1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (249.84 KB, 25 trang )


22

NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có các NHTM đồng thời là có các Ngân

hàng cổ phần. Do đó, Ngân hàng các NHTM trên địa bàn tỉnh có đặc điểm

riêng và mục tiêu riêng, cần một hệ thống chỉ tiêu đánh giá phù hợp.

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích phải phù hợp với chuẩn

mực của hệ thống ngân hàng - và đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn, các

nguyên tắc trên khu vực và thế giới.

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích vừa phải phù hợp với luật

pháp, với cơ chế, chính sách quản lý kinh tế tài chính đang có hiệu lực thi

hành đồng thời phải phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế và yêu cầu

quản lý trong giai đoạn tới.

3.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại

của ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

3.3.1. Hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích tình hình

nguồn vốn huy động

Thứ nhất: Các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần sắp xếp lại đối

tượng cần phân tích (các chỉ tiêu phần nguồn vốn) theo một trình tự nhất

định và theo các tiêu thức phân loại sao cho phản ánh được hiệu quả, chi tiết

nhất nội dung cần phân tích.

Thứ hai: Để làm rõ cách thức huy động nguồn vốn của NHTM, thì các

NHTM cần sử dụng thêm các chỉ tiêu

Chỉ tiêu vốn tự có trên tổng tiền gửi

Vốn tự có

Tỷ lệ vốn tự có

=

x 100%

trên tổng tiền gửi

Tổng tiền gửi

Tỷ lệ này cho biết mức độ bù đắp của vốn tự có khi tất cả các khách

hàng của ngân hàng đến rút tiền.

Chỉ tiêu vốn tự có trên tổng tài sản

Vốn tự có

Tỷ lệ vốn tự có trên

=

x 100%

tổng tài sản

Tổng tài sản

Tỷ lệ này cho biết mức vốn có thể bù đắp được thua lỗ trong kinh doanh

ngân hàng mà thua lỗ này lại phản ánh thông qua việc giảm sút của tài sản.

Thứ ba: Cần xác định rõ thành phần của vốn chủ sở hữu và cơ cấu của

vốn chủ sở hữu theo quy định của NHNN

3.3.2. Hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích tình hình tài sản

3.3.3. Hồn thiện các chỉ tiêu phân tích tình hình dự trữ và khả năng

thanh khoản23

3.3.4. Hồn thiện các chỉ tiêu phân tích kết quả hoạt

động kinh doanh

3.3.5. Bổ sung các chỉ tiêu phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ của

Chi nhánh

3.3.6. Bổ sung các chỉ tiêu phân tích hiệu suất sử dụng tài sản

3.3.7. Hồn thiện các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời

3.3.8. Hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích rủi ro tài

chính của ngân hàng

3.3.8.1. Bổ sung các chỉ tiêu phân tích rủi ro lãi suất

3.3.8.2. Bổ sung các chỉ tiêu phân tích rủi ro hối đối

Trên đây là hệ thống chỉ tiêu chủ yếu được hoàn thiện nhằm giúp các

NHTM thấy được thực chất tình hình và kết quả kinh doanh của mình, từ đó có

thể ra các quyết định quản lý cũng như hoạch định chiến lược phát triển kinh

doanh trong tương lai. Tuy nhiên, hệ thống các chỉ tiêu trên chỉ là công cụ phục

vụ cho q trình phân tích, để hệ thống chỉ tiêu đảm bảo tính đúng đắn, khả thi

và phát huy được đầy đủ ý nghĩa của nó trong q trình phân tích, cần có nhiều

giải pháp đồng bộ khơng chỉ của bản thân các NHTM mà còn cần có sự hỗ trợ

nhất định từ phía các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

3.4.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước

Thứ nhất, duy trì mơi trường kinh tế, chính trị - xã hội ổn định.

Thứ hai, tiếp tục hồn thiện mơi trường luật pháp, tạo cơ sở pháp lý cho

hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của NHNN đối với hoạt

động kinh doanh thông qua việc xây dựng một hệ thống chỉ tiêu chuẩn PTTC

của các NHTM mang tính hướng dẫn, có quy định thống nhất về phương pháp

tính tốn sao cho vừa khoa học vừa phù hợp với những điều kiện hiện thời.

Thứ tư, cần hoàn thiện chế độ kế toán và kiểm toán trong hoạt động

ngân hàng.

3.4.2. Đối với ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thứ nhất, các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để quản trị tài chính

tại ngân hàng mình cần thiết phải lập đầy đủ báo cáo tài chính, đặc biệt cần

lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh BCTC nhằm phục vụ

quản lý tốt hơn tài chính của chi nhánh.24

Thứ hai, các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nên có một bộ phận

chuyên trách trong việc PTTC với đội ngũ cán bộ ngân hàng có thâm niên

cơng tác và trình độ cao nhằm đảm bảo cho cơng tác đánh giá chính xác và

có hiệu quả thực tiễn.

Thứ ba, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng của cơng tác kế tốn, kiểm

tốn nội bộ nhằm đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy cần thiết của các

thơng tin và chỉ tiêu tài chính.

Thứ tư, tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần đầu tư các phần

mềm hiện đại hơn vào cơng tác phân tích tình hình tài chính của ngân hàng.

Thứ năm, nâng cao trình độ nhận thức, trình độ và năng lực phân tích,

đánh giá của nhà quản trị ngân hàng.

Phân tích tài chính là u cầu cần thiết, khách quan khơng thể thiếu

được trong công tác điều hành, quản lý kinh doanh của nhà quản trị ngân

hàng. Do đó, trước hết, các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần nâng cao

trình độ cho cán bộ quản lý về công tác phân tích, đánh giá đồng thời phải

thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng ngắn ngày về kỹ năng phân tích cho

cán bộ quản lý trong hệ thống ngân hàng, tạo ra đội ngũ các nhà quản lý

ngân hàng có năng lực phân tích, năng lực tổ chức cơng tác phân tích, đánh

giá phục vụ tốt cho việc ra quyết định quản lý của nhà lãnh đạo ngân hàng.

KẾT LUẬN

Cùng với xu hướng tồn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, các NHTM

Việt Nam nói chung và các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng đang

đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng không kém phần thách thức mà nếu

khơng có chính sách, đường lối phù hợp các ngân hàng sẽ rất dễ "bị tiêu diệt

ngay trên sân nhà". Làm thế nào để đứng vững trên thương trường trong một

môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt buộc các ngân hàng khơng ngừng

đổi mới và hồn thiện mình. Muốn vậy, ngân hàng phải ln khách quan nhìn

nhận và đánh giá bản thân, từ đó khắc phục những nhược điểm, phát huy ưu

điểm, tranh thủ thời cơ và hóa giải thách thức. Để làm được điều đó thì các chi

nhánh của các NHTM cần quản lý tốt tài chính của chi nhánh mình, nâng cao

hiệu quả hoạt động của chi nhánh. Chính vì vậy cần phải xây dựng hệ thống

chỉ tiêu PTTC tại chi nhánh giúp cho các chủ thể quản lý đánh giá, kiểm tra,

kiểm soát hoạt động của chi nhánh giúp chi nhánh hoạt động ngày càng phát25

triển. Trên cơ sở những luận giải, phân tích chi tiết và phân tích tổng hợp.

Luận án đã có những đóng góp và phát triển mới, thể hiện ở những điểm chủ

yếu sau:

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống chỉ tiêu

PTTC trong các NHTM và cụ thể đối với chi nhánh của các NHTM như

khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng và hệ thống chỉ tiêu PTTC tại các NHTM.

Luận án đã tổng hợp kinh nghiệm PTTC tại các tổ chức trên thế giới và rút

ra bài học kinh nghiệm cho - về hệ thống chỉ tiêu PTTC trong NHTM.

Thứ hai, luận án đã nghiên cứu sự hình thành và phát triển các NHTM

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cũng như mơ hình tổ chức của các NHTM. Luận

án đã khảo sát thực trạng hệ thống chỉ tiêu PTTC tại các NHTM trên địa bàn

tỉnh Bắc Ninh và đánh giá những mặt đã đạt được và những tồn tại, nguyên

nhân của những tồn tại.

Thứ ba, căn cứ vào quan điểm, mục tiêu phát triển ngành ngân hàng đến

năm 2025, trên cơ sở yêu cầu hoàn thiện, căn cứ vào thực trạng hệ thống chỉ tiêu

phân tích tại các NHTM trên địa bàn. Luận án đã đề xuất các giải pháp toàn

diện, cụ thể, có tính khả thi cao về hệ thống chỉ tiêu PTTC áp dụng đối với các

NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhằm nâng cao vai trò của PTTC - cơng cụ

quản trị, kiểm sốt, giám sát hoạt động tài chính của ngân hàng. Trong q trình

nghiên cứu, cùng với sự nỗ lực của bản thân và sự tận tình giúp đỡ chân thành

của tập thể cán bộ hướng dẫn cũng như những góp ý chân thành của các chuyên

gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, có thể nói rằng với những nội dung đã

được trình bày trong luận án, tác giả mong muốn bước đầu tổng kết và làm sáng

tỏ những vấn đề lý luận về hệ thống chỉ tiêu PTTC trong các NHTM trên địa

bàn tỉnh Bắc Ninh. Tác giả hy vọng kết quả nghiên cứu của luận án sẽ hữu ích

cho thực tiễn hoạt động quản trị, giám sát, điều hành hoạt động của các NHTM

nói chung và các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng, giúp cho hệ

thống ngân hàng ngày càng ổn định và phát triển.

Tác giả luận án thực sự mong muốn tiếp tục được sự quan tâm, chia sẻ

và đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý để

có thể hồn thiện hơn những nhận thức về các vấn đề mà luận án đã đề cập.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

×