1. Trang chủ >
  2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
  3. Sinh học >

III. TỔNG HỢP MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TRONG CÁC NĂM GẦN ĐÂY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (344.92 KB, 42 trang )


Trường THPT …………..ĐH 2014: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a

quy định hoa trắng. Cho hai cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, thu

được F1. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F 2 gồm 56,25% cây hoa

trắng và 43,75% cây hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, trong tổng số cây thu

được ở F2, số cây hoa đỏ dị hợp tử chiếm tỉ lệ

A. 37,5%.

B. 12,5%.

C. 25%.

D. 18,55%.

ĐH 2014: Một quần thể động vật, ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở

giới cái là 0,1AA: 0,2Aa: 0,7aa; ở giới đực là 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Biết rằng

quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Sau một thế hệ ngẫu phối

thì thế hệ F1

A. có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%.

B. có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 56%.

C. đạt trạng thái cân bằng di truyền.

D. có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 28%.

ĐH 2014: Ở một lồi động vật, xét một lơcut nằm trên nhiễm sắc thể thường có

hai alen, alen A quy định thực quản bình thường trội hồn tồn so với alen a quy

định thực quản hẹp. Những con thực quản hẹp sau khi sinh ra bị chết yểu. Một quần

thể ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới đực và giới cái như nhau,

qua ngẫu phối thu được F1 gồm 2800 con, trong đó có 28 con thực quản hẹp. Biết

rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ

(P) là

A. 0,9AA: 0,1Aa. B. 0,8AA: 0,2Aa.

C. 0,6AA: 0,4Aa.

D.0,7AA: 0,3Aa.

ĐH 2015: Ở một quần thể người, bênh M do một trong hai alen của một gen quy

định. Một cặp vợ chồng: Hùng bị bệnh M còn Hương khơng bị bệnh M, sinh được

con gái là Hoa không bị bệnh M. Hoa kết hôn với Hà, Hà không bị bệnh Mvà đến

từ một quần thể khácđang ở trạng thái cân bằng di truyềncó tần số alen gây bệnh M

là 1/10, sinh được con gái là Hiền không bị bệnh M. Một cặp vợ chồng khác là

Thành và Thủy không bị bệnh M, sinh được con gái là Thương bị bệnh M và con

trai là Thắng không bị bệnh M. Thắng và Hiền kết hôn với nhau, sinh con gái đầu

lòng lag Huyền khơng bị bệnh M. Biết rằng khơng xảy ra đột biến mới ở tất cả

những người trong các gia đình. Dựa vào các thơng tin trên, hãy cho biết trong các

dự đốn sau, có bao nhiêu dự đoán đúng

(1) Xác suất để Huyền mang alen gây bệnh M là 53/115.

(2) Xác suất sinh con thứ hai là trai không bị bệnh M củaThắng và Hiền là 115/252

(3) Có thể biết chính xác kiểu gen của 5 người trong các gia đình trên

(4) Xác suất để Hà mang alen gây bệnhM là 5/11Chuyên đề: Phương pháp giải một số dạng bài tập về Di truyền học Quần thể - Sinh học 12

40Trường THPT …………..PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Qua 15 năm thực hiện giảng dạy và hướng dẫn học sinh ôn thi tốt nghiệp,

Đại học – Cao đẳng, tôi nhận thấy trong việc hướng dẫn học sinh giải các bài tập di

truyền nếu giáo viên đã phân dạng và xây dựng phương pháp giải chung cho từng

dạng thì sẽ thuận lợi cho giáo viên khi dạy tiết giải bài tập nhờ đó tiết dạy có tính

chủ động và tạo hứng thú cho học sinh hơn.

Học sinh sau khi đã tiếp cận với dạng bài tập và phương pháp giải mỗi dạng

bài tập thì sẽ tự tin và lập luận chặt chẽ không bỏ bước giải, nhờ đó hiệu quả bài

giải cao hơn.

Sau khi dạy nội dung chuyên đề này ở học sinh trường THPT Bến Tre tơi

nhận thấy học sinh thường cảm thấy khó khăn khi tiếp cận các dạng bài tập di

truyền đặc biệt là các bài tập di truyền quần thể. Tuy nhiên, với nỗ lực của học sinh,

các em đều cố gắng tìm hiểu và giải được các bài tập di truyền quần thể ở các đề thi

Đại học, Cao đẳng.

2. KIẾN NGHỊ

Tuỳ đối tượng học sinh mà giáo viên có thể lồng ghép các dạng bài tập di

truyền quần thể vào các tiết dạy ơn thi THPT Quốc gia.

Có thể sử dụng nội dung bài viết này cho đối tượng học sinh thi Học sinh giỏi

giải toán trên

Chuyên đề này tuy đã hệ thống nhiều dạng bài tập di truyền học quần thể

nhưng chưa phải là đầy đủ, còn một số dạng bài tập tương đối phức tạp nữa. Rất

mong được sự đóng góp của các đồng nghiệp để chuyên đề được hồn thiện hơn.

Tơi xin chân thành cảm ơn!

Phúc n, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Xét duyệt của TTCM

Người viếtChuyên đề: Phương pháp giải một số dạng bài tập về Di truyền học Quần thể - Sinh học 12

41Trường THPT …………..Lê Thúy Hà

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đinh Đoàn Long, Đỗ Lê Thăng. 2009. Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào.

Nxb ĐHQG HN.

2. Đỗ Lê Thăng. 2006. Giáo trình di truyền học. Nxb GD.

3. Chuyên đề hội thảo các trường THPT tỉnh Vĩnh PhúcChuyên đề: Phương pháp giải một số dạng bài tập về Di truyền học Quần thể - Sinh học 12

42Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×