1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Định kỳ tổ chức bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề về kiểm định chất lượng giáo dục, đặc biệt là các chuyên đề về hoạt động đánh giá ngoài cho đội ngũ kiểm định viên để nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc, động vi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (288.19 KB, 25 trang )


19

học. Các cấp lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt từ Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và

Đào tạo, các trường trung học cơ sở cũng như các ban, ngành có liên

quan về công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Mối quan hệ giữa các biện pháp

Để hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học

cơ sở được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao

chất lượng giáo dục cần phải có những biện pháp quản lý phù hợp.

4.3. Kiểm chứng các biện pháp quản lý kiểm định chất lượng

giáo dục các trường trung học cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh

4.3.1. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện phápBiểu đồ 4.1. Biểu đồ tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các

biện pháp

- Nhận xét

Sáu biện pháp tác giả luận án đưa ra là rất phù hợp tính cần thiết,

xếp thứ 6, X = 3.08 và tính khả thi xếp thứ 6, X = 3.15, so với Xmax =

4.00 là khá cao, sáu biện pháp được khảo sát, thăm dò tỏ ra đồng thuận rất

cao đều đạt mức khá trở lên.

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, chuyên viên ở các trường qua các

phương án trả lời thấy rằng biện pháp về quản lý kiểm định chất lượng giáo

dục các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh được sự đồng thuận

cao nhất điểm trung bình là X = 3.20 và tính khả thi xếp thứ 1, X = 3.36,

các chỉ số của biện pháp này đều đạt khá trở lên. Cho nên, biện pháp về

quản lý kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở Thành

phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, coi đây là vấn đề

then chốt tạo ra sự hấp dẫn, thu hút các tổ chức, lực lượng có liên quan vào

quản lý kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở Thành

phố Hồ Chí Minh.20

4.3.2. Thử nghiệm và phân tích kết quả thử nghiệm các biện pháp

4.3.2.1. Mục đích thử nghiệm

Thử nghiệm nhằm khẳng định hiệu quả, tác dụng của các biện pháp

mà chúng tôi đã nêu đối với việc quản lý kiểm định chất lượng giáo dục

các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi

mới hiện nay. Thử nghiệm sẽ xem xét những tác động cụ thể, những yếu

tố chi phối cũng như các điều kiện thực hiện các biện pháp nói trên,

nhằm làm cho q trình vận dụng biện pháp được thực hiện một cách

chủ động, linh hoạt.

4.3.2.2. Nội dung và cách thức tiến hành thử nghiệm

Về nội dung thử nghiệm, chúng tôi chọn biện pháp 2 “Tổ chức bồi

dưỡng nâng cao năng lực kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học

cơ sở cho đội ngũ kiểm định viên” để tổ chức hoạt động thử nghiệm, nhằm

đánh giá tính cấp thiết, hiệu quả, khả thi cũng như tác động tích cực của

biện pháp này đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm định viên của

các trường trung học cơ sở. Chọn biện pháp này để tổ chức thử nghiệm vì

chúng tơi cho rằng, nguồn nhân lực để triển khai kiểm định chất lượng giáo

dục các trường trung học cơ sở có ý nghĩa quyết định thành công, đảm bảo

chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý kiểm định chất lượng giáo dục

các trường Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn

diện giáo dục và đào tạo.

Về cách thức thử nghiệm, tổ chức đối sánh giữa việc quản lý kiểm

định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí

Minh ở các mơn học, học phần, có đầy đủ nguồn nhân lực có chất lượng

với một số mơn học, học phần, chưa có đầy đủ nguồn nhân lực trong quá

trình triển khai.

4.3.2.3. Đối tượng và địa bàn thử nghiệm

- Về đối tượng thử nghiệm

Các đối tượng có liên quan trực tiếp tới việc sử dụng nhân lực để xây dựng

kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí

Minh. Đó là:

Cán bộ quản lý trường (trực tiếp quản lý kiểm định chất lượng giáo

dục các trường trung học cơ sở).

Đội ngũ giáo viên (bao gồm giáo viên làm tổ trưởng bộ môn) và

giáo viên trực tiếp thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục các

trường trung học cơ sở và trực tiếp giảng dạy lý thuyết, giảng dạy thực

hành, giảng dạy tích hợp các học phần, bài học, thuộc các chương trình đào

tạo được cập nhật, bổ sung, kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung

học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.21

Một số cán bộ quản lý là phòng chức năng có liên quan tới việc đảm

bảo các điều kiện (tài chính, cơ sở vật chất, chế độ chính sách như phòng

văn phòng), việc kiểm tra, đánh giá và một số cán bộ quản lý các chuyên

viên tham gia phản biện, đánh giá kết quả quản lý kiểm định chất lượng

giáo dục các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Về địa bàn thử nghiệm

Chọn việc thực hiện biện pháp “Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực

kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở cho đội ngũ kiểm

định viên” ở các trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thuộc quận

Bình Tân (5 trường, mỗi trường 7 người), quận Bình Tân trong sự đối sánh với

kết quả quản lý kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở ở một

số trường không thực hiện biện pháp này (đó là: các Trường trung học cơ sở

quận Bình Chánh, 5 trường, mỗi trường 7 người).

- Kết quả thử nghiệm về kiến thức của đội ngũ kiểm định viên các

trường trung học cơ sở về công tác kiểm định chất lượng như sau:

Nhóm thử nghiệm

Nhóm đối chứng

STTSố câu

đúng

(xi)Quy

ra

điểm1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1937

38

36

37

34

35

35

34

39

34

35

37

38

36

37

36

35

38

379.3

9.5

9.0

9.3

8.5

8.8

8.8

8.5

9.8

8.5

8.8

9.3

9.5

9.0

9.3

9.0

8.8

9.5

9.3Ghi

chúSTTSố câu

đúng

(xi)Quy

ra

điểm1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1932

29

30

22

27

30

29

30

33

31

30

28

29

30

31

31

36

30

318.0

7.3

7.5

5.5

6.8

7.5

7.3

7.5

8.3

8.2

7.5

7.0

7.3

7.5

7.8

7.8

9.0

7.5

7.8Ghi

chú22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Điểm

trung

bình35

39

40

38

32

35

33

38

38

36

37

35

37

38

34

378.8

9.8

10.0

9.5

8.0

9.0

8.3

9.5

9.5

9.0

9.3

8.8

9.3

9.5

8.5

9.336.39.120

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Điểm

trung

bình29

33

34

28

25

31

27

32

32

31

29

26

32

33

30

347.3

8.3

8.5

7.0

6.3

7.8

6.8

8.0

8.0

7.8

7.3

8.2

8.0

8.3

7.5

8.530.17.4Nhận xét: Kết quả trên, có thể thấy trình độ kiến thức của nhóm thử

nghiệm cao hơn nhóm đối chứng.

- Kết quả thử nghiệm về kỹ năng kiểm định chất lượng giáo dục các

trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh của đội ngũ kiểm định viên

như sau:Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

×