1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.55 MB, 102 trang )


 Chương 2: Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ

ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu Khu vực Tp.Hồ Chí Minh

 Chương 3: Giải pháp tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện

tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu - khu vực Tp.HCM.MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU TRONG ĐỀ TÀI

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TRONG ĐỀ TÀI

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1............................................................................................................1

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ........................................................1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................................................1

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ .................................................1

1.1.1. Định nghĩa về ngân hàng điện tử:...................................................................1

1.1.2. Các dịch vụ ngân hàng điện tử .......................................................................3

1.1.3. Vai trò của ngân hàng điện tử.........................................................................4

1.1.4. Đặc điểm của ngân hàng điện tử ....................................................................6

1.1.5. Các tiện ích của dịch vụ ngân hàng điện tử ....................................................7

1.1.5.1. Truy vấn thông tin ........................................................................................... 7

1.1.5.2. Nghiệp vụ thanh tốn ...................................................................................... 7

1.1.5.3. Nghiệp vụ tín dụng, thương mại và tài chính ................................................... 81.1.6. Ưu, nhược điểm của ngân hàng điện tử..........................................................8

1.1.6.1. Ưu điểm của ngân hàng điện tử....................................................................... 8

1.1.6.2. Nhược điểm của ngân hàng điện tử ................................................................. 91.2.CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ .....................................................................................10

1.2.1.Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM (Davis, 1989).......................................10

1.2.2.Một số mơ hình nghiên cứu ngân hàng điện tử..............................................12

1.2.3.Tóm tắt một số nghiên cứu về ngân hàng điện tử ..........................................15

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.....................................................................................19

CHƯƠNG 2..........................................................................................................20

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ......................................................20

ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠINGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU..........................................................................20

KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH ..........................................................................20

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ....................................20

2.1.1.Quyết định thành lập.....................................................................................20

2.1.2. Sản phẩm chính của ngân hàng Á Châu cung cấp ........................................20

2.1.3. Chiến lược kinh doanh của ACB..................................................................20

2.1.4. Nguyên tắc hành động của ACB ..................................................................21

2.1.5. Công nghệ ...................................................................................................21

2.1.6. Ngành nghề kinh doanh ...............................................................................22

2.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á Châu .....................23

2.2. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI ACB KHU VỰC

TP.HCM ...............................................................................................................25

2.2.1.Các dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu triển khai (ACB

Online) ..................................................................................................................25

2.2.1.1 Internet Service.............................................................................................. 25

2.2.1.2. Dịch vụ Mobile Service ................................................................................. 27

2.2.1.3. Dịch vụ SMS Service ..................................................................................... 28

2.2.1.4. Dịch vụ Phone Service .................................................................................. 28

2.2.1.5. Kết quả kinh doanh ngân hàng điện tử giai đoạn 2004 đến 2012.................. 292.2.2. Đánh giá dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu khu vực

Tp.HCM................................................................................................................31

2.2.2.1. Đánh giá chung............................................................................................. 31

2.2.2.2.Thuận lợi: ...................................................................................................... 33

2.2.2.3.Khó khăn........................................................................................................ 34

2.2.2.4. Thành cơng ................................................................................................... 36

2.2.2.5. Hạn chế......................................................................................................... 372.3. ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA

CHỌN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á

CHÂU KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH ..............................................................38

2.3.1. Mơ hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụngân hàng điện tử ..................................................................................................38

2.3.1.1.Các khái niệm ................................................................................................ 38

2.3.1.2.Các giả thiết được đưa ra .............................................................................. 402.3.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................41

2.3.2.1. Nghiên cứu sơ bộ .......................................................................................... 41

2.3.2.2. Nghiên cứu chính thức .................................................................................. 42

2.3.2.3. Xây dựng thang đo ........................................................................................ 452.3.3. Phân tích nghiên cứu và kết quả nghiên cứu.................................................46

2.3.3.1.Thơng tin mẫu khảo sát .................................................................................. 46

2.3.3.2.Phân tích thang đo ......................................................................................... 46

2.3.3.3. Kiểm định mơ hình lý thuyết .......................................................................... 48

2.3.3.4. Phân tích tương quan hệ số Pearson ............................................................. 49

2.3.3.5. Phân tích hồi qui........................................................................................... 502.3.4. Đánh giá các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện

tử...........................................................................................................................52

2.4. NHẬN XÉT...................................................................................................53

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.....................................................................................54

CHƯƠNG 3..........................................................................................................56

GIẢI PHÁP TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN............................56

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU KHU

VỰC TP.HỒ CHÍ MINH.....................................................................................56

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ......56

3.2. THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU KV TP.HCM .....56

3.2.1. Thời cơ ............................................................................................................ 57

3.2.2. Thách thức ....................................................................................................... 573.3. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ.............................................................................58

3.3.1. Đối với Rủi ro giao dịch (Ruiro) ...................................................................... 60

3.3.2. Đối với Hiệu quả mong đợi (Hieuqua) ............................................................. 62

3.3.3. Đối với Dễ sử dụng (Desudung)....................................................................... 633.3.4. Đối với Hình ảnh ngân hàng (Hinhanh)............................................................ 64

3.3.5. Một số kiến nghị khác ...................................................................................... 65

3.3.5.1. Một số kiến nghị khác với Ngân hàng TMCP Á Châu .................................... 65

3.3.5.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước............................................................... 663.4. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI ..............................................................................67

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.....................................................................................67

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC1CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

1.1.1. Định nghĩa về ngân hàng điện tử

Khái niệm về thương mại điện tử là quy trình mua bán ảo thơng qua việc truyền

dữ liệu giữa các máy tính trong chính sách phân phối của tiếp thị. Tại đây, một mối

quan hệ thương mại hay dịch vụ trực tiếp giữa người cung cấp và khách hàng được

tiến hành thông qua internet. Thương mại điện tử là kinh doanh trên môi trường

điện tử nhằm kết hợp người bán và người mua. Nó tích hợp dữ liệu, liên lạc điện tử

và dịch vụ bảo mật để tạo thuận lợi cho công việc kinh doanh. Thương mại điện tử

là một tập hợp công nghệ, ứng dụng và quy trình kinh doanh nhằm liên kết các tổ

chức, khách hàng và cộng đồng nhằm thông qua những giao dịch điện tử. Sự phát

triển của thương mại điện tử gây ảnh hưởng vô cùng lớn đối với hệ thống ngân

hàng.

Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử chỉ bó hẹp thương mại điện tử trong mua

bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử, nhất là qua internet và

các mạng liên thông khác.

Hiểu theo nghĩa rộng, thương mại điện tử bao gồm tất cả các loại giao dịch

thương mại mà trong đó, đối tác giao dịch sử dụng kỹ thuật thông tin trong khuôn

khổ chào mời, thỏa thuận hay cung cấp dịch vụ.

Theo ủy ban Thương mại điện tử của Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á- Thái

Bình Dương (APEC): “Thương mại điện tử là cơng việc kinh doanh được tiến hành

thông qua đường truyền số liệu và công nghệ tin học kỹ thuật số”.

Ủy ban Liên hợp Quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) định nghĩa:

“Thuật ngữ thương mại cần được diễn giải theo nghĩa rộng để bao quát các vấn đề2phát sinh từ mọi quan hệ mang tính chất thương mại dù có hay khơng có hợp đồng.

Các quan hệ mang tính thương mại gồm các giao dịch sau đây: “bất cứ giao dịch

nào về cung cấp và trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ; thỏa thuận phân phối; đại diện

hoặc đại lý thương mại; ủy thác hoa hồng; cho thuê dài hạn; xây dựng các cơng

trình; tư vấn; kỹ thuật cơng trình; đầu tư; cấp vốn; ngân hàng; bảo hiểm; thỏa thuận

khai thác; hoặc tơ nhượng; liên doanh và các hình thức về hợp tác công nghiệp hoặc

kinh doanh; chuyên chở hàng hóa hay khách hàng đường biển, đường hàng khơng ;

đường sắt hoặc đường bộ.”

Như vậy, định nghĩa này cho thấy phạm vi hoạt động của thương mại điện tử rất

rộng, rất bao quát tất cả các lĩnh vực của hoạt động kinh tế, trong đó hoạt động mua

bán hàng hóa và dịch vụ chỉ là một phạm vi rất nhỏ.

Tóm lại, thương mại điện tử là tất cả các phương pháp tiến hành kinh doanh của

các nhân và tổ chức thông quan các kênh điện tử mà phổ biến nhất là thơng quan

mạng internet tồn cầu, dựa trên việc xử lý và truyền dữ liệu giữa các bên giao

thương với nhau dưới dạng văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh.

Cũng như từng tác động trên các lĩnh vực kinh tế khác, có thể nói Internet đang

làm một cuộc cách mạng trong các hoạt động của ngân hàng. Khái niệm ngân hàng

điện tử được xuất phát từ khái niệm thương mại điện tử.

Ngân hàng điện tử được hiểu theo nhiều cách khác nhau, được xem như là một

loại hình thương mại về tài chính, ngân hàng với sự trợ giúp của công nghệ thông

tin.

Theo Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA) thì ngân hàng điện tử được định

nghĩa như sau: “Ngân hàng điện tử” được định nghĩa như một phương thức cung

cấp các sản phẩm mới và các sản phẩm truyền thống đến người sử dụng thông qua

con đường điện tử và các kênh truyền thông và các kênh truyền thông tương tác.

Như vậy, “Ngân hàng điện tử” là hình thức thực hiện các giao dịch tài chính,

ngân hàng thơng qua các phương tiện điện tử.

Trên thế giới, dịch vụ ngân hàng điện tử đã được nhiều ngân hàng sử dụng, cho

phép khách hàng có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến thông qua các phươngXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

×