1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Biện pháp 4: Tăng cường quản lí hoạt động học tập của học viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (164.26 KB, 20 trang )


thực hiện và các nguồn lực để đạt được các mục tiêu.

4.3. Cách thức thực hiện biện pháp

+ Giám đốc trung tâm trực tiếp quản lí tổ GV chủ nhiệm, chỉ đạo các GV

chủ nhiệm hướng dẫn HV xây dựng kế hoạch tự học;

+ Phân cơng cho Phó giám đốc, tổ chuyên môn chỉ đạo việc bồi dưỡng

phương pháp và kĩ năng tự học cho HV thông qua hoạt động dạy học trên lớp và

dạy học ngoài giờ lên lớp; tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập một

cách nghiêm túc, nhằm kích thích sự nỗ lực lòng say mê học tập và tạo niềm tin

về sự công bằng trong phụ huynh và HV;

+ Đưa ra qui định nội bộ về việc tạo động lực học tập cho HV;

+ GV chủ nhiệm hướng dẫn HV xây dựng kế hoạch tự học. Kế hoạch tự

học cần nêu rõ mục tiêu phấn đấu, nội dung học tập hằng ngày, hàng tuần, hàng

tháng và tiến độ công việc. Hướng dẫn HV để sau mỗi tuần HV tự đánh giá

những việc đã làm được, những việc chưa thực hiện được và nêu lên biện pháp

khắc phục.Đồng thời, chỉ đạo GV chủ nhiệm tăng cường giáo dục động cơ, thái

độ học tập đúng đắn cho HV.Động cơ học tập của HV rất đa dạng và ln biến

động. Vậy để HV có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, các GV chủ nhiệm phải

biết liên kết phối hợp với cha mẹ HV, với GV bộ môn, với các lực lượng khác để

kiểm tra uốn nắn các hoạt động tự học của HV. HV phải tự mình tìm ra kiến thức

bằng hoạt động của chính mình;

+ Tổ chức chỉ đạo việc bồi dưỡng phương pháp và kĩ năng tự học cho HV

thông qua hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo

GV bồi dưỡng phương pháp và kĩ năng tự học cho HV ngay trên lớp, tạo điều

kiện cho HV bộc lộ khả năng diễn đạt, khả năng phân tích, tổng hợp, khái qt,

trừu tượng hố vấn đề, đồng thời bồi dưỡng cho HV phương pháp đọc sách, tóm

tắt hệ thống hố tài liệu và phương pháp nghiên cứu;

+ Chỉ đạo GV thiết kế nội dung bài học thành một chuỗi có vấn đề và

hướng dẫn để HV tự giải quyết. Tình huống có vấn đề phải có độ khó tương đối,

sao cho dưới sự hướng dẫn của GV và bằng sự nỗ lực cao nhất của mình, HV có

thể tự giải quyết được;

+ Sau mỗi đợt sinh hoạt ngồi giờ như tham gia các trò chơi dân gian, tham

quan, cắm trại, hội diễn văn nghệ, tìm hiểu lịch sử văn hoá địa phương, GV chủ

nhiệm cần cho HV làm báo cáo thu hoạch, trao đổi, thảo luận để rèn luyện

những kĩ năng như: quan sát, phân tích, tổng hợp, phán đốn, đánh giá một vấn

đề nghiên cứu;

+ Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập một cách nghiêm túc

nhằm kích thích sự nỗ lực, lòng say mê học tập và tạo niềm tin về sự công bằng

trong phụ huynh và HV. Đây là một trong những biện pháp tích cực nhằm nâng

cao chất lượng học tập của HV;

13+ Tạo động lực học tập. Động lực của việc học tập cần được hình thànhvà

phát triển qua quá trình dạy học.Bằng cách tổ chức và điều khiển hợp lí các hoạt

động học tập, GV sẽ đem lại hứng thú và niềm vui học tập cho HV, đó chính là

động lực nhận thức.Vì thế, để tạo nên động lực học tập cần đổi mới PPDH.Muốn

vậy, giám đốc trung tâm cần chỉ đạo GV có kế hoạch tạo ra sự thành công trong

học tập của HV, công nhận kịp thời việc hồn thành tốt một cơng việc trong học

tập của HV, giúp HV biết nhiệm vụ của môn học, bài học, tiếthọc,giúp HV biết

trách nhiệm củan gười học và biết phương pháp tự học;

+ Bên cạnh động lực nhận thức, cần tạo ra các động lực xã hội bằng cách tổ

chức tốt các phong trào thi đua, các hội thi như thi đua thực hiện cuộc vận động

xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” để lơi cuốn HV vào các hoạt

động chính trị - xã hội. Ngoài ra, cần đảm bảo điều kiện cho HV tự học, như mở

rộng phòng đọc thư viện, thư viện điện tử, tăng cường các thiết bị nghe, nhìn, thực

hành, thí nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và có sự khen thưởng kịp

thời để kích thích, động viên HV thi đua học tập.

4.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp

+ HV phải chú ý đến hoạt động học tập của bản thân; có ý thức phát huy thế

mạnh của sự trải nghiệm thực tiễn và những ưu điểm riêng của cá nhân HV.

+ GV ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến việc học tập của HV. Do đó,

GV phải: nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo động lực học tập cho HV

và có quyết tâm tạo động lực cho HV; có hiểu biết và kĩ năng tạo động lực cho

HV; biết động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho HV tham gia vào

các hoạt động; giúp người học trao đổi, chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm, hiểu biết

đã có của họ; biết lựa chọn, sử dụng các PPDH một cách hợp lí tùy thuộc vào

mục tiêu, nội dung, tính chất từng bài học và đặc điểm, trình độ của HV.

+ Gia đình: Nguồn động viên và là nơi cung cấp tài chính, phương tiện cho

HV đồng thời là nơi kiểm tra và đánh giá chặt chẽ HV.

+ Bạn bè, nhất là những người cùng học trong nhóm nhỏ là nơi củng cố

niềm tin, động viên HV vươn lên trong học tập.

+ Trung tâm GDTX phải là nơi văn hóa học đường, phải thực hiện tốt

phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

4.5. Kiểm tra đánh giá

+ Phân công GV chủ nhiệm và GV bộ môn thường xuyên xem xét thực

tiễn, để phát hiện đánh giá thực trạng về hoạt động học tập, khuyến khích những

nhân tố tích cực, phê phán những lệch lạc và đưa ra quyết định những điều chỉnh

kịp thời, nhằm giúp HV đạt được các mục tiêu học tập đã đề ra. Phân cơng cho

phó giám đốc, tổ chun mơn kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất để giám đốc

trung tâm so sánh, đối chiếu với mục tiêu đã đề ra, kịp thời điều chỉnh và chỉ đạo

GV tạo động lực học tập cho HV.

14Biện pháp 5:

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cho học viên yếu kém

5.1. Mục đích của biện pháp

Nhằm củng cố, bổ xung kiến thức, kỹ năng mà học viên còn yếu khi học ở

các lớp dưới , từ đó HV có thể cập nhật đủ kiến thức cơ sở, đủ năng lực để theo

kịp chương trình hiện hành.

5.2. Nội dung thực hiện biện pháp

+ Kế hoạch hóa việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cho HV yếu

kém như việc tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình GDTX

cấp THPT. GV phải lập kế hoạch dạy bồi dưỡng HV yếu kém chi tiết, phù hợp

với đối tượng và phải được Phó giám đốc phụ trách chuyên môn phê duyệt trước

khi thực hiện.

5.3. Cách thức thực hiện biện pháp

+ Phân cơng cho Phó giám đốc trực tiếp lập kế hoạch và quản lí việc bồi

dưỡng kiến thức và kĩ năng cho HV yếu kém. Mỗi tuần tổ chức 01 buổi phụ đạo

kiến thức kỹ năng cho HV yếu kém.

+ Phân công cho tổ chuyên môn tổ chức biên soạn chương trình bồi dưỡng

kiến thức và kĩ năng cho HV yếu kém phù hợp với đối tượng của từng khối lớp.

+ GV bộ môn được phép điều chỉnh chương trình cho phù hợp với HV của

từng lớp, từng nhóm học tập được phân cơng giảng dạy; có cơ chế động viên

HV tham gia học tập và không ép buộc.

+ GV dạy học phải thông qua tổ chức hoạt động học tập, chú trọng rèn

luyện phương pháp tự học cho HV; quan tâm đến dạy học cá thể kết hợp với dạy

học hợp tác; kết hợp đánh giá của GV và tự đánh giá của HV;

+ Tạo điều kiện để hình thành phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng tự

học, bồi dưỡng thói quen, ý chí tự học của HV thông qua cách tổ chức hoạt động

trong giờ học, từ đó rèn luyện cho học phương pháp tự nghiên cứu, phương pháp

đọc sách, đọc tài liệu,…

+ Tạo động lực cho HV khắc phục sự mặc cảm, tự ti để khơi dậy lòng say

mê học tập, bộc lộ và phát triển năng lực tiềm tàng trong mỗi HV: Tổ chức các

hoạt động ngoài giờ phong phú đa dạng như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,

thi tìm hiểu kiến thức để đưa HV vào những tình huống thực tế, tạo nên thói

quen và năng lực giải quyết vấn đề, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo

của HV trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và có hiệu quả.

+ Thực hiện dạy phụ đạo, bồi dưỡng miễn phí cho HV yếu kém theo kế

hoạch và nhu cầu của HV và gia đình.

5.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp

+ Có đủ phòng học và thiết bị dạy học bổ trợ tối thiểu;

15+ Có nguồn tài chính để tổ chức dạy học, động viên, khen thưởng.

+ Đội ngũ GV nhiệt tình, có năng lực.

5.5. Kiểm tra đánh giá

+ Kiểm tra việc dạy học để bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cho HV yếu

kém như kiểm tra việc dạy học theo chương trình bắt buộc nhưng khơng lấy kết

quả học tập để đánh giá, xếp loại học lực.

Biện pháp 6: Xây dựng cơ chế quản lí phù hợp để kích thích, động viên, tạo

động lực cho đội ngũ giáo viên

6.1. Mục đích của biện pháp

Nhằm kích thích, động viên, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trong

Trung tâm đoàn kết, nhiệt tình, tự giác và trách nhiệm trong cơng việc để hoàn

thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

6.2. Nội dung thực hiện biện pháp

+ Kế hoạch hóa việc tạo động lực cho các tổ chuyên môn, GV chủ nhiệm

và GV bộ môn;

+ Xây dựng định mức khen thưởng đối với đội ngũ GV trong qui chế chi

tiêu nội bộ của trung tâm.

6.3. cách thức thực hiện biện pháp

+ Thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng đúng qui định;

+ Giao trách nhiệm cho tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ trong việc tổ

chức, chỉ đạo các thành viên của tổ thực hiện tốt nhiệm vụ;

+ Phân công cụ thể, rõ ràng để quản lí việc lập kế hoạch, xây dựng các qui

định nội bộ và tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm;

+ Tổ chức cho GV và HV học tập mục đích, ý nghĩa của cơng tác thi đua và

các tiêu chí, tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua; tổ chức cho GV đăng kí danh

hiệu thi đua từ đầu năm học; cuối học kì, cuối năm học GV tự nhận xét, đánh

giá, xếp loại, sau đó tổ chun mơn và hội đồng thi đua khen thưởng họp bình

xét và xếp loại, thơng báo kết quả và lưu hồ sơ;

+ Hướng dẫn tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên

của tổ thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời có thể đề đạt với cấp trên để bổ nhiệm

họ ở những cương vị cao hơn, khen thưởng thích đáng những cơng lao mà họ đã

cống hiến cho tập thể;

+ Hướng dẫn cách thực hiện: nền nếp sinh hoạt tổ chuyên môn; quản lí HV

theo hướng phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng tạo trong hoạt động học tập, trong

việc tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, khơng chạy theo thành

tích, gò ép HV.

+ Xây dựng cơ chế hoạt động và phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong

trung tâm;

+ Giám đốc trung tâm trực tiếp tác động và chỉ đạo tổ chuyên môn tác động

16Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

×