1. Trang chủ >
  2. Kiến trúc - Xây dựng >
  3. Công trình giao thông, thủy lợi >

2 Đề xuất 2 phương án móng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (508.63 KB, 43 trang )


ĐỒ ÁN MÔN HỌC – D16G01AGVHD: VŨ HIẾU PHƯƠNG

h1 8 0.24

D 33

Ech1 155.4 0.37

E2

350

=> Tra toán đồ Kogan:=0.31Ech2=130.2 Mpa.Như vậy tầng mặt có Ech2 = 130.2 Mpa

Phương án móng 1:

Bảng 9: Lớp móng phương án 1

Lớp Loại vật liệuEch2 =130.40Mpahi (cm) Ei (Mpa)3Á cát gia cố XM3504Đá dăm nước300Nền đấtE0 =45(Mpa)Bảng 10: Chiều dày các lớp vật liệu làm móng PA1

Giải h3

pháp (cm)

1

2

3

4

5

6

715

16

17

18

19

20

21Ech2/E3 h3/D0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.4350.455

0.485

0.515

0.545

0.576

0.606

0.636Ech3/E30.3

0.289

0.28

0.271

0.262

0.253

0.245Ech3Ech3/E4 E0/E4 H4/D h4(cm) h4(Mpa)chọn90

86.7

84

81.3

78.6

75.9

73.50.3

0.289

0.28

0.271

0.262

0.253

0.2450.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.150.57

0.54

0.48

0.464

0.435

0.405

0.382Bảng 11: Giá thành phương án móng 1

Cấp phối đá dăm loại 1

Đá dăm nước

Giải

pháph3Giá thànhh4Giá thành(cm)(đ/100m2)(cm)(đ/100m2)1218.8

17.8

15.8

15.3

14.4

13.4

12.619

18

16

15

14

13

12Tổng giá

thành

(đ/100m2)ĐỒ ÁN MÔN HỌC – D16G01AGVHD: VŨ HIẾU PHƯƠNG

1

2

3

4

5

6

715

16

17

18

19

20

213104066

3311003

3517941

3724879

3931816

4138754

434569219

18

16

15

14

13

122973500

2817000

2504000

2347500

2191000

2034500

18780006128003

6021941

6067566

6072379

6122816

6173254

6223692Kiến nghị chọn giải pháp 1 có h3 = 16 cm, h4 = 18 cm có giá thành 6021941 đ/100m2 để

so sánh.

Phương án móng 2:

Bảng 12: Lớp móng phương án 2

Lớp Loại vật liệuEch2 =130.40Mpahi (cm) Ei (Mpa)3Đá dăm gia cố XM 6%6004Cấp phối sỏi cuộn230Nền đấtE0 =45(Mpa)Bảng 13: Chiều dày các lớp vật liệu làm móng PA2

Giải h3

pháp (cm)

1

2

3

4

5

615

16

17

18

19

20Ech2/E3 h3/D Ech3/E30.217

0.217

0.217

0.217

0.217

0.2170.455

0.485

0.515

0.545

0.576

0.6060.108

0.102

0.096

0.091

0.086

0.082Ech3

(Mpa)

64.8

61.2

57.6

54.6

51.6

49.2Ech3/E4 E0/E40.282

0.266

0.250

0.237

0.224

0.214130.196

0.196

0.196

0.196

0.196

0.196H4/D0.333

0.28

0.23

0.18

0.125

0.079h4

(cm)

11.0

9.2

7.6

5.9

4.1

2.6h4

chọn

11

9

8

6

4

3ĐỒ ÁN MÔN HỌC – D16G01AGVHD: VŨ HIẾU PHƯƠNG

7210.2170.636 0.07846.80.2030.1960.034Bảng 14: Giá thành phương án móng 2

Đá dăm gia cố XM 6%

Cấp phối sỏi cuộn

h3

Giá thành

h4

Giá thành

(cm)

(đ/100m2)

(cm)

(đ/100m2)Giải

pháp1.11Tổng giá thành

(đ/100m2)1

15

4898022

11

1188000

6086022

2

16

5224557

9

972000

6196557

3

17

5551092

8

864000

6415092

4

18

5877626

6

648000

6525626

5

19

6204161

4

432000

6636161

6

20

6530696

3

324000

6854696

7

21

6857231

1

108000

6965231

Kiến nghị chọn giải pháp 1 có h3 = 1 cm, h4 = 11 cm có giá thành 6086022 đ/100m2 để so

sánh.

Có tổng giá thành 6021941 đ/100m2..

6.3Kết cấu áo đường phương án đầu tư tập trung:

Ta có:  ch.m  168 (Mpa)

Bảng 15: Các lớp kết cấu áo đường

H1= 5cm. BTN hạt nhỏ E1 = 420(Mpa)

H2 = 8cm. BTN hạt vừa E2 = 350(Mpa)

H3=16cm. Á cát gia cố XM. E3 = 350 (Mpa)

H4 = 18cm. Đá dăm nước. E4 = 300 (Mpa)

Nền đất á cát.6.4E0= 45 (Mpa)tính toán kiểm tra kết cấu áo đường.

a)Kiểm tra tiêu chuẩn độ võng đàn hồi đối với kết cấu áo đường:Quy đổi về hệ 2 lớp:

Việc quy đổi từng 2 lớp một từ dưới lên được thực hiện theo công thức sau:

E'tb = E1.[(1+k.t1/3)/(1+k)]3(3.5)

14ĐỒ ÁN MÔN HỌC – D16G01AGVHD: VŨ HIẾU PHƯƠNG

Trong đó: k = h2/h1; t = E2/E1

htb = h1 + h2

ST

T

1

2

3

4Bảng 16: Kết quả tính đổi độ võng đàn hồi

Ev

t=

hi

k=

Lớp vật liệu (từ trên xuống)

(MPa) E2/E1 (cm)

h2/h1

BTN chặt loại I (đá dăm ≥

420

1.281 5

0.119

50%)

BTN chặt loại I (đá dăm ≥

350

1.084 8

0.235

35%)

Á cát gia cố XM

350

1.167 16

0.889

Đá dăm nước

300

0.000 18

0.000Ta có:

H/D = 47 / 33 = 1.424

Tra bảng 3-6, hệ số điều chỉnh :

ß = 1.165

Module đàn hồi trung bình điều chỉnh dùng để tính tốn:

Etbđc= ß x E'tb =392.69(MPa)Vậy kết cấu nhiều lớp được đưa về hệ 2 lớp, với lớp trên:

- Chiều dày: H = 47(cm)- Module đàn hồi trung bình: Etbđc = 392.69(MPa)E1 = Etbđc = 392.69

E0/E1 = 45 / 392.69 = 0.115

H/D= 47 / 33 =1.424Tra toán đồ, với các thông số H/D và E0/E1 ở trên, ta xác định được:

Ech/E1 = 0.447

Module đàn hồi chung của kết cấu:

Ech= 0.447 x 393.69 = 175.53(MPa)Ech = 175.53> Kcđđv x Eyc = 168.00(MPa)Kết luận: Kết cấu đảm bảo tiêu chuẩn về độ võng đàn hồi.15HtbE'tb(cm)(MPa)47337.0742327.9934

18322.94

300.00Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (43 trang)

×