1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >

III. Bài tập về ARN và quá trình phiên mã, dịch mã

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (791.43 KB, 71 trang )


- Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen :

0, 408 ×104

× 2 = 2400

3, 4N=A=T=(nuclêôtit)

35

× 2400 = 840

100(nuclêôtit)G=X=15

× 2400 = 360

100(nuclêôtit)- Số lượng nuclêôtit trên mỗi mạch đơn:

A1 = T2 = 350. => T1 = A2 = 840 - 350 = 490.

G1 = X2 = 120.=>X1 = G2 = 360 - 120 = 240.2. Số lượng nuclêôtit mỗi loại cung cấp cho gen nhân đôi:

Atd = Ttd = (23 - 1)x840 = 5880

Gtd = Xtd = (23 - 1)x360 = 2520

3. Số lượng ribonuclêôtit mỗi loại cung cấp cho gen phiên mã :

rAtd = 23x5x490 = 19600

rUtd = 23x5x350 = 14000

rGtd = 23x5x240 = 7200

rXtd = 23x5x120 = 4800

4. Số axit amin có trong phân tử prơtêin được tổng hợp từ gen:

2400

−1

6

2400

−2

6= 399 axit amin (nếu tính cả axit amin mở đầu).= 398 axit amin (nếu khơng tính xit amin mở đầu).Bài 8 : Một gen có tỷ lệ T/X = 3/7 và A = 450. Mạch 1 của gen có T 1 + X1 = 900 và G1 – A1 =

300. Trong quá trình phiên mã của gen trên, mơi trường đã cung cấp 1350 rG để hình

thành nên các mARN. Mỗi mARN đều có 4 riboxom tham gia dịch mã.

a) Khối lượng phân tử và chiều dài của gen.

b) Số lượng và tỷ lệ % từng loại nuclêôtit của phân tử mARN.

c) Tổng số axit amin được cung cấp cho một lần dịch mã và cả quá trình dịch mã.

Lời giải:

a) Tính khối lượng phân tử và chiều dài của gen

- Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen:

A = T = 450 nuclêôtit ;G = X = 450x7/3 = 1050 nuclêôtit.→ Tổng số nuclêôtit của gen: N = 3000 nuclêôtit.

- Khối lượng phân tử của gen: 3000 x 300 = 900000 đvC.

- Chiều dài của gen: 3000/2 x 3,4 = 5100 Ao.

b) Số lượng và tỷ lệ % từng loại nu của phân tử mARN

- Theo đề bài ra ta có : T1 + X1 = 900 → G1 + A1 = (1050+450) – 900 = 600.

- Mặt khác: G1 – A1 = 300 → G1 = 450; A1 = 150

- Vậy số nuclêôtit mỗi loại trên từng mạch đơn là:

A1 = T2 = 150. => T1 = A2 = 450 - 150 = 300.

G1 = X2 = 450.=>X1 = G2 = 1050 - 450 = 600.Trong quá trình phiên mã của gen trên, mơi trường đã cung cấp 1350 rG, theo NTBS thì số

nuclêơtit loại X của mạch gốc phải là ước số của 1350. Do vậy, mạch 2 chính là mạch gốc để

phiên mã ra ARN (X2 = 450, còn X1 = 600).

→Số lượng và tỷ lệ % các loại nuclêôtit của mARN là

rA = T2 = 150;rU = A2 = 300;rG = X2 = 450;rX = G2 = 600.rA = 10% ;rU = 20% ;rG = 30% ;rX = 40%.c) Tổng số axit amin được cung cấp cho một lần dịch mã: 1500/3 -1 = 499.

Tổng số axit amin được cung cấp cho cả quá trình dịch mã:

499 x (1350/450) x 4 = 5988 axit amin.CÁCH GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN ADN-ARN

Dạng 1: Xác định thành phần nuclêơtit trên gen, ADN.

Bài tốn 1: Xác định thành phần nuclêôtit trên gen khi biết chiều dài, khối lượng, số liên kết hóa trị, số

liên kết hiđrơ,...

1. Phương pháp giải

Ví dụ: Một gen có 5998 liên kết hóa trị và 3600

liên kết hiđrơ. Tính số nuclêơtit mỗi loại của gen.

Cách 1: Lập hệ phương trình.• Hướng dẫnBước 1: Xác định tổng số nuclêôtit trên gen, ADN

(N).Cách 1:Bước 2: Lập hệ phương trình chứa ẩn là các đơn

phân của gen, ADN.N = (HT + 2) : 2 = (5998 + 2) : 2 = 3000

(nucleotit). Ta có hệ phương trình với tổng số

nuclêơtit của gen với số liên kết hiđrô.

N = 2 A + 2G = 3000H = 2 A + 3G = 3600

G = X = 600

2 A + 2G =

3000 A = T = 900

2 A + 3G =

3600Bước 3: Giải hệ phương trình.Cách 2: Tính nhanh.

Bước 1: Xác định tổng số nuclêôtit trên gen, ADN.

Bước 2: Tính số lượng nuclêơtit loại G

N = 2 A + 2G

→H=N+G

H = 2 A + 3GTổng số nuclêôtit trên gen làCách 2:

Tổng số nuclêôtit trên gen là

N = (HT + 2) : 2 = (5998 + 2) : 2 = 3000

G = H - N = 3600 - 3000 = 600 = X.

N

3000

→A=T= −G=

− 600 = 900

2

22. Ví dụ minh họaVí dụ 1: Một gen có tổng số 2120 liên kết hiđrơ. Tổng số liên kết hóa trị của gen này là 3598 liên kết. Số

lượng từng loại nuclêôtit của gen là:

A. A = T = 360, G = X = 540.B. A = T = 540, G = X = 360.C. A = T = 320, G = X = 580.D. A = T = 580, G = X = 320.

Hướng dẫn:Tổng số nuclêôtit trên gen là N = HT + 2 = 3598 + 2 = 1800

2

2

Ta có hệ phương trình:

 Chọn D2 A + 2G =

1800

2 A + 3G = 2120G = X = 320⇒ A = T = 580Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (71 trang)

×