1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >

Sơ đồ 2.2: Quy trình chi trả của BHTGVN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (677.52 KB, 117 trang )


2.2.6. Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc chi trả bảo

hiểm tiền gửi

Cũng như giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động thu phí BHTG nói

trên giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc chi trả BHTG cũng khơng được cụ thể

hóa trong pháp luật BHTG hiện hành cũng như Luật trọng tài thương mại hay Bộ

luật tố tụng dân sự 2015. Hiện nay, các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp

trong nền kinh tế của nước ta đã trơ nên hồn thiện hơn với cơ chế Tòa án, Trọng tài

thương mại, hay khiếu kiện hành chính. Nhưng, các tranh chấp phát sinh trong hoạt

động BHTG nói chung hay tranh chấp phát sinh trong hoạt động chi trả BHTG nói

riêng cụ thể như tranh chấp phát sinh giữa người gửi tiền và tổ chức tín dụng, tranh

chấp giữa người gửi tiền và BHTGVN, về xác định mức tiền gửi được chi trả, tranh

chấp phát sinh giữa người gửi tiền và BHTG VN trong việc thực hiện chi trả tiền

bảo hiểm cho người gửi tiền.

Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động chi trả khơng những đa dạng mà

còn chứa đựng các mâu thuẫn tiềm tàng. Như trong trường hợp tổ chức tín dụng bị

chấm dứt hoạt động, nhưng tổ chức BHTG không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chi

trả BHTG đối với người gửi tiền thì khi này tổ chức tín dụng hay người gửi tiền là

người có quyền khơi kiện?,... Cũng như tranh chấp trong hoạt động thu phí thì tranh

chấp trong hoạt động chi trả thực sự ảnh hương rất lớn đến quyền lợi và sâu xa hơn

là ảnh hương đến niềm tin của người gửi tiền – người thụ hương khi tổ chức tín

dụng khơng có khả năng chi trả - mất khả năng thanh toán. Điều này ảnh hương rõ

rệt đến hoạt động của hệ thống tài chính – ngân hàng nói riêng và an tồn đối với

mang lưới tài chính quốc gia nói chung.68Kết luận Chương 2

Thơng qua hoạt động thu phí BHTG, BHTG Việt Nam hiện nay đã đáp ứng

được nhu cầu thực tiễn về việc hình thành Quy bảo hiểm tiền gửi nhằm đáp ứng

được nhu cầu chi trả khi tổ chức tín dụng mất khả năng thanh tốn. Mức phí đồng

hạng giúp cho việc tính phí được dễ dàng hơn, thuận lợi hơn trong q trình triển

khai thu nộp phí tại thời điểm BHTGVN mới thành lập cho đến nay. Việc chi trả

BHTG được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi

cho người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng. Tổ chức BHTG đã thực hiện chi trả đầy

đủ, đúng quy định trong thời gian qua khi các tổ chức tín dụng mất khả năng thanh

tốn. Việc chi trả đáp ứng được phần nào niềm tin của người gửi tiền vào các tổ

chức tín dụng, nhằm góp phần nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng

khi huy động vốn bằng tiền gửi cá nhân. Từ đó, ổn định tình hình tài chính – ngân

hàng trong hệ thống tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, xét về thực tế phát triển đất nước thì chế định về phí BHTG cần

có sự thay đổi cho phù hợp, cùng với đó việc chi trả cũng cần được chú trọng hơn

đặc biệt là về hạn mức chi trả. Từ đó nâng cao niềm tin cũng như quyền lợi của

người gửi tiền trong quan hệ BHTG.69Chương 3

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THU PHÍ, CHI

TRẢ BẢO HIỂM TIỀN GỬI CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM TIỀN

GỬI

Ở VIỆT NAM VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

3.1. Thực trạng pháp luật về hoạt động thu phí và chi trả bảo hiểm tiền gửi

3.1.1. Kết quả đạt được

Tính đến hết 31/12/2014, tổng số phí BHTG mà BHTG Việt Nam đã thu

được để lập quy dự phòng nghiệp vụ là hơn 11,000 tỷ đồng, đây là nguồn tài chính

quan trọng để tăng cường năng lực tài chính cho hoạt động BHTG tại Việt Nam.

Bảng 3.1: Phí BHTG từ 2010 – 2014

(Đơn vị: tỷ Đồng)

20102011201220132014Ngân hàng thương mại756934127515631913Cơng ty Tài chính345400458521598Quy tín dụng nhân dân2782843243844011,3791,618Tổng phí2,057

2,468

2,912

(Nguồn: BHTG Việt Nam)Theo quy định của pháp luật, BHTG Việt Nam đã thực hiện việc bảo hiểm và

thu phí bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi, tạo lập được một quy dự

trữ tài chính, có thể đáp ứng cho việc xử lý các biến cố của hệ thống ngân hàng và

phục vụ cho việc thực hiện chính sách tài chính quốc gia trong giai đoạn mới. Năm

2010, tổng số phí bảo hiểm BHTG Việt Nam thu được là 1,379 tỷ Đồng, nâng tổng

phí BHTG thu đước đến cuối năm 2010 là gần 4,468 tỷ Đồng, góp phần nâng cao

năng lực tài chính cho BHTG Việt Nam. Từ bảng số liệu về kết quả thu phí BHTG

của các tổ chức tham gia BHTG Việt Nam có thể thấy về mặt số tuyệt đối tổng số

phí thu năm sau luôn cao hơn năm trước, tốc độ tăng trương bình qn đạt

20%/năm. Trong đó, tốc độ tăng trương cao nhất là năm 2012/2011 đạt 27 %/năm.

Do Việt Nam vẫn đang áp dụng tỷ lệ phí đồng hạng nên nếu chúng ta đối chiếu với70số lượng các tổ chức tham gia BHTG Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 gần như

khơng tăng đáng kể, thì có thể thấy phí BHTG tăng chủ yếu do mức tăng đáng kể

của lượng tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm tại các tổ chức tham gia BHTG Việt

Nam. Thực tế đó đã cho thấy hoạt động hiệu quả của các ngân hàng trong thời gian

qua, đặc biệt là trong hoạt động huy động tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm

và đã cho thấy tác dụng tích cực của hoạt động BHTG tới việc huy động vốn cho

đầu tư, phát triển nói chung.

Hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam còn được thể hiện qua

mức tăng số lượng phí BHTG thu được tại mỗi tổ chức tham gia BHTG Việt Nam;

cụ thể là so với năm 2010, năm 2014 các Ngân hàng thương mại tăng 2,5 lần, các

Quy tín dụng nhân dân tăng 1,4 lần, cơng ty tài chính tăng 1,7 lần. Do tính tiện lợi

và dễ triển khai, hình thức tính phí BHTG theo tỷ lệ phí bảo hiểm đồng hạng rất phù

hợp với thực tế của Việt Nam trong giai đoạn đầu hoạt động của tổ chức BHTG Việt

Nam và khi các yếu tố đánh giá ngân hàng chưa phát triển ơ Việt Nam. Tuy nhiên

cơ chế này đã bộc lộ nhiều bất cập như khơng tạo sự bình đảng giữa các tổ chức

tham gia BHTG và có thể khiến các ngân hàng yếu kém ỷ lại vào sự đóng góp tài

chính từ các ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả. Nghị định số 109/2005/NĐ-CP

ngày 24/8/2005 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày

01/9/1999 về BHTG cũng đã có quy định mới, theo đó, BHTG Việt Nam có thể áp

dụng mức phí bảo hiểm phải nộp khác nhau giữa các tổ chức nhận tiền gửi, nhưng

đến nay chưa có hướng dẫn thi hành cụ thể cách tính phí này.

Tổng số phí BHTG thu được từ các tổ chức tham gia BHTG trong năm 2011

đạt 1617,9 tỷ đồng (tăng hơn 400 tỷ đồng so với năm 2010). Năm 2012, BHTGVN

đã thu phí của 1.229 tổ chức tham gia BHTG với tổng số phí thực nộp hơn 2.057 tỷ

đồng, tăng hơn 27% so với năm 2011. Tổng số dư tiền gửi thuộc đối tượng được

bảo hiểm khoảng 1,5 triệu tỷ đồng (năm 2011 khoảng 1,1 triệu tỷ đồng). Năm 2013,

BHTGVN đã thu phí của 1.232 tổ chức tham gia BHTG với tổng số phí hơn 2.500

tỷ đồng, tăng hơn 16% so với năm 2012. BHTGVN đang bảo hiểm cho hơn 2 triệu

tỷ đồng gửi tại các tổ chức tham gia BHTG.Tổng số phí BHTG thu được lũy kế đến71Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (117 trang)

×