1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG GIAO SAU GẠO CỦA VIỆT NAM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.13 MB, 67 trang )


48nhà sản xuất, kinh doanh qua Sở giao dịch hàng hóa. Việc xây dựng và hồn thiện

cơ chế hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo, cũng như hoạt

động mua bán lúa gạo của những nhà sản xuất, kinh doanh, chúng ta có thể tham

khảo các cơ chế hoạt động của các Sở giao dịch hàng hóa, đặc biệt là các Sở giao

dịch hàng hóa có giao dịch sản phẩm lúa gạo hiện đang hoạt động của các nước

phát triển trên thế giới nhưng vận dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt

Nam. Việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa đối

với sản phẩm gạo, cũng như hoạt động mua bán lúa gạo qua sở giao dịch của những

nhà sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo theo nguyên tắc Nhà nước xây dựng hệ

thống pháp luật và thể chế quản l ý, điều tiết vĩ mơ, hồn chỉnh mơi trường pháp

l ý. Nhưng giao quyền tự chủ cho Sở giao dịch hàng hóa và Sở giao dịch hàng hóa

sẽ quản l ý hoạt động mua bán lúa gạo của những nhà sản xuất, kinh doanh qua Sở

giao dịch hàng hóa bằng việc đặt ra các quy tắc của Sở giao dịch. Đồng thời, thực

hiện tự do trong kinh doanh, đảm bảo công bằng cạnh tranh, đề cao bình đẳng trước

pháp luật, tơn trọng các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường. Phát triển

Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo của Việt Nam trong sự tác động qua lại

với các sở giao dịch hàng hóa trên thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển các công

cụ phái sinh tại thị trường Việt Nam và nhanh chóng hội nhập kinh tế quốc tế, góp

phần giảm chi phí giao dịch, đảm bảo lợi ích của những người tham gia giao dịch

mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa.

Từ trước đến nay, hoạt động mua bán của các doanh nghiệp và nhà sản xuất

lúa gạo liên quan đến Sở giao dịch hàng hóa, cũng như liên quan đến thị trường

giao sau gặp rất nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là khung pháp l ý của

Việt Nam về lĩnh vực này chưa hồn chỉnh. Do đó, chúng ta cần sớm hồn chỉnh

các thể chế quản l ý Nhà nước thơng qua việc xây dựng các văn bản quy phạm

pháp luật, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các luật có liên quan đến sở giao

dịch hàng hóa, liên quan đến các giao dịch qua thị trường giao sau gạo, nhất là Luật

Thương mại thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 (về mua bán hàng hóa qua sở

giao dịch hàng hóa, mơi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, chế tài trong49thương mại, giải quyết tranh chấp trong thương mại…), Luật giao dịch điện tử ngày

29 tháng 11 năm 2005.

Triển khai thực hiện các luật: Luật thương mại, luật cạnh tranh, luật doanh

nghiệp, luật giao dịch điện tử và các pháp lệnh, nghị định, thông tư có liên quan tạo

khung pháp l ý cho hoạt động của thị trường giao sau gạo được thuận lợi.

3.2. Xây dựng và phát triển Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo

Việc Việt Nam xây dựng và phát triển Sở giao dịch hàng hóa đối với sản

phẩm gạo có ý nghĩa rất lớn trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam là một quốc gia

xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới và Việt Nam chuẩn bị trở thành viên chính thức của

Tổ chức thương mại thế giới, việc Việt Nam có Sở giao dịch hàng hóa đối với sản

phẩm gạo sẽ giúp cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo nhanh chóng

tiếp cận được các cơng cụ phái sinh, trong đó có hợp đồng giao sau. Điều này cho

phép các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dễ dàng áp dụng hợp đồng giao sau

trong các chiến lược phòng ngừa rủi ro biến động giá gạo nói chung và rủi ro biến

động giá gạo xuất khẩu nói riêng. Giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa

gạo của Việt Nam tạo thói quen sử dụng các cơng cụ phái sinh trong các chiến lược

phòng ngừa rủi ro, quan tâm nhiều hơn đến quản trị rủi ro trong kinh doanh. Để

nhanh chóng xây dựng và phát triển Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo

chúng ta cần thực hiện một số giải pháp sau:

Hiện nay Luật thương mại được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm

2005 đã có quy định về việc thành lập Sở giao dịch hàng hóa, mua bán hàng hóa

qua sở giao dịch. Vì vậy, Chính phủ cần sớm có các quy định chi tiết điều kiện

thành lập Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo. Quy định quyền hạn, trách

nhiệm của Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo và theo chúng tôi khi quy

định về quyền hạn, trách nhiệm của Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo,

Chính phủ cần ban hành các nghị định, quyết định để tạo khung pháp l ý hoạt động

cho Sở giao dịch hàng hóa còn trao quyền tự quản l ý việc mua bán lúa gạo qua Sở

giao dịch hàng hóa cho Sở giao dịch, việc trao quyền phải đi đôi với trách nhiệm.

Để thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà sản xuất khi tham gia mua bán50lúa gạo qua sở giao dịch, khi xây dựng và phát triển Sở giao dịch hàng hóa đối với

sản phẩm gạo. Chúng ta phải chọn địa điểm đặt trụ sở chính của Sở giao dịch tại

một trong các thành phố lớn của Việt Nam (có thể Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí

Minh), việc đặt trụ sở chính tại thành phố lớn có các lợi thế như gần các trường đại

học, các viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học và các thành phố lớn thì tập trung

nhiều doanh nghiệp, trình độ dân trí và tích lũy vốn của dân cư cao. Do đó dễ tìm

kiếm nguồn nhân lực có trình độ cao, việc cộng tác giữa nghiên cứu và thực hành

các công cụ phái sinh sẽ thuận lợi hơn, việc ứng dụng các cơng nghệ mới nhanh

chóng hơn và khi Sở giao dịch hoạt động các nhà đầu tư tham gia thị trường nhiều

hơn. Bên cạnh chọn địa điểm của trụ sở chính, chúng ta cũng cần chọn các địa điểm

để mở các chi nhánh, địa điểm để mở các chi nhánh nên chọn tại các vùng, các tỉnh

tập trung nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh lúa gạo. Đối với một số

vùng, một số tỉnh mà chúng ta khơng có điều kiện để mở chi nhánh chúng ta có thể

cho các ngân hàng thương mại làm đại l ý và Sở giao dịch hàng hóa phải chịu trách

nhiệm về quá trình giao dịch của các đại l ý, theo dõi và báo cáo tài khoản khách

hàng của các đại lý, cho tiếp cận sàn giao dịch toàn cầu và thực hiện giao dịch tại

sàn giao dịch. Ngoài ra, các lĩnh vực kiến thức chuyển giao mà Sở giao dịch hàng

hóa cũng nên cung cấp cho các đại l ý như, đào tạo tiếp thị, buôn bán và dịch vụ

khách hàng, giúp đỡ phát triển quầy giao dịch để nhận và thực hiện lệnh, hỗ trợ

quản l ý rủi ro và thanh toán cho khách hàng, cung cấp thông tin thị trường và các

nghiên cứu.

Để sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo khi xây dựng và đi vào hoạt

động đạt hiệu quả thì chúng ta phải chuẩn bị tốt bộ máy tổ chức hoạt động trước khi

đi vào hoạt động:

- Hệ thống thanh toán bù trừ: Xây dựng quy trình giao dịch thanh tốn bù

trừ, quy định rõ trong các loại thành viên tham gia Sở giao dịch hàng hóa đối với

sản phẩm gạo, loại thành viên nào được tham gia thanh toán bù trừ, loại thành viên

nào khơng được tham gia thanh tốn bù trừ.

- Hệ thống giao dịch: Xây dựng mạng giao dịch và hệ thống thanh toán, quy51định phiên đấu giá.

- Cấu trúc thành viên của Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo: Bao

gồm các loại thành viên nào, quy định quyền lợi, trách nhiệm của từng loại thành

viên khi tham gia vào Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo và quy định rõ

các điều kiện để được trở thành thành viên của từng loại khi tham gia vào Sở giao

dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo.

- Cấu trúc của mã số hàng hóa: Chúng ta xây dựng và phát triển Sở giao dịch

hàng hóa đối với sản phẩm gạo của Việt Nam với xu hướng sẽ liên kết với các sở

giao dịch hàng hóa có giao dịch nơng sản của các nước trên thế giới, để thống nhất

và thuận tiện cho các nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chúng ta có thể dựa vào

nguyên tắc xây dựng cấu trúc của mã số hàng hóa của các Sở giao dịch hàng hóa

đối với nông sản mà chúng ta sẽ liên kết.

Chúng ta không thể có một Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo hoạt

động tốt và có hiệu quả nếu khơng có một đội ngũ các nhà quản l ý, nhân viên giỏi.

Vì vậy, chúng ta phải chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ các nhà quản l ý, nhân

viên giao dịch, nhân viên về phát triển thị trường, nhân viên về phân tích và dự báo

thơng tin, nhân viên tin học. Các nhà quản l ý, nhân viên này khơng những có kiến

thức, kỹ năng về quản l ý, điều hành các hoạt động mua bán qua Sở giao dịch hàng

hóa, am hiểu sâu về các cơng cụ phái sinh, có kỹ năng phân tích thơng tin và tổng

hợp những thơng tin đã phân tích để đưa ra các kết luận, dự báo, tiên lượng. Các

nhà quản l ý, nhân viên cũng cần phải có kiến thức và kỹ năng về quản trị rủi ro,

không những thế họ còn có khả năng truyền đạt các kiến thức, kỹ năng đó cho các

khách hàng khi có yêu cầu. Để làm được điều này chúng ta có thể thuê các chun

gia trong và ngồi nước có am hiểu sâu trong các lĩnh vực này để đào tạo, bồi

dưỡng cho các nhà quản l ý, nhân viên của Sở giao dịch hàng hóa đối với sản

phẩm gạo. Chúng ta cũng có thể cử các nhà quản l ý, nhân viên của chúng ta đi đào

tạo ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước có Sở giao dịch hàng hóa đối với nông sản

phát triển mạnh, việc đào tạo kiến thức phải đi đơi với thực hành. Chúng ta cũng có

thể cử các nhà quản lý, nhân viên tới các Sở giao dịch hàng hóa đối với nơng sản52ý tiến tiến

và các kiến thức, kỹ năng điều hành hoạt động của họ.

Xây dựng cở sở vật chất- kỹ thuật cần thiết cho Sở giao dịch hàng hóa đối

với sản phẩm gạo. Để cung cấp cơ sở vật chất-kỹ thuật cần thiết cho giao dịch mua

bán lúa gạo qua sở giao dịch được thuận lợi khi Sở giao dịch hàng hóa đối với sản

phẩm gạo của Việt Nam đi vào hoạt động, ngồi việc chúng ta xây dựng trụ sở

chính, trụ sở của các chi nhánh, các quầy giao dịch, chúng ta cần phát triển một hệ

thống cơng nghệ thơng tin thích hợp cho việc tiếp nhận các lệnh giao dịch, đáp ứng

cho việc thanh toán bù trừ và phục vụ cho yêu cầu quản lý rủi ro. Để thực hiệnđược điều này chúng ta phải chọn các nhà tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư

vấn về việc cung cấp các hệ thống đối với Sở giao dịch hàng hóa. Chúng ta có thể

ứng dụng và chuyển giao cơng nghệ của các Sở giao dịch hàng hóa, đặc biệt là Sở

giao dịch hàng hóa đối với nơng sản của các nước phát triển trên thế giới.

Xu hướng phát triển thương mại hiện nay của Việt Nam là xây dựng một nền

thương mại nội địa phát triển vững mạnh, hiện đại và phát triển thương mại trên con

đường hội nhập với khu vực và thế giới. Vì vậy, xây dựng và phát triển Sở giao

dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo chúng ta phải xây dựng và phát triển mối liên

kết giữa Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo của Việt Nam với các Sở giao

dịch hàng hóa trên thế giới. Để thực hiện được điều này, khi chúng ta xây dựng các

đề án xây dựng Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo chúng ta phải tính đến

mối liên kết này về các lĩnh vực như quy trình giao dịch, quy trình thanh tốn bù

trừ, quy định về cấu trúc mã số hàng hóa….Chúng ta chỉ có thể liên kết được với

các Sở giao dịch hàng hóa của các nước thuận lợi khi các quy định, các quy trình

của chúng ta phù hợp với thơng lệ quốc tế. Vì vậy, khi xây dựng các đề án liên quan

đến việc xây dựng và phát triển sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo, Chính53phủ nên tăng cường tiếp xúc, tham khảo ý kiến đóng góp của các nhà khoa học,

các chuyên gia, các nhà đầu tư trong và ngồi nước trong qúa trình xây dựng các đề

án. Chúng ta cũng có thể cho các tổ chức trong và ngồi nước có uy tín, có kinh

nghiệm trong lĩnh vực này tham gia đấu thầu việc lập đề án xây dựng Sở giao dịch

giao hàng hóa đối với sản phẩm gạo.

3.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo trong việc đào tạo

các nhà quản l ý, nhân viên trong lĩnh vực quản trị rủi ro và thị trường giao

sau

Hiện nay số nhà quản l ý, nhân viên của các doanh nghiệp sản xuất, kinh

doanh lúa gạo của Việt Nam biết và hiểu rõ về hợp đồng giao sau rất ít, số nhà quản

l ý, nhân viên của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo hiểu rõ và có thể

sử dụng hợp đồng giao sau như là một công cụ trong chiến lược phòng ngừa rủi ro

biến động giá càng ít. L ý do thì có nhiều như khung pháp l ý của Việt Nam trong

việc sử dụng các công cụ phái sinh còn thiếu và chưa đồng bộ, Việt Nam chưa có

Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo. Nhưng một nguyên nhân cũng rất

quan trọng nó xuất phát từ chính nội bộ các doanh nghiệp, đó là nhận thức của

doanh nghiệp về rủi ro, đặc biệt là nhận thức về rủi ro biến động giá chưa cao. Số

nhà quản l ý, nhân viên có kiến thức, kỹ năng về quản trị rủi ro hiện đại và số nhà

quản lý, nhân viên có kiến thức, kỹ năng về các cơng cụ phái sinh trong doanh

nghiệp còn chưa nhiều. Các doanh nghiệp hiện nay chưa có sự quan tâm đúng mức

đến quản trị rủi ro, trong đó có quản trị rủi ro biến động giá, điều này dẫn đến tính

bất ổn trong thu nhập và dẫn đến rủi ro kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất,

kinh doanh lúa gạo của Việt Nam khá cao. Đây cũng là một nguyên nhân làm tăng

nguy cơ dẫn đến kiệt quệ tài chính, tăng nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Vì vậy,

việc hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo trong việc đào tạo các

nhà quản l ý, nhân viên nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị rủi ro hiện đại, kiến

thức, kỹ năng về lĩnh vực thị trường giao sau là rất cần thiết trong giai đoạn hiện

nay.54Tuy nhiên như trên đã phân tích, nhận thức của các doanh nghiệp về rủi ro,

đặc biệt là nhận thức về rủi ro biến động giá chưa cao. Do đó, để có thể đào tạo cho

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo có được một đội ngũ các nhà quản

l ý, nhân viên có kiến thức, kỹ năng về quản trị rủi ro, đặc biệt là kiến thức, kỹ

năng để có thể nhận diện và có thể xây dựng được các chiến lược phòng ngừa rủi ro

biến động giá. Trước hết chúng ta phải làm thay đổi nhận thức của các doanh

nghiệp này về rủi ro, cũng như tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro trong hoạt

động kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện được điều này Bộ Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn, với tư cách là bộ chủ quản của các doanh nghiệp sản xuất,

kinh doanh lúa gạo nên tổ chức các cuộc hội thảo và mời các chuyên gia, các giảng

viên am hiểu sâu, có kinh nghiệm về quản trị rủi ro, về các cơng cụ phái sinh, trong

đó có hợp đồng giao sau tới các cuộc hội thảo nói chuyện chuyên đề cho các doanh

nghiệp. Hiệp hội lương thực Việt Nam cũng có thể đứng ra tổ chức các cuộc hội

thảo này cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo.

Còn về đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản trị rủi ro, về các cơng

cụ phái sinh, trong đó có hợp đồng giao sau chúng ta có thể thực hiện dưới các hình

thức sau:

- Bản thân các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo có thể tự mình

k ý các hợp đồng đào tạo với các trường đại học, các công ty tư vấn đào tạo trong

và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng về quản trị rủi ro, các

kiến thức, kỹ năng về các công cụ phái sinh, trong đó có hợp đồng giao sau cho các

nhà quản l ý, nhân viên của doanh nghiệp mình. Còn đối với các doanh nghiệp sản

xuất kinh doanh lúa gạo vừa và nhỏ thì có thể một vài doanh nghiệp liên kết với

nhau để cùng k ý một hợp đồng đào tạo với các trường đại học, các công ty tư vấn

đào tạo trong và ngồi nước hoặc có thể cử các nhà quản l ý, nhân viên của mình

tới các cơ sở này để đào tạo, bồi dưỡng. Về nguồn kinh phí cho cơng tác đào tạo,

bồi dưỡng doanh nghiệp có thể lấy từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp, còn

nếu là doanh nghiệp Nhà nước chuẩn bị cổ phần hóa hoặc mới cổ phần hóa có thể

lấy từ nguồn chi cho công tác đào tạo đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa.55- Hiệp hội lương thực Việt Nam có thể đứng ra tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

cho các doanh nghiệp thành viên của hiệp hội. Hình thức đào tạo là hiệp hội sẽ

đứng ra k ý các hợp đồng đào tạo với các trường đại học, các cơng tư vấn đào tạo

trong và ngồi nước để đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng về quản trị rủi ro,

các kiến thức, kỹ năng về các cơng cụ phái sinh, trong đó có hợp đồng giao sau cho

các nhà quản l ý, nhân viên của các doanh nghiệp. Về nguồn kinh phí cho đào tạo

có thể dùng nguồn của hiệp hội nếu có hoặc trên cơ sở đóng góp của các doanh

nghiệp thành viên. Ngồi ra hiệp hội cũng có thể xin kinh phí hỗ trợ đào tạo cho các

doanh nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn hoặc từ Chính Phủ, theo

chúng tôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chính Phủ nên hỗ trợ nguồn

kinh phí cho Hiệp hội lương thực Việt Nam để hiệp hội có kinh phí đào tạo nguồn

nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo. Hiện nay hàng năm

Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải chi một nguồn tiền rất

lớn cho các doanh nghiệp này dưới hình thức thưởng kim ngạch xuất khẩu, trợ giá

nơng sản, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ vay vốn tạm trữ, bù lỗ cho doanh nghiệp

xuất khẩu nơng sản gặp rủi ro vì l ý do khách quan, trong đó có rủi ro biến động

giá gạo xuất khẩu. Chúng ta ai cũng biết với các khoản trợ cấp này chúng ta chỉ có

thể giải quyết phần “ngọn” chứ chưa giải quyết được phần “gốc” của vấn đề hạn

chế khả năng thua lỗ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo. Hơn nữa

các khoản trợ cấp này của Chính phủ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa

gạo của Việt Nam sẽ bị bãi bỏ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ

chức thương mại thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta khơng dùng nguồn chi này, thay

vì trợ cấp dưới các hình thức nói trên, chuyển sang hình thức chi cho đào tạo nguồn

nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam. Việc

làm này chúng ta có được hai cái lợi rất lớn. Thứ nhất, đó là chúng ta khơng vi

phạm các cam kết mà chúng ta sẽ k ý khi tham gia vào Tổ chức thương mại thế

giới. Thứ hai, chúng ta có thể giải quyết được phần “gốc” của vấn đề hạn chế khả

năng thua lỗ cho các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh cho các

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam. Do chúng ta đã nâng cao

trình độ, kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực của các doanh nghiệp sản xuất,56kinh doanh lúa gạo. Bên cạnh đó Hiệp hội lương thực Việt Nam có thể tìm tài trợ

thêm các nguồn vốn trong và ngoài nước (hỗ trợ của Ngân hàng thế giới, hỗ trợ của

Ngân hàng Phát triển Châu Á, hỗ trợ của các Tổ chức phi chính phủ chi cho phát

triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các quốc gia đang phát triển) để hỗ trợ cho

công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh

doanh lúa gạo của Việt Nam.3.4. Thành lập các trung tâm thông tin dự báo cung-cầu, giá cả của sản phẩm

gạo

Trong lĩnh vực kinh doanh thì yếu tố thơng tin rất quan trọng, nó có thể góp

phần cho sự thành công hay mang đến thất bại cho nhà kinh doanh, đặc biệt là kinh

doanh ở thị trường giao sau thì yếu tố thơng tin càng trở nên quan trọng hơn bao giờ

hết. Kinh doanh ở thị trường này, nếu doanh nghiệp thiếu thơng tin thì sẽ khơng thể

đưa ra được các quyết định đầu tư tốt và kịp thời. Do đó thành lập trung tâm thơng

tin dự báo cung-cầu, giá cả của sản phẩm gạo cũng là một giải pháp để phát triển thị

trường giao sau gạo của Việt Nam.

Hiện nay ở Việt Nam khi các doanh nghiệp cần các nguồn thông tin liên

quan đến giá gạo, đặc biệt là giá giao sau, ngoài việc phải mua của các trung tâm

thơng tin của nước ngồi với giá khá cao thì khơng biết có thể khai thác từ nguồn

nào, bởi vì các đơn vị cung cấp thơng tin trong nước thường khơng có hoặc có thì

nguồn thơng tin thường khơng được cập nhật, ít có giá trị dự báo, tiên lượng.

Để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam, có thể có

được các nguồn thơng tin kịp thời, chính xác, có thể đáp ứng cho cơng việc phân

tích để dự báo, tiên lượng, để đưa ra được các chiến lược kinh doanh, đặc biệt là các

chiến lược phòng ngừa rủi ro biến động giá gạo xuất khẩu trên thị trường giao sau.

Chúng ta phải xây dựng một hệ thống thông tin thông suốt, nhanh nhạy để phản ánh

kịp thời diễn biến tình hình cung-cầu, giá cả trên thị trường trong và ngồi nước.

Tình hình hoạt động thương mại đối với sản phẩm gạo trên thị trường quốc tế, cũng

như trên phạm vi cả nước, của từng địa phương. Trung tâm thông tin phải tổ chức57hệ thống thơng tin, cập nhật, phân tích và dự báo xu hướng phát triển của thị

trường, nhu cầu tiêu dùng, cơ cấu hệ thống phân phối để cung cấp thông tin giúp

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo có thể định hướng chiến lược kinh

doanh của mình. Trung tâm thơng tin phải hình thành thống nhất hệ thống thơng tin

hai chiều, hệ thống dự báo về thị trường-giá cả có tính chun nghiệp để cung cấp

nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu của các doanh nghiệp sản

xuất, kinh doanh lúa gạo.

Để thực hiện được điều này trung tâm thơng tin phải có các nhà quản l ý,

nhân viên có kiến thức, kỹ năng thu thập và xử l ý thông tin. Các nhà quản l ý,

nhân viên này khơng những có kỹ năng phân tích mà còn có thể tổng hợp lại để đưa

ra những dự báo, tiên lượng về cung-cầu, giá cả đối với sản phẩm gạo. Do đó chúng

ta phải xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin.

Bên cạnh đó để nâng cao năng lực dự báo thị trường-giá cả, xu hướng tiêu

dùng đối với sản phẩm gạo chúng ta phải ứng dụng các mơ hình dự báo tiên tiến

hoặc kết hợp một vài phương pháp dự báo để dự báo có độ chính xác cao hơn.

Vậy việc các thành lập trung tâm thông tin để dự báo cung-cầu, giá cả của

sản phẩm gạo, đặc biệt là cung-cầu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường

thế giới là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của

Việt Nam. Nó giúp các doanh nghiệp trong việc ra các quyết định kinh doanh, đặc

biệt kinh doanh trên thị trường giao sau được nhanh chóng, chính xác. Nhưng bản

thân các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam không đủ sức để

thành lập các trung tâm này. Vì vậy, chúng ta phải nâng cao vai trò, năng lực tổ

chức, hoạt động của Hiệp hội lương thực Việt Nam và vì quyền lợi chung của toàn

hiệp hội đứng ra thành lập các trung tâm thông tin để dự báo cung-cầu, giá cả của

sản phẩm gạo, đặc biệt là cung-cầu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường

thế giới. Về kinh phí hoạt động của trung tâm thơng tin, chúng ta có thể yêu cầu các

doanh nghiệp thành viên đóng góp hoặc thu phí từ các doanh nghiệp khi khai thác,

sử dụng thơng tin.

Ngồi ra để cung cấp thơng tin cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

lúa gạo của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thể phối hợp với58Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao, thông qua các đại sứ quán của Việt Nam ở nước

ngồi có thể thu thập các thơng tin về thị trường-giá cả của sản phẩm gạo ở các

nước sau đó chuyển về trong nước, phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh

doanh lúa gạo của Việt Nam. Nguồn kinh phí chúng ta có thể thu từ các doanh

nghiệp khi họ khai thác, sử dụng nguồn thông tin này hoặc Chính phủ có thể hỗ trợ

nguồn kinh phí này lấy từ các nguồn trợ cấp cho nông nghiệp, thưởng kim ngạch

xuất khẩu hiện nay.

3.5. Phát triển thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh

doanh lúa gạo của Việt Nam

Chúng ta đều biết thương mại điện tử phát triển sẽ hỗ trợ rất lớn cho việc

giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa, trong đó có giao dịch qua thị trường giao sau

gạo. Vì vậy, để thúc đẩy thị trường giao sau gạo phát triển, chúng ta phải phát triển

thương mại điện tử trong giao dịch mua bán của các doanh nghiệp sản xuất, kinh

doanh lúa gạo của Việt Nam. Để thực hiện được điều này trước hết về phía Chính

phủ phải triển khai ngay Luật giao giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005,

cũng như ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật này, tạo khung pháp l ý cho

các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của

Việt Nam thực hiện.

Phổ cập giao dịch thương mại điện tử cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh

doanh lúa gạo của Việt Nam. Để thực hiện được điều này Chính phủ và các bộ,

ngành có liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực,

hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai, áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động

sản xuất, kinh doanh của mình.

Hiệp hội lương thực Việt Nam nên tổ chức các cuộc hội thảo, nói chuyện

chuyên đề về thương mại điện tử để thay đổi nhận thức của doanh nghiệp về hình

thức giao dịch kinh doanh mới này. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đào tạo

nguồn nhân lực, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp luật và công

nghệ thông tin.

Các cơ quan quản l ý Nhà nước, đặc biệt là các cơ quan cung cấp các dịch

vụ công, các cơ quan liên quan đến việc xử l ý các tranh chấp trong thương mạiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

×