1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

So sánh kết quả đo và đánh giá độ chính xác của các hệ đo tự chế tạo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 41 trang )


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt1. Phạm Văn Hội, (2014), Giáo trình thơng tin quang, ĐH, Quốc gia Hà

Nội.

2. Nguyễn Đại Hưng, Phan Văn Thích, “Thiết bị và linh kiện quang

học, quang phổ laser”, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005.

3. Đỗ Quốc Khánh, (2010), Luận án Tiến sỹ Vật lý, Viện Vật lý.

Tiếng Anh

4. Do Quoc Khanh, Nguyen T. Nghia, Le TT. Nga, Pham Long and

Nguyen Dai Hung, “Semiconductor Saturable Absorber Miror

(SESAM) used for generation of passively mode-locking ultrashort

Nd:YVO4 laser pulse”, Asean Journal Sciences and Technology for

Development, Vol. 24, pp. 59-65 (2007).

5. Rulliere C., ”Femtosecond laser pulses”, Springer, Berlin, 1998.

6. Zafer A. Yasa, Nabil M. Amer, Optics Communications, Vol 36, p.406

(1981)

7. http://www.femtochrome.com/FR-103XL.htm31.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài: “NGHIÊNCỨU VÀ ĐO ĐỘ DÀI CỦA

CÁC XUNG LASER CỰC NGẮN TRÊN

CÁC HỆ ĐO TỰ TƯƠNG QUAN ĐƯỢC

CHẾ TẠO VÀ HỆ ĐO THƯƠNG MẠI

FEMTO-CHROME”32CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài: “NGHIÊNCỨU VÀ ĐO ĐỘ DÀI

CỦA CÁC XUNG LASER CỰC NGẮN

TRÊN CÁC HỆ ĐO TỰ TƯƠNG QUAN

ĐƯỢC CHẾ TẠO VÀ HỆ ĐO THƯƠNG

MẠI FEMTO-CHROME”Họ và tên: Bùi Văn Bảy

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Vật Lý - CNCN

Đơn vị cơng tác: Trường THPT Kỹ Thuật Lệ ThủyQuảng Bình, 33

tháng 11 năm 201834Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

×