1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (140.84 KB, 24 trang )


Chức năng:

Tham gia việc hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho các hoạt

động sản xuất kinh doanh, đồng thời phù hợp với các định hướng, chiến lược và

mục tiêu phát triển của công ty.

Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự nhằm cung cấp

đầy đủ nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh, định hướng và

chiến lược của công ty.

Tổ chức và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đào tạo, tái đào tạo và

phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng cho người

lao động.

Tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định và nội quy của

công ty.

Xây dựng quy chế lương, thưởng, các biện pháp nhằm khuyến khích và

động viên người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty.

Tổ chức xây dựng cơ cấu tổ chức của tồn cơng ty, của phòng ban và tổ chức

thực hiện.

Thực hiện việc cung cấp và kiểm soát các dịch vụ hành chính văn phòng để

đảm bảo tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn

định, thông suốt và hiệu quả.

Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của cơng ty, đảm bảo an

ninh, trật tự, an tồn, sức khỏe lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

trong phạm vi công ty.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và đóng vai trò là cầu

nối giữa Ban Giám đốc và người lao động trong công ty.

2.1.2.Công việc chuyên trách nhân sự.

1. Công tác hoạch định và phát triển tổ chứcTham gia vào tiến trình hoạch định cơ cấu tổ chức, đánh giá và xác định cơ

cấu tổ chức, thiết kế công việc và hoạch định nguồn nhân lực. Đảm bảo tối ưu hóa

biên chế nhân sự.

Tham gia vào tiến trình phát triển tổ chức, tập trung vào những vấn đề như

hoạch định nguồn nhân sự kế nhiệm, phát triển lực lượng lao động hiện tại, duy trì

đội ngũ nhân sự chủ chốt, thiết kế tổ chức, nâng cao hiệu quả của dòng công việc

và quản lý sự thay đổi.

2. Công tác tuyển dụng và quản lý nguồn lực

Hoạch định nguồn nhân lực nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu

của hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phù hợp với định hướng và chiến

lược phát triển của công ty.

Thiết lập và triển khai các thủ tục, quy trình và phương pháp cần thiết để

tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động có năng lực đáp ứng yêu cầu của hoạt

động sản xuất kinh doanh.

Giám sát việc thực hiện và quản lý các chính sách, chương trình và thủ tục

về nguồn nhân lực.

Nghiên cứu và đề xuất với ban giám đốc giải quyết những vấn đề về quản lý

nguồn nhân lực (các phương án hoặc giải pháp đề bạt, thay thế, luân chuyển và bổ

sung nhân sự).

Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm, hàng tháng theo yêu cầu của cơng ty và

các bộ phận.

Xây dựng chương trình tuyển dụng cho từng đợt tuyển dụng và tổ chức thực

hiện. Tiếp nhận và xử lý tất cả các đề nghị tuyển dụng theo định biên đã được phê

duyệt một cách có hiệu lực và hiệu quả.

Phát triển các kênh tuyển dụng và ứng dụng các phương pháp cần thiết để

thu hút ứng viên.

Tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng: tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn và

đề xuất ứng viên.Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chính sách và quy trình tuyển dụng;

hỗ trợ trưởng các đơn vị những phương pháp, kỹ năng cần thiết để phỏng vấn và

lựa chọn nhân sự có hiệu quả.

Duy trì và cập nhật các báo cáo tiến độ tuyển dụng, cơ sở dữ liệu ứng viên

tiềm năng và toàn bộ những trao đổi thơng tin liên quan đến việc bố trí nhân sự.

Quản lý chương trình định hướng cho người lao động về mơi trường và văn

hóa cơng ty.

Thực hiện các thủ tục đánh giá nhân viên sau thử việc và tổ chức ký kết hợp

đồng lao động.

Quản lý hồ sơ và lý lịch của cán bộ cơng nhân viên tồn cơng ty. Theo dõi và

cập nhật thường xuyên hồ sơ nhân sự (chi tiết nhân sự, ví trí cơng tác, mức lương,

kết quả đánh giá công việc, các hồ sơ về việc nghỉ phép, đào tạo và khen thưởng).

Phân tích, đánh giá về chất lượng và số lượng của đội ngũ cán bộ công nhân

viên, lập các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng nguồn nhân lực và đưa ra các đề

xuất cần thiết.

Thực hiện việc điều động, thuyên chuyển nhân sự và thống kê tình hình biến

động nhân lực.

Theo dõi việc thực thi hệ thống đánh giá kết quả làm việc của cán bộ công

nhân viên.

Tổ chức định kỳ đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ cơng nhân

viên.

Xây dựng, thực hiện và kiểm sốt ngân sách nhân sự hàng năm.

3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn lực

Đề xuất và tổ chức thực hiện các sáng kiến đào tạo và phát triển nguồn nhân

lực, nhằm đáp ứng các yêu cầu về năng lực hiện tại cho hoạt động sản xuất kinh

doanh, cũng như các nhu cầu đào tạo để thích ứng với những thay đổi hoặc thách

thức trong tương lai.Xác định các kỹ năng then chốt, kỹ năng chuyên môn đối với các chức danh

cơng việc và đề xuất nhu cầu đào tạo thích hợp cho từng nhóm chức danh cơng

việc.

Hỗ trợ các đơn vị trong việc đánh giá kỹ năng của nhân viên và xác định nhu

cầu đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên, giúp họ đáp ứng được

các yêu cầu công việc.

Xây dựng các kế hoạch và chương trình đào tạo (định kỳ hoặc đột xuất).

Liên hệ với các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo bên ngồi để thực hiện các

chương trình đào tạo nhằm đáp ứng các yêu cầu về năng lực cho hoạt động sản

xuất kinh doanh (khi cần thiết).

Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo đối với

những nội dung: đào tạo định hướng cho người lao động mới tuyển dụng (bắt

buộc); đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên các phòng ban; đào

tạo các kỹ năng cho đối tượng quản lý cấp trung; đào tạo định kỳ về công tác an

tồn, sức khỏe lao động, vệ sinh mơi trường và phòng chống cháy nổ; hướng dẫn

thực hiện các thủ tục, quy trình của cơng ty, v.v.

Phối hợp với các đơn vị theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc sau đào tạo.

Trực tiếp hoặc phối hợp nghiên cứu, thiết kế và biên soạn các tài liệu đào tạo nội

bộ.

Nghiên cứu và xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho cán bộ

công nhân viên

4. Công tác lao động tiền lương và chế độ chính sách

Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách và cơ

cấu chi trả lương phù hợp với các mục tiêu dài hạn của công ty. Đề xuất và hỗ trợ

ban giám đốc trong việc đưa ra các quy chế, quy định có liên quan đến cơng tác lao

động tiền lương và chế độ chính sách.

Tham gia nghiên cứu và tổ chức thực hiện các phương pháp, hình thức chi

trả lương, thưởng và phụ cấp phù hợp với lợi ích hợp pháp của cả công ty và người

lao động.Theo dõi những xu hướng tiền lương trên thị trường lao động và đề xuất

những sửa đổi cần thiết cho quy chế, chính sách về lương bổng của công ty.

Đề xuất các kế hoạch phúc lợi có hiệu quả về mặt chi phí, theo dõi mơi

trường phúc lợi trong và ngồi ngành để vừa đảm bảo thu hút nguồn nhân lực vừa

tối ưu hóa chi phí lao động.

Thực hiện việc chấm cơng, tính cơng nhằm phục vụ cơng tác tính lương,

thưởng, phụ cấp chính xác và kịp thời cho cán bộ cơng nhân viên.

Thu thập dữ liệu cần thiết để xác định chuẩn mức so sánh tiền lương và các

khoản phúc lợi.

Tổ chức việc theo dõi, lập danh sách đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và

thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng các quy định của

nhà nước.

Lập danh sách lao động định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý nhà

nước.

Trình kế hoạch và tổ chức thực hiện đối với các chế độ tiền thưởng nhân dịp

lễ, tết, v.v.

Theo dõi việc nghỉ lễ tết, nghỉ phép, nghỉ việc riêng và nghỉ chế độ của

người lao động.

Tổng hợp các dữ liệu cần thiết để thực hiện việc phân tích, đánh giá kết quả

cơng việc và xét điều chỉnh lương hàng năm trong tồn cơng ty.

Thực hiện việc kiểm tra, xếp bậc lương, điều chỉnh lương theo đúng quy

định của công ty.

Giao dịch với các cơ quan nhà nước để giải quyết các chế độ chính sách cho

người lao động.

5. Cơng tác xây dựng, tổ chức và giám sát thực hiện các chính sách, thủ tục và quy

địnhTổ chức xây dựng các quy chế, chính sách, quy định nhằm khuyến khích,

động viên người lao động làm việc, đồng thời bảo vệ các quyền lợi và nghĩa vụ của

công ty và người lao động.

Nghiên cứu, soạn thảo và cải tiến các quy định, quy trình, hướng dẫn công

việc nằm trong các hệ thống quản lý đang vận hành tại cơng ty (nếu có).

Hoạch định, triển khai thực hiện và quản lý các chương trình, thủ tục và

hướng dẫn nhằm giúp cán bộ công nhân viên thực hiện và đạt được những mục

tiêu chiến lược của công ty.

Đề xuất phương án và tổ chức thực hiện các quyết định, quy định của ban

giám đốc.

Giám sát việc thực hiện các quyết định, quy định của ban giám đốc, đồng

thời báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm

vụ do ban giám đốc giao.

Phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình chấp hành quy

định về kỷ luật lao động, quy chế và nội quy lao động của cán bộ cơng nhân viên

trong phạm vi tồn cơng ty.

Phối hợp tổ chức định kỳ đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý chất

lượng theo đúng quy định

6. Cơng tác hành chính và quản trị trang thiết bị văn phòng

Thực hiện cơng tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc tại công ty.

Quản lý các trang thiết bị văn phòng (hệ thống máy tính, máy in, máy photocopy,

máy fax, máy chiếu, điện thoại, tivi, đầu kỹ thuật số, camera, v.v.).

Lên kế hoạch và thực hiện mua sắm các trang thiết bị văn phòng, cơng cụ, dụng cụ

làm việc phù hợp với quy trình quản lý chi tiêu của công ty.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ và cung cấp

dịch vụ sửa chữa hệ thống trang thiết bị văn phòng trong phạm vi tồn cơng ty.

Quản lý các loại công văn, giấy tờ đi đến, sổ sách hành chính.Thực hiện việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ liên quan đến chức năng quản trị

nhân sự như hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ thanh toán lương và các tài liệu công

chứng, v.v.

Thực hiện việc soạn thảo công văn, thông báo, quyết định, v.v. ; sao chụp

các văn bản, giấy tờ có liên quan đến nhiệm vụ được giao; giao nhận hàng hóa,

cơng văn, tài liệu đến các đơn vị.

Tổ chức tiếp đón và thực hiện lịch làm việc với các cơ quan chức năng về

những vấn đề liên quan đến cơng tác của phòng hành chính nhân sự.

Thực hiện quản lý, điều phối và giám sát các hoạt động của đội xe theo quy

định và của công ty.

Tổng hợp kết luận của buổi làm việc, họp, báo cáo và đề xuất phương án với

ban giám đốc để kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan quản

lý nhà nước có liên quan.

Theo dõi và kiểm sốt các chi phí hành chính như: điện thoại, internet, văn

phòng phẩm, xe,… đúng theo định mức đã xây dựng và phê duyệt.

Cung cấp các dịch vụ vệ sinh cho tồn cơng ty.

Hỗ trợ cho các đơn vị có liên quan về cơng tác hành chính

Quản lý, bảo vệ các loại tài sản trong công ty.

Đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ trong phạm vi công ty.

Theo dõi việc xuất nhập tài sản, vật tư, thiết bị và sản phẩm; thực hiện ghi

chép số liệu phát sinh trong ngày.

Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển văn hóa cơng ty

nhằm gắn kết người lao động như: du lịch hè (nghỉ mát) hàng năm, teambuilding,

sinh nhật, tiệc cuối năm, …

7. Công tác quản trị hệ thống mạng (IT)

Quản trị trang thông tin điện tử http://click2k.styletv.vn. Quản trị hệ thống

WAN, LAN của công ty.Nghiên cứu, đề xuất và triển khai xây dựng hệ thống, duy trì, quản trị, tối ưu

hóa hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, tổng đài, camera, giám sát vào ra, mạng,

phần mềm hệ thống v.v..)

Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng

– truyền thông, mạng Công nghệ thông tin của Công ty.

Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến quản trị cơ sở dữ liệu

và các ứng dụng về công nghệ thông tin của Công ty, đảm bảo sự vận hành liên tục

và hiệu quả của tồn bộ hệ thống cơng nghệ thơng tin.

Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần

cứng, phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hoá hiệu quả hoạt động

của hệ thống công nghệ thông tin.

Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận

hành máy tính, hệ thống phần cứng. Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường

hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin; đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và

khắc phục.

Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định, quản lý thiết bị, nghiệp vụ thuộc

lĩnh vực của mảng IT; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế

để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty.

Quản lý, cấp phát địa chỉ IP, lấy vân tay chấm công, các thông số kỹ thuật;

phân quyền quản lý và cập nhật thông tin lên mạng; đảm bảo đường truyền thông

suốt;

Thực hiện tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng những phần mềm

chuyên dụng (nếu có);

Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, sửa chữa và đề xuất phương án khắc phục sự

cố mạng; sự cố website và các thiết bị, máy văn phòng.

8. Cơng tác pháp chế và quản lý các mối quan hệ lao động

Nghiên cứu, cập nhật, rà soát và phổ biến các quy định pháp luật có liên

quan đến các hoạt động của công ty nhằm đảm bảo cho các hoạt động của công ty

luôn phù hợp với các quy định của pháp luật.Đề xuất các chính sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực nhằm

tạo dựng mối quan hệ tích cực giữa người sử dụng lao động và cán bộ công nhân

viên; thúc đẩy tinh thần và động cơ làm việc của cán bộ công nhân viên; phù hợp

với các chính sách, thủ tục, chương trình của cơng ty và các quy định của pháp

luật.

Hỗ trợ ban giám đốc trong việc xử lý những trường hợp xảy ra tranh chấp

lao động

Đại diện hợp pháp của công ty tham gia các hoạt động tố tụng Trọng tài hoặc

Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty theo uỷ quyền của Tổng

giám đốc công ty.

Chủ trì dự thảo xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty, thành lập

mới, sáp nhập, chia tách, … các đơn vị có vốn góp của cơng ty.

Đề xuất, dự thảo kế hoạch xây dựng ban hành các quy định quản lý nội bộ

của cơng ty.

Chủ trì góp ý các dự thảo văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành

liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .

Thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của công ty trong các lĩnh vực:

Các quy định, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

Các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, đấu

thầu;

Văn bản, thoả thuận trong hoạt động thương mại trong nước và quốc tế với

các đối tác;

Thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của các đơn vị thành viên công ty;

Giải quyết các khiếu nại phát sinh từ các hợp đồng, các quan hệ dân sự giữa

công ty với đối tác hoặc bên thứ ba;

Điều chuyển, xử lý kỷ luật, trách nhiệm của nhân sự do công ty quản lý,

người đại diện vốn của công ty tại các đơn vị khác;Các văn bản khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

cơng ty .

Chủ trì trong việc khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phối

hợp với các cơ quan hữu quan để xử lý đối với những hành vi vi phạm quyền sở

hữu trí tuệ của cơng ty.

Chủ trì đàm phán, th đơn vị tư vấn hỗ trợ pháp lý (nếu cần thiết);

Kiến nghị xây dựng, điều chỉnh các quy định quản lý nội bộ của công ty đảm

bảo tuân thủ pháp luật.

Tham gia ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng thương mại, hợp đồng tư vấn,

thuê tư vấn, hợp đồng liên danh, hợp đồng uỷ quyền và các hợp đồng thương mại

trong nước và quốc tế khác.

Hướng dẫn thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các bên

tham gia hợp đồng, thoả thuận đã ký.

Tham gia xử lý các vướng mắc pháp lý trong việc thực hiện các hợp đồng

của công ty.

2.1.3. Mối quan hệ công việc trong bộ máy chuyên trách.

Mối quan hệ trong phòng hành chính nhân sự:

Trưởng phòng hành chính nhân sự sau khi nhận nhiệm vụ từ giám đốc công ty, sẽ

lên kế hoạch thực hiện và nhiệm vụ cho các nhân viên nhân sự. Nhân viên nhân sự

nhận nhiệm vụ từ trưởng phòng và thực hiện theo kế hoạch, đồng thời có những

đóng góp, kiến nghị phù hợp, kịp thời với trưởng phòng. Như vậy giữa trưởng

phòng nhân sự và nhân viên sẽ có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiên các

công tác nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực…

Mối quan hệ đối với các phòng ban khác trong cơng ty:

Trưởng phòng nhân sự là người nắm bắt chi tiết những thông tin người lao động

trong các phòng ban khác. Đồng thời phối với trưởng phòng các phòng ban khi có

những thay đổi trong khi thực hiện cơng việc. Các trưởng phòng thơng báo cho

phòng nhân sự khi có sự thây đổi về nhân sự hay có trục trặc trong mối quan hệ

giữa nhân viên với nhau. Từ đó phòng nhân sự sẽ có kế hoạch cụ thể về công táctuyển dụng hay thay đổi, cải thiện tình hình lao động trong cơng ty. Ngồi ra trong

các cơng tác khác, các phòng ban khác cũng tham gia cùng nhân sự như tham gia

phỏng vấn chuyên môn, đào tạo chuyên môn cho lao động mới…

2.2. Tổ chức nhân sự trong bộ máy chuyên trách.

Tổng số cán bộ của phòng Hành chính – Nhân sự là 9 nhân viên, trong đó

có 3 nhân viên đảm nhiệm nhiệm vụ liên quan cơng tác nhân sự, còn lại là 1 nhân

viên pháp chế, một nhân viên IT, 2 lái xe và 2 nhân viên tạp vụ.

2.2.1. Thông tin năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách.

. Năng lực cán bộ phụ trách công tác Quản trị nhân sự được thể hiện trong bảng

sau:

Bảng 1.2. Danh sách cán bộ phụ trách công tác quản trị nhân sự.

Tên cán bộTuổiNguyễn Thị 30

Thu LoanGiới Chức Vụ

tínhNữTrưởng

phòngThâm Trình Độ

niên

cơng

tác

6

Thạc sĩ

nămChun Mơn, &

Trường

Tốt

NghiệpQuản trị nhân

lực, Trường ĐH

kinh tế quốc dânHương 26

Nữ Nhân Viên

3

Đại Học Quảng trị nhân

Giang

năm

lực , ĐH Thương

Mại

Lê Đức Huy

23

Nam Nhân viên

1,5

Đại học Kế tốn, ĐH

năm

Thương Mại

(Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự cơng ty Cổ phần Truyền hình Cáp STV)

2.2.2. Bố trí nhân sự và phân công công việc cụ thể trong bộ máy chuyên

trách:

Bảng 1.3. Bảng phân công công việc trong bộ phận chuyên trách công tác

Quản trị nhân lực

Tên

nhânNhiệm vụĐánh giáXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (24 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×