1. Trang chủ >
  2. Lớp 12 >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Bài tập trắc nghiệm

B. Bài tập trắc nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 2: Để điều chế PVC từ than đá, đá vôi, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết,

người ta cần phải tiến hành qua ít nhất

A. 3 phản ứng.

B. 4 phản ứng.

C. 5 phản ứng.

D. 6 phản ứng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: CBài 3: Sơ đồ điều chế PVC trong công nghiệp hiện nay là :Hi

ển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 4: Cho sơ đồ sau : CH4 → X → Y → Z → Cao su Buna. Tên gọi của X , Y , Z trong

sơ đồ trên lần lượt là :

A. Axetilen, etanol, butađien.

B. Anđehit axetic, etanol, butađien.

C. Axetilen, vinylaxetilen, butađien.

D. Etilen, vinylaxetilen, butađien.

Hiển thị đáp án

Đáp án: CBài 5: Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ sau.

Hãy chỉ ra sơ đồ sai :

A. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

B. Tinh bột → Glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.

C. CH4 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

D. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien v X.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 6: Cho sơ đồ phản ứng :Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là :

A. Cao su Buna.

B. Buta -1,3- đien.

C. Axit axetic.

D. Polietilen.

Hiển thị đáp án

Đáp án: ABài 7: Cho sơ đồ chuyển hoá sau :X, Y, Z, T lần lượt là :

A. Benzen, phenyl clorua, natriphenolat, phenol.

B. Vinylclorua, benzen, phenyl clorua, phenol.

C. Etilen, benzen, phenylclorua, phenol.

D. Xiclohexan, benzen, phenylclorua, natriphenolat.

Hiển thị đáp án

Đáp án: ABài 8: Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ → X → Y → Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z

lần lượt là:

A. C6H12O6; C2H5OH; C2H4

B. C2H5OH; CH3CHO; C2H4

C. C6H12O6; CH3COOH; C2H4D. CH3COOH; C2H5OH; C2H4

Hiển thị đáp án

Đáp án: ADạng 3: Phản ứng trùng hợp polimeA. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng để tính khối lượng polime khi biết lượng

monome và hệ số trùng hợp n:Ví dụ minh họa

Bài 1: Khối lượng phân tử của 1 loại tơ capron bằng 16950 đvc, của tơ enang bằng

21590 đvc. Số mắt xích trong cơng thức phân tử của mỗi loại tơ trên lần lượt là :

A. 150 và 170.

Hướng dẫn:B. 170 và 180.C. 120 và 160.D. 200 và 150.Mắt xích của tơ capron (nilon-6) và tơ enang (nilon-7) có cấu tạo lần lượt là :Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ lần lượt là 150 và 170.

Bài 2: Số mắt xích glucozơ có trong 194,4 mg amilozơ là (cho biết số Avogađro =

6,02.1023)

A. 7224.1017.B. 6501,6.1017.C. 1,3.10-3.D. 1,08.10-3.Hướng dẫn:

Amilozơ là một thành phân cấu tạo nên tinh bột, amilozơ là polime có mạch khơng

phân nhánh, do nhiều mắt xích a-glucozơ –C6H10O5– liên kết với nhau tạo thành.Bài 3: Cứ 5,668 gam cao su buna – S phản ứng vừa hết với 3,642 gam brom trong

CCl4. Tỉ lệ mắt xích butadien và stiren trong cao su buna – S là:

A. 1 : 4

B. 2 : 3

C. 1 : 5

D. 1 : 2

Hướng dẫn:

Đặt công thức cao su buna – S có dạng:

[ – CH2 – CH = CH – CH2 – ]n[– CH(C6H5)– CH2 –]mM = 54n + 104 gamB. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Cho sơ đồ tổng hợp poli(vinyl clorua) (PVC) như sau:Để tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (chứa 955 metan) ở

đktc?

A. 5883 m3

B. 5888 m3

C. 5683 m3

D. 5970 m3

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Sơ đồ điều chế:Vì H = 12,825 % ⇒ VCH cần dùng là:

4Bài 2: Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một

mắt xích của X là :

A. –CH2–CHCl– .

B. –CH=CCl– .

C. –CCl=CCl– .

D. –CHCl–CHCl– .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Khối lượng của một mắt xích trong polime X là : 3500/560 = 62,5 .

Vậy cơng thức của mắt xích là –CH2–CHCl– .

Bài 3: Một loại poli(vinyl clorua) có phân tử khối là 187,5.10 3 đvC. Hệ số trùng hợp của

polime này bằng:

A. 1500

B. 2500

C. 3000

D. 3100

Hiển thị đáp án

Đáp án: CBài 4: Thực hiện phản ứng clo hóa poli(vinyl clorua) thu được một loại tơ clorin chứa

66,7% clo. Số mắt xích trung bình của poli(vinyl clorua) đã tác dụng với một phân tử

clo là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi x là số mắt xích trung bình của poli(vinyl clorua) tác dụng với một phân tử clo, ta có:

(C2H3Cl)x + Cl2 → C2xH3x-1Clx + 1 + HCl

Theo đề bài, ta có:Bài 5: Khi đốt cháy m gam polietilen thu được 4480 lít CO 2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 2,8 kg

B. 1,4 kg

C. 2,1 kg

D. 0,28 kg

Hiển thị đáp án

Đáp án: A⇒ m = 100 x 28 = 2800 (gam) = 2,8 (kg)

Bài 6: Tính hệ số trùng hợp (số mắt xích) của tơ nilon-6,6 (biết M = 2500 g/mol) và của

tơ capron (biết M = 15000 g/mol).

A. 8B. 9C. 10D. 11Hiển thị đáp án

Đáp án: D

+) Tơ capron:1 mắt xích tơ capron có M = 113 (g/mol).Hệ số trùng hợp: 15000/113 = 133

+) Tơ nilon – 6,61 mắt xích nilon -6,6 có M = 226 (gam/mol)

Mtơ nilon-6,6 = 2500 (g|mol)

Hệ số trùng hợp: 2500/226 = 11Bài 7: Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen adipamit) là 30000, của cao su

thiên nhiên là 105000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong cơng thức phân

tử của mỗi loại polime trên.

A. 134 và 1665

B.132 và 1544

C. 132 và 245

D. 234 và 1876

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

+) Poli (hexametylen adipamit): (-NH-(CH2)6-NHCO-(CH2)4-CO-)n

nmắt xích = 30000/226 = 132 (mắt xích)

+) Cao su tự nhiên: [-H2C-C(CH3) = CH-CH2-]n

nmắt xích = 105000/68 = 1544 (mắt xích)

Bài 8: Cứ 5,668 gam cao su buna – S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong

CCl4.

Xác định tỉ lệ mắt xích butađien và triren trong cao su buna – S.

Hiển thị đáp án

Đáp án: BDạng 4: Hiệu suất phản ứng trùng hợp polimeA. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

* Lưu ý: Hiệu suất cả quá trình là tích hiệu suất mỗi giai đoạn riêng lẻ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Bài tập trắc nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×