1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Đề thi >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Từ ba chữ số 5, 8, 0 lập số lớn nhất có ba chữ số khác nhau :.......................

a. Từ ba chữ số 5, 8, 0 lập số lớn nhất có ba chữ số khác nhau :.......................

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ 6

Bài 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời có kết quả đúng .

a) Số cần điền vào chỗ chấm của phép tính : 998 + …… = 1000 là: :(M1-0,5đ):

A .1

B.2

C.3

D.4

b) Hình dưới đây đã tơ màu bao nhiêu phần của hình chữ nhật lớn? :(M2-0,5đ):

A.1

3B.1

5C.1

4D.c)Trong các phép chia :(M2-0,5đ):

12 : 2

;

12: 3

; 12 : 6

; 12: 4

Phép chia có thương lớn nhất là :

A .12 : 2

B.12 : 3

C .12 : 4

D.12: 6

d) 14 giờ 30 phút hay còn gọi là:(M1-0,5đ):

A.4 giờ chiều

B.2 giờ chiều

C. 6 giờ chiều

D. 2 giờ 30 phút chiều

Bài 2: Nối phép tính ứng với kết quả đã cho? :(M2-2đ):12 × 69814 × 71339 : 37275 : 51525Bài 3: Đặt tính rồi tính :(M2-2đ):

312 + 128

346 – 129

48 × 7

69 : 3

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

Bài 4: Viết các số sau đây : 423 ; 234 ; 342 ; 432 ; 356 ; 245 :(M2-1đ):

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 5: Điền dấu thích hợp (> , < , =) vào chỗ ô trống : (M2-1đ):

800cm  8m 2cm ;

6m 70cm  670cm

Bài 6: Một đội sửa đường tuần thứ nhất sửa được 99m đường. Tuần thứ hai vì số người

trong đội giảm đi nên số mét đường sửa được giảm 3 lần. Hỏi tuần thứ hai đội đó sửa

được bao nhiêu mét đường?(M3-1đ):

Bài giải :

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

Bài 7: Hình bên có mấy hình tam giác, mấy hình tứ giác, mấy góc vng, mấy góc

khơng vng? (M4-1đ):

Hình bên có : ………hình tam giác.

………hình tứ giác.

………… góc vng.

................. góc khơng vng.1415ĐỀ 7

Bài 1: Viết vào chỗ chấm(M1-1đ):

a) Đọc số

101:........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.

955:........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.

b) Viết số:

Hai trăm năm mươi sáu:.................................................

Bảy trăm ba mươi tư:.................................................

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

a) Số 505 đọc là:(M1-0,5đ):

A. Năm không năm

C. Năm linh năm

B. Năm mươi năm

D. Năm trăm linh năm

b) Khoảng thời gian từ 7 giờ kém 10 phút đến 7 giờ 30 phút là: (M2-0,5đ):

A. 10 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 40 phút

c) của 54 giờ là: (M2-0,5đ):

A. 7 giờ

B. 8 giờ

C. 9 giờ

D. 10 giờ

d) Số dư trong phép chia 37 : 5 là: (M1-0,5đ):

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

e) (0,5 điểm): Số góc vng trong hình vẽ bên là: (M2-0,5đ):

A. 1

C. 3B. 2

D. 4g) Một sợi dây dài 70cm, sau khi cắt đi một đoạn thì dộ dài sợi dây giảm đi 7 lần. Đoạn

dây còn lại dài là: (M3-0,5đ):

A. 63cm

B. 77cm

C. 10cm

D. 49cmBài 3: Đặt tính rồi tính:(M1-2đ):

16a)206 +139

b ) 453 -236

c) 35 × 7

d) 84 : 4

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

Bài 4: Tính:(M2-1đ):

a)26 × 7 – 96

b)84 : 4 + 125

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

Bài 5: Một cây cam có 85 quả. Sau khi hái, số cam giảm 5 lần. Hỏi sau khi hái trên cây

còn bao nhiêu quả cam(M3-0,5đ):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..

Bài 6: (M3-1đ):

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm

.....................................................................................................................................

1

2b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB.

.....................................................................................................................................

Bài 7: Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu bằng 60. Tìm số bị trừ của

phép trừ đó?(M4-1đ):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

17...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..18ĐỀ 8

Bài 1:. Đúng ghi Đ, sai ghi S: (M1-1đ):

a) 6km = 6000m

b) 7m = 7000cm

c) 5m2dm = 52dm

c) 4km5dam = 405dam

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (M3-1đ):

a) Hiện nay em 8 tuổi, tuổi bố gấp 5 lần tuổi em. Hiện nay tuổi của bố là......... tuổi.

1

5b) của 1m là ......... cm.

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (M1-2đ):

+159

+276

312

:4×348

Bài 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng(M2-1đ):

Hình bên có :

a. Số hình tứ giác là :

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

b. Số góc vng là :

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (M1-2đ):

a)206 +139

b ) 453 -236

c) 35 × 7

d) 84 : 4

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..

Bài 6: Tìm X (M2-1đ):

a) X × 5 = 25 - 5

b) 49 : X = 7

19...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

Bài 7: Ở bãi để xe có 15 ơ tơ. Số xe máy nhiều gấp 7 lần số ô tô. Hỏi ở bãi để xe có tất cả

bao nhiêu chiếc xe máy? (M3-1đ):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..

Bài 8: Tính tổng tất cả các số có hai chữ số viết được từ ba chữ số 0; 1 và 2 .(M4-1):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..20ĐỀ 9

Bài 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a. Số liền trước số lớn nhất có ba chữ số là: (M2-0,5đ):

A. 999

B. 900

C. 998

D. 1000

b. Trong một phép trừ có số trừ là 476 và hiệu là 183 thì số bị trừ là: (M2-0,5đ):

A. 476

B. 293

C. 183

D. 659

c. Số gồm 3 đơn vị 5 trăm 7 chục viết là :(M1-0,5đ):

A . 357

B. 573

C. 375

D. 537

d. Giá trị của chữ số 5 trong số 853 chỉ : (M1-0,5đ):

A. 5 đơn vị

B. 5 chục

C. 5 trăm

D. 5 nghìn

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (M2-1đ):

Trong phép chia hết, 6 chia cho ................để được thương lớn nhất.

Trong phép chia hết, 5 chia cho ................để được thương bé nhất.

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S(M3-1đ):

283: 7 = 4 ( dư 3)

của 1 phút bằng 20 giờ

Bài 4: Tính (M2-1đ):Gấp đơi một nửa của 48 được 96

Hình vng cũng là hình chữ nhậta) 34 × 2 + 125b) 84 × 3 - 95...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....

Bài 5: Điền dấu (>, <, =) (M2-1đ):

215hm 17m

2 m + 5 dm517m1m 15cm25 dm2m + 10cm105cm

3mBài 6: Đặt tính rồi tính: (M1-0,5đ):

258 +13664 × 4188 – 4996 : 3...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..

Bài 7: Năm nay tùng 7 tuổi. Số tuổi của bố gấp 6 lần số tuổi của Tùng. Hỏi năm nay bố

Tùng bao nhiêu tuổi? (M3-1đ):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..

Bài 8:

a) Thương của hai số thay đổi thế nào nếu số bị chia giảm đi 2 lần và gấp số chia lên 2

lần? (M4-0,5đ):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..

b) Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng để được 2 hình tam giác? Và đặt tên cho 2 hình tam giác

đã vẽ?(M3-0,5đ):2223Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Từ ba chữ số 5, 8, 0 lập số lớn nhất có ba chữ số khác nhau :.......................

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×