1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >

Đặt máy chủ, lưu trữ dữ liệu của toàn hệ thống. Đồng bộ hóa dữ liệu trên toàn hệ thống

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.89 MB, 48 trang )


 Mỗi khi nhập dữ liệu của 1 giao dịch xong hoặc thêm mới thông

tin (khách hàng, nhân viên,…) sẽ gửi dữ liệu lên máy trạm 3, sau

đó được gửi về Server.

 Lưu trữ dữ liệu bán hàng của chi nhánh số 3.

 Khi cần dữ liệu từ các chi nhánh khác sẽ truy vấn đến máy chủ để

lấy các dữ liệu cần thiết.

- Tại vùng 4 (Hồ Chí Minh):

 Mỗi khi nhập dữ liệu của 1 giao dịch xong hoặc thêm mới thông

tin (khách hàng, nhân viên,…) sẽ gửi dữ liệu lên máy trạm 4, sau

đó được gửi về Server.

 Lưu trữ dữ liệu bán hàng của chi nhánh số 4.

 Khi cần dữ liệu từ các chi nhánh khác sẽ truy vấn đến máy chủ để

lấy các dữ liệu cần thiết.5. Thiết kế CSDL

5.1. Phân tích thiết kế thực thể- Branch

STT Tên thuộc tính Kiểu

1

id

intRàng buộc

Not null2Not nullnamevarcharKhóa

PKMơ tả

Mã chi

nhánh

Tên chi

nhánh

63addressvarcharNot nullĐịa chỉ chi

nhánh- Employee

STT Tên thuộc tính Kiểu

1

id

intRàng buộc

Not nullKhóa

PKMơ tả

Mã nhân

viên

Tên nhân

viên

SĐT của

nhân viên

Địa chỉ của

nhân viên

Vị trí của

nhân viên

Mã chi

nhánh2namevarcharNot null3phonevarcharNot null4addressvarcharNot null5rolevarcharNot null6BranchIdintNot nullFKSTT Tên thuộc tính Kiểu

1

id

intRàng buộc

Not nullKhóa

PK2namevarcharNot null3phonevarcharNot nullMơ tả

Mã khách

hàng

Tên khách

hàng

SĐT của

khách hànhKhóa

PKMơ tả

Mã hóa đơn

Thời gian- Customer- Bill

STT Tên thuộc tính Kiểu

1

id

int

2

time

datetimeRàng buộc

Not null

Not null73

4EmployeeId

CustomerIdint

intNot null

Not nullFKmua

Mã nhânFKviên

Mã khách

hành- Product

STT Tên thuộc tính Kiểu

1

id

int

2

3

4

5

6name

price

desc

vendor

quantityvarchar

int

varchar

varchar

intRàng buộc

Not nullKhóa

PKMơ tả

Mã sảnNot nullphẩm

Tên sảnNot nullphẩm

Giá sảnNullable

Not nullphẩm

Mô tả

Nhà cungNot nullcấp

Số lượng

sản phẩm

hiện tại- SelectedItem

STTTên thuộcKiểuRàng buộcKhóa1tính

idintNot nullPK2quantityintNot nullSố lượng sảnNot nullphẩm

Mã sản3ProductIdintFKMơ tả

Mã bảng kêphẩm

84BillId5.2.intNot nullFKMã hóa đơnLược đồ liên kết thực thểBranchhaveEmployeemanageBillCustomerbuyProduct95.3.Sơ đồ quan hệ liên kết- Branch

idnameaddressnamephonenamephonenamepricetimeCustomerId EmployeeI

d- Employee

idaddressroleBranchId- Customer

id

- Product

iddescvendorquantity- Bill

id- SelectedItem

idquantityBillIdProductId105.4.Quan hệ giữa các bảng5.5.Thiết kế phân mảnh ngang, nhân bản

Phân mảnh ngang nguyên thủy và phân mảnh ngang dẫn xuất để chiaquan hệ tổng thể thành 4 mảnh đặt tại 4 vị trí sau:

- Vị trí 1: Máy trạm 1 đặt tại Hải Phòng

- Vị trí 2: Máy trạm 2 đặt tại Đà Nẵng

- Vị trí 3: Máy trạm 3 đặt tại Nha Trang

- Vị trí 4: Máy trạm 4 đặt tại Hồ Chí Minh

Server chính đặt tại Hà Nội.11MảnhServeTênPhân mảnh nguyênphân thứrCSDthủy1L

Quản- Bảng phân mảnhBranchsiêu- Điều kiện phân tán:thịBranch1 =i

1Phân mảnh dẫn xuất-Bảng phân mảnh Employee

-Điều kiện dẫn xuất:

Employee1 =

Employee Branch1σaddress=“Hải Phòng”(Branch)

-Bảng phân mảnh Bill

-Điều kiện dẫn xuất:

Bill1 = Bill Employee1

-Bảng phân mảnh

SelectedItem

-Điều kiện dẫn xuất:

-SelectedItem1 =

22Quản- Bảng phân mảnhBranchsiêu- Điều kiện phân tán:thịBranch2 =SelectedItem Bill1

-Bảng phân mảnh Employee

-Điều kiện dẫn xuất:

Employee2 =

Employee Branch2σaddress=“Đà Nẵng”(Branch)

-Bảng phân mảnh Bill

-Điều kiện dẫn xuất:

Bill2 = Bill Employee2

-Bảng phân mảnh

SelectedItem

-Điều kiện dẫn xuất:

-SelectedItem2 =

33Quản- Bảng phân mảnhBranchSelectedItemBill2

-Bảng phân mảnh Employee

-Điều kiện dẫn xuất:

12siêu- Điều kiện phân tán:thịBranch3 =Employee3 =

Employee Branch3σaddress=“Nha Trang”(Branch)

-Bảng phân mảnh Bill

-Điều kiện dẫn xuất:

Bill3 = Bill Employee3

-Bảng phân mảnh

SelectedItem

-Điều kiện dẫn xuất:

-SelectedItem3 =

44Quản- Bảng phân mảnhBranchsiêu- Điều kiện phân tán:thịBranch4 =SelectedItemBill3

-Bảng phân mảnh Employee

-Điều kiện dẫn xuất:

Employee4 =

Employee Branch4σaddress=“HCM”(Branch)

-Bảng phân mảnh Bill

-Điều kiện dẫn xuất:

Bill4 = Bill Employee4

-Bảng phân mảnh

SelectedItem

-Điều kiện dẫn xuất:

-SelectedItem4 =

SelectedItemBill413Branch1

BranchHải PhòngBranch2

Branch3

Branch4

Employee1EmployeeĐà NẵngEmployee2

Employee3

Employee4CustomerCustomer

Nha TrangProduct

SelectedItem

BillProduct

Bill1

SelectedItem3

SelectedItem2

SelectedItem1

SelectedItem4

Bill3

Bill414Hồ Chí MinhIII.

1.Cài đặt

Config hệ thống- Đầu tiên tất cả các máy cài đặt SQL Server 2008

- Chuẩn bị:

+ Ta tạo 1 folder D:\ReplData để chứa các dữ liệu trao đổi trong quá trình

update dữ liệu từ các phân mảnh về cơ sở dữ liệu gốc, và từ cơ sở dữ liệu

gốcđến các phân mảnh

+ Tiến hành cho folder này là 1snapshot folder: thực chất là 1 shared

foldertrong Windows, cho phép các users được quyền read/write (giả sử

shared foldercó tên\\Phong-PC\REPLDATA)Right click trên folder

REPLDATA, chọn Properties, chọn tab Sharing–Share15+ Chọn Everyone, click Add, và chọn quyền Read/Write như trong hình.

Cuốicùng, click nút lệnh Share.16Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (48 trang)

×