1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÊ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (982.18 KB, 98 trang )


4-Khi nói đến cạnh tranh là nói đến sự ganh ñua giữa nhiều chủ thể cùng tham

dự nhằm giành lấy phần thắng về mình. Qua q trình cạnh tranh có thể nâng

cao vị thế của chủ thể này và làm giảm vị thế của những chủ thể còn lại.

Mục đích trực tiếp của cạnh tranh là một ñối tượng cụ thể nào đó mà các bên-đều muốn giành giật như cơ hội SXKD, triển khai, phát triển một sản phẩm

dịch vụ, một dự án hay một thị trường, khách hàng … với mục đích cuối

cùng là kiếm được lợi nhuận cao.

-Q trình cạnh tranh phải diễn ra trong một mơi trường cụ thể, có các ràng

buộc chung mà các bên tham gia phải tuân thủ như: ñặc ñiểm sản phẩm, thị

trường, các điều kiện pháp lý, các thơng lệ kinh doanh.-Trong quá trình cạnh tranh, các chủ thể tham gia cạnh tranh có thể sử dụng

nhiều cơng cụ khác nhau nhằm đạt được mục đích của mình như : cạnh tranh

bằng đặc tính và chất lượng sản phẩm dịch vụ, cạnh tranh bằng giá bán sản

phẩm dịch vụ, cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm, tổ chức các

kênh tiêu thụ, cạnh tranh nhờ dịch vụ bán hàng tốt, cạnh tranh thơng qua

hình thức thanh tốn.

1.1.1.2. Phân loại cạnh tranh

Mặc dù, trên thực tế chưa có sự nhất trí giữa các học giả, các nhà chuyênmôn về khái niệm và tiêu thức ñược sử dụng ñể phân loại cạnh tranh. Nhưng chung

quy, căn cứ phổ biến thường ñược dùng ñể phân loại là các chủ thể tham gia trên thị

trường, mức độ, tính chất cạnh tranh trên thị trường và phạm vi ngành kinh tế.

Căn cứ vào các chủ thể tham gia trên thị trường, người ta có thể phân loại

như sau:

Thứ nhất là, cạnh tranh giữa người mua và người bán: ở hình thức cạnh

tranh này hai chủ thể tham gia giao dịch ñể xác ñịnh giá cả của hàng hóa cần giao

dịch.

Hình thức cạnh tranh này rất phổ biến trên tất cả các thị trường sản phẩm dịch vụ

và diễn ra theo qui luật “mua rẻ, bán ñắt”, người tiêu dùng luôn mong muốn mua5ñược các sản phẩm dịch vụ có chất lượng và giá cả hợp lý hay thấp nhất, còn người

bán mong muốn bán được sản phẩm của mình ở mức giá cao nhất.

Thứ hai là, cạnh tranh giữa người mua với nhau: ñây là hình thức cạnh tranh

diễn ra theo quy luật cung cầu. Chẳng hạn khi cung nhỏ hơn cầu thì cuộc cạnh tranh

giữa người mua với nhau trở nên quyết liệt, nó sẽ là yếu tố làm cho giá cả hàng hóa

dịch vụ tăng lên và ngược lại người mua có lợi vì mua được hàng hố dịch vụ với

giá rẻ.

Thứ ba là, cạnh tranh giữa người bán với nhau: Cạnh tranh giữa những

người bán với nhau là cuộc cạnh tranh gay go quyết liệt nhất. ðây là cuộc cạnh

tranh quyết ñịnh doanh nghiệp nào tồn tại và doanh nghiệp nào sẽ bị đào thải ra

khỏi thị trường. Chính vì lẽ đó tất cả các doanh nghiệp ñều muốn giành giật lợi thế

cạnh tranh về mình, muốn giành một thế đứng vững chắc hơn đối thủ của mình. ðể

làm được điều này ñòi hỏi mỗi một doanh nghiệp cần nỗ lực phấn đấu, tìm ra hướng

đi riêng cho chính mình.

Căn cứ vào hình thái và tính chất của cạnh tranh trên thị trường, cạnh tranh

ñược phân chia như sau:

Thứ nhất là, cạnh tranh hồn hảo: là loại hình cạnh tranh mà ở đó khơng có

người sản xuất hay người tiêu dùng nào có quyền hay khả năng khống chế thị

trường, làm ảnh hưởng đến giá cả. Cạnh tranh hồn hảo được mơ tả là một mẫu

kinh tế thị trường lý tưởng: Tất cả các hàng hóa trao đổi được coi là giống nhau, tất

cả những người bán và người mua đều có hiểu biết đầy đủ về các thơng tin liên

quan đến việc mua bán - trao đổi, khơng có gì cản trở việc gia nhập hay rút khỏi thị

trường của người mua hay người bán. ðể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh các

doanh nghiệp phải tự tìm cách giảm chi phí, hạ giá thành hoặc tạo nên sự khác biệt

về sản phẩm của mình so với các đối thủ khác.

Thứ hai là, cạnh tranh khơng hồn hảo: là một dạng cạnh tranh trong thị

trường khi các ñiều kiện cần thiết cho việc cạnh tranh hồn hảo khơng được thỏa

mãn. Các loại cạnh tranh khơng hồn hảo gồm: độc quyền, độc quyền nhóm, cạnh6tranh độc quyền, độc quyền mua, độc quyền nhóm mua. Trong thị trường cũng có

thể xảy ra cạnh tranh khơng hồn hảo do những người bán hoặc người mua thiếu

các thơng tin về giá cả các loại hàng hóa ñược trao ñổi.

Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế, thì cạnh tranh có thể được phân loại như

sau

Thứ nhất là, cạnh tranh trong nội bộ ngành: ðây là hình thức cạnh tranh

giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành, cùng sản xuất, tiêu thụ một loại hàng

hóa hoặc dịch vụ nào đó, trong đó các Doanh nghiệp tìm cách thơn tính lẫn nhau,

giành giật khách hàng về phía mình, chiếm lĩnh thị trường. Biện pháp cạnh tranh

chủ yếu của hình thức này là cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm

chi phí. Kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành làm cho kỹ thuật phát triển, ñiều

kiện sản xuất trong một ngành thay ñổi, giá trị hàng hóa được xác định lại, tỷ suất

sinh lời giảm xuống và sẽ làm cho một số doanh nghiệp thành công và một số khác

phá sản, hoặc sáp nhập.

Thứ hai là, cạnh tranh giữa các ngành: là sự cạnh tranh giữa các doanh

nghiệp trong ngành kinh tế khác nhau nhằm mục đích đầu tư có lợi hơn. Biện pháp

cạnh tranh của hình thức này là sự chuyển dịch vốn từ ngành có ít lợi nhuận hay

khơng còn có lợi nhuận sang ngành có nhiều lợi nhuận hơn, sự cạnh tranh này hình

thành nên tỷ suất sinh lời bình quân cho tất cả mọi ngành thông qua sự dịch chuyển

vốn giữa các ngành với nhau.

1.1.2. Vai trò của cạnh tranh

Vai trò của cạnh tranh ñược thể hiện ở những mặt sau:

Cạnh tranh ñảm bảo cho sự cân ñối giữa cung và cầu, tạo ñộng lực ñể các

nguồn tài nguyên ñược sử dụng một cách tối ưu.

Cạnh tranh thúc ñẩy cải tiến,khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ

thuật, cạnh tranh làm thỏa mãn tốt hơn cho nhu cầu ngày càng ña dạng của người tiêu

dùng.7Cạnh tranh thúc ñẩy sản xuất phát triển, thúc ñẩy tăng năng suất lao ñộng, và

tạo ra hiệu quả kinh tế cao.

ðối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: Với mục tiêu tối đa hố lợi

nhuận, các doanh nghiệp khi tham gia thị trường buộc phải chấp nhận cạnh tranh.

Người tiêu dùng có quyền lựa chọn những gì mà mình u thích, những thứ mà họ

cho là tốt nhất, phù hợp nhất. Cạnh tranh buộc các nhà sản xuất ln phải tìm cách

nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ñáp ứng yêu cầu của khách hàng, của thị

trường. Mặt khác, cạnh tranh có khả năng tạo ra một áp lực liên tục ñối với giá cả,

buộc các nhà sản xuất phải lựa chọn phương án sản xuất tối ưu với mức chi phí nhỏ

nhất, chất lượng tốt nhất, công nghệ phù hợp nhất.

ðối với nền kinh tế và xã hội:

ðối với toàn bộ nền kinh tế xã hội, cạnh tranh là ñộng lực phát triển kinh tế,

nâng cao năng suất lao ñộng xã hội. Cạnh tranh loại bỏ các doanh nghiệp có chi phí

cao trong sản xuất, buộc các nhà sản xuất phải lựa chọn phương án sản xuất có chi

phí thấp nhất. ðó cũng chính là qui luật: Cạnh tranh là động lực, là bàn tay vơ hình

của thị trường (Adam Smith). Cạnh tranh tạo sự ñổi mới, mang lại sự tăng trưởng

kinh tế, tiết kiệm nguồn tài nguyên vốn ngày càng bị hạn chế. Ngồi ra, cạnh tranh

còn là động lực phát triển cơ bản nhằm kết hợp một cách hài hoà, hợp lý giữa lợi

ích của doanh nghiệp, lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của tồn xã hội.

Tuy nhiên, cạnh tranh khơng chỉ tồn những ưu điểm mà còn có cả những

khuyết tật cố hữu. Trong q trình cạnh tranh, các doanh nghiệp quan tâm trước hết

tới lợi ích của bản thân mình, khơng chú ý đến việc giải quyết các vấn ñề xã hội.

Cạnh tranh một mặt thúc ñẩy sản xuất phát triển, mặt khác cũng dẫn tới tình trạng

phân hố giàu nghèo, kẻ thắng người thua, dễ dàng đưa tới tình trạng cạnh tranh

khơng lành mạnh. Những mâu thuẫn gay gắt giữa các doanh nghiệp kéo theo các

vấn đề xã hội như thất nghiệp, tiền cơng rẻ mạt, mơi trường sinh thái bị phá

huỷ,...Vấn đề cốt lõi ñặt ra là hành lang pháp lý ñể ñiều chỉnh mọi hành vi của

doanh nghiệp. Nếu hành lang pháp lý phù hợp thì các khuyết tật, các hạn chế sẽ8được khắc phục. Nhưng nếu chúng khơng xuất phát từ thực tế, khơng phù hợp sẽ trở

thành rào cản đối với các doanh nghiệp.1.1.3. Các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường

Các công cụ cạnh tranh trên thị trường bao gồm: cạnh tranh về sản phẩm,

cạnh tranh về giá, cạnh tranh về kênh phân phối và bán hàng, cạnh tranh về khả

năng dự báo thị trường. Bây giờ chúng ta đi vào phân tích chi tiết hơn về các công

cụ cạnh tranh này.

Thứ nhất là, cạnh tranh về sản phẩm

Cạnh tranh về sản phẩm thường ñược thể hiện:

- Cạnh tranh về mẫu mã, uy tín sản phẩm: ðây là phương thức cạnh tranh

mà doanh nghiệp tác ñộng trực tiếp vào trực giác của người tiêu dùng thông qua

mẫu mã sản phẩm. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường lâu, ñược nhiều người tiêu

dùng “quen mắt” và u thích sẽ có ưu thế hơn các sản phẩm mới cùng loại.

- Cạnh tranh do khai thác hợp lý chu kỳ sống của sản phẩm: Bất cứ sản

phẩm nào cũng trải qua vòng đời sản phẩm như giai đoạn thâm nhập, tăng trưởng,

bão hòa, suy thối. Khi sản phẩm ñang ở giai ñoạn tăng trưởng, có lợi thế cạnh

tranh cao, sẽ là sản phẩm chủ chốt của công ty, ñược củng cố và tăng cường tiêu

thụ. Khi sản phẩm ñã lỗi thời trong giai ñoạn bão hòa, lợi thế cạnh tranh kém cần

phải quyết ñịnh dừng cung cấp.

- Cạnh tranh về tính năng của sản phẩm: ðây là cơng cụ hữu hiệu ñể cạnh

tranh, ñặc biệt ñối với ngành thiết bị viễn thơng. Sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ

cao, nhiều tính năng vượt trội, có khả năng cung cấp những giải pháp kinh doanh

hiện ñại cho khách hàng thì sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh và được khách hàng lựa

chọn.

- Cạnh tranh về chất lượng: Thông thường, sản phẩm có chất lượng tốt sẽ

được định giá cao và ngược lại. ðối với dịch vụ, chất lượng thường ñược sử dụng9như là một công cụ ñể cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn theo giá cả nhất

định.

Ví dụ, cùng dịch vụ ñàm thoại quốc tế, sắp xếp theo thứ tự chất lượng giảm dần

như ñiện thoại trực tiếp bằng phương tiện truyền thống, bằng hình thức Internet

Phone…. Mỗi dịch vụ ñều nhắm ñến một phân ñoạn thị trường nhất định. Cơng cụ

này thường đi kèm với các công cụ cạnh tranh bằng giá .

Thứ hai là,cạnh tranh về giá

Giá cả là dấu hiệu tin cậy phản ánh tình hình biến động của thị trường. Giá

cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị sản phẩm, người bán hay doanh nghiệp dự tính

có thể nhận được từ người mua thơng qua việc trao đổi sản phẩm trên thị trường. .

Mức giá có vai trò rất quan trọng trong cạnh tranh. Nếu như chênh lệch về

giá giữa doanh nghiệp và ñối thủ cạnh tranh lớn hơn chênh lệch về giá trị sử dụng

sản phẩm của doanh nghiệp so với ñối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp ñã ñem lại

lợi ích cho người tiêu dùng lớn hơn so với ñối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó sản phẩm

của doanh nghiệp sẽ ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng cũng có

nghĩa là sản phẩm của doanh nghiệp có vị trí cạnh tranh ngày càng cao.

ðể đạt được mức giá thấp doanh nghiệp cần phải xem xét khả năng hạ giá

thành sản phẩm của đơn vị mình. Có nhiều khả năng hạ giá sẽ có nhiều lợi thế so

với ñối thủ cạnh tranh. Khả năng hạ giá phụ thuộc vào các yếu tố chủ yếu sau:

- Chi phí

- Khả năng bán hàng, khối lượng bán lớn thông qua kênh phân phối tốt

- Khả năng về tài chính

- Loại thị trường, mức ñộ cạnh tranh

Thứ ba là, cạnh tranh về kênh phân phối và bán hàng

-Khả năng đa dạng hố các kênh và lựa chọn được kênh chủ lực.-Có hệ thống bán hàng phong phú. ðặc biệt là hệ thống các kho, các trung

tâm bán hàng. Các trung tâm này phải có được cơ sở vật chất hiện đại.10-Có nhiều biện pháp để kết dính các kênh lại với nhau. ðặc biệt những biện

pháp quản lý người bán và ñiều khiển người bán đó.-Có những khả năng hợp tác giữa những người bán trên thị trường, ñặc biệt là

trong các thị trường lớn.-Có các dịch vụ bán hàng và sau bán hàng hợp lý-Kết hợp hợp lý giữa phương thức bán và phương thức thanh toán

Thứ tư là, cạnh tranh về khả năng dự báo thị trường

Doanh nghiệp nào dự báo và nắm ñược thời cơ thị trường sẽ chiến thắngtrong cạnh tranh, tạo cho doanh nghiệp khả năng khai thác các thị trường mới hay

mở rộng thị trường hiện tại của mình. Thời cơ thị trường thường xuất hiện do các

yếu tố sau:

- Do sự thay đổi của mơi trường cơng nghệ

- Do sự thay đổi của yếu tố dân cư, ñiều kiện tự nhiên

- Do các quan hệ tạo lập ñược của từng doanh nghiệp

Cạnh tranh về thời cơ thị trường thể hiện ở chỗ doanh nghiệp dự báo được

những thay đổi của thị trường, có chính sách khai thác thị trường hợp lý và sớm hơn

các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp tìm ra được những lợi thế kinh

doanh sớm thì sản phẩm của doanh nghiệp cũng sẽ sớm bị lão hố. u cầu này đòi

hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng nhanh với những thay ñổi ñó.

1.2. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được biểu hiện dưới nhiều khía cạnh

khác nhau như thực lực và lợi thế của doanh nghiệp… so với ñối thủ cạnh tranh

trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi vơ cùng đa dạng của khách hàng với mục

đích thu lợi ngày càng cao hơn.

Năng lực cạnh tranh có thể được hiểu ở những cấp ñộ khác nhau như cấp ñộ

quốc gia, cấp ñộ ngành hay doanh nghiệp. Dưới góc độ ngành, doanh nghiệp, năng11lực cạnh tranh trực tiếp gắn với khả năng duy trì và phát triển của ngành, doanh

nghiệp (các chỉ số quan trọng nhất thường ñược dùng ño lường là lợi nhuận và thị

phần).

ðứng theo góc độ người tiêu dùng thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

là khả năng ñáp ứng yêu cầu lựa chọn của người lựa chọn (người tiêu dùng) ở các

mức ñộ khác nhau, cao hơn trong ñiều kiện có nhiều doanh nghiệp đối thủ cũng tạo

ra được các sản phẩm có giá trị sử dụng giống hoặc gần giống nhau.

Thuật ngữ năng lực cạnh tranh ñược sử dụng rộng rãi trong phạm vi tồn cầu

nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự nhất trí cao giữa các học giả, các nhà chuyên

môn về khái niệm cũng như cách đo lường, phân tích năng lực cạnh tranh ở cấp

quốc gia, cấp ngành và cấp doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích về các khái niệm, đề

tài này sử dụng khái niệm về năng lực cạnh tranh như sau: “Năng lực cạnh tranh

của doanh nghiệp là khả năng tồn tại, duy trì và tạo ra được lợi thế cạnh tranh,

có khả năng tạo ra năng suất và chất lượng cao hơn ñối thủ cạnh tranh, chiếm

lĩnh một phần thị trường nhất ñịnh, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững.”

và ñược sử dụng xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu.

1.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng chủ yếu tới năng lực cạnh tranh

1.2.2.1.Các nhân tố bên trong

Thứ nhất, trình độ tổ chức và quản lý của doanh nghiệp

Trình ñộ quản lý và tổ chức hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

là yếu tố quan trọng hàng ñầu, bao gồm các yếu tố sau:

Một là, phương pháp quản lý: là cách thức doanh nghiệp tiến hành các hoạt

động sản xuất kinh doanh của mình. ðó có thể là phương pháp quản lý tình huống

linh hoạt theo những thay ñổi thị trường, phương pháp quản lý tiếp cận quá trình và

tiếp cận hệ thống, quản lý theo các mục tiêu đề ra có cập nhật những thay đổi mới

của mơi trường để điều chỉnh thích hợp...

Hai là, trình ñộ quản lý: thể hiện ở xây dựng và ñiều chỉnh chiến lược, có

các quyết sách kinh doanh hợp lý, tổ chức phân cơng và xác định quan hệ giữa các12ñơn vị chức năng thuộc doanh nghiệp, tạo ñộng lực và sự tích cực, sáng tạo cho

người lao động.

Ba là, Cơ cấu tổ chức: là việc sắp xếp phân công lao ñộng và xác ñịnh mối

liên hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, giữa quyền hạn và nghĩa vụ của các

bộ phận chức năng... ñể thực hiện những mục tiêu nhất ñịnh. Hiện nay, ña số doanh

nghiệp ñi theo hướng sắp xếp bộ máy tổ chức linh hoạt, ít cấp và thường xuyên tái

cơ cấu theo những thay ñổi của mơi trường kinh doanh.

Bốn là, văn hố doanh nghiệp: ñó là lịch sử, những ñặc trưng văn hóa riêng

biệt của doanh nghiệp, những cam kết của doanh nghiệp ñối với xã hội, kinh doanh

theo ñúng pháp luật, các thành viên trong doanh nghiệp đồn kết...

Thứ hai, nhân tố con người

Con người luôn luôn là yếu tố quan trọng và quyết ñịnh nhất ñối với hoạt

ñộng của mọi doanh nghiệp, thể hiện qua khả năng, trình độ, ý thức của ñội ngũ

quản lý và người lao ñộng. ðội ngũ lao ñộng tác ñộng tới năng lực cạnh tranh của

doanh nghiệp thơng qua các yếu tố như trình độ nghiệp vụ chun mơn của người

lao động, năng suất lao động, thái ñộ phục vụ khách hàng, sự sáng tạo,...Các nhân

tố này ảnh hưởng trực tiếp tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất

ra sản phẩm hàng hố.

Thứ ba, khả năng về tài chính

Bất cứ một hoạt động ñầu tư, sản xuất, phân phối nào cũng ñều phải xét, tính

tốn trên tiềm lực tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tiềm năng lớn về tài

chính sẽ có nhiều thuận lợi trong việc đổi mới cơng nghệ, đầu tư mua sắm trang

thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, duy trì và nâng cao sức cạnh

tranh của hàng hố, khuyến khích việc tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu, lợi nhuận

và củng cố vị thế trên thương trường. Doanh nghiệp có tiềm lực tài chính cao có thể

theo đuổi chiến lược dài hạn, tham gia vào những lĩnh vực đòi hỏi lượng vốn lớn và

cường ñộ cạnh tranh cao. Một trong các lý do chính khiến các doanh nghiệp, tập13đồn có xu hướng sáp nhập với nhau là để có được tiềm lực tài chính mạnh, nâng

cao năng lực cạnh tranh trên thị trường ngành.

Thứ tư, trình độ cơng nghệ

Tình trạng máy móc thiết bị và trình độ cơng nghệ có ảnh hưởng một cách

sâu sắc tới năng lực cạnh tranh của sản phẩm. ðó là yếu tố vật chất quan trọng nhất

thể hiện năng lực sản xuất, tác ñộng trực tiếp ñến chất lượng, năng suất sản xuất.

Ngồi ra, cơng nghệ sản xuất cũng ảnh hưởng tới giá thành và giá bán của sản

phẩm. Doanh nghiệp có cơng nghệ phù hợp sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn do chi

phí sản xuất thấp, chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ

bất lợi trong cạnh tranh khi có cơng nghệ lạc hậu.

Trong giai ñoạn hiện nay, chu kỳ sống của công nghệ rất ngắn. Cùng sản

xuất một sản phẩm, sử dụng cơng nghệ tiên tiến và ra đời sau sẽ có năng suất, chất

lượng tốt hơn, qua đó làm giảm giá thành sản phẩm, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt

trội so với ñối thủ hiện tại.

1.2.2.2 Các nhân tố bên ngoài

Thứ nhất, Các nhân tố kinh tế

Các nhân tố kinh tế bao gồm: tốc ñộ phát triển kinh tế, tỷ giá hối đối, lãi

suất trên thị trường vốn,...ln ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nói chung và

sức cạnh tranh của sản phẩm doanh nghiệp nói riêng. Tốc ñộ phát triển kinh tế cao

khiến thu nhập của người dân tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp ñến khả năng thanh toán

của họ khi nhu cầu về hàng hoá thiết yếu và hàng hoá cao cấp tăng lên.

Một là, tỷ giá hối đối cũng có ảnh hưởng trực tiếp tới sức cạnh tranh của

sản phẩm doanh nghiệp, ñặc biệt là trong nền kinh tế mở hiện nay. Tỷ giá hối đối

tăng lên, giá trị đồng nội tệ giảm, thì khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trong

nước sẽ tăng lên ở cả thị trường trong nước cũng như thị trường ngồi nước do giá

sản phẩm sẽ giảm tương đối so với giá sản phẩm cùng loại ñược sản xuất ở nước

ngoài.14Hai là, lãi cho vay của ngân hàng cũng ảnh hưởng ñến sức cạnh tranh của

sản phẩm doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào có lượng vốn chủ sở hữu lớn xét về mặt

nào đó sẽ có thuận lợi hơn trong cạnh tranh và rõ ràng năng lực cạnh tranh về tài

chính của doanh nghiệp sẽ tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Thứ hai, các nhân tố về chính trị - pháp luật

Các nhân tố về chính trị-pháp luật là nền tảng quy định các yếu tố khác của

mơi trường kinh doanh. Sự ổn định về chính trị-pháp luật sẽ tạo ra mơi trường pháp

lý ổn định giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong cạnh tranh trong thời ñại mở cửa

hội nhập. Mơi trường chính trị-pháp luật đầy đủ, đồng bộ và ổn ñịnh sẽ ñảm bảo các

quyết ñịnh quản trị đạt được tỷ lệ thành cơng cao. Thiếu mơi trường pháp lý đầy đủ

sẽ dẫn tới cạnh tranh khơng lành mạnh, phi lý, nẩy sinh các tiêu cực trong hoạt ñộng

sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

khơng duy trì được tính ổn định lâu dài.

Thứ ba, các nhân tố khoa học cơng nghệ

Trong giai đoạn khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão hiện nay thì khoa

học cơng nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sức cạnh tranh của hàng

hố thơng qua chất lượng, chi phí sản xuất. Doanh nghiệp có dây chuyền cơng nghệ

hiện đại khơng có nghĩa là nó sẽ có lợi thế lâu dài trong cạnh tranh bởi chỉ một thời

gian ngắn sau dây chuyền cơng nghệ đó đã lạc hậu, đặc biệt trong các ngành về

cơng nghệ thơng tin. Do đó thời gian khấu hao máy móc phải được rút ngắn, doanh

nghiệp phải ln đổi mới cơng nghệ cho phù hợp.

Sự phát triển của khoa học cơng nghệ còn giúp các doanh nghiệp có cơ hội

có các cơng nghệ, kỹ thuật mới. Qua đó có thể trang bị lại các cơ sở vật chất kỹ

thuật của mình để tạo ra lợi thế trong cạnh tranh.

Thứ tư, các nhân tố về văn hoá - xã hội

Nhân tố văn hố bao gồm: thói quen tiêu dùng, ngôn ngữ phong tục tập quán

hay chuẩn mực ñạo ñức xã hội, cơ cấu dân số, phân hoá giàu nghèo,...Các nhân tố

này bắt buộc các doanh nghiệp phải thay đổi hình thức, mẫu mã cũng như đặc tính,Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

×