1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời gian lưu nước trong bể điều hòa từ 4-8h,

Thời gian lưu nước trong bể điều hòa từ 4-8h,

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bán kính phân phối khí của một ống nhánh: r=R/2= 1,625(m)Đường kính ống dẫn khí chính:

Với v : Là vận tốc khí trong ống v =10-15m/s, chọn là 10m/s (Theo Lâm

Minh Triết, “Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp”).

=>Chọn ống D= 0,1m = 100mmLưu lượng khí trong mỗi ống nhánh :Đường kính ống nhánh :

=> chọn ống d= 0,06m = 60mm

Chọn đường kính lỗ trên ống d=5mm=0,005m (thuộc khoảng 2-5mm).

Chọn vận tốc khi qua mỗi lỗ Vlỗ=10m/s ( theo quy phạm 5-20m/s).

Lưu lượng khí qua một lỗ:Số lỗ trên một ống nhánh:lỗ, => Chọn Nl = 136 lỗ

Đục 136 lỗ đường kính 0,005m trên 1 ống nhánh.

• Áp lực cần thiết cho hệ thống khí nén :

Hc = hd+ hc + hf + H

Trong đó:

hc: Tổn thất áp lực cục bộ.

hf : Tổn thất áp lực qua thiết bị phân phối hf ≤ 0,5 , chọn hf = 0,4m.

hd : Tổn thất dọc đường.

Tổng tổn thất hd+hc≤ 0,4m , chọn hd+hc= 0,2m.H: chiều sâu áp lực trong bể.

=>Hc=0,4+0,2+4= 4,6 m.

• Cơng suất máy nén khí.Trong đó:

Qkk : lưu lượng khơng khí cần cấp (m3/phút)

η : Hiệu suất máy nén khí, chọn η = 0,7 (70%)

p : áp lực khí nén (atm).• Hiệu quả xử lý của bể điều hòa.

CODra giảm 5%

CODra= 3800 - (3800.5%)= 3610(mg/l)

BOD giảm 5%

BODra=2185-(2185.5%)= 2075,75(mg/l)

Bảng 4.4. : Tóm tắt các thơng số thiết kế bể điều hòa

Tên thơng sốKý hiệuGiá trịChiều dàiL10mChiều rộngB8,5mChiều cao xây dựngHxd4,5mĐường kính ống sục khí chínhD100mmĐường kính ống sục khí phụd60mmSố ốngn3 ốngĐường kính lỗ sục khídl5mmSố lỗ trên 1 ống nhánhNl136 lỗÁp lực cần cho hệ thống khí nénHc4,6mCơng suất cần cho hệ thống khí N

nén4,48 Kw/h4.6 BỂ KEO TỤ TẠO BƠNG :

Bể keo tu tạo bơng có tác dụng làm giảm hàm l ượng SS và Ca cho n ước th ải,

để an toàn cho hệ thống trước khi bước vào các quá trình x ử lý sinh h ọc ti ếp

theo. Hiệu suất khử N và P của bể là :

N giảm 20%, còn lại : Nra = 200 – (200.0,2) = 160 mg/l

P giảm 10%, còn lại : Pra = 35 – (35.0,1) = 31,5 mg/lThể tích bể :

Trong đó :

t : Thời gian lưu nước,t= 30-60 phút,chọn t= 60phút

Để q trình keo tụ tạo bơng được xảy ra tốt và Gradien gi ảm từ đầu đến cu ối

bể ta chia bể làm 3 buồng, mỗi buồng có thể tích là:Chọn bể hình vng B x L x H = 2,5x2,5x1,56

Chọn loại cánh khuấy là cánh guồng gồm một trục quay và 4 bản cánh đ ặt đ ối

xứng.

Đường kính cánh cách mặt nước và đáy : Dc= 0,3m

Đuờng kính cánh guồng : Dg= H – 2.0,3 =1,56 – 0,6 = 0,96m

Cánh guồng cách 2 mép tường một khoảng = (2,5-0,96-0,1)/2= 0,72m

Chọn chiều rộng bản : 0,1 m

Diện tích bản cánh khuấy : f = 0,1.0,96 = 0,096m2

Tổng diện tích 4 bản : Fc= 4.f = 4.0,096 = 0,384m2

Bán kính bản cánh khuấy :

R1 = Dg/2 = 0,96/2 = 0,48mR2 = 0,48 - 0,2 = 0,28m

• Bể phản ứng thứ nhất :

Chọn số vòng quay cánh khuấy n1=140 v/ph

Năng lượng cần thiết cho bể :N1= 51 . Cd .f . v3

Trong đó:

Cd: hằng số kể đến khoảng cách của nước với kích thước cánh khu ấy, được

chọn dựa vào tỉ số di động giữa chiều dài/chiều rộng: 0,96/0,1 = 9,6

Tỉ số di độngCd51,2201,5>201,9Dùng phương pháp nội suy => Cd = 1,3

Diện tích bản cánh khuấy đối xứng: f = 2.0,096 = 0,192m2

Vận tốc tuơng đối của cánh khuấy so với nước :v = 0,75.( 2.π .R.n

)

60Do 2 bản cánh khuấy ứng với 2 bán kính R1 và R2 nên :Năng lượng cần thiết cho bể:Năng lượng cho việc tiêu hao cho việc khuấy trộn 1m3 nước thải:Gradien vận tốc :

Với µ : độ nhớt nước thải, µ =0,0092 (to=25oC)

• Bể phản ứng thứ hai:

Chọn số vòng quay cánh khuấy : n2= 40(v/ph)

Vận tốc tương đối của cánh khuấy so với nước:v = 0,75.( 2.π .R.n

)

60Do 2 bản cánh khuấy ứng với 2 bán kính R1 và R2 nên :Năng lượng cần thiết cho bể:Năng lượng cho việc tiêu hao cho việc khuấy trộn 1m3 nước thải:Gradien vận tốc :

• Bể phản ứng thứ ba:

Chọn số vòng quay cánh khuấy : n3= 5(v/ph)

Vận tốc tương đối của cánh khuấy so với nước:v = 0,75.( 2.π .R.Do 2 bản cánh khuấy ứng với 2 bán kính R1 và R2nên :n

)

60Năng lượng cần thiết cho bể:Năng lượng cho việc tiêu hao cho việc khuấy trộn 1m3 nước thải:Gradien vận tốc :

Bảng 4.5. : Tóm tắt các thơng số thiết kế bể keo tụ tạo bông.

Tên thông sốKý hiệuĐơn vịGiá trịThể tích tồn bểVm329,17Thể tích mỡi buồng phản ứngVim39,72Kích thướcLxBxHm2,5x2,5x1,56m0,3m0,96m0,52Đường kính cánh cách mặt

nước và đáy

Đường kính cánh guồngDgCánh guồng cách 2 mép tường

1 khoảng

Chiều rộng bảnbm0,1Diện tích bản cánh khuấyfm20,096Diện tích 4 cánh khuấyFCm20,384Bán kính bản cánh khuấyR1m0,48R20,284.7 BỂ LẮNG I: Chọn bể lắng đứng

Thời gian lưu nước trong bể từ 1,5-2,5h.Chọn thời gian lưu t=1,5h

Thể tích bể :

Chiều cao phần công tác :

Với: v là vận tốc nước dâng,lấy từ 0,45-0,5mm/s, chọn v= 0,5 mm/s

Tiết diện phần công tác của bể :Tiết diện ống trung tâm :

Với: vo là vận tốc nước chảy ở ống trung tâm, chọn vo= 0,03(m/s)

Tiết diện tổng cộng của bể lắng : F = FCT + f=16,22+0,27= 16,49m2Đường kính bể:Đường kính ống trung tâm :

Đường kính miệng loe của ống trung tâm lấy bằng 1,35 ĐK ống trung tâm:

dl=1,35.d=1,35.0,6= 0,81m

Đường kính tấm chắn dòng lấy bằng 1,3 ĐK miệng loe:

dcd=1,3.dl=1,3.0,81= 1,053m

Thể tích phần chứa cặn của bể lắng:Thiết kế bể có độ dốc 20o, chiều cao của phần hình chóp đáy bể:Thể tích phần hình chóp :Vớihk: là khoảng cách từ miệng ống loe đến tấm chắn dòng, h k = 0,250,5

Chọn hk= 0,4m

R : bán kính bể lắng(m)

Thể tích phần chứa bùn còn lại :Vtrụ=Vc-Vch=12,54 – 2,2= 10,34m3Chiều cao phần chứa bùn hình trụ :

 Chọn Htru = 0,64m

Tổng chiều cao xây dựng bể lắng :

Hxd = HCT + h’ + hk + hbv + Htru + Hch=2,7+0,3+0,4+0,5+0,64+0,46= 5m

Với h’ : chiều cao lớp nước trung hồ,chọn h’=0,3(m)

• Kiểm tra tải trọng bề mặt :

Thể tích phần lắng :Tải trọng bề mặt của bể :• Máng thu nước :

Máng thu nước sau lắng được bố trí sát trong thành bể và ơm sát theo chu vi

bể,máng thu nước được đặt cách tâm từ 3/4-4/5 bán kính bể,ch ọn khoảng

cách từ tâm bể đến máng bằng 4/5 bán kính bể.Đường kính máng thu :Bề rộng máng :m , Chọn dm = 4mChọn chiều cao máng : hm= 0,3m

• Tính lượng bùn sinh ra :

Lượng bùn sinh ra mỗi ngày : G=e.Css.10-6.QTBngay.1000

Với e : hiệu suất xử lý của bể đối với chất rắn lơ lửng,e = 40 - 70%.

Chọn e= 60%

Css: hàm lượng SS đầu vào bể,Css= 614,4 mg/l

-G = 60%.614,4.10-6.700.1000 = 258,048 kg/ngày• Thể tích cặn rắn sinh ra mỗi ngày :

m3/ngày

Chọn: Khối lượng riêng của bùn = 1020 kg/m3

Nồng độ cặn rắn trong bùn = 5%(do độ ẩm là 95%)

• Hiệu quả xử lý của bể lắng I( theo XLNT-Hoàng Huệ)

SSra giảm 60% :

 SSra= 614,4 - (614,4.0,6) = 245,76 mg/l

CODra giảm 40% :

 CODra= 3610 - (3610.0,4)= 2166mg/l

BOD giảm 20% :

 BODra=2075,75 -(2075,75.0,2)= 1660,6mg/l

Bảng 4.6. : Tóm tắt các thơng số thiết kế bể lắng I.

Tên thông sốKý hiệuĐơn vịGiá trịThời gian lưu nướctGiờ1,5Thể tích bểVm343,8Đường kính bểDm4,6Đường kính ống trung tâmdm0,6Chiều cao xây dựngHxdm5Đường kính máng thu nướcdmm4Bề rộng mángbmm0,3Chiều cao mánghmm0,3Lượng bùn sinh ra mỗi ngàyGKg/ngày258,048Thể tích cặn sinh ra mỗi ngàyVCm3/ngày5,064.8 BỂ UASB :

Lưu lượng: Q = 700 (m3/ngày.đêm).

CODvào = 2166mg/l

BODvào = 1660,6mg/l

Chọn hiệu suất xử lý COD, BOD của bể UASB là E= 70%, ESS = 10%.

Chất lượng nước thải sau khi nước ra khỏi bể UASB:

CODra = 2166 – (2166.0,7) = 649,8mg/l

BODra = 1660,6– (1660,6.0,7) = 498,18mg/l

SSra= 245,76 – (245,76.0,1) = 221,184mg/lHiệu quả xử lý N và P :

Tỷ lệ BOD : N : P tốt nhất trong bể là 350 : 5 : 1

Nồng độ COD bị khử : 2166.0,7 = 1516,2 mg/lNồng độ N bị khử tương ứng :Nồng độ P bị khử tương ứng :

⇒ Nra = 160 – 21,66 = 138,34 mg/l

⇒ Pra = 31,5 – 4,332 = 27,168 mg/l

• Tính tốn kích thước bể

- Lượng COD cần khử trong 1 ngày:(kg/ngày).

- Tải trọng khử COD của bể UASB từ 8 – 10 (kgCOD/m 3.ngày), chọn a = 10

(kgCOD/m3.ngày). (Bảng 12 –. Trịnh Xn Lai,“Tính tốn thiết kế các cơng trình

Xử lý Nước Thải”).- Thể tích phần xử lý kỵ khí của bể:

- Diện tích cần thiết của bể:F=TB

QngayvTrong đó:

v: Tốc độ nước dâng trong bể v = 0,6 - 0,9 (m/h), để giữ cho lớp bùn

hoạt tính ở trạng thái lơ lửng. Chọn v = 0,8 (m/h).

(Trang 195-Trịnh Xuân Lai, “Tính Tốn Thiết Kế Các Cơng Trình X ử lý N ước

Thải”).

- Chiều cao xây dựng bể : Hxd = H + H1 + Hbv

Trong đó:

H: Chiều cao cơng tác phần yếm khí của bể, m.H1: Chiều cao vùng lắng, để đảm bảo khơng gian an tồn cho bùn l ắng

xuống phía dưới thì Hl>1m. Chọn Hl= 1,5m

Hbv: chiều cao bảo vệ. Chọn Hbv = 0,3m

⇒Hxd = 2,9 + 1,5 + 0,3 = 4,7m

- Thể tích thực bể UASB :

Chọn kích thước bể: L × B × H = 6,1(m) × 6,1 (m) × 4,7(m).

t=- Thời gian lưu nước trong bể :F .( H + H 1 )

.24

TB

QngayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời gian lưu nước trong bể điều hòa từ 4-8h,

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×