1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

A: ARRAY[1.. 100] OF INTEGER;

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (916.03 KB, 128 trang )


Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn DươngHS: Quan sát, nghe giảng, ghi bài.Bài soạn Tin Học lớp 11WHILE (U<= SQRT(A[I]))

AND ((A[I] MOD U) <>0) DO

U:=U+ 1;

IF U> SQRT(A[I]) THEN

SO_NT:= SO_NT+1;

END;

END;

WRITELN('SO LUONG SO CHAN:

', SO_CHAN);

WRITELN('SO LUONG SO LE: ',

SO_LE);

WRITELN('SO LUONG SO

NGUYEN TO: ', SO_NT);

READLN

END.Hoạt động 2: Thực hành (15 phút)Thực hànhGV: Tổ chức cho học sinh thực hành

Soạn thảo chương trình của bài tập 6.

ln chương trình vừa thực hiện được.

Cho biết ý nghĩa của các câu lệnh trong

HS: Bật máy thực hành, tự soạn thảo, chương trình

dịch và chạy chương trình để hiểu rõ

hơn cách hoạt động của các câu lệnh

trong chương trình.

GV: Quan sát, hướng dẫn, sửa chữa

cho học sinh trong khi các em thực

hành. Trình chiếu kết quả thực hành cho

học sinh quan sát và đối chiếu với bài

làm của mình.

HS: Thực hành theo yêu cầu, đối

chiếu kết quả.

3. Củng cố và luyện tập (3 phút)

- Cách khai báo mảng một chiều

- Nhập, in mảng một chiều

- Một vài thao tác với mảng 1 chiều.

25

Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn DươngBài soạn Tin Học lớp 11- Soạn thảo, cách dịch, chạy CT ...

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2 phút)

- Yêu cầu về nhà trả lời và làm các bài tập liên quan đến mảng 1 chiều trong SGK

trang 79, 80. Tự thực hành lại (Nếu có điều kiện)

- Đọc và tìm hiểu trước Bài tập và thực hành 3 giờ sau học thực hành bài 3.26

Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn DươngNgày giảngLớp…./…./201911A…./…./201911BBài soạn Tin Học lớp 11Sĩ sốTên HS vắngTiết 25:

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Về kiến thức

- Củng cố cho HS những hiểu biết về kiểu dữ liệu mảng;

- Cung cấp cho HS ba thuật toán cơ bản và đơn giản thường gặp với dữ liệu kiểu

mảng: Tính tổng các phần tử thoả mãn điều kiện nào đó; Đếm số các phần tử thoả

mãn điều kiện nào đó; Tìm phần tử lớn nhất hay nhỏ nhất cùng vị trí của nó trong

mảng; Giới thiệu hàm ramdom;

- Biết giải một số bài tốn tính tốn, tìm kiếm đơn giản trên máy tính.

2. Về kĩ năng

- HS có được các kỹ năng cơ bản làm việc với kiểu mảng (một chiều) trong lập

trình, cụ thể là: Khai báo kiểu dữ liệu mảng; nhập dữ liệu cho mảng, đưa ra màn hình

chỉ số và giá trị các phần tử của mảng; Duyệt qua các phần tử của mảng để xử lý từng

phần tử;

- Biết chạy chương trình với một số chương trình có sẵn và biết giải một số bài

tốn tính tốn, tìm kiếm đơn giản.

3. Về thái độ

- Có thái độ học tập tích cực, nghiêm túc. Tự giác trong thực hành, tận dụng thời

gian thực hành.

- Góp phần hình thành và rèn luyện tư duy lập trình, tác phong của người lập

trình.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH27

Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn DươngBài soạn Tin Học lớp 111. Giáo viên

- Giáo án, SGK, SGV, phần mềm quản lý phòng máy Netop school, nghiên cứu

trước tài liệu tham khảo, nội dung bài tập thực hành, phòng máy, máy chiếu Projector

(nếu có).

2. Học sinh

- Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập.

- Học bài cũ và chuẩn bị bài mới

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong khi thực hành)

2. Nội dung bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Hoạt động 1 Tìm hiểu mục đích,

u cầu của bài thực hành (5 phút)Nội dung bài giảng

1. Mục đích, yêu cầu- Nâng cao kỹ năng sử dụng một số câu

Gv: Giới thiệu cho học sinh biết lệnh và một số kiểu dữ liệu thơng qua

mục đích và u cầu của bài thực việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình

hành hơm nay.

có sẵn.

Nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng

- Biết giải một sớ bài tốn tính tốn,

một số câu lệnh và một số kiểu dữ tìm kiếm đơn giản trên máy tính.

liệu. Biết giải một số bài toán đơn

* Cách khai báo mảng

giản.

- Cách 1: khai báo trực tiếp.

GV: Nhắc lại cho học sinh nhớ lại

Var :array[kiểu chỉ số]

một số thao tác với mảng 1 chiều.

Nhập mảng, khai báo mảng, đưa of ;

mảng ra và một vài thao tác với mảng

- Cách 2: Khai báo gián tiếp.

sẽ áp dụng trong bài thực hành hôm

Type =array[kiểu chỉ

nay

số] of ;

HS: Quan sát, nghe giảng, ghi bài.

Var : ;

Hoạt động 2: Nội dung thực

hành (35 phút)

GV: Yêu cầu HS đọc đề bài và2. Nội dung

Bài 1:

Tạo mảng A gồm n (n<=100) số nguyên,

28Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn Dươngchương trình (ý a) bài 1 SGK- T63.

HS: Đọc SGK

GV: Cùng học sinh đi phân tích các

yêu cầu của bài tập thực hành.

GV: Giới thiệu, hướng dẫn cho học

sinh cách khai báo sử dụng mảng

trong bài thực hành.

HS: Quan sát, nghe giảng, ghi bài.Bài soạn Tin Học lớp 11mỗi số có giá trị tuyệt đối khơng lớn hơn

300. Tính tổng các phần tử của mảnglà bội

số của một số nguyên dương k cho trước.a) Hãy tìm hiểu và chạy thử CT sau:

Program sum1;GV: Giới thiệu cho học sinh về thủ

Const nmax=100;

tục ramdomize khởi tạo lấy số ngẫu

Type MyArray = array[1..nmax] of

nhiên trước khi dùng lênh ramdom(n)

để lấy số ngẫu nhiên trong phạm vi từ integer;

0 đến (n-1).

Var A:MyArray;

GV: Đưa ra các câu hỏi và gợi ý

S, n, i, k: integer;

cho học sinh trả lời và thực hiện theo

Begin

yêu cầu (trình chiếu).

Randomize;

+ MyArray là tên biến hay tên một

Write(‘Nhap n=’);

kiểu dữ liệu?

+ Vai trò của n và nmax khác nhau

như thế nào?

+ Những dòng lệnh nào nhằm tạo

mảng A?

GV: Thực hành, chiếu bài mẫu cho

học sinh quan sát cách thực hiện

chương trình.

GV: Yêu cầu HS soạn thảo chương

trình, tự sửa lỗi, hiệu chỉnh, chạy thử.

HS: Bật máy tính thực hành theo

nhóm đã được quy định

HS: Thực hành theo yêu cầu

GV: Quan sát, hướng dẫn học sinh

thực hành. Chiếu kết quả bài làm cho

học sinh đối chiếu và so sánh với bài

của HS.Readln(n);

For i:=1 to n do

A[i]:=ramdom(300) – ramdom(300);

For i:=1 to n do write(a[i]:5);

Writeln;

Write(‘Nhap k =’); readln(k);

S:=0;

For i:=1 to n do

If a[i] mod k = 0 then s:=s+A[i];

Writeln(‘Tong can tinh la:’,s:8:4);

Readln

End.HS: Thực hành theo yêu cầu

29

Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn DươngBài soạn Tin Học lớp 11GV: Yâu cầu HS thực hành theo

yêu cầu của ý b.b) Đưa các câu lệnh sau đây vào các vị

HS: Thực hành theo yêu cầu

trí cần thiết nhằm sửa đổi CT trong câu

GV: Chi biết biến Posi và biến neg a) để có được CT đưa ra số các số dương

và số các số âm trong mảng:

có ý nghĩa như thế nào?

posi, neg: integer;

GV: Quan sát, hướng dẫn học sinh

thực hành. Chiếu kết quả cho học

sinh so sánh.

GV: Lưu chương trình với

mình_ bài 1_ lớp mình.posi:=0; neg:=0;

if A[i]>0 then posi:=posi+1

else A[i]<0 then neg:=neg+1;write(‘So cac so duong la:’, posi:4,’So

tên cac so am la:’,neg:4);3. Củng cố và luyện tập (3 phút)

- Nhận xét tiết thực hành

- Nhắc lại cách xây dựng và sử dụng biến mảng một chiều

- Thủ tục ramdomize khởi tạo lấy số ngẫu nhiên trước khi dùng lênh ramdom(n)

để lấy số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến (n-1).

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2 phút)

- Học bài cũ và làm các bài tập 4.1 đến 4.8 SBT – 31+32

- Đọc trước bài 2 SGK- T 64 (bài thực hành 3)30

Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn DươngNgày giảngLớp…./…./201911A…./…./201911BBài soạn Tin Học lớp 11Sĩ sốTên HS vắngTiết 26:

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3 (TIẾP)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Về kiến thức

- Củng cố cho HS những hiểu biết về kiểu dữ liệu mảng;

- Cung cấp cho HS ba thuật toán cơ bản và đơn giản thường gặp với dữ liệu kiểu

mảng: Tính tổng các phần tử thoả mãn điều kiện nào đó; Đếm số các phần tử thoả

mãn điều kiện nào đó; Tìm phần tử lớn nhất hay nhỏ nhất cùng vị trí của nó trong

mảng; Giới thiệu hàm ramdom;

- Biết giải một số bài tốn tính tốn, tìm kiếm đơn giản trên máy tính.

2. Về kĩ năng

- HS có được các kỹ năng cơ bản làm việc với kiểu mảng (một chiều) trong lập

trình, cụ thể là: Khai báo kiểu dữ liệu mảng; nhập dữ liệu cho mảng, đưa ra màn hình

chỉ số và giá trị các phần tử của mảng; Duyệt qua các phần tử của mảng để xử lý từng

phần tử;

- Biết chạy chương trình với một số chương trình có sẵn và biết giải một số bài

tốn tính tốn, tìm kiếm đơn giản.

3. Về thái độ

- Có thái độ học tập tích cực, nghiêm túc. Tự giác trong thực hành, tận dụng thời

gian thực hành.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH1. Giáo viên

31

Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn DươngBài soạn Tin Học lớp 11- Giáo án, SGK, SGV, phần mềm quản lý phòng máy Netop school, nghiên cứu

trước tài liệu tham khảo, nội dung bài tập thực hành, phòng máy, máy chiếu Projector

(nếu có).

2. Học sinh

- Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập.

- Học bài cũ và chuẩn bị bài mới

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong khi thực hành)

2. Nội dung bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Hoạt động 1 Thực hành Bài 2 ý

a SGK- 64 (25 phút)Nội dung bài giảng

Bài 2. SGK- 64Viết chương trình tìm phần tử có giá trị lớn

GV: Yêu cầu HS thực hành theo nhất của mảng và đưa ra màn hình chỉ số và

nội dung hướng dẫn:

giá trị của phần tử tìm được. Nếu có nhiều

+ Hãy soạn thảo chương trình (ý phần tử có cùng giá trị lớn nhất thì đưa ra phần

tử với chỉ số nhỏ nhất.

a) Bài 2 SKG- 64.

+ Hãy lưu tệp với tên mình_ lớpa) Hãy gõ, tìm hiểu chương trình sau đây:PROGRAM Bai2SGK_T64;+ Kiểm tra lỗi và chạy chương

trìnhCONST Nmax=100;GV: Thực hành, chiếu bài mẫu

cho học sinh quan sát cách thực hiện

chương trình.VAR

A: Array [1..Nmax] of Integer;

n, i, j: Integer;

BEGINWRITELN('Nhap so luong phan tu cua

GV: Yêu cầu HS soạn thảo

chương trình, tự sửa lỗi, hiệu chỉnh, day so, N =');

chạy thử.

READLN(N);

FOR i:= 1 TO N DO

HS: Bật máy tính thực hành theo

nhóm đã được quy địnhBEGIN

WRITELN ('Phan tu thu ', i, '= ');

READLN(A[i]);

32Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn DươngHS: Thực hành soạn thảo nội

dung chương trình (ý a) Bài 2 SGK64, Lưu tệp, hiệu chỉnh, chạy

chương trình với nhiều bộ Input

khác nhau.Bài soạn Tin Học lớp 11END;

j:=1;

FOR i:= 2 TO N DO

IF A[i]< A[j] THEN

j:=i;

WRITELN ('Chi so: ', j, ' Gia tri: ', A[j]:GV: Quan sát, hướng dẫn học 4);

sinh thực hành. Chiếu kết quả bài

READLN

làm cho học sinh đối chiếu và so

END.

sánh với bài của HS.

Hoạt động 2: Thực hành Bài 2 ý

b SGK- 64 (15 phút)b) Viết lại chương trình trên để đáp ứng

GV: Hãy soạn lại chương trình yêu cầu sau: Đưa ra các chỉ số của các phần

trên để đưa ra các chỉ số của các tử có cùng giá trị lớn nhất.

phần tử có cùng giá trị lớn nhất

GV: chia lớp thành các nhóm và

yêu cầu thực hiện theo yêu cầu

HS: Thực hành theo nhóm và

thực hiện các yêu cầu của GV

GV: Kiểm tra kết quả, đánh giá.

3. Củng cố và luyện tập (3 phút)

- Nhận xét tiết thực hành

- Nhắc lại cách xây dựng và sử dụng biến mảng một chiều

- Hướng dẫn HS sử dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp và khai báo biến mảng

để viết chương trình cho bài tập 7 SGK- T79

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2 phút)

- Học bài cũ và làm bài tập 7 SGK - T79

- Đọc trước nội dung bài tập và thực hành 4. Giờ sau học thực hành33

Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn DươngNgày giảngLớp…./…./202011A…./…./202011BBài soạn Tin Học lớp 11Sĩ sốTên HS vắngTiết 27:

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 4

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Về kiến thức

- Củng cố cho HS những kiến thức và kỹ năng khi lập trình với kiểu dữ liệu

mảng;

- Củng cố cho HS một số thuật toán sắp xếp các phần tử của một dãy (bằng tráo

đổi) và biết vận dụng để diễn đạt thuật toán này bằng CT sử dụng dữ liệu kiểu mảng

trên máy tính.

- Biết nhận xét, phân tích, đề xuất thuật tốn giải bài tốn sao cho chương trình

chạy nhanh hơn.

2. Về kĩ năng

- HS có được các kỹ năng cơ bản làm việc với kiểu mảng (một chiều) trong lập

trình,

- Biết chạy chương trình với một số chương trình có sẵn và thay đổi những câu

lệnh cần thiết;

- Rèn luyện kỹ năng nhận xét, phân tích và đề xuất cách giải bài tốn sao cho

chương trình chạy nhanh hơn.

3. Về thái độ

- Có thái độ học tập tích cực, nghiêm túc. Tự giác trong thực hành, tận dụng thời

gian thực hành. Có tinh thần làm việc theo nhóm

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH1. Giáo viên

34

Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Trường PTDT Nội Trú ATK Sơn DươngBài soạn Tin Học lớp 11- Giáo án, SGK, SGV, Phần mềm quản lý phòng máy netop school, nghiên cứu

trước tài liệu tham khảo, nội dung bài tập thực hành, phòng máy, máy chiếu Projector

(nếu có).

2. Học sinh

- Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập.

- Học bài cũ và chuẩn bị bài mới

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong khi thực hành)

2. Nội dung bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Hoạt động 1 Tìm hiểu mục đích,

u cầu của bài thực hành (5 phút)Nội dung bài giảng

1. Mục đích, yêu cầu- Củng cố cho HS những kiến thức và kỹ

Gv: Giới thiệu cho học sinh biết năng khi lập trình với kiểu dữ liệu mảng;

mục đích và u cầu của bài thực

- Củng cố cho HS một số thuật tốn sắp

hành hơm nay.

xếp các phần tử của một dãy (bằng tráo đổi)

Nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng và biết vận dụng để diễn đạt thuật toán này

một số câu lệnh và một số kiểu dữ bằng CT sử dụng dữ liệu kiểu mảng trên máy

liệu. Biết giải một số bài tốn đơn tính.

giản.

- Biết nhận xét, phân tích, đề xuất thuật

tốn giải bài tốn sao cho chương trình chạy

- Củng cố cho HS một số thuật nhanh hơn.

toán sắp xếp các phần tử của một dãy

* Cách khai báo mảng một chiều

(bằng tráo đổi) và biết vận dụng để

- Cách 1: khai báo trực tiếp.

diễn đạt thuật toán này bằng CT sử

Var :array[kiểu chỉ số]

dụng dữ liệu kiểu mảng trên máy

of ;

tính.

- Cách 2: Khai báo gián tiếp.

Type =array[kiểu chỉ

GV: Nhắc lại cho học sinh nhớ lại

một số thao tác với mảng 1 chiều và số] of ;

mảng 2 chiều sẽ được áp dụng trong

Var : ;

bài khi thực hành về bài tập hôm nay.

* Cách khai báo mảng hai chiều

Nhập mảng, khai báo mảng, đưa

35

Giáo viên: Lại Minh TuyênNăm học 2018 - 2019Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (128 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×