1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Một số dạng câu hỏi được sử dụng trong các hoạt động khi dạy bài đọc hiểu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.71 KB, 24 trang )


Đưa ra dạng câu hỏi như thế này mỗi học sinh sẽ tự liên hệ với bản thân để có

câu trả lời. Có khi học sinh có thể sử dụng lại câu hỏi đó để hỏi bạn mình, biết

thêm thơng tin. Trước câu hỏi này tất cả học sinh đều chú ý và có câu trả lời đơn

giản Yes/ No; hoặc trả lời đầy đủ yes, I have./ No, I haven't.

2.1.2. Câu hỏi lựa chọn: (Multiple choice questions)

Là loại câu hỏi trong đó có từ "OR" hoặc các đáp án "A, B, C và D" để tạo ra

sự lựa chọn. Bởi câu trả lời này đã nằm ngay trong câu hỏi nên dạng câu hỏi này

cũng rất thích hợp cho những học sinh mới bắt đầu học. Gợi cho học sinh các liên

tưởng kiến thức mà đã từng gặp trước đó.

Ví dụ:

Unit 3 (ENGLISH 10) People's Background.

+ Did Marie Curie make many discoveries about chemistry or literature?

- She made many discoveries about chemistry.

Unit 4 (ENGLISH 10) Special Education.

+ The Braille Alphabet is used for .................. to read and write.

A. the dumb

B. the deaf

C. the blind

D. the mentally retarded.

- Đáp án đúng là C.

Thường câu hỏi lựa chọn được sử dụng ở phần này để tập trung sự chú ý của

học sinh vào nội dung chính của bài hoặc những nội dung cần phát hiện để hiểu

bài tốt hơn, kiểm tra được kỹ năng đọc hiểu của học sinh.

2.1.3. Câu hỏi suy đoán: (Guesing)

Giúp học sinh đoán về chủ đề, các sự kiện, nhân vật trong bài đọc. Vì vậy nó

thường được sử dụng ở phần đầu bài, giới thiệu ngữ liệu mới để vào bài.

Ví dụ:

Unit 14 (ENGLISH 10) THE WORLD CUP

+ Who is in the first picture you guess?

- He is Cafu in Brazilial' football team.

+ Which team became the champion in 2014?

- Germany' foot ball team.

Unit 6 (ENGLISH 10) An Excursion.

+ Can you guess what you are learning with these pictures today?

- The journey, the trip or the holiday.

122.1.4. Đúng hay sai: (True - False statements)

Dạng câu hỏi này có chức năng giống loại câu hỏi Yes- No. Nó được sử dụng để

dẫn dắt học sinh vào bài mới, tạo khơng khí sơi nổi và tích cực cho buổi học.

Ví dụ:

Unit 3 (ENGLISH 10) People's Background

- Marie Curie was a famous singer.

+ False (a famous scientist).

Unit 8 (ENGLISH 10) The story of my village

- Look at the picture

+ They are workers.

+ False (They are farmers).

+ Is a good crop.

+ True.

Với hình thức dẫn dắt này tất cả học sinh trong lớp đều tập trung và chuẩn bị cho

câu trả lời hoặc có thể khai thác theo nhóm.

2.2. Các loại câu hỏi cho hoạt động trong khi đọc (While – reading activities'

questions)

2.2.1. Đúng hay sai: (True - False statements)

Dạng câu hỏi này có chức năng giống loại câu hỏi Yes- No. Nó được sử dụng để

khai thác nhanh nội dung một bài đọc.

Ví dụ:

Unit 2: (ENGLISH 10) School Talks.

-Miss Phuong enjoys working with children. True (Para 2).

- Phong likes getting up early every day.

False (Para 1).

- Mr Ha worries about his son's safety.

True (Para 3).

Dạng câu hỏi này đưa ra cho mỗi học sinh hoặc học sinh có thể làm việc theo

nhóm để có kết quả nhanh hơn.

Ví dụ:

Unit 3 (ENGLISH 10) People's Background

- Marie Curie was awarded a Nobel prize in Chemistry for determining the atomic

weight of radium.

+ True.

2.2.2. Câu hỏi lựa chọn: (Multiple choice questions)

Là loại câu hỏi trong đó có từ "OR" hoặc các đáp án "A, B, C và D" để tạo ra

sự lựa chọn. Bởi câu trả lời này đã nằm ngay trong câu hỏi nên dạng câu hỏi này

cũng rất thích hợp cho những học sinh mới bắt đầu học. Mặt khác nếu đi sâu hơn

một chút loại câu hỏi này thì ở đây nó cũng đòi hỏi phải có trình độ cao hơn so với

2 loại câu hỏi trên: Nó điểm qua lại tất cả những thơng tin chính ở bài tập, tập hợp

13được một lượng những từ mới cần bổ sung và một số cấu trúc ngữ pháp có liên

quan cho câu trả lời.

Ví dụ:

Unit 3 (ENGLISH 10) People's Background.

+ Did Marie Curie make many discoveries about chemistry or literature?

- She made many discoveries about chemistry.

Unit 6 (ENGLISH 10) An Excursion

+ Lan wrote the letter to .....................................

A. inform Minh of her days off

B. complain about her parents

C. tell Minh about the plan for her class trip

D. talk about what she and her classmates will do at Huong Pagoda.

- Đáp án đúng theo bài đọc là C.

Thường câu hỏi lựa chọn được sử dụng nhiều trong bài học để tập trung sự

chú ý của học sinh vào nội dung chính của bài hoặc những nội dung cần phát hiện

để hiểu bài tốt hơn, kiểm tra được kỹ năng đọc hiểu của học sinh. Câu hỏi dạng

này nên để học sinh làm theo nhóm kết quả sẽ cao hơn.

Có thể chúng ta chuyển đổi từ câu hỏi dài khó sang câu hỏi lựa chọ để học sinh dễ

hiểu và nắm được nội dung bài tốt hơn.

Ví dụ:

Unit 5 (ENGLISH 10) Technology and You.

- A computer can ..................... to help us in our daily life.

A. visit shop, office and places of scenic beauty

B. pay bill and read newspapers

C. receive and send letters

D. all are correct.

- Đáp án đúng theo bài đọc là C.

2.2.3. Câu hỏi có từ để hỏi: (WH-word questions)

Đây là dạng câu hỏi có thể trả lời ngắn (bằng đoản ngữ) hoặc trả lời dài (câu đầy

đủ).

Ví dụ:

Unit 2: (ENGLISH 10) School talks

- What does Miss Phuong teach at her school?

+ English. (She teaches English at her school).

14- Where does Phong study?

+ At Chu Van An High School. (He studies at Chu Van An High School).

Unit 6 (ENGLISH 10) An Excursion.

- Why does Lan worry?

+ Because her parents may not want to let her stay the night away from home.

- What are the students' plans for their trip to Huong Pagoda?

+ They bring their own food and share buseswith some other classes.

Với dạng câu hỏi này giáo viên có thể khai được khả năng, trình độ ngơn ngữ và

vốn từ, độ nhanh nhạy của học sinh. Thường sử dụng trong các giờ dạy bài tập đọc

hiểu, cùng với sự làm việc theo nhóm của học sinh và hướng dẫn của giáo viên,

bài học có kết quả cao hơn.

2.2.4. Câu hỏi có - không: (Yes - No questions)

Ở loại câu hỏi này thường là câu hỏi đơn giản chỉ đòi hỏi câu trả lời đơn âm tiết

và nó cũng rất có ích cho học sinh nắm nhanh các thông tin trong bài đọc ở giai

đoạn đọc lướt, là dạng câu hỏi dành cho tất cả học sinh trong lớp trả lời.

Ví dụ:

Unit 2 (ENGLISH 10) School talk.

- Does Phong like learning History best?

+ No, he doesn't.

- Does Miss Phuong love working with children?

+ Yes, she does.

Unit 4 (ENGLISH 10) Special Education.

- Is Thuy's class different from other classes?

+ Yes, she is.

- Are the disabled children proud of their efforts?

+ Yes, they are.

2.2.5. Câu hỏi suy luận

Dạng câu hỏi này đòi hỏi câu trả lời phải có sự sáng tạo, suy nghĩ chính chắn,

huy động vốn kiến thức hiểu biết của mỗi học sinh, yêu cầu cả lớp tập trung và

mỗi người có một ý kiến. Do đó câu trả lời thường là bất ngờ, bởi vậy học sinh

trong lớp sẽ quan tâm đến câu trả lời của nhau. Loại câu hỏi này thường tạo cho

học sinh cơ hội luyện nói và được sử dụng vào giai đoạn cuối của bài đọc, lấy

thông tin phản hồi, kiểm tra khả năng đọc hiểu của học sinh.

Ví dụ:

15Unit 12 (ENGLISH 10) Music

- What is important purpose of music?

+ The important purpose of music is relaxing, expressing the thoughts, ideas and

feelings ...

Unit 8: (ENGLISH 10) THE STORY OF MY VILLAGE.

- How can people with an education help make the life of their community better?

+ Introduce new farming methods.

+ Grow cash crops for export and have much money.

Help them apply modern technology in farming.

+ Help young people access to ways of entertainment.

Dạng câu hỏi này học sinh có thể có ý kiến riêng lẻ hoặc thảo luận theo nhóm

sau đó đưa ra những ý kiến bất ngờ.

2.3. Các hoạt động sau khi đọc (Post – reading activities)

2.3.1. Câu hỏi với lời gợi ý

Các lời gợi ý không phải là các câu hỏi đơn thuần mà chúng có tác dụng rất

tốt, lôi cuốn được học sinh vào các hoạt động thực hành sau khi kết thúc bài đọc.

Đối với vấn đề này nhiều giáo viên vẫn sử dụng chưa có hiệu quả bởi họ đòi hỏi

q cao về mặt ngôn ngữ ở học sinh nhưng thực ra câu trả lời không độc đáo sáng

tạo mà câu trả lời học sinh có thể tìm thấy trong nội dung bài đọc. Lời gợi ý có thể

bắt đầu bằng:

- Could you .........? Who can .....................? - Tell me about ......................?

- Say what happened after ...............?

- Try to explain .......................?

Ví dụ:

Unit 3 (ENGLISH 10) People's Background

- Tell me about the life and career of Marie Curie?

+ She was born on November 7th, 1867 in Warsaw, Poland.

+ she was the first woman in France to be a professor.

+ she was a famous scientist, she invented the radium and many discoveries in

chemistry.

+ She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight

of radium.

Dạng câu hỏi này có thể cho học sinh luyện tập theo nhóm sau khi đã kết thúc bài

đọc và cử đại diện đứng dậy trình bày trước lớp.

2.3.2. Câu hỏi suy đoán: (Guesing)16Giúp học sinh đoán về chủ đề, các sự kiện, nhân vật ở phần cuối bài đọc sau khi

đọc xong.

- Can you guess how the life of the poeple in the countryside in Vietnam is if there

aren't good farming mothods and modern technology?

+ I think their life will be very poor and hard without good farming mothods and

modern technology.

Hơn nữa, phần này đòi hỏi khả năng ngơn ngữ của học sinh. Do đó có thể cho

học sinh luyện tập theo nhóm, và cũng có thể sử dụng những mẫu câu sau để giúp

học sinh suy đoán, tiếp cận gần với bài đọc hơn.

- What do you think the reason for.................?

- How do you explain .......................?

- What if ..................?

Ví dụ:

Unit 10: (ENGLISH 10) CONSERVATION

+ What do you think the reasons for floods every year?

- Forests are destroyed and cut down for woods, for lands to build high buildings,

and for firewoods...

+ How do you explain why many kinds of animals are in danger of extinction?

- They are hunted for fur, food, medicines and other products.

2.3.3. Câu hỏi thể hiện ý kiến cá nhân

Câu hỏi này thường sử dụng khi kết thúc bài đọc, lấy ý kiến riêng của từng cá

nhân học sinh. Do đó học sinh có thể tưởng tượng ra cách ứng xữ hoặc quan điểm

của mình, của bạn hay là người thân.

Ví dụ:

Unit 9 (ENGLISH 10) Undersea World

- What is your opinion about biodiversity in our life?

+ It is very important for our life. It makes our environment cleaner, balanced and

our health is better.

Vì vậy học sinh nên được hướng dẫn thảo luận theo nhóm để có những ý kiến

hay, giúp học sinh phát triển kỹ năng nói. Dạng câu hỏi này có thể sử dụng những

mẫu câu khác như:

- Do you yourself believe ..................?

- What is your attitude of your parents to ..................?

2.3.4. Câu hỏi tổng hợp17Loại câu hỏi này mang nhiều tính giáo dục, chúng khuyến khích học sinh liên

hệ với các vấn đề trong bài học với thực tế bên ngoài. Thường được sử dụng vào

phần cuối bài đọc.

Ví dụ:

Unit 12 (ENGLISH 10) Music.

- Is music thought as the same language?

+ Yes, it is.

- Is the life undersea world the same life as on the earth? Why?

+ Yes. I think so.Because there are a lot of kinds plants and animals undersea

world and all of them contribute to ít biodiversity.

Với đặc điểm của câu hỏi, học sinh có thể làm việc theo đơn vị cá nhân, cặp

hoặc nhóm.

3. Một bài giảng mẫu

Unit 1 (ENGLISH 10): A DAY IN THE LIFE OF ...

A. Aim: - Help the pupils unnderstand the activities of a farmers in a day.

- Talk about their daily routines by learninga typical day of a farmer.

B. Method: Communicative approach.

C. Teaching Aids: Textbook, pictures.

D. Procedure:

I. Pre - reading:

* Yes - No questions:

+ Have you ever led the buffalo to the field?

- Yes.(, I have)/ No.(, I haven't).

+ Do you often get up early?

- Yes.(, I do)/ No.(, I don't).

+ Does your mother have breakfast at home?

- Yes.(, she does)/ No.(, she doesn't).

* Multiple choice questions:

+ Do the farmers work hard or lazy in the picture?

- They work hard.

* Guessing questions:

+ Who are they in the picture?

- They are farmers

II. While - reading18Để học sinh nắm nhanh nội dung bài học tôi đã sử dụng các dạng câu hỏi kết hợp

với các dạng câu hỏi có sẳn trong bài.

* Multiple choice questions: (task 1) - dành cho phần kiển tra từ vựng.

- Tôi đã thiết kế thêm một số câu hỏi sau:

1. Mr Vy boils some water for ................. .

A. his family's breakfast.

B. his morning tea.

C. his lunch.

2. Does he arrive in the field at exactly 5:00 am or 5:30am?

- He arrives in the field at exactly 5:30am.

3. At 2:30 pm, Mrs Tuyet goes to ....................... .

A. market

B. the field

C. school

D. her friend's house.

* Wh - word questions: (Task 2) Tôi đã hướng dẫn học sinh đọc bài và luyện tập

theo nhóm hoặc cặp để đưa ra kết quả cho các câu hỏi đó.

III. Post - reading

Với dạng bài đọc hiểu này tôi đã sử dụng dạng câu hỏi thể hiện ý kiến cá nhân và

câu hỏi tổng hợp để học sinh khắc sâu được nội dung bài đọc và hệ thống từ mới

đã được học trong bài.

+ Work in groups:

* Talk about Mr. Vy and Mrs. Tuyet's daily routines.

* What do you about the farmers' work?

- Their work is very hard, helps them earn little money,they have to get up early,

stay up late at night, but they have much fee time when they finish their crop....19Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×