1. Trang chủ >
  2. Ngoại Ngữ >
  3. Tổng hợp >

B. KỸ NĂNG VIẾT LẠI CÂU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.71 MB, 339 trang )


 Passive-active

Cấu trúc câu có thể được đổi từ dạng chủ động sang

bị động hoặc ngược lại:

 Local companies should be assisted by the

authorities.

 Word forms

Dạng từ của nhiều từ trong câu gốc cũng có thể

được thay đổi.

Support (v)support (n)Or you can change the form of the synonyms of the

words.

The government

should support

local businesses.Help/Aid/Assist (v)Help/Aid/Assistance (n) The authorities should provide

support/aid/help/assistance for local

companies.

 Dummy subjects

Sử dụng chủ ngữ giả (it, there) để viết lại câu.

 It is necessary/important/vital for the

authorities to provide assistance for local

companies.

 Definition

Định nghĩa về một từ hoặc cụm từ cũng có thể được

đưa ra.

The governmentnational leaders It is vital for national leaders to provide

assistance for local companies.231Ví dụ 2:Many people say that exercise is key to health while others believe that a

balanced diet is more important. Vế câu đầu tiên: Many people say that exercise is key to health.

Many people say thatExercise: Hãy thử đưa ra một định nghĩa nếu khơng tìm đươc từ đồng nghĩa của từ: PhysicalIt is usually said thattraining or physical activities.

Key to: Có 2 cách để thay đổi cụm từ này. Đổi dạng từ: “adj to noun” để thành “the key to” hoặc

có thể giải thích nghĩa của cụm từ này “the most important/vital factor/element”.Health: Có thể giữ nguyên từ này hoặc đổi dạng danh từ sang tính từ healthy và thêm 1 danh từ

như là body hoặc life.

Câu trên có thể được viết lại như sau: It is usually said that physical training is the key to a healthy life.

 Physical training is usually said to be the most vital element in a healthy life. Vế câu thứ 2: others believe that a balanced diet is more important.

Có thể sử dụng chủ ngữ giả (it) để viết lại phần này. It is more necessary to have a balanced diet.

A balanced diet: Đưa ra định nghĩa: a proper eating habit It is more necessary to have a proper eating habit.

Câu viết lại hoàn chỉnh:

 Physical training is usually said to be the most vital element in a healthy life while others think it

is more necessary to have a proper eating habit.232BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

Detailed description of crimes on TV is having a bad effect on society, so it should be restricted.

Nhận dạng các từ và cụm từ có thể thay thế bằng từ đồng nghĩa:

Original words or phrasesSynonyms..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Passive - Active:

 ............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................Word forms:

Description (n).......................... (v)Crimes (n).......................... (adj)Effect (n).......................... (v)Restrict (v).......................... (n)233 ............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................Dummy-subjects (it, there)

It is necessary for ...

 ............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................There should be ...

 ............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Câu viết lại hoàn chỉnh:

 ............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................234LUYỆN TẬP

1.The world’s most urgent problems can be solved by international collaboration..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................2.The government spends too much money on developing space exploration technology. There are

many other financial needs that the government should address instead..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................3.Some unpaid community services should be a compulsory part of high school programs..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................4.In order to improve educational quality, high school students are encouraged to make comments or

even criticism on their teachers..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................5.Governments should spend money on measures to save languages that are used by few speakers..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................2356.In today's world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as

musicians, painters and writers..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................7.Public museums and art galleries will not be needed because people can see historical objects and

works of art by using a computer..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................8.Too much attention and too many resources are given to the protection of wild animals and birds..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................9.Artists should receive funding from the government in order for them to continue with their work.

(*receiveprovide).................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................10. The performance of staff can have significant impact on the success of a company.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................23611. Professional workers like doctors, nurses and teachers make a greater contribution to society and

so, should be paid more than sports and entertainment celebrities.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................12. Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them is a waste of money.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................237C. ĐOẠN VĂN

Một đoạn văn tốt cần có 2 yếu tố sau:

1. Câu mở đoạn:

 Đây là câu đầu tiên của một đoạn.

 Câu mở đoạn khái quát ý chính và nội dung mà người viết muốn triển khai trong đoạn.

 Câu mở đoạn thường ngắn, đơn giản và đi thẳng vào vấn đề.2. Câu triển khai ý

 Những câu triển khai { được dùng để phân tích và phát triển { đã được đưa ra ở câu mở đoạn.

 Những chi tiết được đưa vào những câu này cần liên quan, logic, và cụ thể.

 There are several things that can be given as details to analyze and develop the idea:

 Một số chi tiết có thể đươc dùng để phân tích và phát triển ý:

DefinitionReason & ResultExampleComparisonHypothesisFact Một đoạn thường có 4 đến 5 câu.

 Một đoạn không cần câu kết bài.238Advertising helps us shop

better.Definition: Advertising is a form of commercial communication that tells us what is

most suitable for our needs.Reason & result: The reason is that advertisements on TV and in supermarkets are

the way to give us information about the product we are going to buy. Therefore, we

will know the product better and make wiser decisions.Example: For example, whenever I want to buy any electric devices, I have to check

their adverts to know the choices I have before making any purchases.Comparison: In the past, we could not know anything about what we were going to

buy and were more likely to make bad decisions. Meanwhile, in the modern world of

advertising, we are able to know exactly what we need to buy before going to

shopping malls or supermarkets.Hypothesis: Unless we have advertising to keep us well-informed, we will be more

likely to buy things we do not really need.Fact: In fact, we can see all kinds of adverts, from flyers to banners, in every shopping

mall and supermarket to give us information about the products that are being sold.239Luyện tập:

Viết 3-4 câu mở rộng câu mở đoạn sau:1. Advertising helps businesses reach potential customers.Useful vocabulary

 Target audience: people who are the target of advertising

 Prospective customers: people who are interested and likely to use a company’s products

or services.

 To be well-informed: to be given with a lot of informationMở rộng đoạn văn .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................2402. Advertising greatly contributes to the development of any economy.Useful vocabulary:

A multibillion-dollar industry: an industry that creates great wealthJob opportunities: employmentTo work in publicity: if a person works in publicity, it means that his/her job is to attract

attention from the public.Mở rộng đoạn văn .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................241Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (339 trang)

×