1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Biện pháp 2: Đổi mới quản lí hoạt động dạy học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (164.26 KB, 20 trang )


2.2. Nội dung thực hiện biện pháp

+ Kế hoạch hóa cơng tác quản lí việc xây dựng kế hoạch dạy học; chỉ đạo

việc thực hiện đổi mới PPDH; chỉ đạo đổi mới cách kiểm tra, đánh giá giờ dạy

của GV và cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV; tạo động lực cho

người dạy. Trong kế hoạch có chỉ rõ các bước đi, các biện pháp thực hiện và các

nguồn lực để đạt được các mục tiêu.

2.3. Cách thức thực hiện biện pháp

Chuyển từ tư tưởng quản lí mệnh lệnh, hành chính sang quản lí chủ yếu

bằng quy chế, quy định. Chuyển phương thức quản lí một chiều, từ trên xuống

sang tương tác, lấy GV và HV làm trung tâm. Chuyển sang cơ chế quản lí phân

cấp, dân chủ, tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

- Chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch dạy học:

Trên cơ sở kế hoạch chung, dựa vào sự phân công của giám đốc trung tâm,

của tổ chuyên môn, yêu cầu mỗi GV phải xây dựng kế hoạch cá nhân về kế hoạch

dạy học. Kế hoạch đó phải được thơng qua trước tổ chuyên môn và được tổ trưởng

giám sát, giám đốc trung tâm thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực

hiện kế hoạch, kế hoạch cần ghi cụ thể như: soạn giáo án, lên lớp, dự giờ, thao

giảng, chấm chữa bài, tự bồi dưỡng, các chuyên đề sáng kiến, kinh nghiệm… trong

từng nội dung, cần nhấn mạnh các vấn đề cần đổi mới.

- Chỉ đạo việc thực hiện đổi mới PPDH

Tập chung chỉ đạo GV soạn giáo án theo tinh thần đổi mới, chuyển trọng

tâm từ thiết kế các hoạt động của GV sang thiết kế các hoạt động của HV, tăng

cường tổ chức các hoạt động độc lập theo nhóm bằng các phiếu học tập, tăng

cường giao tiếp giữa GV và HV, mở rộng giao tiếp giữa HV với HV. Để có một

tiết học mà hoạt động học tập của HV chiếm thời lượng cao hơn so với hoạt

động của GV, thì trước đó, trong khâu chuẩn bị soạn bài GV phải đầu tư rất

nhiều công sức và thời gian. Trên cơ sở hình dung các hoạt động học tập của

HV trong giờ học GV có thể chuẩn bị các phiếu học tập hay phiếu làm việc để

HV thực hiện. Đây là những mẫu có in sẵn những nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu

HV thực hiện trong một thời gian ngắn, nhằm hình thành một kiến thức, tập

dượt một kĩ năng, rèn luyện một thao tác tư duy, hoặc thăm dò thái độ trước một

vấn đề. Cần tổ chức soạn bài theo tổ, nhóm chun mơn để nội dung sinh hoạt

tổ, nhóm chun mơn có chiều sâu.

Chỉ đạo thực hiện giờ lên lớp có chất lượng theo hướng đổi mới PPDH là

điều rất quan trọng. Nếu trong PPDH truyền thống GV truyền thụ kiến thức cho

HV theo kiểu giảng bài, thì PPDH mới đòi hỏi GV phải là người tổ chức các

hoạt động học, hướng dẫn, gợi mở, đưa HV vào các tình huống có vấn đề, tổ

chức cho HV thực hành, thảo luận, nhập vai, tự nghiên cứu để giải quyết vấn đề.

Đó là sự cộng tác cùng nhau chia sẻ khó khăn, cùng vui với kết quả và cùng

9buồn khi chưa đạt được mục đích đề ra.Điều này chỉ có thể cảm nhận trực tiếp

khi dự giờ mà rất khó định lượng khi đánh giá giờ dạy.

- Chỉ đạo đổi mới cách kiểm tra, đánh giá giờ dạy của GV, và cách kiểm

tra, đánh giá kết quả học tập của HV.

Xây dựng chuẩn đánh giá giờ dạy theo hướng đổi mới PPDH; tổ chức học

tập, thảo luận tiêu chuẩn đánh giá tiết dạy theo hướng đổi mới mà trung tâm đã

xây dựng và ban hành; tạo mọi điều kiện về PTDH, hỗ trợ cho việc lên lớp đạt

hiệu quả.

+ Đổi mới việc dự giờ: Ngoài việc qui định số tiết cần dự trong từng học

kỳ, từng năm học, việc tổ chức dự giờ cần có mục đích, yêu cầu rõ ràng về nội

dung và phương pháp. Tăng cường dự giờ đột xuất, dự giờ theo chuyên đề đổi

mới PPDH, đánh giá rút kinh nghiệm, so sánh kết quả sau mỗi đợt dự giờ. Có

thể mời đồng nghiệp cùng chuyên môn ở trường khác đến dự để rút kinh

nghiệm.

+ Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV:

Tổ chức học tập, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện qui chế kiểm tra, cho điểm,

xếp loại, đánh giá HV. Thành lập ngân hàng đề, tổ chức thi nghiêm túc theo đề

chung, được rút ngẫu nhiên từ ngân hàng đề, đổi chéo GV coi thi, đảm bảo sự

khách quan trong đánh giá. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV

phải đảm bảo các yêu cầu về đổi mới nội dung kiểm tra, đổi mới hình thức kiểm

tra và đổi mới khâu chấm, chữa bài, đánh giá chất lượng HV.

+ Đổi mới nội dung kiểm tra : Việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở yêu cầu

tái hiện kiến thức, mà cần chú ý đúng mức đến việc kiểm tra năng lực độc lập

sáng tạo của HV. Nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính tồn diện đồng thời chú ý

đến tính phổ thơng, đại trà và tính phân hố trong học tập của HV.

+ Đổi mới hình thức kiểm tra: chỉ đạo GV sử dụng nhiều hình thức kiểm

tra khác nhau, nhiều dạng đề kiểm tra khác nhau như: trắc nghiệm khách quan, tự

luận, hay kết hợp các hình thức trên.

+ Đổi mới khâu chấm, chữa bài, đánh giá chất lượng HV :

Việc rèn luyện phương pháp tự học cho HV là một trong những mục tiêu dạy

học, thì GV cần hướng dẫn HV phát triển kĩ năng tự đánh giá để họ tự điều

chỉnh cách học của mình. Trong việc kiểm tra hàng ngày, GV cần tạo điều kiện

để HV được đánh giá lẫn nhau, cho phép HV tự chấm bài của mình và của bạn.

Hơn thế nữa, việc nhận xét, đánh giá của GV về bài làm của HV là hết sức

quan trọng. Dù chỉ là một vài dòng nhận xét vắn tắt, thậm chí chỉ là một dấu chấm

hỏi hay một nét gạch nhưng nó thể hiện sự đánh giá của người thầy đối với bài

làm của HV nên có thể làm cho HV vui, buồn và thay đổi nhận thức đối với nội

dung học tập giúp học viên có thể điều chỉnh phương pháp học tập từ những nhận

xét đánh giá của giáo viên.Nhận xét đánh giá cần có tính tích cực, khích lệ. Trong

10các đợt kiểm tra chung của trung tâm có thể mã hố bài làm, hoặc phân công coi

và chấm bài chéo nhau để đảm bảo sự khách quan, công bằng, nghiêm túc trong

đánh giá, khắc phục tình trạng gianlận, thiếu trung thực, chạy theo thành tích nhằm

đánh giá đúng chất lượng.

2.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp

+ Qui định nội bộ về việc xây dựng kế hoạch dạy học, việc thực hiện đổi

mới PPDH, việc thực hiện đổi mới cách kiểm tra, đánh giá giờ dạy của GV và

cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV cùng các tiêu chuẩn về công tác

thi đua nhằm tạo động lực cho GV.

+ Cung ứng đầy đủ, kịp thời CSVC - TBDH và các phương tiện khác cho

GV.

2.5. Kiểm tra, đánh giá

Cần kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch dạy học,

đổi mới PPDH, đổi mới cách kiểm tra, đánh giá giờ dạy của GV, và cách kiểm tra,

đánh giá kết quả học tập của HV để chấn chỉnh sai sót và kịp thời kích thích, động

viên, tạo động lực đối với GV.

Biện pháp 3: Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo

viên

3.1.Mục đích của biện pháp

Nhằm nâng cao trình độ chun môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của

đội ngũ giáo viên để đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong dạy học, đặc biệt giúp

HV tiến bộ trong học tập.

3.2.Nội dung thực hiện biện pháp

+ Kế hoạch hóa cơng tác quản lí việc bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ cho

GV; đặc biệt chú trọng kế hoạch bồi dưỡng tại chỗ theo nhu cầu, thường xuyên,

thiết thực và việc cử GV đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng

nghiệp vụ do sở GD&ĐT hàng năm tổ chức . Ban Giám đốc phải đi đầu trong

việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ , năng lực công tác để

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong kế hoạch có chỉ rõ các mục tiêu, các biện pháp

thực hiện và các nguồn lực để đạt được các mục tiêu.

3.3.Cách thức thực hiện biện pháp

+ Giám đốc trung tâm trực tiếp quản lí cơng tác phát triển đội ngũ và bồi

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV;

+ Phân cơng cho phó giám đốc, tổ trưởng chun mơn chỉ đạo việc bồi

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV;

+ Xây dựng và phát triển các GV có năng lực và phẩm chất tốt thành cán

bộ chủ chốt để hỗ trợ cho việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV;

+ Có qui định nội bộ về việc tạo động lực học tập, kích thích sự nỗ lực và

lòng say mê học tập cho GV.

11+ Bồi dưỡng, rèn luyện kĩ năng soạn bài theo hướng thiết kế hệ thống câu

hỏi, hệ thống các thao tác thực hành và tổ chức thảo luận rút kinh nghiệm phù

hợp với đặc điểm của từng môn học;

+ Bồi dưỡng, rèn luyện kĩ năng dạy học trên lớp như kĩ năng tổ chức,

hướng dẫn HV hoạt động, kĩ năng tạo tình huống có vấn đề, kĩ năng thực hành,

thí nghiệm, kĩ năng ra đề kiểm tra theo kiểu trắc nghiệm;

+ Bồi dưỡng và rèn luyện các kĩ năng chung mang tính cơng cụ như kĩ

năng sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại vào dạy học, kĩ năng sử dụng các

phần mềm trên máy tính, kĩ năng khai thác thơng tin trên mạng, kĩ năng đọc

sách, nghiên cứu các tài liệu tham khảo và các kĩ năng về ngoại ngữ;

+ Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu và định hướng những vấn

đề cần nghiên cứu một cách thiết thực.

+ Coi trọng việc bồi dưỡng tại chỗ, thường xuyên; bồi dưỡng từ tổ chuyên

môn và từ sự hỗ trợ của GV khá, giỏi của tổ chuyên môn.

3.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp

+ Có qui định nội bộ về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV;

+ Tạo điều kiện về thời gian cho giáo viên, kinh phí, CSVC - TBDH và các

phương tiện khác cho việc tổ chức bồi dưỡng.

+ Đưa vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua những tiêu chí cụ thể của việc bồi

dưỡng chun mơn nghiệp vụ cho GV.

3.5. Kiểm tra đánh giá

+ Giám đốc trung tâm trực tiếp kiểm tra hoặc phân cơng cho Phó giám đốc

kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng môn

chuyên nghiệp vụ cho GV để kịp thời chấn chỉnh sai sót và kích thích, động

viên, tạo động lực cho GV.

Biện pháp 4: Tăng cường quản lí hoạt động học tập của học viên

4.1. Mục đích của biện pháp

Để tổ chức các hoạt động học tập cho học viên đạt hiệu quả cao nhất.Hiện

nay cơng tác quản lí hoạt động học hệ bổ túc THPT của HV ở TTGDTX huyện

Quảng Xương chưa được chú ý đúng mức.Đó là một yếu điểm trong cơng tác

quản lí hoạt động dạy học. Do vậy, cần phải khắc phục bằng các biện pháp tăng

cường quản lí hoạt động học tập của HV.

4.2. Nội dung thực hiện biện pháp

+ Kế hoạch hóa cơng tác chỉ đạo các GV chủ nhiệm hướng dẫn HV xây dựng

kế hoạch tự học; chỉ đạo việc bồi dưỡng phương pháp và kĩ năng tự học cho HV

thông qua hoạt động dạy học trên lớp và dạy học ngoài giờ lên lớp; tổ chức thi,

kiểm tra đánh giá kết quả học tập một cách nghiêm túc, nhằm kích thích sự nỗ lực

lòng say mê học tập và tạo niềm tin về sự công bằng trong phụ huynh và HV từ đó

tạo động lực học tập cho HV. Trong kế hoạch có chỉ rõ các bước đi, các biện pháp

12Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

×