1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Kiểm tra bài cũ:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (689 KB, 16 trang )


- Trong xây dựng người ta dùng sợi dây

dọi để làm gì?

- Học sinh trả lời: Để kiểm tra xem trụ

nhà đã thẳng hay chưa.

Giáo viên đặt vấn đề: Vậy những hình

ảnh và hành động trên liên quan đến nội

dung nào của hình học? Để trả lời

những câu hỏi trên hơm nay chúng ta sẽ

cùng tìm hiểu nội dung bài Đường thẳng

vng góc với mặt phẳng?3.2. Hoạt động hình thành định nghĩa.

Hoạt động của Giáo viên và Học

Nội dung

sinh

- Nhận xét vị trí tương đối của chân

bàn với các đường lát gạch trong

hình?

- Học sinh: Chân bàn vng góc với

tất cả các đường lát gạch .

- Giáo viên khẳng định: Chân bàn có

đặc điểm như trên được gọi là vng

góc với mặt nền và yêu cầu học sinh

suy luận ra định nghĩa đường thẳng

vng góc với mặt phẳng?

- Học sinh: Đường thẳng vng góc

với mặt phẳng nếu nó vng góc với I. Định nghĩa:

tất cả các đường thẳng nằm trong mặt Đường thẳng d được gọi là vng góc

phẳng đó .

với mặt phẳng (P) nếu d vng góc với

10- u cầu học sinh lấy 1 ví dụ thực tế tất cả các đường thẳng nằm trong mặt

về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P).

phẳng.

Kí hiệu: d   P 

- Học sinh lấy ví dụ: Trụ nhà vng

góc với mặt nền, cột cờ vng góc

với mặt sân trường...

3.3. Hoạt động hình thành điều kiện để đường thẳng vng góc với mặt

phẳng.

Hoạt động của Giáo viên và học sinh

Nội dung

- Giáo viên đặt vấn đề: Để chứng minh 1.Bài toán:

một đường thẳng vng góc với một Cho đường thẳng d vng góc với 2

mặt phẳng ta cần chứng minh điều gì?

đường thẳng a, b cắt nhau trong (P).

- Học sinh: Chứng minh đường thẳng đó Chứng minh d vng góc với (P)?

vng góc với tất cả các đường thẳng -Giải bài tốn bằng cách sử dụng tích

nằm trong mặt phẳng

vơ hướng của 2 vectơ.

- Giáo viên đặt vấn đề tiếp: Việc làm đó

có khả thi khơng? tại sao?

- Định lý:

- Học sinh: Khơng khả thi vì có vơ số d  a

đường thẳng nằm trên một mặt phẳng.

d b

�� d   P 

- Giáo viên: Vậy có phương pháp nào a �b  M ; a, b � P  �khác để chứng minh đường thẳng vng

góc với mặt phẳng dễ dàng khơng? Ta

Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABCD có

xét bài tốn sau.

đáy là hình vng, SA vng góc với

- Giáo viên đưa ra bài tốn 1 và hướng

đáy.

dẫn học sinh giải quyết .

AB   SAD  ?

- Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo a. Chứng minh:

b. Chứng minh: AD   SAB  ?

viên chứng minh bài toán.

- Sau khi giải quyết xong bài tốn giáo Từ đó suy ra AD  SB

viên u cầu học sinh trả lời điều kiện Giải:

để đường thẳng vng góc với mặt

phẳng.

- Học sinh phát biểu nội dung định lý.

- Giáo viên đưa ra ví dụ, yêu cầu học

sinh nghiên cứu nội dung bài tốn, vẽ

hình, tìm lời giải.

- Gợi ý cho học sinh sử dụng định lý để

chứng minh.

- Học sinh theo gợi ý của giáo viên tích

cực suy nghĩ và giải quyết bài tốn.

-Sau khi học sinh làm xong, giáo viên

kết hợp nhận xét và đánh giá với học

sinh khác đưa ra kết quả chính xác nhất.

- Nhấn mạnh: Phương pháp chứng minh

đường thẳng vng góc với mặt phẳng.

11- Giáo viên đặt vấn đề: Từ kết quả câu b

các em có nhận xét gì?

- Học sinh:

+ Nếu một đường thẳng vng góc với 2

cạnh của 1 tam giác thì nó sẽ vng góc

với cạnh còn lại.

+ Để chứng minh đường thẳng a vng

góc với b chỉ cần chứng minh a vng

góc với một mặt phẳng chứa b là được.

- Giáo viên chốt lại: Đó là nội dung hệ

quả và hương pháp chứng minh 2 đường

thẳng vuông góc với nhau.

- Học sinh chú ý lắng nghe và tiếp thu.a. AB  AD(gt) 1 ;�SA   ABCD 

� AB  SA(2)�AB � ABCD 

Từ (1) và(2) suy ra AB   SAD AB  AD (gt)b.3

�SA   ABCD 

� AD  SA(4)�AD � ABCD 

Từ (3) và(4) suy ra AD   SAB  .SB � SAB  � AD  SB- Hệ quả: Nếu một đường thẳng

vng góc với 2 cạnh của 1 tam giác

thì nó sẽ vng góc với cạnh còn lại

- Phương pháp chứng minh đường

thẳng a vng góc với đường thẳng b:

a  

�a  b.

b �  

Cần chứng minh �3.4. Hoạt động ứng dụng,tìm tòi và mở rộng.

Giáo viên giới thiệu cho học sinh nguồn góc và ứng dụng của dây dọi.

Tại sao dây dọi còn được gọi là lập lòn?

Dây dọi / lập lòn gồm một quả đồng thau dằn chì cho nặng treo vào đầu

một sợi dây. Thợ xây thả dây dọi/lập lòn để kiểm tra xem tường có thẳng đứng

hay khơng. Dây dọi tiếng Pháp là fil à plomb, dịch sát từng từ là sợi dây có cục

chì. Người Việt bỏ âm tiết đầu, chỉ giữ đoạn sau thành ra lập lòn.

- Các tiết 32 và tiết 33 được soạn tương tự như tiết 31.

2.2.3. Kết quả thực nghiệm.

a. Mục đích của thực nghiệm:

- Thực nghiệm để bước đầu đánh giá tính hiệu quả của việc kết hợp xây

dựng phiếu học tập theo chuỗi các hoạt động cho học sinh ở nhà và giáo án soạn

giảng bài Đường thẳng vng góc với mặt phẳng trong chương trình Hình học

11 trên lớp.

b. Nội dung thực nghiệm:

Dạy bài đường thẳng vng góc với mặt phẳng gồm 3 tiết lý thuyết:

- Tiết 31: Gồm 2 phần Định nghĩa và Điều kiện để đường thẳng vng

góc với mặt phẳng.

- Tiết 32: Mối liên hệ giữa quan hệ song song và vuông góc của đường

thẳng và mặt phẳng.

- Tiết 33: Phép chiếu vng góc và định lý ba đường vng góc.

Đối tượng đánh giá: Lớp 11A1 và 11A2.12+ Lớp thực nghiệm 11A1: Phát phiếu học tập đã xây dựng theo chuỗi các

hoạt động cho học sinh tìm hiểu trước ở nhà và kết hợp dạy trên lớp với giáo án

soạn theo hướng hướng dẫn học sinh tự học.

+ Lớp đối chứng 11A2: Không phát phiếu học tập đã xây dựng cho học

sinh tìm hiểu trước ở nhà và dạy trên lớp với giáo án soạn bám sát nội dung

SGK.

c. Kết quả thực nghiệm:

Sau khi giảng dạy xong bài đường thẳng vng góc với mặt phẳng, tiến

hành cho học sinh 2 lớp 11A1 và 11A2 làm một bài kiểm tra 15 phút cùng một

nội dung.

Kết quả đạt được:LớpSĩ số11A1

11A243

43Điểm giỏi Điểm khá

7

519

10Điểm

trung bình

14

12Điểm

yếu

3

14Điểm

kém

0

2Như vậy nhìn vào kết quả có thể thấy tỉ lệ học sinh đạt từ điểm trung bình trở

lên của lớp 11A1 cao hơn hẳn so với lớp 11A2. Điều đó chứng tỏ số học sinh yếu

của lớp 11A1 đã phần nào nắm được nội dung của bài để áp dụng vào làm bài

kiểm tra.

Số lượng bài kiểm tra đạt được điểm khá giỏi của lớp 11A1 cũng cao hơn

lớp 11A2, điều này cho thấy học sinh khá giỏi đã phát huy được tư duy của mình

vào việc giải các bài tốn khó hơn.

Qua giờ dạy trên lớp bản thân tơi và các thầy cô giáo dự giờ nhận thấy:

Giờ học sơi nổi, học sinh tích cực hợp tác với giáo viên và các học sinh khác

trong lớp để tiếp nhận kiến thức. Nhiều câu hỏi các em học sinh có học lực yếu

đã có thể trả lời, tham gia học tập. Như vậy việc soạn phiếu học tập ở nhà cho

học sinh và kết hợp soạn giảng bài Đường thẳng vng góc với mặt phẳng theo

hướng hướng dẫn học sinh tự học mang lại hiệu quả tiếp thu cao hơn so với soạn

giảng theo cách truyền thống.

3. PHẦN KẾT LUẬN

3.1. Ý nghĩa của sáng kiến.

- Đã nêu được thực trạng việc đổi mới soạn giảng theo hướng hướng dẫn

học sinh tự học mơn Tốn ở Trường THPT Minh Hóa đến tại thời điểm khảo sát.

- Đã xây dựng được phiếu học tập ở nhà cho học sinh theo chuỗi các hoạt

động và kết hợp soạn giảng bài Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng theo

hướng hướng dẫn học sinh tự học.

- Kết quả thực nghiệm cho thấy việc áp dụng soạn giảng theo hướng

hướng dẫn học sinh tự học vào giảng dạy mang lại sức sống mới cho bộ mơn

Tốn. Đó là học sinh hứng thú, tích cực tham gia vào q trình chiếm lĩnh kiến

thức mơn Tốn, làm cho các em hiểu được mối liên hệ mật thiết giữa Toán học

và các vấn đề trong cuộc sống thực tế.

3.2. Kiến nghị, đề xuất.

13a. Đối với Sở Giáo Dục & Đào Tạo.

Cần hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học

để giáo viên có thể thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy

tính tích cực, chủ động của học sinh.

b . Đối với nhà trường .

Cần khuyến khích giáo viên đổi mới công tác soạn giảng theo hướng

hướng dẫn học sinh tự học trên tất cả các tiết dạy.14TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Hình học 11 .

2. Tài liệu tập huấn của Sở giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018.

3. Sản phẩm các nhóm thực hành trong đợt tập huấn của Sở giáo dục và đào tạo

năm học 2017 - 2018

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI

Cụm từ viết tắt

SGK

THPT

HS

GV

GDTX

GD&DTNghĩa của cụm từ viết tắt

Sách giáo khoa

Trung học phổ thông

Học sinh

Giáo viên

Giáo dục thường xuyên

Giáo dục và đào tạo15MỤC LỤC

1. PHẦN MỞ ĐẦU.

1.1. Lý do chọn đề tài.

1.2. Phạm vi áp dụng đề tài.

2. PHẦN NỘI DUNG

2.1. Thực trạng của việc đổi mới soạn giảng theo hướng hướng dẫn học sinh tự

học ở trường THPT Minh Hóa.

2.2. Các giải pháp dạy học theo hướng hướng dẫn học sinh tự học.

2.2.1. Soạn nội dung hướng dẫn học sinh học tập ở nhà.

2.2.2. Soạn giáo án thực dạy trên lớp.

2.2.3. Kết quả thực nghiệm.

a. Mục đích của thực nghiệm:

b. Nội dung thực nghiệm:

c. Kết quả thực nghiệm:

3. PHẦN KẾT LUẬN

3.1. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm.

3.2. Kiến nghị, đề xuất.16Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

×