1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >

Sơ đồ 2.1: Quy trình chi trả của tổ chức BHTG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (677.52 KB, 117 trang )


Bước 1: Thu thập các thông tin liên quan đến tổ chức tham gia BHTG, thông

tin liên quan đến tài khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền, tài chính của

tổ chức này.

Bước 2: Xác thực việc nhận dữ liệu từ tổ chức tham gia BHTG, rà soát dữ

liệu để chuẩn hóa dữ liệu.

Bước 3: Kiểm tra xác định danh sách và số tiền của từng người gửi tiền được

chi trả.

Bước 4: Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án chi

trả tiền bảo hiểm.

Bước 5: Thông báo công khai danh sách và số tiền của từng người được chi

trả trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến người gửi tiền được chi trả theo

quy định của pháp luật.

Bước 6: Tổ chức chi trả cho người gửi tiền theo phương án đã được phê

duyệt và quyết toán việc chi trả.

Tổ chức BHTG cần ban hành một quy trình, thủ tục trả tiền bảo hiểm cụ thể,

mang tính khoa học để việc trả tiền bảo hiểm được nhanh chóng, chính xác, thuận

lợi cho người gửi tiền.

Quy trình, thủ tục trả tiền bảo hiểm

Theo quy định: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh

nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia BHTG phải gửi hồ sơ đề nghị trả tiền

bảo hiểm cho tổ chức BHTG.

Hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm bao gồm văn bản đề nghị trả tiền bảo hiểm,

danh sách người được BHTG, số tiền gửi của từng người được BHTG và số tiền

bảo hiểm đề nghị tổ chức BHTG chi trả.

Quy trình, thủ tục trả tiền bảo hiểm của BHTGVN hiện nay như sau:

Thứ nhất: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận chức năng của BHTGVN tiếp nhận hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm

từ tổ chức tham gia BHTG; Rà sốt tính hợp lệ, hợp pháp và đầy đủ của bộ hồ sơ đề

nghị chi trả.65Thứ hai: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Kiểm tra tại chỗ hồ sơ chi trả, chứng từ, sổ sách để xác định tính chính xác

của Danh sách người được BHTG, số tiền gửi của từng người được bảo hiểm (trong

đó: số tiền gốc, số tiền lãi), số tiền vay cần khấu trừ, số tiền đề nghị chi trả để xác

định số tiền chi trả.

Thứ ba: Xây dựng, trình phê duyệt phương án chi trả

Bộ phận chức năng của BHTGVN lập phương án trả tiền bảo hiểm cho

người được BHTG trình lãnh đạo phê duyệt.

Thứ tư: Thơng báo phương án chi trả

Sau khi phương án chi trả đã được lãnh đạo phê duyệt; thông báo công khai

về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tiếp của một tờ

báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sơ chính, các chi nhánh của tổ

chức tham gia BHTG và trên một báo điện tử của Việt Nam; niêm yết danh sách

người được trả tiền bảo hiểm tại địa điểm đã thông báo.

Thứ năm: Tổ chức thực hiện chi trả

BHTGVN sẽ thành lập đoàn chi trả, trực tiếp chi trả cho người gửi tiền hoặc

ủy quyền cho một tổ chức tham gia BHTG khác đủ điều kiện theo quy định tiến

hành chi trả cho người gửi tiền ngay tại địa điểm đã được thông báo một cách nhanh

gọn và thuận lợi.

Người gửi tiền được bảo hiểm trong tình huống được nhận tiền BHTG có thể

trực tiếp đến nhận tiền mặt tại địa điểm chi trả tiền bảo hiểm theo thông báo vào

thời gian được cơng bố hoặc có thể đề nghị chuyển tiền qua ngân hàng hoặc bưu

điện đến một địa điểm khác.

Khi tổ chức chi trả, đoàn chi trả của BHTGVN hoặc TCTD được BHTGVN ủy

quyền chi trả: Tiếp nhận và kiểm tra thủ tục đề nghị chi trả tiền bảo hiểm của người gửi

tiền; Hướng dẫn người gửi tiền làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm trong trường hợp

trực tiếp chi trả tiền bảo hiểm; Phối hợp với tổ chức tham gia BHTG, Hội đồng

thanh lý, Ngân hàng Nhà nước và chính quyền địa phương nơi chi trả tiền bảo hiểm

nhằm đảm bảo an toàn tài sản và an ninh trật tự xã hội trong quá trình chi trả66Khi nhận tiền bảo hiểm, người nhận tiền phải xuất trình các giấy tờ chứng

minh quyền sơ hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức

tham gia BHTG.

Thứ sáu: Quyết toán số tiền chi trả bảo hiểm, lập báo cáo chi trả tiền bảo hiểm

Sau khi chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được bảo hiểm, đoàn chi trả

của BHTGVN hoặc TCTD được BHTGVN ủy quyền chi trả quyết toán số tiền chi

trả bảo hiểm, lập và báo cáo công tác chi trả tiền bảo hiểm.

Tiếp nhận, rà

sốt tính hợp

lệ, hợp pháp

của bộ hồ sơKiểm tra tại chỗ

hồ sơ, danh sách

người được

BHTG và số tiền

được chi trảLập phương

án chi trả và

trình phê

duyệtQuyết tốn và

báo cáo công tác

chi trảThông báo

phương án

chi trảTổ chức thực

hiện chi trảSơ đồ 2.2: Quy trình chi trả của BHTGVN

Chi trả tiền bảo hiểm là nghĩa vụ của BHTGVN phát sinh kể từ thời điểm

NHNN có văn bản chấm dứt kiểm sốt đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng

hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh tốn mà tổ

chức tín dụng là tổ chức tham gia BHTG vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc

NHNN có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi

trả cho người gửi tiền. Đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng của

BHTGVN góp phần bảo vệ người gửi tiền, đồng thời có tác động tích cực trong

việc tái cấu trúc ngân hàng, ổn định hoạt động ngành tài chính ngân hàng.672.2.6. Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc chi trả bảo

hiểm tiền gửi

Cũng như giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động thu phí BHTG nói

trên giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc chi trả BHTG cũng khơng được cụ thể

hóa trong pháp luật BHTG hiện hành cũng như Luật trọng tài thương mại hay Bộ

luật tố tụng dân sự 2015. Hiện nay, các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp

trong nền kinh tế của nước ta đã trơ nên hoàn thiện hơn với cơ chế Tòa án, Trọng tài

thương mại, hay khiếu kiện hành chính. Nhưng, các tranh chấp phát sinh trong hoạt

động BHTG nói chung hay tranh chấp phát sinh trong hoạt động chi trả BHTG nói

riêng cụ thể như tranh chấp phát sinh giữa người gửi tiền và tổ chức tín dụng, tranh

chấp giữa người gửi tiền và BHTGVN, về xác định mức tiền gửi được chi trả, tranh

chấp phát sinh giữa người gửi tiền và BHTG VN trong việc thực hiện chi trả tiền

bảo hiểm cho người gửi tiền.

Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động chi trả khơng những đa dạng mà

còn chứa đựng các mâu thuẫn tiềm tàng. Như trong trường hợp tổ chức tín dụng bị

chấm dứt hoạt động, nhưng tổ chức BHTG không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chi

trả BHTG đối với người gửi tiền thì khi này tổ chức tín dụng hay người gửi tiền là

người có quyền khơi kiện?,... Cũng như tranh chấp trong hoạt động thu phí thì tranh

chấp trong hoạt động chi trả thực sự ảnh hương rất lớn đến quyền lợi và sâu xa hơn

là ảnh hương đến niềm tin của người gửi tiền – người thụ hương khi tổ chức tín

dụng khơng có khả năng chi trả - mất khả năng thanh toán. Điều này ảnh hương rõ

rệt đến hoạt động của hệ thống tài chính – ngân hàng nói riêng và an tồn đối với

mang lưới tài chính quốc gia nói chung.68Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (117 trang)

×