1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Phần III. KẾT LUẬN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 41 trang )


– không gian của xung laser cực ngắn. Phương pháp đo gián tiếp quang

học phổ biến được sử dụng đó là phương pháp đo huỳnh quang hấp thụ hai

photon và phương pháp đo tự tương quan, trong đó:

o Phương pháp đo huỳnh quang hấp thụ hai photon dựa trên quá trình

biến đổi thời gian – khơng gian của xung laser, qua đó chụp ảnh phân

giải cao vết phát xạ huỳnh quang của vật liệu khi hai xung laser tương

tác với nhau. Ưu điểm của phương pháp huỳnh quang hấp thụ hai

photon là sự đơn giản trong cách bố trí hệ đo. Phương pháp này cho

phép đo các xung đơn hoặc xung có độ lặp lại thấp. Tuy nhiên,

phương pháp huỳnh quang hấp thụ hai photon có nhược điểm là độ

phân giải khơng cao và rất khó đạt được độ chính xác cao.

o Phương pháp đo hàm tự tương quan: đây là phương pháp đo được sử

dụng khá phổ biến để đo độ dài xung laser cực ngắn. Cơ sở của

phương pháp đó là xác định hàm tự tương quan theo độ trễ thời gian

khi cho hai xung laser tương tác với nhau. Qua việc xác định hàm tự

tương quan chúng ta có thể xác định được các tham số như độ rộng

xung, pha hay quá trình điều biến pha của xung cực ngắn thông qua

các hàm tự tương quan với các bậc khác nhau. Ưu điểm của phương

pháp này đó là có thể xác định được độ dài của các xung rất ngắn (từ

vài fs – vài trăm ps). Tuy nhiên cấu hình hệ đo khá phức tạp và yêu

cầu độ ổn định cao.

2. Đo độ dài xung laser khóa mode chế tạo tại Viện Vật lý với các hệ đo

tự chế tạo và hệ đo thương mại Femto-Chrome

- Sử dụng hệ đo độ dài xung laser cực ngắn tự chế tạo theo nguyên lý đo tự

tương quan sử dụng bộ dịch chuyển tịnh tiến, kết quả đo độ dài xung laser

khóa mode (khi dịch chuyển bộ vi dịch chuyển bằng tay và dịch chuyển bằng

motor bước) cho kết quả độ dài xung là 13 ± 0,5 (ps).

- Sử dụng hệ đo tức thời độ dài xung laser cực ngắn sử dụng cặp gương

quay, kết quả đo độ dài xung thu được 13 ± 1 (ps).

29- Sử dụng hệ đo thương mại Femto-Chrome, kết qủa đo độ dài xung thu

được 13,1 ± 1 (ps).

3. So sánh kết quả đo và đánh giá độ chính xác của các hệ đo tự chế tạo

Với việc sử dụng hệ đo Femto – Chrome như là một thiết bị tham chiếu để

qua đó đánh giá lại các hệ đo độ dài xung laser cực ngắn tự chế tạo tại Viện

Vật lý, các kết quả đo cho thấy các hệ đo tự chế tạo cho kết quả khá trùng

khớp với kết quả đo bằng hệ đo Femto-Chrome. Điều đó chứng tỏ rằng các hệ

đo tự chế tạo là đáng tin cậy. Tuy nhiên, các hệ đo tự chế tạo mới chỉ đáp ứng

được dải đo với các xung laser cực ngắn vùng pico giây do sử dụng các yếu tố

quang học như: gương, tấm chia chùm và tinh thể phi tuyến không phù hợp

với việc đo các xung cỡ femto-giây.

Trên đây là Đề tài: “NGHIÊN CỨU VÀ ĐO ĐỘ DÀI CỦA CÁC

XUNG LASER CỰC NGẮN TRÊN CÁC HỆ ĐO TỰ TƯƠNG QUAN

ĐƯỢC CHẾ TẠO VÀ HỆ ĐO THƯƠNG MẠI FEMTO-CHROME”

mà bản thân tôi đã cố gắng nổ lực học tập và hoàn thành đề tài tại Viện Vật

Lý.

Tuy nhiên bài sáng kiến kinh nghiệm của tơi khơng tránh khỏi những

hạn chế, kính mong được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng thi đua nhà

trường, của các cấp quản lý giáo dục, cùng các bạn đồng nghiệp để bài viết

được hoàn chỉnh hơn.30TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt1. Phạm Văn Hội, (2014), Giáo trình thơng tin quang, ĐH, Quốc gia Hà

Nội.

2. Nguyễn Đại Hưng, Phan Văn Thích, “Thiết bị và linh kiện quang

học, quang phổ laser”, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005.

3. Đỗ Quốc Khánh, (2010), Luận án Tiến sỹ Vật lý, Viện Vật lý.

Tiếng Anh

4. Do Quoc Khanh, Nguyen T. Nghia, Le TT. Nga, Pham Long and

Nguyen Dai Hung, “Semiconductor Saturable Absorber Miror

(SESAM) used for generation of passively mode-locking ultrashort

Nd:YVO4 laser pulse”, Asean Journal Sciences and Technology for

Development, Vol. 24, pp. 59-65 (2007).

5. Rulliere C., ”Femtosecond laser pulses”, Springer, Berlin, 1998.

6. Zafer A. Yasa, Nabil M. Amer, Optics Communications, Vol 36, p.406

(1981)

7. http://www.femtochrome.com/FR-103XL.htm31.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài: “NGHIÊNCỨU VÀ ĐO ĐỘ DÀI CỦA

CÁC XUNG LASER CỰC NGẮN TRÊN

CÁC HỆ ĐO TỰ TƯƠNG QUAN ĐƯỢC

CHẾ TẠO VÀ HỆ ĐO THƯƠNG MẠI

FEMTO-CHROME”32Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

×