1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lưu lượng: Q = 700 (m3/ngày.đêm).

Lưu lượng: Q = 700 (m3/ngày.đêm).

Tải bản đầy đủ - 0trang

(kg/ngày).

- Tải trọng khử COD của bể UASB từ 8 – 10 (kgCOD/m 3.ngày), chọn a = 10

(kgCOD/m3.ngày). (Bảng 12 –. Trịnh Xn Lai,“Tính tốn thiết kế các cơng trình

Xử lý Nước Thải”).- Thể tích phần xử lý kỵ khí của bể:

- Diện tích cần thiết của bể:F=TB

QngayvTrong đó:

v: Tốc độ nước dâng trong bể v = 0,6 - 0,9 (m/h), để giữ cho lớp bùn

hoạt tính ở trạng thái lơ lửng. Chọn v = 0,8 (m/h).

(Trang 195-Trịnh Xuân Lai, “Tính Tốn Thiết Kế Các Cơng Trình X ử lý N ước

Thải”).

- Chiều cao xây dựng bể : Hxd = H + H1 + Hbv

Trong đó:

H: Chiều cao cơng tác phần yếm khí của bể, m.H1: Chiều cao vùng lắng, để đảm bảo khơng gian an tồn cho bùn l ắng

xuống phía dưới thì Hl>1m. Chọn Hl= 1,5m

Hbv: chiều cao bảo vệ. Chọn Hbv = 0,3m

⇒Hxd = 2,9 + 1,5 + 0,3 = 4,7m

- Thể tích thực bể UASB :

Chọn kích thước bể: L × B × H = 6,1(m) × 6,1 (m) × 4,7(m).

t=- Thời gian lưu nước trong bể :F .( H + H 1 )

.24

TB

QngayTrong đó:

QTBngay : Lưu lượng nước thải, QTBngay = 700 (m3/ngày).

F : Diện tích bề mặt cần thiết của bể, F= 36,5 (m2)

H : Chiều cao phần xử lý yếm khí, H= 2,9 (m).

H1: Chiều cao vùng lắng, H1= 1,5 (m).=>

Với t = 5,5 (h) nằm trong khoảng cho phép 4 -10 (h).

• Tính máng thu nước

Máng thu nước làm bằng bê tơng, được thiết kế theo nguyên tắc máng thu của

bể lắng, thiết kế 2 máng thu nước đặt giữa bể chạy dọc theo chiều dài bể.

Máng thu nước được tạo độ dốc để dẫn nước thải về cu ối bể rồi theo ống

dẫn theo cơ chế tự chảy (Chọn độ dốc bằng 1%) , chảy sang Aerotank.

- Chọn kích thước máng thu: l × b × h = 5 (m) × 0,3 (m) × 0,2(m).- Tải trọng thủy lực qua máng:(m3/m dài.ngày).• Máng răng cưa

- Chiều cao răng cưa : 50 (mm)

- Chiều dài đoạn vát đỉnh răng cưa : 40 (mm)

- Chiều cao cả thanh : 250 (mm)

• Khe dịch chuyển

- Cách nhau : 450 (mm)

- Bề rộng khe :12 (mm)

- Chiều cao :150 (mm)

Máng bê tông cốt thép dày 65 (mm), có lắp đặt máng răng c ưa thép không g ỉ,

được đặt dọc bể, giữa các tấm chắn khí. Máng có độ dốc 1% để nước ch ảy d ễ

dàng về phần cuối máng.6013025050405045045050khe dòch chuyể

nHình 4.4. Máng răng cưa

• Tính lượng khí và bùn sinh ra

▪ Tính lượng khí sinh ra trong bể

- Thể tích khí sinh ra đối với 1 kg COD được loại bỏ là: 0,5m3/kgCODloạibỏ

- Tổng thể tích khí sinh ra trong 1 ngày:

Qkhí = 0,5m3/kgCODloạibỏ . khối lượng CODloạibỏ/ngày.

Qkhí = 0,5 . QTBngay . (CODvào – CODra)

= 0,5 . 700 . (2166 – 649,8) . 10-3 = 530,76 m3/ngày.

- Thành phần khí CH4 sinh ra chiếm 70% tổng lượng khí sinh ra:

QCH4= 70%. 530,76 = 371,532 m3/ngày.▪ Tính tốn đường ống thu khí:Dkhí =4.Qkhí

v khí .πTrong đó:

Qkhí : Tổng lượng khí sinh ra, Qkhí = 530,76 (m3/ngày).

vkhí : Vận tốc khí chạy trong ống v = 8 – 10 (m/s). Chọn vkhí= 8 (m/s)

⇒ Chọn Dkhí = 30 (mm)

Chọn ống thu khí là ống sắt tráng kẽm có đường kính 30mm.

Bể được chia làm 3 ngăn theo chiều dọc bể, trong b ể đặt 3 ph ểu thu khí có

chiều cao 1,5(m) , vách nghiêng phểu thu khí 55 o, đoạn nhơ ra của tấm chắn

khí nằm bên dưới khe hở là 40 (cm). Trong b ể UASB bố trí các tấm h ướng

dòng và tấm chắn khí, các tấm này đặt song song với nhau và nghiêng so v ới

0

phương ngang một góc α ≥ 55 . Chọn khe hở giữa các tấm chắn khí và giữa

tấm chắn khí với tấm hướng dòng là như nhau.▪ Tính lượng bùn sinh ra

- Lượng sinh khối bùn sinh ra mỗi ngày :P =Q.Y .( CODvao − CODra )

1 + k d .θ cTrong đó:

Y: hệ số sản lượng tế bào, Y = 0,04 (gVS/gCOD).

kd: hệ số phân hủy nội bào, chọn kd = 0,025 (ngày-1).

θc: tuổi bùn trong bể UASB, chọn c = 60 (ngày).(kgVS/ngày).- Lượng bùn sinh ra mỗi ngày:Trong đó:

0,75: tỷ lệ MLVS:MLSS

Css: lượng bùn nuôi cấy ban đầu trong bể, Css = 30 (kgSS/m3).

- Thời gian xả bùn từ 1 – 3 tháng một lần, Chọn t = 1 tháng/lần.

- Bùn xả nhờ bơm thông qua 2 ống thép tráng kẽm 50 đặt cách đáy 0,2(m).

• Hệ thống phân phối nước trong bể

- Lưu lượng nước thải vào bể UASB Q = 700 (m3/ngày)

- Vận tốc nước chảy trong ống chính vchính = 0,8–2(m/s), chọn vchính = 1 (m/s).- Đường kính ống chính :

Chọn ống PVC có đường kính 100mm.

- Chọn 8 ống nhánh để phân phối nước vào bể.- Đường kính ống nhánh:

Chọn Dnhánh= 40 (mm).

Vớiv: vận tốc nước chảy trong ống nhánh v = 0,8–2 (m/s)Chọn vnhánh= 1 (m/s).

Chọn 8 ống nhánh bằng PVC có đường kính 30 để dẫn nước phân phối

trong bể UASB.

- Trong bể đặt 8 điểm đưa nước vào, diện tích trung bình cho 1 đi ểm phân

phối:

a=5.5

= 3,125

8

(m2/điểm), nằm trong quy phạm 2 – 5 m2/điểm.Chọn lỗ phân phối nước có đường kính d lỗ = 10mm, vận tốc nước qua lỗ

là vlỗ = 1,5m/s

⇒ Lưu lượng nước qua 1 lỗ là :q lo =v.π .d lo2 1,5.3600.3,14.0,012

=

= 0,425m 3 / h

4

4Số lỗ trên mỗi ống :lỗ, Chọn N = 9 (lỗ)Bảng 4.7. Tóm tắt các thông số thiết kế bể UASB

STT Tên thông sốKý hiệu Đơn vịGiá trị1Thể tích bểVbm3171,552Chiều dài bểLm6,13Chiều rộng bểBm6,14Chiều cao xử lý yếm khíHm2,95Chiều cao xây dựng bểHxdm4,76Chiều cao phần lắngH1m1,57Vận tốc nước dângvm/s0,88Thời gian lưu nướctgiờ5,59Đường kính ống dẫn nước Dchính

chínhmm10010Đường kính ống dẫn nước Dnhánh

nhánhmm4011Số lỗ trên mỗi ống nhánhNlỗ94.9 BỂ CHUYỂN TIẾP :

Tạo điều kiện cho vi sinh vật thích nghi dần khi chuyển từ mơi tr ường k ị khí

của bể UASB sang mơi trường hiếu khí của Aerotank.

• Kích thước bể :

- Chọn thời gian lưu nước trong bể là t = 1,5h.- Thể tích bể :

- Chọn chiều cao hữu ích của bể H = 2m⇒ Diện tích mặt thống bể :

⇒ Chọn : Chiều dài bể : L = 5,5m

Chiều rộng bể : B = 4m

- Chiều cao xây dựng bể là : Hxd = H + Hbv = 2 + 0,3 = 2,3m

Với Hbv : chiều cao bảo vệ của bể, chọn Hbv = 0,3m

• Đường kính ống dẫn nước vào :

Nước vào dạng tự chảy, chọn vận tốc nước chảy trong ống là v = 0,8 (m/s).

⇒ Đường kính ống dẫn nước vào :, chọn Dvao = 120(mm)

Bảng 4.8. Tóm tắt các thơng số thiết kế bể chuyển tiếp

Tên thơng sốKý hiệu Đơn vịThể tích bểVm3Giá trị

43,75Chiều dài bểLm5,5Chiều rộng bểBm4Chiều cao hữu ích bểHm2Chiều cao xây dựng bểHxdm2,3Đường kính ống dẫn nước vàoDvaomm1204.10BỂ KHỬ NITRAT

• Tính kích thước bể :

-Tốc độ tăng trưởng riêng của vi khuẩn Nitrat hóa trong ĐK vận hành b ể ổn

định :

 N 

DO  0,098 .( T −15 )

.

µ N = µ N max .

.( e

).[1 − 0,833.( 7,2 − pH ) ]

 K N + N   K O2 + DO Trong đó :

T : nhiệt độ nước thải thấp nhất vào mùa đơng, T = 18oC

µ N max = 0,45 ngày-1 ở 15oC; K = 0,28

N( Bảng 5-3, Trịnh Xn Lai - trang 79, “ Tính tốn thiết kế các cơng trình

xử lý nước thải”)

N : Nồng độ Nitơ đầu vào bể, N = 138,34 mg/l

DO : Nồng độ oxi trong nước thải, chọn DO = 2mg/l

KO2 = 1,3 mg/l ; Chọn pH = 8.=>

- Tốc độ sử dụng NH4+ của vi khuẩn Nitrat hóa :mgNH4/mgbun.ngay

Trong đó :ngày-1 , Với YN : hệ số động học của bùn hoạt tính,

Chọn YN = 0,16 ; (Theo bảng 5-4, Trịnh Xuân Lai - trang 80, “ Tính tốn

thiết kế các cơng trình xử lý nước thải”)

KN : Hệ số động học , Chọn KN = 1,5. (bảng 5-4)

Nra : Nồng độ Nitơ đầu ra, Nra = 0,4mg/l- Thời gian lưu :

⇒ θ CN = 5,95 ngày. Vậy tuổi của bùn là 6 ngày.

Với Kd = 0,04 ngày-1.

- Thành phần hoạt tính của vi khuẩn Nitrat hóa trong bùn : X N = f N . X(Theo CT trang 82 - Trịnh Xn Lai , “ Tính tốn thiết kế các cơng trình xử lý

nước thải”)

X : Nồng độ bùn hoạt tính, X = 3500 mg/l

⇒ XN = 0,071.3500 = 248,5mg/l

- Thời gian cần thiết để Nitrat hóa tính theo cơng thức 5-19 :ngày = 16,56h

⇒ Thể tích bể :

Chọn chiều cao bể : H = 5m, Hxd = 5+0,5 = 5,5m .Với Hbv = 0,5m

Suy ra :Chiều dài bể : L = 12,5m

Chiều rộng bể : B = 8m• Tính tốn đường ống dẫn nước vào bể :Đường ống vào bể dạng tự chảy, Chọn vận tốc nước chảy trong ống: v =

0,8m/s.Đường kính ống:m, Chọn Dvào = 120mm• Đường ống dẫn nước ra khỏi bể Aerotank:

Chọn vận tốc nước ra khỏi bể 1m/s.Đường kính ống dẫn:, Chọn Dra = 110mmBảng 4.9. Tóm tắt các thơng số thiết kế bể khử Nitrat

Tên thơng sốKý hiệu Đơn vịGiá trịThể tích bểVm3483Chiều dài bểLm12,5Chiều rộng bểBm8Chiều cao hữu ích bểHm5Chiều cao xây dựng bểHxdm5,5Đường kính ống dẫn nước vàoDvaomm120Đường kính ống dẫn nước raDramm1104.11 BỂ AEROTANK

- Thời gian lưu bùn θc = 5-15 ngày, Chọn θc = 10 (ngày).

- Hệ số sản lượng Y = 0,5 (kgVSS/kgBOD)

- Hệ số phân huỷ nội bào Kd = 0,05 (ngày-1)

- BOD5 đầu vào = 498,18 (mg/l).

- BOD5 đầu ra = 50 (mg/l) (theo TCVN 5945 – 2005, n ước sau xử lý đ ạt tiêu

chuẩn loại B).

- COD đầu vào = 649,8 (mg/l).- COD đầu ra = 80 (mg/l) (theo TCVN 5945 – 2005, n ước sau x ử lý đ ạt tiêu

chuẩn loại B).- Tỷ số chuyển đổi; theo quy phạm 0,45 – 0,8- Hàm lượng chất rắn lơ lửng SS trong nước thải đầu ra cần đạt: 100 (mg/l)

(theo TCVN 5945 – 2005, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại B).

- Bùn hoạt tính trong nước thải đầu vào = 0.

- Độ tro của bùn hoạt tính: Z = 0,3 (70% là bùn hoạt tính).

- Tỷ số giữa lượng chất rắn bay hơi (MLVSS) và lượng chất rắn l ơ lửng cóMLVSS

= 0,7

trong nước thải là: MLSS

( độ tro của bùn lấy bằng 0,3).

- Nồng độ chất rắn bay hơi hay bùn hoạt tính (MLVSS) được duy trì trong b ể

Aerotank: Xt = 3500 (mgSS/l).

• Xác định lượng BOD5 chứa trong cặn lơ lửng ở đầu ra

- Phương trình cân bằng vật chất:

BOD5 đầu ra = BOD5 hoà tan + BOD5 cặn lơ lửng

Trong lượng chất rắn lơ lửng đầu ra sau lắng có chứa cặn sinh h ọc (bùn ho ạt

tính), trong đó có 65% có khả năng phân hủy sinh học.

Chọn SSra = 50 (mg/l).

- Lượng cặn có thể phân hủy sinh học có trong cặn lơ lửng đầu ra khỏi b ể

lắng II là:

b = a . SSra= 0,65 . 50 = 32,5 (mg/l cặn sẽ bị phân hủy tiếp tục).

Trong đó:

a: % cặn hữu cơ, a = 65%.

- Lượng cặn hữu cơ theo COD :

c = 1,42 . b. (1-Z) = 1,42 . 32,5 . (1 - 0,3) = 32,305 (mg/l).

Trong đó:

1,42: hệ số chuyển đổi từ tế bào sang COD, mgO 2/1 đơn vị tế bào bị

phân hủy hay 1mg BOD tiêu thụ 1,42 mgO2.- Lượng BOD5 trong cặn ra khỏi bể:

d = f. c = 0,75 . 32,305 = 24,23 (mg/l).

- Lượng BOD5 hòa tan ra khỏi bể lắng:

BOD5 hoà tan = BOD5 cho phép – d = 50 – 24,23 = 25,77 (mg/l).

• Xác định hiệu quả xử lý

- Hiệu quả xử lý BOD5 hoà tan của bể:• Tính thể tích bể Aerotank:V =Q.Y .θ C .( C O − C )

X .(1 + K d .θ C )(Trang 428 - “Xử Lý Nước Thải Đô Thị và Cơng Nghiệp” - Lâm Minh Triết ).

Trong đó:

Q : lưu lượng nước thải đầu vào, 700 m3/ngày.đêm.

Y : hệ số sản lượng tế bào, Y = 0,5kgVSS/kgBOD

Kd : hệ số phân huỷ nội bào, Kd = 0,05(ngày-1).

Co : hàm lượng BOD5 đầu vào bể Aerotank, Co = 498,18 mg/l.

C : hàm lượng BOD5 hòa tan đầu ra, C = 25,77 mg/l.

X : nồng độ bùn hoạt tính trong bể, X = 3500mg/l.θC : thời gian lưu bùn trong bể, θC = 10 ngày

- Thời gian lưu nước trong bể:ngày = 10,8h

(Trang 429 - “Xử Lý Nước Thải Đô Thị và Công Nghiệp” - Lâm Minh Triết ).

Các giá trị đặc trưng cho kích thước của bể Aerotank xáo tr ộn hoàn toàn đ ược

thể hiện trong bảng sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lưu lượng: Q = 700 (m3/ngày.đêm).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×