1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >

Giải quyết quyền lợi của chị M theo quy định của pháp luật (2,5 điểm)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.7 KB, 19 trang )


Nếu cơng việc hoặc vị trí được giao kết trong hợp đồng lao động

đã khơng còn, người sử dụng lao động sẽ phải bồi thường tiền lương và

tiền bảo hiểm cho người lao động. Đồng thời, người sử dụng lao động

phải thương lượng với người lao động để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao

động theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Bộ luật Lao động 2012.

Trường hợp công ty Y nhận chị M trở lại làm việc nhưng chị M

không muốn tiếp tục làm việc:

Khoản 2 Điều 42 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Trường hợp

người lao động khơng muốn tiếp tục làm việc, thì ngồi khoản tiền bồi

thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả

trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.”

Nếu như chị M khơng đồng ý tiếp tục cơng việc, ngồi khoản tiền

mà công ty Y phải bồi thường tiền lương, tiền bảo hiểm và trả trợ cấp cho

chị M thì cơng ty Y còn phải trả tiền trợ cấp thơi việc cho chị M theo quy

định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2012: “…người sử dụng lao động có

trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc

thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một

nửa tháng tiền lương…”

Trường hợp công ty Y không muốn nhận lại chị M và chị M đồng

ý:

Khoản 3 Điều 42 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Trường hợp

người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người

lao động đồng ý, thì ngồi khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1

Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này,

hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng

02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao

động.”Như vậy, trường hợp này chị M sẽ nhận được khoản tiền bồi thường

quy định tại khoản 1 Điều 42, trợ cấp thôi việc tại Điều 48 của Bộ luật

Lao động 2012 và khoản tiền bồi thường thêm ít nhấ bằng 02 tháng lương

theo hợp đồng lao động.

Chị M sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu chị M tham gia

đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng

tháng bằng 60% mức bình qn tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất

nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ

cấp thất nghiệp được tính theo sớ tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Ngồi ra, chị M còn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động khi nghỉ

việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, nếu có

nguyện vọng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu

thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Nếu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì

được cộng tiếp thời gian đóng bảo hiểm xã hội và được giải quyết các chế

độ bảo hiểm xã hội theo quy định đối với từng đối tượng tại thời điểm

giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật lao động, Nxb.

CAND, Hà Nội, 2014;

2. Khoa luật Viện đại học mở Hà Nội, Giáo trình luật lao động Việt

Nam, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2014;3. Lưu Bình Nhưỡng (Chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật lao

động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb tư pháp,

2015;

4. Bộ luật Lao động 2012;

5. Nghị định của Chính phủ số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật

Lao động;

6. Nguyễn Thị Kim Phụng, Pháp luật lao động với vấn đề bảo vệ

NLĐ trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ

luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006;

7. Nguyễn Hữu Chí, “Tranh chấp và giải quyết tranh chấp về HĐLĐ

tại toà án nhân dân”, Tạp chí tồ án nhân dân, sớ 16/2004;

8. http:// www.laodong.com.vn

9. http:// www.vietlaw.gov.vnPHỤ LỤCMỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẲT...................................................................1

ĐỀ SỐ 6.....................................................................................................2

Câu 1: Phân tích các nguyên tắc thương lượng tập thể....................2I. Cơ sở pháp lý..................................................................................2

II. Phân tích các nguyên tắc thương lượng tập thể........................3

Câu 2: Giải quyết tình huống...............................................................7

1. Nhận xét về thời hạn thử việc và giao kết HĐLĐ của chị M và

công ty Y. ...........................................................................................8

2. Chị M có phải bắt buộc thi hành quyết định điều động của

công ty Y không? .............................................................................11

3. Nếu không đồng ý với quyết định chấm dứt HĐLĐ của công ty

Y, chị M có thể gửi đơn đến đâu để bảo vệ quyền lợi và lợi ích

hợp pháp của mình?........................................................................13

4. Giải quyết quyền lợi của chị M theo quy định của pháp luật..14

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................17

PHỤ LỤC................................................................................................18Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (19 trang)

×