1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

1 Kế hoạch tổ chức:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (252.3 KB, 33 trang )


thành phần tham gia:

stt

1Thành phần tham dự

đại diện UBND xã Hải Sơn, huyệnNgười tham dự

1.Đồng chí Phạm Đình NghịHải Hậu tỉnh Nam Định

2đại diện các xã lân cận1. Đồng Chí Ngơ Gia Tự

- xã Hải Triều

2. Đồng chí Bạch Ngọc Chiến

– xã Hải Cường

3. Đồng chí Trần Lê Đồi

– xã Tân3hội phụ nữ xã1. Đồng chí Bùi Thị Minh Thu

- hội trưởng

2. Đồng chí Nơng Hồng Sơn

- hội phó4hội nơng dân xã1. Đồng chí Hồng Đức Trọng

– hội trưởng

2. Đồng chí Lê Đức Ngân

– hội phó5Thanh niên tình nguyện5 người6nơng dân xã75 người tham dự3Khung chương trình:

Thời gianNội dung14h00 - 14h10

14h10 - 14h20ổn định tổ chức

-Tuyên bố lý do

giới thiệu đại biểu

giới thiệu nội dungthực hiện

Phòng TNMT

Phòng TNMTChuyên đề tập huấn:

mục I: tính cấp thiết của

chương trình

14h20 - 14h40mục II: thực trạng tại xã

Hải HậuGiảng viên trường ĐH TàiNguyên và Mơi Trường Hà Nộimục III: nội dung

(1: tìm hiểu chung về

thuốc bảo vệ thực vật)

Chuyên đề tập huấn:

14h40 - 15h00mục III nội dung

(2: tác hại của việc sử dụngGiảng viên trường ĐH TàiNguyên và Môi Trường Hà Nộithuốc bảo vệ thực vật)

Kịch tương tác với nông

15h00 – 15h20dânGiảng viên trường ĐH Tài(giải quyết tình huống -Ngun và Mơi Trường Hà Nộitặng quà)15h20 – 15h30Nghỉ giải lao4Giảng viên trường ĐH TàiNguyên và Môi Trường Hà NộiChuyên đề tập huấn:

mục III: nội dung

15h30 – 15h50(3: hướng dẫn cách sử

dụng đúng theo quy trình)Kịch tương tác với nơng

15h50 – 16h10dân

(giải quyết tình huống tặng quà)16h10 – 16h2516h25 – 16h45Chuyên đề tập huấn:

mục IV: kiến nghị

Hỏi, giải đáp thắc mắc

Cam kết16h45 – 17h00Giảng viên trường ĐH TàiNguyên và Môi Trường Hà Nội

học viênGiảng viên trường ĐH TàiNguyên và Môi Trường Hà Nội

học viên

Giảng viên trường ĐH TàiNguyên và Môi Trường Hà Nội

học viên

Giảng viên trường ĐH TàiNgun và Mơi Trường Hà Nội

học viênBế mạcPhòng TNMTNội dung chương trình:

-Chuyên đề: nâng cao nhận thức cho nông dân về việc sử dụngthuốc bảo vệ thực vật

Giảng viên : Bùi Thị Thu Trang

Đơn vị công tác: giảng viên trường đại học tài nguyên và môi trường

Hà Nội.

Nội dung chun đề:

I. Tính cấp thiết của chương trình tập huấn

II. Thực trạng tại địa phương

III. Nội dung tập huấn

5IV. Kiến nghị

(nội dung chi tiết trong phụ lục 2 đính kèm)

5, Kinh phí

5.1Nguồn kinh phíSử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp dành cho công tác đào tạo,

nâng cao nhận thức nhân dân. Được bố trí trong nguồn kinh phí sự

nghiệp mơi trường của xã Hải Hậu, huyện Hải Sơn, tỉnh Nam Định.

Phòng tài chính lập dự tốn trình UBND xã phê duyệt gửi lên UBND

thành phố phê duyệt.

5.2Cơ sở lập dự tốn kinh phí Thơng tư Số: 51/2008/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh

phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

 Số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng

và quyết tốn kinh phí bảo đảm cho cơng tác phổ biến, giáo dục pháp

luật

 Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 09 năm 2010 của Bộ Tài

chính quy định về việc lập dự tốn, quản lý và sử dụng kinh phí từ

ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

chức Nhà nước

 Thông tư 123/2009/TT-BTC : Quy định nội dung chi, mức chi xây

dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các

mơn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

chuyên nghiệp.

 Thông tư 97/2010.TT-BTC ngày 6 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài

chính quy định về chế độ cơng tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc

hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 07/05/2007 quy

định về việc lâp dự toán, quản lý, sử dụng và quyết tốn kinh phí

6ngân sách nhànước đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp

luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

 Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/05/2007 về Hướng

dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự tốn kinh phí đối với các đề

tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/03/2010 về việc

Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp mơi trường.

5.3

Tổng kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện: 7,415,000 đ

Số tiền viết bằng chữ: bảy triêu bốn trăn mười lăm nghìn đồng

(Chi tiết kinh phí theo phụ lục 1 đính kèm)7Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

×