1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >

Bất đẳng thức trapezoid đối với hàm liên tục tuyệt đối

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (387.74 KB, 42 trang )


192.2.3Bất đẳng thức trapezoid đối với hàm liên tục tuyệt đốiĐịnh lý 2.5. Xét hàm f : [a, b] → R

ta có bất đẳng thức sau

f (a) + f (b)

b

(b − a)

a f (x)dx −

2(b − a)2

f ∞ nếu41

1+

(a − b) q

nếu

1

2(q + 1) q (b − a) f 1

nếu

2là hàm liên tục tuyệt đối trên [a, b]. Khi đóf ∈ L∞ [a; b];f ∈ Lp [a; b], p > 1,1 1

+ = 1;

p q(2.26)f ∈ L1 [a; b];với . p là chuẩn thông thường trong không gian các hàm khả tích Lebesgue Lp [a, b].

Nghĩa là,

f ∞ := ess sup |f (t)|,

t∈[a;b]1

pbfpp|f (t)| dt:=với p ≥ 1.aChứng minh. Tích phân từng phần ta được

bt−

aa+b

(b − a)(f (a) + f (b))f (t)dt =

2

2bf (t)dt(2.27)a+b

|f (t)|dt.

2(2.28)aTừ đẳng thức (2.27) ta thu được bất đẳng thức sau

b

af (a) + f (b)

f (t)dt − (b − a)

2bt−

aNếu hàm f ∈ L∞ [a, b], thì ta có

bb(b − a)2

f ∞

.4

a

a

1 1

Nếu hàm f ∈ Lp [a, b], thỡ theo bt ng thc Hăolder vi p > 1,

+ = 1, ta có

p q

a+b

|f (t)|dt t −

2a+b

t−

dt = f

220bất đẳng thức

b|f (t)|dt t −

aba+b

2a1

1

(a − b)1+ q

a+b

q

=

f

dt

t−

1

2

2(q + 1) qp.Nếu hàm f ∈ L1 [a, b], thì ta có

b

aba+b

a+b

|f (t)| t −

dt ≤ sup t −

2

2

t∈[a;b]|f (t)|dt =

ab−a

f

21vậy ta có bất đẳng thức (2.26).

Nhận xét 2.5. Giả sử f là hàm như trên và In là một phân hoạch của [a, b]. Khi

đó ta có

bf (x)dx = AT (f, In ) + RT (f, In )(2.29)avới AT (f, In ) là quy tắc trapezoid và phần dư RT (f, In ) thỏa mãn bất đẳng thức

|RT (f, In )|n−1

1f ∞

h2i ;

4

i=0n−11

q+1 q

1

; với p > 1, p1 + 1q = 1;

f

h

1

p

(2.30)

i

q

2(q+1)

i=0

 1 f 1 ν(h),

2

trong đó hi := xi+1 − xi , (i = 0, · · · , n − 1) và ν(h) := max {hi }. Áp dụng đánh

i=0,n−1giá (2.26) trên đoạn [xi , xi+1 ], ta thu được

xi+1

xif (xi ) + f (xi+1 )

f (x)dx − t −

hi

21

2(q + 1)1+ 1q

h

1

i

qxi+11

p|f (t)|p dt,xivới mọi i ∈ {0, · · · , n − 1}.

Lấy tổng theo i = 0, 1, . . . , n − 1 và áp dụng bất đẳng thức Hă

older ta thu c

n11|RT (f, In )|2(q + 1)

1

q1

2(q + 1)1

qxi+11+ 1q

hii=0

n−1i=0|f (t)|p dt1

p(2.31)xi

xi+1

xi|f (t)|p dt1

pp1

pn−1i=01+ 1

hi qq1

q21=1

qn−11

1f2(q + 1) qhq+1

ip,i=0vậy ta thu được bất đẳng thức (2.30).

2.2.4Bất đẳng thức trapezoid đối với hàm có đạo hàm cấp haiĐịnh lý 2.6. Giả sử hàm f : [a, b] → R có đạo hàm f

Khi đó ta có bất đẳng thức sau

f (a) + f (b)

b

f

(x)dx(b − a)

a

2f ∞

(b − a)3

nếu

12

1

1

1

2+

f ” p [B(q + 1; q + 1)] q (b − a) q nếu

2

 1 f ” 1 (b − a)2

nếu

8liên tục tuyệt đối trên [a, b].f ” ∈ L∞ [a; b];

f ” ∈ Lp [a; b];(2.32)f ” ∈ L1 [a; b].với . p là chuẩn thông thường (p ∈ [1, ∞]) trên Lp [a, b] và B(., .) là hàm Beta của

Euler, nghĩa là

1tα−1 (1 − t)β−1 dt, α, β > 0.B(α; β) =(2.33)0Chứng minh. Tích phân từng phần hai lần trên [a, b], ta thu được

bb(x − a)(b − x)f ”(x)dx = (b − a)(f (a) + f (b)) − 2

af (x)dx,(2.34)avì vậy

b

af (a) + f (b)

f (x)dx −

(b − a)

21

2b(x − a)(b − x)|f ”(x)|dx.

aNếu hàm f ” ∈ L∞ [a, b] thì

1

2b

ab

1

(x − a)(b − x)|f ”(x)|dx

f” ∞

(x − a)(b − x)dx

2

a

f” ∞

(b − a)3 .

=

12Vậy ta chứng minh được bất đẳng thức đầu trong (2.32).(2.35)22Nếu hàm f ” ∈ Lp [a, b], thì theo bất ng thc Hăolder ta cú

b(x a)(b x)|f (x)|dx

afpb1

q(x − a)q (b − x)q dx , p > 1,1 1

+ =1

p qa(2.36)

Sử dụng biến đổi x = (1 − t)a + tb, t ∈ [0, 1] ta có

(x − a)q (b − x)q = (b − a)2q tq (1 − tq ), dx = (b − a)dt

Vì vậy

b(x − a)q (b − x)q dx = (b − a)2q+1 B(q + 1, q + 1).

aTừ bất đẳng thức (2.35) và (2.36) ta thu được phần hai của bất đẳng thức (2.32).

Nếu hàm f ” ∈ L1 [a, b] thì ta có

b(x − a)(b − x)|f (x)|dxmax [(x − a)(b − x)] f ”

x∈[a,b]1a(b − a)2

=

f ” 1.

4

Vậy ta thu được bất đẳng thức sau cùng trong (2.32).

Nhận xét 2.6. Giả sử hàm f xác định như trên và In là một phân hoạch của đoạn

[a, b]. Khi đó ta có

bf (x)dx = AT (f, In ) + RT (f, In )(2.37)atrong đó AT (f, In ) là cơng thức trapezoid và phần dư RT (f, In ) thỏa mãn bất đẳng

thức sau1

f ” ∞ n−1

h3i ;i=0 12

1

1

1

q

2q+1

n−1

q

|RT (f, In )| ≤

(2.38)

f ” p [B(q + 1, q + 1)]

hi

,

i=02 1 f ” 1 v 2 (h),

8

trong đó hi := xx+1 − xi (i = 0, . . . , n − 1) và v(In ) := max {hi }.

i=0,n−1Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

×