1. Trang chủ >
  2. Ngoại Ngữ >
  3. Tổng hợp >

Toàn bộ bài mẫu:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.71 MB, 339 trang )


4.2 Cách 2: Chia theo tiêu chí so sánh

Detail 1: Phân tích-so sánh tỉ lệ lựa chọn Apartments và Terraced houses

 Apartments: khoảng 60% người dân Liverpool noi rằng họ thích sống ở Apartment hơn, gần gấp 2 và

3 con số đó tại London và Manchester.

 Ngược lại, Terraced houses là lựa chọn ít phổ biến hơn rất nhiều, với khoảng gần 20% tại London và

xung quanh 10% tại 2 thành phố còn lại.Detail 1:As can be seen from the chart, nearly 60%

Có thể thấy trong biểu đồ, gần 60% sốof respondents to the survey in Liverpoolngười trả lời khảo sát ở Liverpool ưa thíchpreferred flats, almost twice and threeflats, gần như gấp đôi và gấp ba lần ởtimes as much as that of London andLondon và Manchester. Ngược lại, sống tạiManchesterTerraced houses là một sự lựa chọn ít phổresiding in Terraced Houses was a muchbiến hơn, chiếm khoảng 20% số người trảless popular, accounting for just under 20%lời khảo sát tại London và khoảng 10% ởof survey respondents in London andManchester và Liverpool.around 10% in Manchester and Liverpool.85respectively.Incontrast,Detail 2: Phần tích-so sánh tỉ lệ chọn Detached houses và Semi-detached houses

 Phần trăm chọn lựa semi-detached houses tại London và Manchester là bằng nhau – khoảng 37%,

trong khi tỉ lệ chọn loại nhà này ở Liverpool thấp hơn nhiều – khoảng 18%.

 Ngoài ra, detached houses là sự lựa chọn phổ biến thứ 2 tại Manchester với khoảng hơn 30%, cao

hơn lần lượt 10% và 20% tại London và Liverpool.Detail 2:

Looking at the chart in more detail, there

was an equal proportion of citizensNhìn vào biểu đồ chi tiết hơn, có một tỷ lệchoosing Semi-detached houses in Londonbằng nhau trong việc lựa chọn SemidetachedhousestạiLondonand Manchester with well over a third ofsurvey participants, which was twice asManchester với hơn 1/3 số người tham giahigh as the figure for Liverpool with onlykhảo sát, cao gấp hai lần con số của17%.Liverpool với chỉ 17%. Trong khi đó, tỷ lệMeanwhile,thepercentageofresidents choosing detached houses indân cư lựa chọn nhà ở tại Manchester làManchester was roundly 35%, which was35%, cao hơn khoảng 10% và 20% so sánhabout 10% and 20% higher than invới tỉ lệ của London và Liverpool.comparison with that of London and

Liverpool respectively.86Toàn bộ bài mẫu:

The bar chart illustrates housing preferences among people who lived in the British cities of Liverpool,

London and Manchester in the year 2009.

It is clear that Living in flats was the most popular choice among Liverpool residents, while people living

in London and Manchester had a tendency towards Semi-detached houses. In contrast, the lowest

figure belonged to Terraced Houses in all cities.

As can be seen from the chart, nearly 60% of respondents to the survey in Liverpool preferred flats,

almost twice and three times as much as that of London and Manchester respectively. In contrast,

residing in Terraced Houses was a much less popular, accounting for just under 20% of survey

respondents in London and around 10% in Manchester and Liverpool.

Looking at the chart in more detail, there was an equal proportion of citizens choosing Semi-detached

houses in London and Manchester with well over a third of survey participants, which was twice as high

as the figure for Liverpool with only 17%. Meanwhile, the percentage of residents choosing detached

houses in Manchester was roundly 35%, which was about 10% and 20% higher than in comparison with

that of London and Liverpool respectively.87Luyện tập

Exercise 4

The Chart shows expected city visits by country of origin for 2018 (Thousands/Year)Expected City Visits by Country of Origin for

2018 (Thousands/Year)Roma

USAMaridCanadaParisMexicoLiverpool

020406080100120Bước 1: Phân tích biểu đồ: Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?

Số lượng người từ 3 quốc gia được dự đoán đến thăm 4 thành phố khác nhau

 Đơn vị là gì?

Đơn vị được tính bằng nghìn người

 Có mốc hay khoảng thời gian khơng? Thì của động từ?

Khoảng thời gian tại năm 2018. Vậy nên chúng ta sẽ dùng thì “tương lai đơn” xuyên suốt cả bài.

Note: Các cấu trúc nên dùng để nói về tương lai: It is estimated/ predicted/ forecasted

Bước 2: Introduction: Paraphrase đề bài Introduction:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................88Bước 3: Viết overview:

Đặc điểm về giá trị lớn nhất:

 Marid được dự đoán là địa điểm có số lượng khách du lịch lớn nhất đến từ cả ba quốc gia

 Số lượng khách du lịch đến từ Mỹ là nhiều nhất tại cả bốn thành phốĐặc điểm về giá trị nhỏ nhất: Liverpool được dự đốn là địa điểm ít thu hút nhấtĐặc điểm về giá trị chênh lệch nhiều nhất: Khơng có sự rõ rệt trong tiêu chí này Overview (viết 2 đặc điểm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất)

It is clear that ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................Bước 4: Cách lựa chọn thông tin và phân chia thành 2 phần DetailDetail 1: Phân tích số lượng khách du lịch tại Marid và Liverpool

 Có một 100 ngàn khách du lịch mỹ được dự đoán đến thăm Marid, so sánh với 80 ngàn khách du lịch

từ Canada và 70 ngàn từ Mexico.

 Ngược lại, Số lượng khách du lịch dự đốn đến Liverpool thì thấp hơn rất nhiều trong năm 2018. Cu

thể, số lượng khách du lịch đến từ mỹ là 50 nghìn người, gấp đơi số liệu của Canada với 25 nghìn

người. Số liệu của Mexico thấp hơn rất nhiều, chỉ có khoảng 18 nghìn người được dự đốn sẽ đến.

Detail 2: Phân tích số lượng khách du lịch tại Paries và Roma

80 nghìn người mỹ được dự đoán sẽ đến Roma năm 2018, theo sau bởi 50 nghìn khách từ Canada.

Ngược lại, số lượng khách du lịch từ Mexico chỉ bằng ¼ so với số lượng người mỹ, khoảng 20 nghìn

ngườiDữ liệu cho khách du lịch đến với paries được dự đoán khá đồng đều, hơn 60 nghìn khách tới thăm

đến từ mỗi quốc gia89Detail 1

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Detail 2

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................90Exercise 5

The bar chart below shows shares of expenditures for five major categories in the United States,

Canada, the United Kingdom, and Japan in the year 2009.Share of expenditure for selected categories, United

States, Canada, United Kingdom, and Japan, 2009

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

FoodHousing

United StatesTransportation

CanadaHealth careUnited KingdomClothingJapanBước 1: Phân tích biểu đồ:

 Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 Đơn vị là gì?

............................................................................................................................................................

 Có mốc hay khoảng thời gian khơng? Thì của động từ?

............................................................................................................................................................

Bước 2: Introduction: Paraphrase đề bài

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................91Bước 3: Viết overview:

Đặc điểm về giá trị lớn nhất:............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Đặc điểm về giá trị nhỏ nhât:............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Đặc điểm về giá trị chênh lệch nhiều nhât:............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 Overview

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Bước 4: Nhóm thơng tin vào 2 đoạn Detail

Detail 1: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Detail 2: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................92Tồn bộ bài viết:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................93CHƯƠNG V

BIỀU ĐỒ TRỊN

Nhận biết dạng bài

Pie chart dạng biểu đồ hình tròn dùng để so sánh các đối tượng ở mức tổng thể. Mỗi phần biểu diễn số

liệu (thường ở dạng phần trăm) cho một đối tượng nào đó, tên các đối tượng với màu hoặc ký hiệu của

chúng thường được liệt kê bên cạnh.

Tương tự như những dạng bài trước, Pie chart có thể chia thành 2 loại: loại có thay đổi theo thời gian và

loại khơng có thay đổi theo thời gian.94A. Cách làm dạng Pie chart có sự thay đổi theo thời gian

Ví dụ

The pie charts below show the comparison of different kinds of energy production in France in two

years.

Comparison of Energy Production1995Gas

29.63%Petrol

29.27%2005Coal

29.80%Gas

30.31%Other

4.90%Coal

30.93%Petrol

19.55%Nuclear

6.40%Other

9.10%

Nuclear

10.10%Bước 1: Phân tích đề

 Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?Tỉ lệ năng lượng được sản xuất bởi coal, gas hoặc petrol,… = The proportion of energy produced by

coal/gas/petrol

 Đơn vị là gì?

Đơn vị phần trăm: percent (%)

 Có mốc hay khoảng thời gian khơng? Thì của động từ?

Khoảng thời gian từ 1995 đến 2005 => chia thì quá khứ95Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (339 trang)

×