1. Trang chủ >
  2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
  3. Sinh học >

C. Bài tập tự luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (151.42 KB, 24 trang )


Bài 3. Ở gà, gen quy định màu lông đốm (B) là trội hoàn toàn so với gen quy định màu

lơng đen (b), gen quy định tính trạng mọc lơng sớm (E) là trội hoàn toàn so với gen quy

định thính trạng mọc lơng muộn (e). Các gen b và e liên kết với giới tính và cho tần số

HVG là 20% (hiện tượng HVG chỉ xảy ra ở gà trống).

Đem gà mái đen, mọc lông sớm lai với gà trống thuần chủng về 2 tính trạng lơng đốm và

mọc lơng muộn thu được F1. Sau đó cho các con gà F1 giao phối với nhau được F2.

a. Trong trường hợp khơng có hốn vị gen xảy ra, gà mái F2 lông đen, mọc lông sớm

chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?

Bb. Khi có hiện tượng HVG xảy ra, tính tỉ lệ các giao tử được sinh ra từ cá thể F1: X eXb

E

Bc. Tỉ lệ F2 có KG X eXb

e?Bài 4. Một ruồi giấm cái mắt đỏ mang một gen lặn mắt trắng nằm trên NST X giao phối

với 1 ruồi đực mắt đỏ sẽ cho ra F1 như thế nào?

A. 50% ruồi cái mắt trắng.

B. 75% ruồi mắt đỏ, 25% ruồi mắt trắng ở cả đực và cái

C. 100% ruồi đực mắt trắng.

D. 50% ruồi đực mắt trắng.

Bài 5. ở 1 giống gà, tính trạng lơng sọc vằn là trội hồn tồn so với lơng trắng. Gen quy

định tính trạng này nằm trên NST X.

Tại 1 trại gà khi lai gà mái trắng với gà trống sọc vằn thu được F1 100% gà lông sọc vằn

ở cả gà mái và gà trống. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2

1. KG của gà bố mẹ là?

A. XAXA và XaY

B. XAXa và XaY

A A

A

C. X X và X Y

D. XaXa và XaY

2. Kết quả phân tính ở F2 là?

A. 100% gà trống lông đỏ, 50% gà mái lông đỏ, 50% gà mái lông sọc vằn

B. 100% gà mái lông đỏ, 50% gà trống lông đỏ, 50% gà trống lơng sọc vằn

Bài 6. Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm 2 alen quy định. Cho (P) ruồi

giấm đực mắt trắng lai với ruồi giấm cái mắt đỏ, thu được F1 100% ruồi giấm mắt đỏ.

Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2: 3 đỏ:1 trắng, trong đó mắt trắng là con đực.14Cho mắt đỏ dị hợp F2 lai với con đực mắt đỏ được F3. Biết khơng có đột biến, theo lý

thuyết trong tổng số ruồi F3 là ruồi đực mắt đỏ chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

A.50%

B.75%

C.25%

D.100%

Bài 7. Gen h nằm trên NST giới tính X gây bệnh máu khó đơng ở nam giới, bệnh chỉ biểu

hiện ở nữ giới khi ở trạng thái đồng hợp tử.

Một cặp vợ chồng không biểu hiện bệnh máu khó đơng có 4 người con. Người con trai đầu

khơng biểu hiện bệnh máu khó đơng, 2 người con gái tiếp theo có KH bình thường, người

con trai thứ 4 bị bệnh máu khó đơng.

a. Nếu bà ngoại của 4 người con này có KH bình thường, hãy xác định KH của ông ngoại?

b. Nếu bà ngoại của 4 người con này bị bệnh máu khó đơng, hãy xác định KH của ông

ngoại?

c. Nếu người con gái đầu kết hơn với 1 người bình thường thì dự kiến tỉ lệ đứa con của họ bị

bệnh máu khó đông là bao nhiêu phần trăm?

Bài 8. Ở người, bệnh mù màu được quy định bởi gen m, bệnh máu khó đơng được quy

định bởi gen h. Hai gen này nằm trên NST giới tính X.

a. Bố mắc bệnh mà màu, mẹ không biểu hiện bệnh này, nhưng mang gen gây bệnh. Con của

họ như thế nào?

b. Nếu tỷ lệ ở đời con là: 3 bình thường: 1 bệnh mù màu là con trai thì KG của bố mẹ như thế

nào?

c. Bố bị cả 2 bệnh trên, mẹ bình thường. Hỏi con của họ như thế nào?

Bài 9. Ở gà, gen trội B nằm trên NST giới tính X quy định tính trạng đốm trắng trên nền

lơng đen (gà con có 1 đốm trắng trên đầu), gen b quy định màu lông đen tuyền

a. Cho gà trống đốm đồng hợp tử lai với gà mái đen. Viết SĐL từ P đến F2

b. Cho gà trống đen lai với gà mái đốm. Viết SĐL từ P đến F2

c. Trong 2 phép lai trên, phép lai nào cho phép phân biệt được gà mái với gà trống ở F1 khi

chúng mới nở?

Bài 10. Lai ruồi giấm cái cánh bình thường, mắt trắng với ruồi giấm đực cánh xẻ, mắt đỏ,

người ta thu được tồn bộ ruồi cái F1 có cánh dài bình thường, mắt đỏ và ruồi đực có cánh

bình thường, mắt trắng. Lai phân tích ruồi cái F1, được đời con gồm bốn nhóm kiểu hình,

15trong đó ruồi cánh bình thường, mắt trắng và cánh xẻ, mắt đỏ chiếm 80% còn ruồi cánh

bình thường, mắt đỏ và cánh xẻ, mắt trắng chiếm 20%. Biết rằng mỗi gen quy định một

tính trạng và hai gen quy định hai tính trạng trên nằm trong cùng một nhóm liên kết và

tính trạng mắt đỏ trội so với mắt trắng. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai giải thích cho kết

quả thu được ở phép lai trên.

Bài 11: Một thí nghiệm lai giữa ruồi giấm cái thân xám, mắt đỏ với ruồi giấm đực thân đen,

mắt trắng thu được toàn bộ ruồi F 1 thân xám, mắt đỏ. Cho F 1 giao phối ngẫu nhiên thu được

F2 phân li theo tỉ lệ:

Ruồi cái:75% thân xám, mắt đỏ:25% thân đen,mắt đỏRuồi đực:37,5% thân xám, mắt đỏ: 37,5% thân xám, mắt trắng:

12,5% thân đen, mắt đỏ: 12,5% thân đen, mắt trắng.Biện luận để xác định quy luật di truyền chi phối các tính trạng trên. Viết kiểu gen của F 1.

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng.

Bài 12: Lai gà trống mào to, lơng vằn thuần chủng với gà mái lông không vằn, mào nhỏ

thuần chủng, được gà F1 có lơng vằn, mào to.

a) Cho gà mái F1 lai với gà trống lông không vằn, mào nhỏ, được F2 phân ly như sau: 1 gà

trống mào to, lông vằn: 1 gà trống mào nhỏ, lông vằn: 1 gà mái mào to, lông không vằn: 1

gà mái mào nhỏ, lông không vằn. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng. Hãy biện

luận và lập sơ đồ lai giải thích cho phép lai trên.

b) Phải lai gà trống F1 với gà mái có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để ngay thế hệ sau

có tỷ lệ phân ly kiểu hình theo giới tính 1:1:1:1:1:1:1:1.

c) Muốn tạo ra nhiều biến dị nhất, phải chọn cặp lai có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

Bài 13: ở 1 lồi chim, 2 tính trạng chiều cao chân và độ dài lông đc chi phối bởi hiện

tượng 1 gen quy định 1 tính trạng. Cho chim thuần chủng chân cao, lông đuôi dài lai với

chim chân thấp lông đuôi ngắn.F1 thu đc đồng loạt chân cao, lông đuôi dài.

a. Cho chim mái F1 lai với chim trống chân thấp, lông đuôi ngắn đc :

25% trống chân cao, đuôi dài

25% trống chân thấp, đuôi dài

25% mái chân cao, đuôi ngắn

25%mái chân thấp, đuôi ngắn

16b. Cho chim trống F1 lai với mái chưa biết KG đc tỷ lệ sau:

37,5% chân cao, đuôi dài

37,5% chân cao, đuôi ngắn

12,5% chân thấp, đuôi dài 12,5% chân thấp, đuôi ngắn

Biện luận và viết SĐL

Bài 14. Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen AaBbX eD X Ed đ đã xảy ra hoán

vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí

thuyết, tỉ lệ loại giao tử abX ed được tạo ra từ cơ thể này là :

A. 2,5%B. 5,0%C.10,0%D. 7,5%Bài 15. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân

đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy

định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy

định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương

đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với

ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), trong tổng số các ruồi thu được ở F 1, ruồi có kiểu

hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng khơng xảy đột biến, tính

theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F 1 là:

A.7,5%B. 45,0%C.30,0%D. 60,0%Bài 16 : Ở ruồi giấm, gen A qui định mắt đỏ, gen a qui định mắt trắng ; gen B qui định

cánh xẻ và gen b qui định cánh thường. Phép lai giữa ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh xẻ với

ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh xẻ đã thu được F1 ruồi cái 100% mắt đỏ, cánh xẻ ; ruồi đực

gồm có 40% đực mắt đỏ, cánh thường : 40% đực mắt trắng, cánh xẻ : 10% đực mắt đỏ,

cánh xẻ : 10% đực mắt trắng, cánh thường. Xác định kiểu gen và tần số hoán vị gen nếu

có.

Bài 17. Ruồi giấm A thân xám, a thân đen, B cánh dài, b cánh cụt cùng nằm trên một cặp

nst. D mắt đỏ, d mắt trắng nằm trên X, khơng có alen tương ứng trên Y. Phép lai AB//ab

XDXd x AB//ab XDY cho F1 thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 11,25%. Tính theo lí

thuyết, tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là:

A. 3,75%B. 5%C. 15%D. 2,5%Bài 18. Ở chim, Pt/c: lông dài, xoăn x lơng ngắn, thẳng, F1 thu được tồn lông dài, xoăn.

Cho chim trống F1 giao phối với chim mái chưa biết KG, F2 xuất hiện 20 chim lông

ngắn, thẳng: 5 lông dài, thẳng: 5 lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F2 đều có lơng

dài, xoăn. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng. Tần số HVG của chim trống F1 là:

A. 5%B. 25%C. 10%17D. 20%Bài 19. Một cặp vợ chồng bình thường sinh được một con trai bình thường, một con trai

mù màu và một con trai mắc bệnh máu khó đơng. Kiểu gen của hai vợ chồng trên như thế

nào? Cho biết gen h gây bệnh máu khó đơng, gen m gây bệnh mù màu các alen bình

thường tương ứng là H và M, các gen nằm trên NST giới tính X khơng có alen tương ứng

trên NST giới tính Y.

A. Bố XmHY, mẹ XMhXmh .B. Bố XMHY, mẹ XMHXmh hoặc XMhXmH.C. Bố XmhY, mẹ XMhXmH.D. Bố XMHY, mẹ XMHxMH.Bài 20. Ở ruồi giấm, cho phép lai P: AaBbCcX MXm x aaBbccXmY. Biết mỗi gen quy định

một tính trạng và trội lặn hồn tồn. Tỉ lệ con đực F1 có kiểu hình giống mẹ là

A. 1/32.B. 3/32.C. 9/64.D. 3/64.Bài 21. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và các gen trội – lặn hồn

tồn; tần số hốn vị gen giữa A và B là 20%, giữa D và E không có hốn vị gen. Xét phép

laiAb D d

Ab d

X E Xe 

X Y, tính theo lý thuyết số cá thể có mang gen A, B và có cặp nhiễm

aB

ab Esắc thể giới tính là X dE X de ở đời con chiếm tỉ lệ

A. 7,5%.B. 18,25%.C. 22,5%.D. 12,5%.PHẦN III. KẾT LUẬN

Về cơ bản chuyên đề đã hệ thống phương pháp giải một số dạng toán về di truyền

liên kết giới tính áp dụng cho HS ơn thi HSG và thi THPT Quốc gia. Tuy nhiên do thời

gian có hạn, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều và các bài tập có sự kết hợp di truyền giới

tính với các quy luật di truyền khác là dạng bài tập khó, tơi rất mong các đồng nghiệp quan

tâm đóng góp ý để giúp tơi hồn thiện chun đề trên.

Tơi xin chân thành cảm ơn!

Người viếtNguyễn Thị Duyên

18TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Sinh học 12. Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.

2. Sách giáo viên Sinh học 12. Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.

3. Phương pháp giải bài tập di truyền học. Phan Kì Nam. Nhà xuất bản Đồng Nai,1999.

5. Đề thi chính thức tuyển sinh đại học cao đẳng của Bộ Giáo dục-Đào tạo qua các năm.19Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×