1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Xây dựng hệ thống bài tập chương “Động học chất điểm” theo hướng rèn luyện kĩ năng cho học sinh:................................................................................................9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (365.88 KB, 28 trang )


Sáng kiến kinh nghiệmHình 3. Quỹ đạo của tàu....................................................................................10

Hình 4. Đồ thị chuyển động của vật..................................................................12

Hình 5. Đồ thị chuyển động của hai chất điểm.................................................13

Hình 6. Đồ thị tọa độ theo thời gian của hai xe................................................ 15

Hình 7. Mô tả quảng đường đi của vật..............................................................17

Hình 8. Đồ thị vận tốc của chuyển động...........................................................18

Hình 9. Mô tả quảng đường vật rơi tự do..........................................................20

Hình 10. Quỹ đạo chuyển động của vệ tinh nhân tạo. ......................................21

Hình 11. Mô tả quỹ đạo chuyển động của kim giờ và kim phút.......................22

Bảng thống kê điểm số của bài kiểm tra............................................................23Sáng kiến kinh nghiệmPhần 1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tàiVật lý là một trong những mơn học có hệ thớng bài tập rất đa dạng và phong

phú. Quá trình giải bài tập là một quá trình vận dụng lý thuyết và kỹ năng để giải

quyết các nhiệm vụ học tập cụ thể, qua đó rèn luyện được khả năng vận dụng tri

thức, rèn luyện được tính kiên trì, tính chủ động và sáng tạo của người học.Việc

giải bài tập Vật lý có tác dụng rất tích cực đến việc giáo dục và phát triển nhân cách

của Học sinh; mặt khác nó cũng là thước đo đích thực trong việc nắm vững kiến

thức, rèn luyện kỹ năng, tư duy và sáng tạo của Học sinh.

Hiện nay, sớ lượng sách tham khảo và sách bài tập có mặt trên thị trường rất

phong phú và đa dạng. Điều đó đã gây khơng ít khó khăn cho Học sinh trong việc

lựa chọn một cuốn sách thích hợp để học tập. Mặt khác trong các đề kiểm tra một

tiết và học kì đều có phần trắc nghiệm chia làm bớn mức độ (Nhận biết, thông hiểu,

vận dụng và vận dụng cao). Để giúp các em vượt qua trở ngại đó, Giáo viên cần

quan tâm đến việc xây dựng, khai thác, lựa chọn bài tập nhằm bồi dưỡng kĩ năng

giải bài tập cho các em, qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập và hình thành

thói quen tự học và kĩ năng giải bài tập cho Học sinh.

Trong quá trình giảng dạy một số Giáo viên trẻ mới ra trường nhiều khi chưa chú

trọng đúng mức về cách sử dụng bài tập .

Với những lý do trên, tôi chọn đề tài “XÂY DỰNG VÀ RÈN LUYỆN KI

NĂNG GIẢI BÀI TẬP. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM LỚP 10” để nghiên cứu.

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tàiMục tiêu nghiên cứu về vấn đề này được xác định là:

- Đánh giá được thực trạng hiện nay về sử dụng BTVL theo hướng bồi dưỡng kĩ

năng cho Học sinh.

- Khai thác được hệ thống BT chương “Động học chất điểm” hợp lý nhằm bồi

dưỡng kĩ năng cho Học sinh.

6Sáng kiến kinh nghiệm- Đề xuất được các biện pháp sử dụng BTVL trong việc bồi dưỡng kĩ năng cho

Học sinh.

- Cho đến nay có rất ít tác giả nói về vấn đề nghiên cứu cách sử dụng bài tập trong

dạy học chương “Động học chất điểm” Vật lý 10 THPT. Trong những ý kiến nho

của mình, tôi sẽ kế thừa những kết quả, những tài liệu tôi đã đọc, các sách tham

khảo và thực tế giảng dạy ở trường THPT, đồng thời sẽ tập trung khai thác và sử

dụng các bài tập Vật lý theo hướng bồi dưỡng kĩ năng giải bài tập cho Học sinh khi

dạy chương “Động học chất điểm” Vật lý 10 THPT, nhằm góp phần nâng cao chất

lượng học tập của Học sinh lớp 10 ở trường THPT hiện nay.

- BTVL đóng một vai trò quan trọng trong quá trình dạy học. Nếu khai thác và sử

dụng các BTVL đúng mục đích thì có thể rèn luyện được các kỹ năng cho Học

sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng học vật lý ở trường THPT.

Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu được vạch ra là:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề rèn luyện kĩ năng và việc sử dụng BTVL vào

quá trình dạy học.

- Nghiên cứu chương trình, nội dung kiến thức chương “Động học chất điểm” Vật

lý 10 THPT.

- Khai thác, xây dựng hệ thống các BTVL chương “Động học chất điểm” Vật lý 10

THPT.

- Đề xuất các biện pháp sử dụng BT chương “Động học chất điểm” theo hướng rèn

luyện kĩ năng giải bài tập cho Học sinh.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Hoạt động dạy học vật lý ở trường phổ thông liên quan đến việc sử dụng BTVL

rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho Học sinh lớp 10.

1.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu khai thác và sử dụng các BTVL chương “Động học chất điểm” Vật

lý 10 THPT

7Sáng kiến kinh nghiệm1.5. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu xây dựng được hệ thống bài tập vào việc rèn kĩ năng giải bài tập cho

Học sinh

-Tổng hợp, phân tích, gợi ý hướng giải quyết vấn đề

- Đưa ra bài tập và hình vẽ minh họa

- Trao đổi, điều tra thực tế.8Sáng kiến kinh nghiệmPhần 2. NỘI DUNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG

BÀI TẬP NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP CHO HỌC SINH”

2.1. Cơ sở lý luận

- Vai trò của bài tập vật lý trong bồi dưỡng kĩ năng cho học sinh:

+ khái niệm về kĩ năng: Là khả năng sử dụng kiến thức của một cá nhân trong quá

trình nhận thức và giải quyết vấn đề. Bằng những tình h́ng rèn luyện trí óc, đòi

hoi Học sinh phải biết vận dụng phối hợp các lĩnh vực đọc hiểu, làm toán và khoa

học mới đưa ra được giải pháp.

+ Khái niệm bài tập vật lý: Bài Tập vật lí là bài ra cho Học sinh làm để tập vận

dụng những kiến thức đã học. Theo nghĩa rộng thì BT bao gồm câu hoi, BT lý

thuyết, BT thực hành, BT thí nghiệm, BT nhận thức.

- Vai trò của bài tập vật lý trong bồi dưỡng kĩ năng cho Học sinh:

+ Bài tập là phương tiện rèn luyện cho Học sinh kỹ năng thu thập thông tin.

+ Bài tập là phương tiện rèn luyện cho Học sinh kỹ năng xử lý thông tin

+ Bài tập là phương tiện rèn luyện cho Học sinh kỹ năng vận dụng tri thức vào thực

tiễn

Kỹ năng vận dụng những kiến thức đã biết để giải thích những hiện tượng thực tế.

Kỹ năng vận dụng những cơng thức tính tốn để giải BT một cách nhanh và chính

xác nhất.

Kỹ năng chế tạo, thiết kế những thiết bị đơn giản trong đời sống.

Kỹ năng vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và

đời sống.

Bài tập là phương tiện rèn luyện cho Học sinh kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá.

2.2. Thực trạng sử dụng bài tập trong rèn luyện kĩ năng cho Học sinh

a. Thuận lợi – Khó khăn9Sáng kiến kinh nghiệm*Thuận lợi - Đa số học sinh đều có ý thức về nhà học bài củ và làm bài tập trước

khi đến lớp.

- Khi giải BTVL các Học sinh gioi và khá có thể đọc lập suy nghĩ để tìm lời giải

các BT, tự mình giải quyết nhiệm vụ học tập.

- Hầu hết Giáo viên đều nhận thức được tầm quan trọng của BTVL trong quá trình

dạy học.

*Khó khăn- Nhiều Học sinh (đặc biệt là học sinh yếu, kém) khi làm BT thì điều

đầu tiên là các em tìm ngay bài giải có sẵn trong các tài liệu tham khảo giải theo,

không chịu tư duy suy nghĩ để tìm cách giải quyết vấn đề mà BT yêu cầu. Học sinh

chưa ý thức được việc làm trên, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự tư duy, sáng tạo của

Học sinh. Có thể nói Học sinh đã giải BT “bằng mắt” chứ không phải “bằng đầu”.

- Giáo viên hay áp đặt Học sinh giải BT theo cách riêng của mình mà không hướng

dẫn Học sinh đọc lập suy nghĩ tìm kiếm lời giải để từ đó rèn luyện cho Học sinh kỹ

năng tự học; tư duy độc lập của các em chưa được tôn trọng.

b. Thành công – hạn chế

- Qua áp dụng phương pháp xây dựng và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Động học

chất điểm cho các lớp 10 mà tôi giảng dạy đa số Học sinh hứng thú trong tiết bài

tập, các em đã chủ động tư duy làm bài tập trước ở nhà nhiều hơn. Học sinh chủ

động trả lời các nhiệm vụ được giao và hoạt động nhóm có hiệu quả hơn.

- Phương pháp mới thử nghiệm chưa trao đổi và nhân rộng cho các giáo viên khác

ngoài nhà trường.

c. Mặt mạnh – Mặt yếu

- Giáo viên đã tìm hiểu xây dựng được số lượng kiến thức vận dụng thực tế vào

từng bài giảng. Đánh giá, rút kinh nghiệm được khả năng vận dụng bài của học

sinh qua từng thiết học. Xây dựng hệ thống câu hoi trước giao nhiệm vụ cho từng

học sinh và các nhóm học sinh về nhà chẩn bị trước khi học bài mới. Đa số học

sinh hiểu bài và vận dụng được trong từng tiết học.

10Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (28 trang)

×