1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Bài tập minh hoạ:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.8 KB, 15 trang )


Một số sai lầm thường gặp khi tính tích phân

513dx

1/ ∫

4 .

0 (x − 4)2/ ∫ x( x 2 − 1) 2 dx .

−2π

21− x 3 .e x + x 2

dx

x3

−13/ ∫ 14 dx

0 cos x4/ ∫πBài 2Tính tích phânI=dx∫ 1 + sin x

01+ t2

2dt

x

1

* Biến đổi sai: Đặt t = tg thì dx =

;

=

2

1 + t 2 1 + sin x (1 + t ) 2

2dt

dx =

−2∫ 1 + sin x (1 + t ) 2 = ∫ 2(t + 1) d(t+1) =−2

dx

⇒ I= ∫

= tg x + 1

1 + sin x

0

2

ππ

02 +c

t +1−2

2

= tg π + 1 - tg 0 + 1

2π

2do tg khơng xác định nên tích phân trên không tồn tại

* Nguyên nhân:

Đặt t = tgx

x

x∈ [ 0; π ] tại x = π thì tg khơng có nghĩa.

2

2* Lời giải đúng:x π

d − 

dx

dx

π

2 4

x π

 −π

=∫ 

= tg  −  π0 = tg − tg 

I= ∫

=∫

π

1 + sin x

4x π

2 4

 4

0

0

1 + cos x −  0 cos 2  − 

22 4

πππ

 = 2.

* Chú ý :Giáo viên: Võ Tố Như*Trường THPT Số 1 Quảng Trạch‫٭‬7Một số sai lầm thường gặp khi tính tích phân

Đối với phương pháp đổi biến số khi đặt t = u(x) thì u(x) phải là một hàm số liên tục

và có đạo hàm liên tục trên [ a; b] .

*Một số bài tập tương tự:

Tính các tích phân sau:

ππdx

1/ ∫

sin x

0dx

1 + cos x

02/ ∫4Bài 3Tính I =x 2 − 6x + 9 dx0* Biến đổi sai:

4I=

04x 2 − 6x + 9 dx = ∫

0( x − 3) 2 dx = ∫ ( x − 3) d ( x − 3) = ( x − 3)

4202

4

0=1 9

− = −4

2 2* Nguyên nhân :

Phép biến đổi ( x − 3) = x − 3 với x ∈ [ 0;4] là không tương đương.

2* Lời giải đúng:

4I=x 2 − 6x + 9 dx0443400032

= ∫ ( x − 3) dx = ∫ x − 3 d ( x − 3) = ∫ − ( x − 3) d ( x − 3) + ∫ ( x − 3) d ( x − 3)2

(

x − 3)

=-23

02

(

x − 3)

+24

3=9 1

+ =5

2 2* Chú ý :

2n( f ( x ) ) 2n= f ( x)( n ≥ 1, n ∈ N )Giáo viên: Võ Tố Như*Trường THPT Số 1 Quảng Trạch‫٭‬8Một số sai lầm thường gặp khi tính tích phân

bb2n

I = ∫ ( f ( x) )∫ f ( x ) dx ta phải xét dấu hàm số f(x) trên [ a; b]=2narồi dùng tính chất tíchaphân tách I thành tổng các phân không chứa dấu giá trị tuyệt đối.

* Một số bài tập tương tự:

π1/ I =31 − sin 2 x dx ;21

 2 x + 2 − 2  dx

x2/ I =0x 3 − 2 x 2 + x dx03/ I =1

2π

34/ I =

πtg 2 x + cot g 2 x − 2 dx60Bài 4TínhI=∫x−12dx

+ 2x + 2* Biến đổi sai:

0I=d ( x + 1)∫ ( x + 1)−12+1= arctg ( x + 1)0

−1= arctg1 − arctg 0 =π

4* Nguyên nhân sai lầm :

Học sinh không học khái niệm arctgx trong sách giáo khoa hiện thời

* Lời giải đúng:

Đặt x+1 = tgt ⇒ dx = (1 + tg 2 t ) dt

với x=-1 thì t = 0

với x = 0 thì t =Khi đó I =π

4

0π

4(1 + tg t )dt =

2tg t + 1π

4∫ dt = t

0Giáo viên: Võ Tố Nhưπ

4

0=π

4*Trường THPT Số 1 Quảng Trạch‫٭‬9Một số sai lầm thường gặp khi tính tích phân

* Chú ý :

Các khái niệm arcsinx , arctgx khơng trình bày trong sách giáo khoa hiện thời. Học

sinh có thể đọc thấy một số bài tập áp dụng khái niệm này trong một sách tham

khảo, vì các sách này viết theo sách giáo khoa cũ (trước năm 2000). Từ năm 2000

đến nay do các khái niệm này khơng có trong sách giáo khoa nên học sinh khơngbđược áp dụng phương pháp này nữa. Vì vậy khi gặp tích phân dạng1∫1+ x2dx taadùng phương pháp đổi biến số đặt t = tgx hoặc t = cotgx ;

b

a1

1− x2dx thì đặt x = sint hoặc x = cost*Một số bài tập tương tự:

81/ I =

412x 3 + 2x + 3

dx

2/ I = ∫

x2 +1

0x 2 − 16

dx

x13/ I =3

0x 3 dx

1 − x8Bài 5TínhI=1

4

0x3

1 − x2dx* Biến đổi sai: Đặt x= sint , dx = costdtx3

1 − x2dx = ∫sin 3 t

dt

cos tĐổi cận: với x = 0 thì t = 0Giáo viên: Võ Tố Như*Trường THPT Số 1 Quảng Trạch‫٭‬10Một số sai lầm thường gặp khi tính tích phân

với x=1

thì t = ?

4* Ngun nhân :

Khi gặp tích phân của hàm số có chứa 1 − x 2 thì thường đặt x = sint nhưng đối vớitích phân này sẽ gặp khó khăn khi đổi cận cụ thể với x =1

khơng tìm được chính

4xác t = ?

* Lời giải đúng:

Đặt t = 1 − x 2 ⇒ dt =x

1 − x2dx ⇒ tdt = xdxĐổi cận: với x = 0 thì t = 1; với x =

1

4I =∫

015

4x3

1− x215

4115

4=dx(1 − t )tdt = (1 − t )dt =  t − t t

3 21

thì t =

423115

41 15 15 15  2 33 15 2

− =

= 

 3

4

192

192

3* Chú ý : Khi gặp tích phân của hàm số có chứa 1 − x 2 thì thường đặt x = sint hoặc

gặp tích phân của hàm số có chứa 1+x 2 thì đặt x = tgt nhưng cần chú ý đến cận của

tích phân đó nếu cận là giá trị lượng giác của góc đặc biệt thì mới làm được theo

phương pháp này còn nếu khơng thì phải nghĩ đếnphương pháp khác.

* Một số bài tập tương tự:Giáo viên: Võ Tố Như*Trường THPT Số 1 Quảng Trạch‫٭‬11Một số sai lầm thường gặp khi tính tích phân

71/ I =2x31 + x202/ I =dx∫x

1dx

x2 + 11Bài 6Tínhx2 −1

dx

I= ∫

4

−1 1 + x1 1

1 − 2 

1

2

x x =

dx

* Biến đổi sai: thường mắc: I = ∫ 12

2

1

−11

+x

x +  − 2

x2

x1

Đặt t = x+ ⇒ dt = 1 −

1

x1

x21−

dx

Đổi cận với x = -1 thì t = -2 ; với x=1 thì t=2;

22dt

1

1)dt =(ln t + 2 -ln t − 2 )

I=∫ 2

= ∫(

2 t− 2

−2 t − 2

−2 t += ln2+ 2

2− 2− ln−2+ 2

−2− 2= 2 ln2

−2= lnt+ 2

t− 22

−22+ 2

2− 21

1− 2

x2 −1

x

=

* Nguyên nhân :

là sai vì trong [ − 1;1] chứa x = 0 nên không thể

4

1

1+ x

2

+

x

x2chia cả tử cả mẫu cho x = 0 được

* Lời giải đúng:

xét hàm số F(x) =F’(x) =1

2 2ln1

2 2x2 − x 2 + 1

x2 + x 2 + 1(lnx2 − x 2 + 1

x2 + x 2 +1Giáo viên: Võ Tố Như*)′ =x2 −1

x4 +1Trường THPT Số 1 Quảng Trạch‫٭‬12Một số sai lầm thường gặp khi tính tích phân

1Do đó I =x2 −1

1

x2 − x 2 +1

dx

ln

=

∫ 4

2 2 x2 + x 2 + 1

−1 1 + x1

−1=1

2ln2− 2

2+ 2*Chú ý :Khi tính tích phân cần chia cả tử cả mẫu của hàm số cho x cần để ý rằng

trong đoạn lấy tích phân phải khơng chứa điểm x = 0 .PHẦN III:KẾT LUẬNNghiên cứu, phân tích một số sai lầm của học sinh khi tính tích phân có ý

nghĩa rất lớn trong q trình dạy học vì khi áp dụng sáng kiến này sẽ giúp học sinh

nhìn thấy được những điểm yếu và những hiểu biết chưa thật thấu đáo của mình về

vấn đề này từ đó phát huy ở học sinh tư duy độc lập, năng lực suy nghĩ tích cực chủ

động củng cố trau rồi thêm kiến thức về tính tích phân từ đó làm chủ được kiến

thức, đạt được kết quả cao trong quá trình học tập và các kỳ thi tuyển sinh vào các

trường đại học, cao đẳng , THCN.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phương pháp giải tốn Tích phân và Giải tích tổ hợp ( Nguyễn Cam – NXB

Trẻ )

2. Phương pháp giải tốn Tích phân (Trần Đức Hun – Trần Chí Trung – NXB

Giáo Dục)Giáo viên: Võ Tố Như*Trường THPT Số 1 Quảng Trạch‫٭‬13Một số sai lầm thường gặp khi tính tích phân

3. Sách giáo khoa Giải tích 12 (Đồn Quỳnh Chủ biên – NXB GD – 2008)

4. Phương pháp giải tốn Tích phân ( Lê Hồng Đức – Lê Bích Ngọc – NXB Hà

Nội – 2005)

5. Sai lầm thường gặp và các sáng tạo khi giải toán ( Trần Phương và Nguyễn

Đức Tấn – NXB Hà Nội – 2004)MỤC LỤCTrangPHẦN I : MỞ ĐẦU

I. Đặt vấn đề1II. Cơ sở lý luận1III. Cơ sở thực tiễn2Giáo viên: Võ Tố Như*Trường THPT Số 1 Quảng Trạch‫٭‬14Một số sai lầm thường gặp khi tính tích phân

PHẦN II : NỘI DUNG

I. Nội dung cụ thể3PHẦN III: KẾT LUẬN

I. Kết luận11II. Tài liệu tham khảo11Giáo viên: Võ Tố Như*Trường THPT Số 1 Quảng Trạch‫٭‬15Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

×