1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >

Làm chặt bất đẳng thức Ostrowski đối với hàm Chebysev

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (387.74 KB, 42 trang )


232.3.Làm chặt bất đẳng thức Ostrowski đối với hàm ChebysevCác kết quả của mục này được trình bày lại từ bài báo của Dragomir công bố

năm 2003.

Bổ đề 2.1 (Bổ đề 1, [5]). Xét hàm h : [a, b] → R khả tích trên [a, b] sao cho

−∞ < γΓ<∞h(x)với hầu hết x ∈ [a, b].(2.39)Khi đó ta có bất đẳng thức

bx1

b−a

aabx−a

h(u)du dx

h(t)dt −

b−a

a

 b

1

1 1

h(u)du − γ  × Γ −

2 b−a

b−a

a(2.40)

bb−a

h(u)du

Γ−γa1

(Γ − γ)(b − a).

8

Hằng số1

1

và là đánh giá tốt nhất không thể thay thế bởi số bé hơn.

2

8Chứng minh. Năm 1970, Ostrowski đã chứng minh được kết quả sau. Nếu hàm

f : [a, b] → R là khả tích và

b−αf (x)1 − α, α ∈ [0, 1] vàf (x)dx = 0,(2.41)athì ta có

b|F (x)|dxα(1 − α)

(b − a)2 ,

2atrong đó F (x) =x

a f (t)dt.Đặt hàm f xác định như sau

b

1 

1

f (t) =

h(t) −

h(u)du , t ∈ [a, b], (Γ = γ).

Γ−γ

b−a

aTa hiển nhiên cóbf (t)dt = 0

a(2.42)24và từ điều kiện (2.39)

Γ−

f (t)1

1

b

b

h(u)du

h(u)du − γ

a

a

b−a

ba

=1−

, t ∈ [a, b]

Γ−γ

Γ−γ(2.43)

f (t) ≥γ−1

b−ab

a h(u)duΓ−γ, t ∈ [a, b].(2.44)Ký hiệu

α :=1

b−ab

a h(u)du−γΓ−γTa thấy rằng, từ bất đẳng thức (2.42) và (2.43) cho ta

−αf (x)1 − α f or x ∈ [a, b].Ta cũng có

x1

f (t)dt =

Γ−γF (x) =

ax

abx−a

h(t)dt −

b−ah(u)du

avà vì vậy từ điều kiện (2.41), ta có bất đẳng thức sau

b1

Γ−γ

ax−a b

h(u)du dx

h(t)dt −

b−a a

ab

b

1

1

h(u)du − γ   Γ −

h(u)du 

1

b−a a

b−a a





 (b − a)2

2

Γ−γ

Γ−γ

x(2.45)bất đẳng thức này tương đương với bất đẳng thức đầu tiên trong (2.40). Để chứng

minh khẳng định thứ hai trong (2.40) ta sử dụng bất đẳng thức cơ bản sau

αβ1

(α + β)2 , ∀α, β ∈ R;

4(2.46)dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi α = β, bằng cách chọn

1

α=

b−ab

a1

h(u)du − γ, β = Γ −

b−abh(u)du.

a251

là đánh giá tốt nhất, ta giả sử rằng bất đẳng thức (2.40)

2

đúng với hằng số C > 0 nào đó, nghĩa làĐể chứng minh hằng số

bx1

Γ−γaaCx−a

h(t)dt −

b−a

1

b−abh(u)du dx

abb1

Γ−

b−ah(u)du − γ

ah(u)du

ab−a

.

Γ−γ(2.47)Xét hàm số h : [a, b] → R, xác định bởi

−1 t ∈ [a, a + b ],

2

h(t) :=

a

+

b1

, b].

t∈(

2

b

a h(u)duHiển nhiên γ = −1, Γ = 1, và

bax

a= 0. Ta cóa+b

21

h(t)dt =

b−axaxh(t)dt dx +

a

a+b

21

=

b−ah(t)dt dx

a+b

2aaa(x − a)dx +(b − x)dx =

a+b

2ab−a

,

4vì vậy từ bất đẳng thức (2.47) ta thu được

b−a

4

hay C1

. Dễ dàng có hằng số

21

8C.b−a

,

2là xấp xỉ tốt nhất.Kế quả tiếp theo, ta trình bày về đánh giá biên của hàm Chebyshev T (f, g) (xem

[5]). Kết quả này được Dragomir chỉ ra năm 2003.

Định lý 2.7 (Định lý 1, [5]). Xét các hàm f, g : [a, b] → R, với g là hàm liên tục

tuyệt đối trên [a, b] và g ∈ L∞ [a, b] và f là hàm khả tích Lebesgue sao cho tồn tại

m, M ∈ R thỏa mãn

−∞ < mf (x)M < ∞ với x ∈ [a, b].(2.48)Khi đó có bất đẳng thức

|T (f, g)|1

g

21

( b−ab

a f (x)dx− m)(M −

M −m1

b−ab

a f (x)dx)(b − a)(2.49)261

(b − a)(M − m) g

8

các hằng số1

21

8∞.là đánh giá tốt nhất trong bất đẳng thức trên.Chứng minh. Tích phân từng phần ta được

bx1

b−af (t)dt −

aax1

=

b−aax−a

b−abf (u)du g (x)dx

ax−a

f (t)dt −

b−abf (u)du g(x)|ba

a

bb1

g(x) f (x) −b−a

a

b

1

1

=−

g(x)f (x)dx +

b−a a

b−a

= −T (f, g).f (u)du d(x)

a

b

a1

g(x)dx.

b−abf (x)dx

aÁp dụng bất đẳng thức trị tuyệt đối ta có

|T (f, g)|b1

b−ag1

g

2xx−a b

f (u)du |g (x)|dx

b−a a

b

x−a b

f (u)du dx

f (t)dt −

b−a a

af (t)dt −

a1

b−a

1

b−aa

b

ab

a f (x)dx−mM−1

b−ab

a f (x)dxM −m(b − a).1

là đánh giá tốt nhất, ta giả sử rằng bất đẳng thức

2

(2.49) thỏa mãn với hằng số D > 0 nào đó. Nghĩa là

Để chứng minh hằng số|T (f, g)|D gb

a f (x)dx1

b−a

−mM−f (x) =b−1

1a+b

2 ,(b − a).và f : [a.b] → R,nếu x ∈ [a, a+b

2 ],

nếu x ∈ ( a+b

2 , b].bf (x)dx =

ab

a f (x)dxM −mXét các hàm g và f xác định như sau g(x) = x −khi đó1

b−ag(x)dx = 0, g

a= 1, m = −1, M = 1(2.50)27

T (f, g) =b1

b−ax−

ab−a

a+b

.

dx =

2

4vì vậy, từ bất đẳng thức (2.50) ta có

b−a

4D.b−a

,

21

.

2

1

Tương tự ta có hằng số là đánh giá tốt nhất trong bất đẳng thức (2.49).

8suy ra DNhận xét 2.7. Từ bất đẳng thức (2.46), đẳng thức xảy trong bất đẳng thức (2.49)

khi và chỉ khi α = β, vì vậy

1

b−abf (x)dx =

am+M

.

228Chương 3Bất đẳng thức kiểu Ostrowski và

trapezoid liên hệ với định lý giá trị

trung bình Pompeiu với trọng số mũ

phức

Trong chương này, chúng tơi sẽ trình bày về bất đẳng thức kiểu Ostrowski và

trapezoid với trọng số mũ giá trị phức, đối với hàm liên tục tuyệt đối giá trị phức.

Các bất đẳng thức này liên quan tới định lý giá trị trung bình Pompeiu. Đặc biệt

từ các bất đẳng thức này thu được một số kết quả vận dụng, chẳng hạn như:

• Làm chặt bất đẳng thức kiểu Ostrowski và bất đẳng thức trapezoid;

• Bất đẳng thức kiểu Ostrowski và bất đẳng thức trapezoid mới.

Năm 1946, Pompeiu đã đưa ra một dạng khác của định lý giá trị trung bình

Lagrange, kết quả này được biết đến như định lý giá trị trung bình Pompeiu, kết

quả này được phát biểu trong định lý dưới đây:

Định lý 3.1. Với mọi hàm thực f khả vi trên [a, b] khoảng này không chứa 0 và

với mọi cặp x1 = x2 trong [a, b], tồn tại ξ giữa x1 và x2 sao cho

x1 f (x2 ) − x2 f (x1 )

= f (ξ) − ξf (ξ).

x1 − x2

Định lý giá trị trung bình Pompeiu được vận dụng để đưa ra các cách xấp xỉ

khác nhau của trung bình tích phân, chẳng hạn như kết quả dưới đây.

Định lý 3.2. (Dragomir, 2005 [9]) Giả sử hàm f : [a, b] → R liên tục trên [a, b]

và khả vi trên (a, b) với [a, b] không chứa 0. Khi đó với bất kỳ x ∈ [a, b], ta có bất29đẳng thức sau

b1

a + b f (x)

.2

2

b−af (t)dt

atrong đó (t) = t, t ∈ [a, b]. Hằng số

a+b 2

x−

2 

+



 f− f

b−a

b−a

1

|x|  4∞.1

là đánh giá tốt nhất.

4Một số bất đẳng thức kiểu Pompeiu mũ với hàm phức liên tục tuyệt đối đã được

chứng minh bởi Dragomir với các vận dụng là thu được một số bất đẳng thức kiểu

Ostrowski mới.

Định lý 3.3. Giả sử f : [a, b] → C là hàm liên tục tuyệt đối trên trên [a, b] và

α = β + iγ ∈ C với β > 0. Khi đó với bất kỳ x ∈ [a, b] ta có

αbf (x)e−e

αbαa− eαxf (t)dta

|β|B1 (a, b, x, α) f − αf ∞ ,

f − αf ∈ L∞ [a, b],

 q 1/q |β|1/q (b − a)1/p |bq (a, b, x, α)|1/q f − αf p , f − αf ∈ Lp [a, b],1 1p > 1, + = 1,

p q

 B (a, b, x, α) f − αf .1trong đó

xqβBq (a, b, x, α) = 2 e

với qa+b

x−

21

+

ebqβ + eaqβ

− exqβ

21 và

B∞ (a, b, x, α) := exβ (x − a) + β −1 [ebβ − exβ ].Nếu β = 0, khi đó với bất kỳ x ∈ [a, b] thì ta có

beiγb − eiγa

f (x)

− eiγx

f (t)dt

a,Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

×