1. Trang chủ >
  2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
  3. Hóa học >

Este + NaOH  1 sản phẩm duy nhất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (283.23 KB, 36 trang )


khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được

dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với:

A. 38,04.B. 24,74.C. 16,74.D. 25,10.Câu 13: ( Đề minh họa THPT Quốc gia – 2015) : Khi cho chất hữu cơ A( có CTPT

C6H10O5 và khơng có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra

luôn bằng số mol A phản ứng. A và các sản phẩm B, D tham gia phản ứng theo phương trình

hóa học sau:

A <=> B + H2O

A + 2NaOH→2D + H2O

B + 2NaOH→2D

D + HCl→E + NaCl

Tên gọi của E là:

A.axit acrylic.B.axit 2-hiđroxi propanoic.C.axit 3-hiđroxi propanoic.D.axit propionic.Câu 14: Đun 20,64 gam hợp chất thuần chức, mạch hở X(C8H12O4) với 20ml dung dịch

NaOH 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn

hợp chất rắn Z và hỗn hợp hơi T trong đó có 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. Thêm CaO vào Z

và nung đến phản ứng hoàn toàn thu được p gam hidrocacbon E. Giá trị nào sau đây không

phù hợp với p?

A. 3 gam.B. 2,5 gam.C. 3,5 gam.D. 2 gam.Câu 15: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 este đơn chức mạch hở A, B (MA
trong 700 ml dung dịch KOH 1M. thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 ancol là đồng

đẳng kế tiếp. Thực hiện phản ứng tách nước Y trong H2SO4 đặc, 1400C thu được hỗn hợp Z.

Trong Z tổng khối lượng của các este là 8,04 gam( Hiệu suất este hóa của các ancol đều là

60%). Cơ cạn dung dịch X thu được 54,4 gam chất rắn. Nung chất rắn này với CaO cho đến

khi phản ứng hoàn toàn , thu được 6,72 lít hỗn hợp khí T(đktc). Phần trăm khối lượng của A

trong hỗn hợp đầu là x%. Giá trị của x gần nhất với ?

A. 70%.B. 67%.C. 68%.D. 69%.34PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾ T LUẬN:

Từ kết quả thu được, có thể kết luận :

- Việc áp dụng chuyên đề “ESTE - LIPIT” cho học sinh trường THPT Bến Tre đã

đem lại hiệu quả cao trong dạy học chương ESTE - LIPIT . Giúp học sinh nắm chắc lí

thuyết của chương và phương pháp giải các bài tập tương ứng trong đề thi Đại học, Cao

đẳng và THPT Quốc Gia.

- Chuyên đề “ESTE - LIPIT” là một tài liệu tham khảo có giá trị có thể đưa vào thư

viện nhà trường, phổ biến cho giáo viên bộ mơn Hóa học của các trường THPT .

II. KIẾN NGHỊ :

Với lãnh đạo trường THPT Bến Tre

- Tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên đề chuyên môn, giao trách nhiệm cho từng

giáo viên viết các chuyên đề cụ thể lập thành tập tài liệu tham khảo chung cho mỗi bộ môn.

- Động viên tinh thần và vật chất cho giáo viên đầu tư thời gian, trí tuệ viết các chuyên

đề chuyên môn.

Với lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

- Lựa chọn các chuyên đề có giá trị nhân rộng trong tồn tỉnh.

- Khen thưởng kịp thời khích lệ tinh thần giáo viên khi viết chuyên đề.Người viết báo cáo35Vũ Minh ThiTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa hóa 12 chương trình cơ bản.

2. Sách bài tập hóa 12 chương trình cơ bản.

3. Sách giáo khoa hóa 12 chương trình nâng cao.

4. Sách bài tập hóa 12 chương trình nâng cao.

5. Hướng dẫn giải nhanh bài tập hóa học - tập 2 – Cao Cự Giác- NXBGD.

5. Nguyễn Thị Ngà, Phạm Thị Thu Hường, Vũ Tuấn Anh. Hợp chất chứa nhóm chức.

NXBGD.

6. Nguyễn Duy Ái, Đào Hữu Vinh. Tài liệu giáo khoa chuyên hóa học THPT : Bài tập hữu

cơ. NXB GD.

7. Nguyễn Xuân Trường. Sử dụng bài tập hóa học trong trường phổ thơng. NXB ĐHSP.

8. Đặng Thị Oanh. Câu hỏi và bài tập hóa học THPT tập 2 Hóa hữu cơ. NXB GD.36Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

×