1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Tổng quan về các công trình nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (249.84 KB, 25 trang )


2

nước liên quan đến đề tài nghiên cứu theo các khía cạnh: Các cơng trình

nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu PTTC và các cơng trình nghiên cứu khác liên

quan đến NHTM

Thứ nhất, các cơng trình nghiên cứu liên quan đến hệ thống chỉ tiêu

phân tích tài chính

- Trong cuốn Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp của Học viện

tài chính do GS,TS Ngơ Thế Chi và PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ làm chủ biên

(tái bản năm 2015); trong cuốn "Đọc và phân tích báo cáo tài chính" do

PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ và PGS,TS Nghiêm Thị Thà làm chủ biên (tái bản

năm 2017) cho thấy để diễn đạt được nội dung PTTC doanh nghiệp, theo quan

điểm của tập thể tác giả đến từ Học viện Tài chính đã sử dụng hệ thống các

chỉ tiêu như: Hệ thống chỉ tiêu phân tích khái qt tình hình tài chính doanh

nghiệp; Hệ thống chỉ tiêu phân tích chính sách tài chính; Hệ thống chỉ tiêu

phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp bao gồm: Các chỉ tiêu phân tích

tình hình và kết quả kinh doanh, các chỉ tiêu về dòng tiền, các chỉ tiêu về tình

hình cơng nợ, khả năng thanh tốn và các chỉ tiêu phân tích hiệu suất sử dụng

vốn; Hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình tăng trưởng và giá trị doanh nghiệp;

Hệ thống chỉ tiêu phân tích và dự báo rủi ro; Hệ thống chỉ tiêu dự báo báo cáo

tài chính doanh nghiệp.

Trong cuốn "Phân tích báo cáo tài chính" của PGS,TS Nguyễn Năng Phúc

(tái bản 2011) và cuốn "Phân tích báo cáo tài chính" của PGS,TS Nguyễn Ngọc

Quang (tái bản 2013) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho thấy, để diễn đạt

được nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp thì cần sử dụng hệ thống

các chỉ tiêu phân tích như: Hệ thống chỉ tiêu đánh giá khái qt tình hình tài

chính của doanh nghiệp bao gồm: các chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình huy

động vốn, mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá khả

năng thanh toán và khả năng sinh lời của doanh nghiệp; Hệ thống chỉ tiêu phân

tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính bao gồm: các chỉ tiêu phân tích cơ cấu

tài sản và nguồn vốn; các chỉ tiêu phân tích luân chuyển vốn và ổn định nguồn

tài trợ; Hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình cơng nợ và khả năng thanh toán; hệ

thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh; Hệ thống chỉ tiêu phân tích dấu

hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính; Dự báo chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Trọng Cơ (1999) với đề tài "Hoàn thiện hệ

thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp cổ phần phi tài chính ở

Việt Nam", luận án đã đi vào xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC

cho các công ty cổ phần phi tài chính tại Việt Nam. Luận án đã đưa ra các giải3

pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC, tuy nhiên hệ thống chỉ tiêu này được

tác giả xây dựng cho các cơng ty cổ phần phi tài chính nói chung ở Việt Nam.

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Ngọc Quang (năm 2002) với đề tài "Hoàn

thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng ở

Việt Nam", luận án đã chú trọng vào hoàn thiện và xây dựng hệ thống chỉ tiêu

PTTC trong các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam. Trong cơng trình này, tác

giả đã nghiên cứu thực trạng hệ thống chỉ tiêu PTTC trong doanh nghiệp xây

dựng nói chung và đề xuất hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC cho các doanh

nghiệp này. Tuy nhiên, khía cạnh nghiên cứu của luận án tập trung vào PTTC

và hệ thống chỉ tiêu PTTC không đặc thù riêng cho các doanh nghiệp xây

dựng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Xuân (năm 2002) với đề tài "Hoàn thiện

hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Việt Nam", luận án đã hệ thống hóa lý luận cơ bản về phân tích hoạt động

kinh doanh của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 1996 - 2000, từ đó đề xuất

giải pháp hồn thiện chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của NHTM ở Việt

Nam hiện nay. Luận án đưa ra hệ thống chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh

doanh của NHTM theo các khía cạnh như đánh giá khái qt tình hình tài sản nguồn vốn; Đánh giá tình hình vốn tự có; đánh giá tình hình huy động vốn;

Đánh giá tình hình dự trữ và khả năng thanh tốn; đánh giá tình hình hoạt

động tín dụng; Đánh giá tình hình thu nhập và chi phí; đánh gái tình hình thực

hiện chỉ tiêu lợi nhuận và khả năng sinh lời. Tuy nhiên, tác giả chưa đi sâu đến

khía cạnh quan trọng của hoạt động NHTM là rủi ro trong kinh doanh của

NHTM, chưa quan tâm đến phân tích dòng tiền, mà trọng tâm viết về hệ thống

chỉ tiêu PTTC trong các doanh nghiệp thương mại và nhằm mục đích phục vụ

quản trị trong nội bộ doanh nghiệp.

- Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Quyên (2010) với đề tài "Hoàn thiện hệ

thống chỉ tiêu phân tích tài chính cho các cơng ty cổ phần niêm yết trên thị

trường chứng khoán Việt Nam", luận án đã đề cập đến hệ thống chỉ tiêu PTTC

chung cho các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khốn Việt

Nam. Đây cũng là cơng trình nghiên cứu có nội dung gần với đề tài của luận

án. Tuy nhiên, trong cơng trình nghiên cứu của mình, tác giả Nguyễn Thị

Qun đã đi vào hồn thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC chung cho tất cả các

doanh nghiệp niêm yết thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như bất động sản,

dược phẩm, chế biến thực phẩm,... mà không xây dựng hệ thống chỉ tiêu theo

đặc thù riêng của từng ngành.4

- Luận án tiến sĩ của Hồ Thị Thu Hương (2012) với đề tài "Hoàn thiện hệ

thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các cơng ty tài chính ở Việt Nam",

Trên cơ sở mơ hình tổ chức quản lý và đặc thù hoạt động kinh doanh của công

ty tài chính, tác giả luận án đã hệ thống hóa các chỉ tiêu PTTC trong cơng ty

tài chính theo 8 nhóm chỉ tiêu như: Các chỉ tiêu phản ánh quy mơ tài chính;

các chỉ tiêu phản ánh chính sách huy động vốn; các chỉ tiêu đánh giá độ an

toàn vốn; các chỉ tiêu phản ánh chính sách tín dụng; các chỉ tiêu phản ánh chất

lượng tài sản; các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán; các chỉ tiêu phản ánh

khả năng sinh lời và các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tài chính. Cơng ty tài chính

có hoạt động tương tự như ngân hàng nên NCS kế thừa một số nghiên cứu của

đề tài và đi sâu vào hệ thống chỉ tiêu PTTC của các NHTM nói chung và của

chi nhánh NHTM nói riêng.

- Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Minh Hải (2013) về đề tài "Hoàn thiện

hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây

dựng cơng trình giao thơng thuộc Bộ Giao thông Vận tải", đề tài đề cập đến

các chỉ tiêu PTTC nhưng trên góc độ là nhóm các chỉ tiêu phân tích hiệu quả

kinh doanh. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là những công ty xây dựng nhưng

lĩnh vực xây dựng chính là xây dựng các cơng trình giao thông và thuộc Bộ

Giao thông Vận tải. Hơn nữa, hệ thống chỉ tiêu mà luận án trọng tâm hoàn

thiện chỉ là một phần trong toàn bộ hệ thống chỉ tiêu PTTC của doanh nghiệp.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2014 của PGS.TS Nghiêm

Thị Thà và tập thể tác giả về: "Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính

cho các ngân hàng thương mại" [39], đề tài đã đề cập đến hệ thống chỉ tiêu

PTTC cho riêng ngành ngân hàng, mà cụ thể là các NHTM cổ phần ở Việt Nam.

- Bài báo "Hồn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính nhằm tăng

cường cơng tác kiểm tốn" của TS. Trần Q Liên, đăng trên Tạp chí Nghiên

cứu khoa học kiểm tốn (số 43, năm 2011), Bài báo đề cập đến việc hoàn

thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC trong các DN để phục vụ cơng tác kiểm tốn mà

chưa đề cập đến các chỉ tiêu tài chính của NHTM.

- Năm 2006: Cuốn sách "Key Management Ratios: The clearest guide to

the critical numbers that drive your business", của tác giả Ciaran Walsh viết về

các chỉ tiêu quan trọng sử dụng cho quản trị tài chính doanh nghiệp. Trong

cuốn sách này, tác giả nhấn mạnh đến các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh

doanh như: Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản, tỷ

suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Tác giả cũng đưa ra tiêu chuẩn để đánh giá

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trên các chỉ tiêu trên.5

- Năm 2007: Tại Thái Lan, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học

Chulalongkorn (J.Thomas Connelly và Piman Limpaphayom) đã đưa ra mơ

hình nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu phân tích trong các doanh nghiệp tại Thái

Lan. Hệ thống này gồm 9 chỉ tiêu PTTC và phi tài chính: 5 chỉ tiêu phản ánh

tình hình tài chính và 4 chỉ tiêu phản ánh tình hình quản trị doanh nghiệp. Các

chỉ tiêu này được trình bày cụ thể trong cuốn sách "Determinants of Corporate

Disclosure and Transparency: Evidence from Hong Kong and Thailand".

- Cuốn sách "Performance measurement and management control:

superior organizational performance", do NXB Elsevier Ltd phát hành năm

2004 tập hợp một số bài viết của các tác giả liên quan đến vai trò của hệ thống

chỉ tiêu PTTC, ảnh hưởng của hệ thống chỉ tiêu PTTC và mơ hình xây dựng

hệ thống chỉ tiêu PTTC trong doanh nghiệp.

- Bài báo "Performance efficiency evaluation of the Taiwan’s shipping

industry: an application of data envelopment analysis", của các tác giả Wen Cheng Lin, Chin - Feng Liu (Prof.), Ching - Wu Chu (Prof.) đăng trên tạp chí

Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, số 5 năm

2005 (các trang 467-476). Bài báo giới thiệu về hệ thống chỉ tiêu đánh giá

hiệu quả gồm các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính áp dụng trong

ngành cơng nghiệp vận tải biển của Đài Loan

- Bài báo "Performance Measurement: Questions for Tomorrow", của các

tác giả Umit Bititci, Viktor Dörfler, Sai Nudurupati1 (Đại học Tổng hợp

Strathclyde, Glasgow, UK), Patrizia Garengo (Đại học Tổng hợp Padova,

Italy) đăng trên tạp chí Nghiên cứu SIOM Research Paper Series số 05 tháng

10/2009 của Đại học Glasgow, bài báo giới thiệu về xu hướng phát triển hệ

thống chỉ tiêu PTTC trên thế giới trong điều kiện tồn cầu hóa.

Thứ hai, các cơng trình nghiên cứu liên quan đến ngân hàng thương mại

Luận án tiến sĩ của Lê Thị Thanh Mỹ (năm 2017) về đề tài: "Hồn thiện

phân tích chất lượng tín dụng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Định".

Luận án đã nghiên cứu những vấn đề lý luận về tín dụng và chất lượng tín

dụng trong NHTM, đặc biệt luận án đã làm rõ nội dung phân tích chất lượng

tín dụng NHTM theo các vấn đề như các nhân tố ảnh hưởng; tổ chức phân

tích; cơng cụ và kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích. Luận án đã đưa ra các

giải pháp hồn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các NHTM trên địa bàn

tỉnh Bình Định. Như vậy tác giả luận án đã đi sâu vào hệ thống chỉ tiêu phân

tích chất lượng tín dụng của NHTM, mà chưa nghiên cứu tất cả các khía cạnh

về tài chính của NHTM.6

Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Lã Thị Lâm (năm 2015) về đề tài:

"Một số các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương

mại cổ phần Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế". Luận án đã

đưa ra những vấn đề lý luận về năng lực tài chính của các NHTM và đánh giá

thực trạng năng lực tài chính của các NHTM cổ phần Việt Nam trong điều

kiện hội nhập quốc tế. Qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực

tài chính của các NHTM cổ phần trong điều kiện hội nhập.

Luận án tiến sĩ của NCS Trần Trung Dũng (năm 2018) về đề tài: "Quản

lý rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt

Nam". Luận án đã đi sâu nghiên cứu về NHTM, hoạt động kinh doanh của

NHTM, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM và đặc biệt luận án đã

làm rõ hơn rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của NHTM.

Tóm lại, qua nghiên cứu các cơng trình của các tác giả trong và ngồi

nước, cho thấy các cơng trình chủ yếu tập trung trên các khía cạnh sau:

- Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến hệ thống chỉ tiêu PTTC: Chủ

yếu tiếp cận đến hệ thống chỉ tiêu PTTC của các doanh nghiệp, tuy nhiên có

một số cơng trình cách tiếp cận và công thức xác định khác nhau. Luận án sẽ

kế thừa cách tiếp cận về khái niệm hệ thống chỉ tiêu PTTC; phân loại hệ thống

chỉ tiêu PTTC. Bên cạnh đó có một số luận án, cơng trình NCKH liên quan

đến hệ thống chỉ tiêu PTTC của cơng ty tài chính hoặc của NHTM trong

những giai đoạn lịch sử nhất định, như vậy tác giả luận án sẽ kế thừa một số

chỉ tiêu tài chính đặc thù của cơng ty tài chính và NHTM, bên cạnh đó luận án

làm rõ hơn những chỉ tiêu PTTC mà các chi nhánh NHTM cần thiết phải sử

dụng làm cơ sở cho nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp trong điều kiện

NHNN Việt Nam đang thực thi lộ trình quản trị rủi ro theo Hiệp ước Basel II.

- Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến NHTM: Có nhiều cơng trình

nghiên cứu về chất lượng tín dụng, rủi ro đạo đức, năng lực cạnh tranh...của

NHTM. Tác giả luận án sẽ kế thừa những nội dung mà những cơng trình trước

đó đã nghiên cứu như khái niệm NHTM, hoạt động kinh doanh của NHTM,

đặc biệt tác giả luận án sẽ nghiên cứu chuyên sâu về từng lĩnh vực hoạt động

kinh doanh của các NHTM để làm cơ sở cho việc nghiên cứu những vấn đề lý

luận về chỉ tiêu PTTC các NHTM trong giai đoạn hiện nay khi mà NHNN

Việt Nam đang thực thi lộ trình quản trị rủi ro theo Hiệp ước Basel II.

Vì vậy, đề tài "Hồn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của các

ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" được phát triển nhằm bổ

sung phần nghiên cứu về cơ sở lý luận và vận dụng thực tiễn trong quản trị7

NHTM tại các chi nhánh giai đoạn 2015-2017 và khuyến nghị giải pháp đến

năm 2020 theo lộ trình quản trị rủi ro theo Hiệp ước Basel II của Ngân hàng

nhà nước Việt Nam.

3. Mục đích nghiên cứu của luận án

3.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC của các NHTM trên địa

bàn tỉnh Bắc Ninh.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống chỉ tiêu PTTC

của các NHTM.

- Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng hệ thống chỉ tiêu PTTC của

các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC của các NHTM

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm phục vụ quản trị tài chính trong Ngân hàng.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là hệ thống chỉ tiêu PTTC của các

NHTM.

4.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án

- Về nội dung: Hệ thống chỉ tiêu PTTC phục vụ quản trị trong ngân hàng

- Về không gian: Tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo mẫu

28 NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (phụ lục 2.1)

- Về thời gian: Số liệu khảo sát tại 28 NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

giai đoạn từ năm 2015 đến 2017. Các đề xuất và khuyến nghị đến năm 2025.

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

5.1. Phương pháp luận được sử dụng trong nghiên cứu

Trên nền tảng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, luận

án sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như quy nạp, diễn dịch, phân tích,

tổng hợp, đối chiếu, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa các dữ liệu NCS đã

thu thập được để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống chỉ tiêu

PTTC của các NHTM và thực trạng hệ thống chỉ tiêu PTTC của các NHTM

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

5.2. Phương thức nghiên cứu

5.2.1. Quá trình thu thập số liệu

Tác giả tiến hành thu thập các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp.8

Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu mà tác giả tự thu thập được, chưa qua xử

lý. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua Phiếu khảo sát dành cho các nhà

quản lý hoặc chuyên viên phụ trách tài chính tại các NHTM trên địa bàn tỉnh

Bắc Ninh.

Theo NHNN Việt Nam, tính đến cuối năm 2017 tại Bắc Ninh có 36 ngân

hàng, trong đó có Chi nhánh ngân hàng nhà nước, 10 NHTM Nhà nước, 21

NHTM cổ phần, 1 ngân hàng chính sách xã hội, 1 ngân hàng hợp tác xã, 1 ngân

hàng 100% vốn nước ngồi, 1 Ngân hàng Phát triển. Trong đó 31 NHTM là các

chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Do trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có nhiều

NHTM nhưng NCS chỉ lựa chọn 28 NHTM được đặt trên các địa bàn thành phố

Bắc Ninh và huyện Từ Sơn và huyện Tiên Sơn là nơi tập trung cơ quan đầu não

của tỉnh, tập trung nhiều doanh nghiệp, nhiều khu công nghiệp, nhiều làng nghề

(Phụ lục 2.1) làm mẫu đại diện để khảo sát.

Cách thức khảo sát là gửi phiếu khảo sát qua Email hoặc gửi trực tiếp.

Phiếu khảo sát được chia thành 2 phần. Phần 1 là thông tin chung về ngân hàng

khảo sát và Phần 2 là nội dung khảo sát. Phiếu khảo sát được NCS tập hợp và

kết quả cả 28 NHTM trên địa bàn đã trả lời phiếu khảo sát và được thể hiện ở

phụ lục 2.3. Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát

Dữ liệu thứ cấp: là các dữ liệu đã được xử lý như báo cáo tài chính, báo

cáo thường niên, báo cáo tổng kết, báo cáo quản trị và một số tài liệu khác liên

quan đến ngành Ngân hàng các website của các NHTM, Bộ, của các kết quả

nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. Các trang web được tác giả tìm

kiếm đọc các bài báo, luận văn, luận án gồm trang web của các ngân hàng và

các trang web chuyên cung cấp các bài báo nghiên cứu liên quan đến luận án.

Các dữ liệu thứ cấp được sử dụng trong luận án còn bao gồm các báo cáo (số

liệu được lấy từ các phòng ban, các bộ phận: Phòng kinh doanh, phòng kế tốn,

phòng tổ chức, bộ phận bán hàng...). Các dữ liệu này do các NHTM cung cấp

hoặc khai thác được từ các cơng trình nghiên cứu trước đó như các bài báo, luận

án có liên quan đến luận án; các văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thống

kê,... Từ các cơ sở dữ liệu sẵn có này, tác giả trình bày tổng quan nghiên cứu và

tạo ra hệ thống lý thuyết góp phần đi sâu vào phát triển nghiên cứu những nội

dung hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC tại các NHTM.

5.2.2. Quá trình xử lý dữ liệu

Trên cơ sở số liệu thu thập được, tác giả đã tiến hành tổng hợp, phân loại,

lựa chọn và tóm lược để có thể sử dụng được. Tác giả đã kiểm tra dữ liệu, nhập

dữ liệu vào máy tính và sử dụng các phần mềm như Excel để tính tốn, xử lý vàXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

×