âm, phát

âm chuẩn hơn do phải cố gắng hát giống với ca sĩ. Điều đặc biệt là việc học tiếng Anh

qua bài hát giúp bạn luyện ngữ âm một cách vô cùng thoải mái và thú vị và do đó sẽ

giúp bạn tiến bộ nhanh hơn.

Tiếp theo, mặc dù chúng ta nói rằng bài hát bạn rất khó để hiểu được ý nghĩa

của nó, tuy nhiên, nếu biết lựa chọn các bài hát nhẹ nhàng, dễ nghe, và có ca từ phù

hợp thì việc học tiếng Anh qua bài hát sẽ giúp bạn tăng thêm vốn từ vựng cho mình,

giúp bạn hiểu tiếng Anh tốt hơn.

Tóm lại, như đã đề cập ở trên về những lợi thế và bất lợi của việc học tiếng Anh

qua các bài hát, bạn có thể thấy rằng việc học tiếng Anh qua các bài hát sẽ giúp bạn

cải thiện đáng kể khả năng của bạn để phát âm, giúp bạn phát âm và nói chuẩn hơn,

thành thạo hơn và cung cấp nền tảng để phát triển các kỹ năng nghe tốt hơn. Tuy

nhiên, xem học tiếng Anh qua các bài hát như 1 cơng cụ chính, giải trí cung cấp hỗ trợ

thêm cho bạn chứ không phải là để xem nó như một cơng cụ chính.Việc duy trì thói

quen học từ nhiều phương tiện khác nhau và thường xuyên tự rèn luyện mới là điều

mà tôi mong muốn các em học sinh thực hiện.18TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

1.Alphonso, S.C. (1894), Repetition and Parallelism in English verse, a study in the

technique of poetry: New York University Pub.Co.

2.Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen, C. và Razavich, A. (2010), Introduction to research in

Education, Canada, Nelson Education, Ltd.

3. Crystal, D. (1992), Introducing Linguistics, London, Penguin.

4. Dik, S. (1980), Studies in Functional Grammar, London, Academic Press.

7. Galperin, I.R. (1997), Stylistic, Moscow Higher School Publishing House,

Longman.

Tiếng Việt

8. Diệp Quang Ban (2009), Văn bản và liên kết trong văn bản, Hà Nôi, NXB Giáo dục Hà

Nội.

9. Đinh Trọng Lạc (1995.), 99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt, Hà Nội Nxb Giáo dục.

10. Đỗ Thị Kim Liên (2005), Giáo trình Ngữ dụng học, Hà Nội, Nxb Quốc gia Hà Nội..

11. Trần Ngọc Thêm (1999), Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, Hà Nội NXB Giáo dục Hà

Nội.

Website

12. Tuyển tập những ca khúc bất hủ, https://www.nhaccuatui.com/playlist/tuyen-tap-nhungca-khuc-quoc-te-bat-hu,10/072018.

13. Những ca khúc nhạc trẻ hay thế hệ 8x 9x không thể quên,

https://www.youtube.com/watch?v=DcQltxlEEbg,20/7/2018.

14. Những bản nhạc trẻ 8x huyền thoại,

https://www.youtube.com/watch?v=_Ie3wVAxw6Q,30/07/2018.

Nguồn tư liệu nghiên cứu.

15. Nguyễn Văn Phước và Phạm Văn Bằng (1997), Most favourite English song book, tập

1,2, TP Hồ Chí Minh, The youth publishing house.

1916. Nguyễn Văn Phước và Phạm Văn Bằng (1997), Most favourite English song book, tập

3,4, TP Hồ Chí Minh, The youth publishing house.

17. Hiệu sách thanh niên. (2000), Những nốt nhạc xanh, Nxb âm nhạc DIHAVINA.

18. Nhà sách văn nghệ. (1997), Tuyển tập nhạc trẻ giai điệu tình yêu, Nhà xuất bản trẻ, TP

Hồ Chí Minh.

19. Ngọc Thủy. (1998), ”Pop & Rock Các phong cách chính”, Tạp chí âm nhạc thế giới, tập

1, trang 56-59.

* Từ viết tắt:MỤC LỤC

TrangA. Đặt vấn đề1-2I. Lí do chọn đề tài

II. Điểm đổi mới của đề tài.

B. Giải quyết vấn đề:3 – 15I. Cơ sở khoa học

1. Cơ sở pháp lý.

1. 1. Một vài nét về ngữ pháp văn bản (NPVB)20Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

×