1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGUỒN LỰC ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI DÂN VÀO XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NTM TẠI HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (569.85 KB, 68 trang )


38đạt cho người hiểu được nội dung của chương trình MTQG về XDNTM, những lợi

ích mà chương trình này sẽ mang lại cho người dân. Đặc biệt để người dân hiểu rõ

vai trò, ý nghĩa của việc hồn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn là rất quan

trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, môi trường tại địa phương. Xây dựng

được hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại sẽ phục vụ

tốt cho phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong hiện

tại và cho con em của họ trong tương lai.

Tổ chức tun truyền bằng nhiều hình thức phong phú, ngồi việc tun

truyền bằng lời nói còn phải có các văn bản gửi cho từng hộ dân đọc tham khảo

thêm để hiểu rõ hơn và có cơ sở để tìm hiểu sâu hơn. Khơng những vậy, thơng qua

các tổ chức đồn thể khác tại địa phương như hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh

niên,… để thường xuyên truyền đạt những lợi ích của chương trình này cho người

dân thực sự thấu hiểu và tin tưởng. Treo các bảng vận động “Tồn dân đồn kết xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với XDNTM”, thực hiện phong trào thi

đua “Cả nước chung sức XDNTM” trên các tuyến đường chính của xã, huyện.

Thơng qua các kênh báo, đài phát thanh, đài truyền hình địa phương để tuyên truyền

đến mọi người dân.

Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong cơng

tác xã hội hố, đồng thời rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tiên

tiến. Phải thường xuyên cập nhật, cung cấp thơng tin cho người dân về các mơ hình

XDNTM thành công tại các địa phương khác. Phát huy vai trò của người dân trong

XDNTM thơng qua việc quyết định các vấn đề quan trọng như: cho người dân tham

gia đóng góp ý kiến lập kế hoạch, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng danh mục đầu tư,

góp vốn đầu tư, giám sát quá trình thực hiện xây dựng,…

3.2.2. Tăng cường sự tham gia của người dân

Tăng cường sự tham gia của người dân vào cơng tác thực hiện chương trình

XDNTM là một việc làm tuy khó khăn nhưng có thể thực hiện được mà đòi hỏi phải

có sự kiên trì vận động, kêu gọi của các cấp chính quyền địa phương. Người dân chỉ

sẵn sàng đóng góp khi họ hồn tồn tin tưởng vào đường lối, chính sách của nhà39nước. Do đó, phải thực hiện các chính sách vận động người dân như sau:

Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức tại chỗ cho người dân về các chủ

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông qua các cuộc họp phổ biến chính

sách pháp luật, trang bị cho người dân những kiến thức về pháp luật để tham gia

vào q trình XDNTM. Khuyến khích người dân tự học tập nâng cao trình độ, hỗ

trợ thanh thiếu niên trong học tập, mở các lớp tập huấn giúp nâng cao trình độ kiến

thức cho nông dân. Mở thêm nhiều lớp liên quan đến NTM cho nhiều đối tượng

nông dân, đặc biệt phân cấp các đối tượng để có phương pháp đào tạo thích hợp.

Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua quy mô nhỏ, đơn giản, từ những

mục tiêu nhỏ để các ấp, các khu vực phấn đấu vươn lên tiến bộ, thay đổi dần dần bộ

mặt nhằm đặt được mục tiêu lớn của xã. Định kỳ tổng kết kết quả đạt được, tuyên

dương, khen thưởng bằng cách cấp giấy chứng nhận để khích lệ, động viên tinh

thần đóng góp của người dân.

Cho người dân trực tiếp tham gia vào các khâu của chương trình XDNTM để

họ thực sự am hiểu, yên tâm vào việc đóng góp sức người, sức của cho địa phương

là hoàn toàn xứng đáng. Các kế hoạch tài chính và kết tốn mỗi cơng trình cũng cần

phải công khai minh bạch để người dân nắm rõ và tin tưởng tuyệt đối. Có như vậy

họ mới mạnh dạn đóng góp nguồn lực cho địa phương. Giao cho người dân trực tiếp

tham gia giám sát quá trình thi cơng các cơng trình xây dựng, nếu phát hiện ra

những sai sót, thất thốt thì phải báo ngay để điều chỉnh và tìm hướng khắc phục để

đảm bảo chất lượng các cơng trình xây dựng.

Đối với các hộ khá giả, có điều kiện thì vận động tham gia đóng góp tài sản,

hiến đất làm đường đi để mở rộng giao thông nông thôn, xây dựng trường học, các

cống rãnh, đê bao thốt nước phục vụ nơng nghiệp,… Còn đối với những hộ khơng

có điều kiện thì đóng góp bằng cơng sức, ý tưởng về XDNTM.

3.2.3. Tăng cường huy động các nguồn vốn lồng ghép với vai trò chủ đạo

của vốn nhà nước

Hiện nay, nguồn vốn NSNN phân bổ cho chương trình XDNTM ở các tỉnh,

thành trong cả nước vẫn là nguồn chủ lực. Tuy nhiên, nguồn vốn này có giới hạn và40việc đề xuất xin hỗ trợ thêm vốn không phải là điều dễ dàng mà phải mất rất nhiều

thời gian. Thay vì chỉ trơng chờ vào nguồn vốn NSNN thì địa phương nên chủ động

thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình

XDNTM:

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của chương trình MTQG giảm nghèo bền

vững, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu dài hạn trên địa bàn. Huy động tối

đa nguồn lực của địa phương để tổ chức thực hiện chương trình, trích từ số thu đấu

giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa

bàn xã để thực hiện các nội dung XDNTM.

Các sở, ngành của tỉnh có liên quan nên chủ động làm việc với các Bộ, Ngành

Trung ương để xin hỗ trợ thêm vốn đầu tư chương trình XDNTM trên địa bàn. Huy

động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các cơng trình có khả năng thu hồi vốn

trực tiếp, doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển, hỗ trợ sau đầu tư và

được ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật.

Ngồi việc huy động nguồn lực đóng góp của người dân địa phương thì cần

kêu gọi thêm sự ủng hộ của các tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong và

ngồi nước cùng với sự ủng hộ của kiều bào để gia tăng nguồn vốn. Thực hiện huy

động các khoản viện trợ khơng hồn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.

Đối với nguồn vốn huy động từ đóng góp của người dân thì khơng quy định

bắt buộc mà chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng

góp. Đa dạng hóa các hình thức đóng góp của người dân như: tiền mặt, hiến đất,

ngày cơng, ngun vật liệu, máy móc thiết bị,…

3.2.4. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ địa phương

Tình hình vận động nguồn vốn góp của người dân tại huyện Hồng Ngự thời

gian qua vẫn còn hạn chế nguyên nhân một phần là do cán bộ chuyên trách ở địa

phương vẫn chưa tích cực hết mình trong cơng tác tun truyền, vận động. Do đó,

muốn chương trình XDNTM được thực hiện hiệu quả thì đòi hỏi cán bộ địa phương

phải luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động:41Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cập nhật hệ thống các văn bản

hiện hành về việc thực hiện chương trình XDNTM cho cán bộ nắm rõ mới có thể tự

tin truyền đạt, hướng dẫn lại cho người dân. Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, tập huấn

chung hàng năm của tỉnh thì huyện cần chọn ra những cán bộ xuất sắc tham gia vào

chương trình đào tạo, tổ chức tập huấn nhằm hình thành đội ngũ cán bộ chuyên

trách XDNTM ở tất cả các xã để triển khai chương trình đồng bộ và hiệu quả.

Khơng những am hiểu về chính sách, đường lối mà các cán bộ cần phải có tầm

nhìn chiến lược và biết cách sắp xếp lên kế hoạch, triển khai hiệu quả chương trình

hành động XDNTM cho khu vực quản lý của mình. Vận dụng tiến bộ khoa học kỹ

thuật, kiến thức kinh tế để cân đối nguồn quỹ thu chi cho các hoạt động cải cách,

xây dựng các cơng trình cơng ích tại địa phương để đảm bảo khơng thất thốt ngân

sách, phân bổ hiệu quả nguồn lực đem lại lợi ích lớn.

Đào tạo cho các cán bộ kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục người

dân hiệu quả để nâng cao nguồn đóng góp của người dân cho địa phương. Bởi vì, họ

là những người trực tiếp tiếp xúc với người dân, có vị trí chủ chốt trong việc tun

truyền, khuyến khích người dân hiểu và tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nơng thơn.

Đào tạo đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, trình độ và lòng nhiệt tình với cơng

việc, có khả năng kết hợp, dẫn dắt sức mạnh của đoàn thể, của nhân dân.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức trong việc quản lý nguồn vốn đóng

góp của người dân để khơng lãng phí hay gây thất thoát vốn. Các cán bộ chuyên

trách cho từng dự án phải trực tiếp tham gia cùng người dân trong từng giai đoạn từ

lúc lập kế hoạch, trong giai đoạn thực hiện cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Phải ln giám sát chặt chẽ q trình thực hiện các cơng trình để khơng xảy ra sai

sót. Đồng thời, nếu có rủi ro xảy ra thì các cán bộ quản lý này phải luôn là người đi

đầu, đồng hành cùng người dân tìm hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

3.2.5. Quy hoạch các dự án cơng trình xây dựng

Bên cạnh việc huy động các nguồn lực đóng góp của người dân cho XDNTM

thì việc phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực gắn với quy hoạch là điều cần

thiết. Huyện Hồng Ngự cần thực hiện các chính sách quy hoạch cụ thể như sau:42Căn cứ theo chương trình kế hoạch của Trung ương và UBND tỉnh Đồng Tháp

ban hành thì huyện cần rà sốt chất lượng quy hoạch, tiến hành điều chỉnh, bổ sung

cho phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục chỉ đạo các xã triển khai đề án NTM, tập

trung vào công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn cấp xã bao gồm cơng

bố, cắm mốc quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Đối với các cơng trình hạ tầng của địa phương nếu còn giá trị sử dụng nhưng

bị xuống cấp, hư hỏng thì cần lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa. Đối với các cơng trình

xây dựng mới phải kiểm tra chặt chẽ đạt tiêu chuẩn xây dựng và an toàn để đưa vào

sử dụng. Đối với các cơng trình có quy mơ vốn, diện tích xây dựng lớn thì phải thực

hiện theo đúng lộ trình phân bổ nguồn lực để đảm bảo chất lượng lâu dài.

Quá trình xác định các hạng mục cơng trình, quy mơ, địa điểm, thời gian, lộ

trình đầu tư phải thật sự dân chủ, công khai, minh bạch và thống nhất với sự chỉ đạo

của các ngành, các cấp chính quyền. Ưu tiên đầu tư những cơng trình cơng cộng

cơng ích, phục vụ kịp thời cho nhu cầu thiết yếu của người dân như: cầu, đường,

bến tàu xe, chợ, bệnh viện, trường học,…còn các cơng trình mang tính giải trí khác

sẽ thực hiện dần dần sau đó.

Đối với các cơng trình quy hoạch giải tỏa thì phải có kế hoạch và nguồn kinh

phí đền bù thỏa đáng cho người dân đồng thời bố trí nơi ở mới có điều kiện sống

thuận lợi cho người dân. Song song với các kế hoạch XDNTM thì cần có các chính

sách an sinh xã hội, tao công ăn việc làm ổn định cho người dân để khi thực hiện

các chính sách quy hoạch giải tỏa sẽ không gây bức xúc trong nhân dân.

Khi thông báo thu hồi, giải tỏa những diện tích đất lớn để xây dựng các cơng

trình cơng cộng phục vụ người dân thì phải làm đúng theo những gì đã cam kết. Có

như vậy người dân mới tin tưởng và ủng hộ lâu dài cho những đường lối, chính sách

XDNTM của địa phương.3.3. Kiến nghị

Thơng qua các kỳ họp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp và Trung ương,

ban lãnh đạo huyện Hồng Ngự nên tiếp cận và tích cực kêu gọi thêm nguồn vốn

NSNN để thực hiện hồn chỉnh chương trình XDNTM tại địa phương.43Huyện ủy huyện Hồng Ngự kết hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương

hỗ trợ cấp duyệt nhanh chóng cho các dự án còn dang dở để đẩy nhanh tiến độ sớm

thi cơng cơng trình để phục vụ cho người dân.

Ban quản lý dự án kết hợp với ban quản lý quỹ đất, sở tài ngun mơi trường

sớm hồn thành cơng tác đền bù, giải phóng mặt bằng thỏa đáng cho người dân để

sớm thu được nguồn quỹ đất chuẩn bị cho cơng tác xây dựng các cơng trình.

Đồn thanh niên, Hội phụ nữ và các tổ chức đoàn thể tại địa phương cần tích

cực hơn nữa trong cơng tác tun truyền, vận động người dân đóng góp cơng sức,

tiền của, hiến đất để xây dựng các cơng trình NTM phục vụ cho cộng đồng.

Nhanh chóng điều chỉnh, cập nhật lại hệ thống các văn bản còn hiệu lực trong

giai đoạn hiện tại để làm căn cứ hướng dẫn cán bộ địa phương và người dân trong

việc thực hiện chương trình XDNTM.

Sở xây dựng của tỉnh và địa phương nên ưu tiên phê duyệt các dự án xây dựng

các cơng trình giao thơng nơng thơn, cầu đường, cơng trình cơng cộng để tạo sự

thuận lợi đi lại dễ dàng cho người dân.3.4. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do thời gian nghiên cứu hạn chế và khả năng

thu thập số liệu chỉ trong phạm vi huyện nên đề tài vẫn còn một số hạn chế sau:

Thứ nhất, nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để khảo sát ý

kiến của người dân về huy động nguồn lực của người dân trong xây dựng các cơng

trình NTM. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện có ưu điểm dễ thực hiện nhưng tính

đại diện khơng cao.

Thứ hai, chưa lượng hóa được số tiền hoặc tài sản, ngày công quy đổi thành

tiền mà người dân sẵn lòng đóng góp cho xây dựng các cơng trình NTM trên địa

bàn huyện Hồng Ngự. Do vậy, đây là hướng gợi mở cho các nghiên cứu tiếp theo.Tóm tắt Chương 3

Chương 3 trình bày mục tiêu và các giải pháp nhằm nâng cao nguồn lực đóng

góp của người dân vào xây dựng các cơng trình NTM tại huyện Hồng Ngự, tỉnh

Đồng Tháp. Nêu lên những hạn chế của đề tài cùng hướng nghiên cứu tiếp theo.44KẾT LUẬN

Kết quả đánh giá về nguồn lực đóng góp của người dân trong việc thực hiện

chương trình XDNTM giai đoạn 2016 - 2018 cho thấy huyện Hồng Ngự đã có nhiều

cố gắng phấn đấu để đạt các chỉ tiêu đã đề ra như:

Nguồn vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư trong thời gian thu được rất lớn đạt

17.574 triệu đồng năm 2016, đạt 12.197 triệu đồng năm 2017 và đạt 14.985 triệu

đồng năm 2018. Nguồn vốn này nếu biết khai thác và sử dụng hiệu quả thì sẽ có

tiềm lực rất lớn giúp cho sự phát triển của địa phương.

Rất nhiều cơng trình giao thơng nơng thơn, cơng trình cơng cộng được xây

dựng đem lại lợi ích lớn trong cộng đồng dân cư. Trong năm 2016 huyện có 120

cơng trình, năm 2017 có 145 cơng trình và trong năm 2018 huyện có 137 cơng trình

được khởi cơng xây dựng mới.

Khi khảo sát lấy ý kiến đóng góp của người dân về việc góp vốn cho chương

trình XDNTM thì hầu hết đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Khi

người dân hiểu rõ về bản chất và những lợi ích mà chương trình đem lại thì họ luôn

sẵn sàng ủng hộ. Đặc biệt, người dân yêu cầu nên tập trung các cơng trình giao

thơng nơng thơn, cầu đường, trường trạm, chợ, và bến tàu xe,… Đây là những cơng

trình mang lại lợi ích kinh tế lớn và góp phần thúc đẩy sự tiến bộ, hiện đại cho địa

phương.

Trên cơ sở các số liệu về thực trạng và ý kiến đóng góp của người dân nghiên

cứu tiến hành đề xuất các giải pháp bao gồm: Giải pháp tuyên truyền về lợi ích của

chương trình NTM đối với người dân, giải pháp tăng cường sự tham gia của người

dân, giải pháp tăng cường huy động các nguồn vốn lồng ghép với vai trò chủ đạo

của vốn nhà nước; giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ địa phương và giải

pháp quy hoạch các dự án cơng trình xây dựng.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

×