1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Cơ sở thưc tiễn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (164.26 KB, 20 trang )


giáo dục đào tạo.

- Việc đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục học viên chưa phải đã được

mọi cán bộ giáo viên nhận thức đầy đủ và áp dụng thành công.

- Mặt khác đối tượng của GDTX cấp THPT đa dạng, với tình trạng lười

học, chất lượng đầu vào thấp đa số yếu về học lực ý thức tổ chức kỹ luật thấp là

nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động dạy học.

- Xuất phát từ những thực trạng trên, là tổ trưởng chuyên môn tôi mạnh dạn

đưa ra “ Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học hệ bổ túc THPT ở

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng Xương.” Góp phần nâng cao chất

lượng hoạt động giáo dục ở Trung tâm trong giai đoạn hiên nay.

CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HỆ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG TÂM GDNNGDTX HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Biện pháp 1: Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của các cấp, nghành

quản lí, xây dựng và vận dụng thành các qui định nội bộ phù hợp với

điều kiện thực tế của Trung tâm.

1.1. Mục đích của biện pháp

+ Tạo sự đồng thuận, điều kiện tốt nhất cho sự thay đổi, thực hiện cam kết

hạn chế các phản kháng và giúp quản lý chặt chẽ các hoạt động dạy học trong

trung tâm .

+Giúp cho đội ngũ GV của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng

Xương, đặc biệt là giáo viên hợp đồng nắm vững được chương trình, các

phương pháp dạy học hệ BTTHPT và giáo dục tại Trung tâm GDNN-GDTX,

hiểu được đặc điểm của HV đang theo học tại Trung tâm , thực hiện những quy

định, quy chế về tổ chức và hoạt động của GDTX.

1.2. Nội dung thực hiện biện pháp :

+ Kế hoạch hóa việc xây dựng các quy định nội bộ : Thực hiện chương trình

dạy học; soạn bài, chuẩn bi g ̣ iờ lên lơṕ và giảng dạy trên lớp, dự giờ, phân tích bài

học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV; chế độ, chính sách đối với GV,

HV, nhân viên; qui chế phối hợp , chuẩn bị tốt các nguồn lực và điều kiện để thực

hiện .

1.3. Cách thức thực hiện biện pháp

+ Phân quyền và phân nhiệm cho Phó giám đốc trung tâm và các tổ trưởng

chun mơn và GV tham gia quản lí và thực hiện các qui định nội bộ một cách

rõ ràng.

+ Qui định về cơ chế hoạt động phối hợp giữa tổ chun mơn với các đồn

thể trong TTGDTX để cùng thực hiện mục tiêu đã đề ra;

+ Thực hiện đúng quyền hạn theo cấp bậc chuyên môn, thống nhất trong

mệnh lệnh và liên đới trong trách nhiệm.

6- Quy định quản lý GV thực hiện chương trình dạy học

+ Chỉ đạo GV dựa vào chương trình, SGK, SGV để thiết kế giáo án theo

tinh thần đổi mới; dựa vào chuẩn kiến thức - kĩ năng và gợi ý phân phối chương

trình để điều chỉnh thời lượng phân phối cho phù hợp với đặc điểm của HV;

+ Chỉ đạo GV đề xuất việc tinh giảm hoặc bổ sung kiến thức, phù hợp từng

loại đối tượng HV khác nhau: HV khá giỏi, HV yếu kém, HV có hồn cảnh đặc

biệt

+ Chỉ đạo GV thực hiện đổi mới PPDH, sử dụng TBDH và đánh giá kết

quả học tập của HV.

- Xây dựng và thực hiện qui chế quản lý GV soạn bài và chuẩn bị bài

dạy trước khi lên lớp, phương pháp dạy học trên lớp.

+ Tổ chức cho GV cùng chuyên môn nghiên cứu mục tiêu chương trình của

cấp học, từng lớp, từng chương, từng bài và các yêu cầu về soạn bài; thiết kế và

trao đổi về giáo án của một bài học cụ thể;

+ Xây dựng giáo án mẫu cho một giờ học phát huy tính tích cực nhận thức

của HV; xây dựng chuẩn đánh giá bài soạn theo hướng đổi mới trở thành qui

định nội bộ;

+ Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về soạn bài, chú ý bài có thí nghiệm

thực hành;

+ Chỉ đạo GV kích thích, động viên, tạo động lực học tập để HV học tập với tinh

thần tích cực, tự giác và hứng thú; GV phối hợp chặt chẽ hoạt động dạy của GV

với hoạt động học của HV;

+ Tạo điều kiện thuận lợi để GV đổi mới PPDH phù hợp với đặc trưng bộ

môn, với nội dung của tiết dạy, với đặc điểm của HV;

+ Tổ chức dự giờ, nhận xét rút kinh nghiệm việc giảng dạy của GV theo chuẩn

đánh giá, xếp loại giờ dạy đã được nghiên cứu, thống nhất.

- Xây dựng và thực hiện qui chế quản lí GV dự giờ, đánh giá giờ dạy

+ Căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy do Bộ GD&ĐT qui định và

hướng dẫn của Sở GD&ĐT, xây dựng chuẩn đánh giá giờ dạy cho từng bộ môn

theo hướng đổi mới PPDH;

+ Tạo điều kiện về PTDH, hỗ trợ cho việc lên lớp đạt hiệu quả;

+ Tăng cường dự giờ theo chuyên đề đổi mới PPDH, dự giờ đột xuất;

+ Đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt dự giờ.

- Xây dựng và thực hiện qui chế quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết quả

học tập của HV:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ theo quy định

của Bộ và Sở GD&ĐT;

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kiểm tra, khảo sát chất lượng và đánh giá kết

quả học tập của HV theo phân phối chương trình và theo sự chỉ đạo của Sở

7GD&ĐT;

+ Chỉ đạo các tổ chuyên môn và GV thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá

kết quả học tập của HV;

+ Ban Giám đốc giám sát và điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, khảo sát chất

lượng và đánh giá kết quả học tập củaHV.

- Xây dựng và thực hiện qui chế quản lí tự bồi dưỡng của GV:

+ Kết hợp bồi dưỡng nội dung dạy học với bồi dưỡng PPDH và bồi dưỡng

sử dụng TBDH; Tạo điều kiện cho GV tự học, tự nghiên cứu theo tinh thần học

tập suốt đời; Bồi dưỡng tại chỗ, thường xuyên các chuyên đề thiết thực; Bồi

dưỡng thơng qua sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn bằng các hình thức thảo luận,

luyện tập, thực hành nghiệp vụ,…

+ Tạo điều kiện về kinh phí và thời gian cho GV tham gia các lớp đào tạo,

bồi dưỡng;

+ Tổ chức thăm lớp, dự giờ, thao giảng, thi GV dạy giỏi;

+ Ngồi ra, những qui định về: quản lí hoạt động học hệ bổ túc THPT của

HV; chế độ miễn, giảm học phí; định mức khen thưởng cho các danh hiệu thi

đua; qui chế chi tiêu nội bộ cũng cần có thông báo các qui định và thực hiện qui

định hết sức minh bạch trong trung tâm.

1.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp

Để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, các qui định về dạy học hệ bổ túc

THPTcủa các cấp quản lí, ban giám đốc trung tâm xây dựng các quy định nội bộ

và phát hành trong trung tâm :

- Khung phân phối chương trình dạy học GDTX cấp THPT.

- Các tài liệu liên quan đến chương trình dạy học GDTX.

- Các hướng dẫn thực hiện chương trình của bộ GD & ĐT của sở của Trung

tâm về tiến độ thời gian các môn học .

- Các văn bản quy định, nội quy, quy chế của Trung tâm .

- Các phương tiện dạy học .

Để từ đó GV có thể tham khảo và xây dựng kế hoạch giảng dạy của cá nhân;

cung cấp cho GV các chế độ, chính sách liên quan đến GDTX, GV và HV.

1.5. Kiểm tra, đánh giá

+ Định kì tổ chức kiểm tra nội bộ việc thực hiện các qui định nội bộ, đồng thời

phải theo dõi thường xuyên việc thực hiện các qui định để kịp thời điều chỉnh, tổ

chức và chỉ đạo thực hiện tốt hơn.

Biện pháp 2: Đổi mới quản lí hoạt động dạy học

2.1. Mục đích của biện pháp

Nhằm đổi mới quan điểm và thực hiện một mơ hình quản lí, coi trọng u

cầu đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

82.2. Nội dung thực hiện biện pháp

+ Kế hoạch hóa cơng tác quản lí việc xây dựng kế hoạch dạy học; chỉ đạo

việc thực hiện đổi mới PPDH; chỉ đạo đổi mới cách kiểm tra, đánh giá giờ dạy

của GV và cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV; tạo động lực cho

người dạy. Trong kế hoạch có chỉ rõ các bước đi, các biện pháp thực hiện và các

nguồn lực để đạt được các mục tiêu.

2.3. Cách thức thực hiện biện pháp

Chuyển từ tư tưởng quản lí mệnh lệnh, hành chính sang quản lí chủ yếu

bằng quy chế, quy định. Chuyển phương thức quản lí một chiều, từ trên xuống

sang tương tác, lấy GV và HV làm trung tâm. Chuyển sang cơ chế quản lí phân

cấp, dân chủ, tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

- Chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch dạy học:

Trên cơ sở kế hoạch chung, dựa vào sự phân công của giám đốc trung tâm,

của tổ chuyên môn, yêu cầu mỗi GV phải xây dựng kế hoạch cá nhân về kế hoạch

dạy học. Kế hoạch đó phải được thơng qua trước tổ chun mơn và được tổ trưởng

giám sát, giám đốc trung tâm thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực

hiện kế hoạch, kế hoạch cần ghi cụ thể như: soạn giáo án, lên lớp, dự giờ, thao

giảng, chấm chữa bài, tự bồi dưỡng, các chuyên đề sáng kiến, kinh nghiệm… trong

từng nội dung, cần nhấn mạnh các vấn đề cần đổi mới.

- Chỉ đạo việc thực hiện đổi mới PPDH

Tập chung chỉ đạo GV soạn giáo án theo tinh thần đổi mới, chuyển trọng

tâm từ thiết kế các hoạt động của GV sang thiết kế các hoạt động của HV, tăng

cường tổ chức các hoạt động độc lập theo nhóm bằng các phiếu học tập, tăng

cường giao tiếp giữa GV và HV, mở rộng giao tiếp giữa HV với HV. Để có một

tiết học mà hoạt động học tập của HV chiếm thời lượng cao hơn so với hoạt

động của GV, thì trước đó, trong khâu chuẩn bị soạn bài GV phải đầu tư rất

nhiều công sức và thời gian. Trên cơ sở hình dung các hoạt động học tập của

HV trong giờ học GV có thể chuẩn bị các phiếu học tập hay phiếu làm việc để

HV thực hiện. Đây là những mẫu có in sẵn những nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu

HV thực hiện trong một thời gian ngắn, nhằm hình thành một kiến thức, tập

dượt một kĩ năng, rèn luyện một thao tác tư duy, hoặc thăm dò thái độ trước một

vấn đề. Cần tổ chức soạn bài theo tổ, nhóm chun mơn để nội dung sinh hoạt

tổ, nhóm chun mơn có chiều sâu.

Chỉ đạo thực hiện giờ lên lớp có chất lượng theo hướng đổi mới PPDH là

điều rất quan trọng. Nếu trong PPDH truyền thống GV truyền thụ kiến thức cho

HV theo kiểu giảng bài, thì PPDH mới đòi hỏi GV phải là người tổ chức các

hoạt động học, hướng dẫn, gợi mở, đưa HV vào các tình huống có vấn đề, tổ

chức cho HV thực hành, thảo luận, nhập vai, tự nghiên cứu để giải quyết vấn đề.

Đó là sự cộng tác cùng nhau chia sẻ khó khăn, cùng vui với kết quả và cùng

9buồn khi chưa đạt được mục đích đề ra.Điều này chỉ có thể cảm nhận trực tiếp

khi dự giờ mà rất khó định lượng khi đánh giá giờ dạy.

- Chỉ đạo đổi mới cách kiểm tra, đánh giá giờ dạy của GV, và cách kiểm

tra, đánh giá kết quả học tập của HV.

Xây dựng chuẩn đánh giá giờ dạy theo hướng đổi mới PPDH; tổ chức học

tập, thảo luận tiêu chuẩn đánh giá tiết dạy theo hướng đổi mới mà trung tâm đã

xây dựng và ban hành; tạo mọi điều kiện về PTDH, hỗ trợ cho việc lên lớp đạt

hiệu quả.

+ Đổi mới việc dự giờ: Ngoài việc qui định số tiết cần dự trong từng học

kỳ, từng năm học, việc tổ chức dự giờ cần có mục đích, u cầu rõ ràng về nội

dung và phương pháp. Tăng cường dự giờ đột xuất, dự giờ theo chuyên đề đổi

mới PPDH, đánh giá rút kinh nghiệm, so sánh kết quả sau mỗi đợt dự giờ. Có

thể mời đồng nghiệp cùng chuyên môn ở trường khác đến dự để rút kinh

nghiệm.

+ Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV:

Tổ chức học tập, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện qui chế kiểm tra, cho điểm,

xếp loại, đánh giá HV. Thành lập ngân hàng đề, tổ chức thi nghiêm túc theo đề

chung, được rút ngẫu nhiên từ ngân hàng đề, đổi chéo GV coi thi, đảm bảo sự

khách quan trong đánh giá. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV

phải đảm bảo các yêu cầu về đổi mới nội dung kiểm tra, đổi mới hình thức kiểm

tra và đổi mới khâu chấm, chữa bài, đánh giá chất lượng HV.

+ Đổi mới nội dung kiểm tra : Việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở yêu cầu

tái hiện kiến thức, mà cần chú ý đúng mức đến việc kiểm tra năng lực độc lập

sáng tạo của HV. Nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính tồn diện đồng thời chú ý

đến tính phổ thơng, đại trà và tính phân hố trong học tập của HV.

+ Đổi mới hình thức kiểm tra: chỉ đạo GV sử dụng nhiều hình thức kiểm

tra khác nhau, nhiều dạng đề kiểm tra khác nhau như: trắc nghiệm khách quan, tự

luận, hay kết hợp các hình thức trên.

+ Đổi mới khâu chấm, chữa bài, đánh giá chất lượng HV :

Việc rèn luyện phương pháp tự học cho HV là một trong những mục tiêu dạy

học, thì GV cần hướng dẫn HV phát triển kĩ năng tự đánh giá để họ tự điều

chỉnh cách học của mình. Trong việc kiểm tra hàng ngày, GV cần tạo điều kiện

để HV được đánh giá lẫn nhau, cho phép HV tự chấm bài của mình và của bạn.

Hơn thế nữa, việc nhận xét, đánh giá của GV về bài làm của HV là hết sức

quan trọng. Dù chỉ là một vài dòng nhận xét vắn tắt, thậm chí chỉ là một dấu chấm

hỏi hay một nét gạch nhưng nó thể hiện sự đánh giá của người thầy đối với bài

làm của HV nên có thể làm cho HV vui, buồn và thay đổi nhận thức đối với nội

dung học tập giúp học viên có thể điều chỉnh phương pháp học tập từ những nhận

xét đánh giá của giáo viên.Nhận xét đánh giá cần có tính tích cực, khích lệ. Trong

10các đợt kiểm tra chung của trung tâm có thể mã hố bài làm, hoặc phân công coi

và chấm bài chéo nhau để đảm bảo sự khách quan, công bằng, nghiêm túc trong

đánh giá, khắc phục tình trạng gianlận, thiếu trung thực, chạy theo thành tích nhằm

đánh giá đúng chất lượng.

2.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp

+ Qui định nội bộ về việc xây dựng kế hoạch dạy học, việc thực hiện đổi

mới PPDH, việc thực hiện đổi mới cách kiểm tra, đánh giá giờ dạy của GV và

cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV cùng các tiêu chuẩn về công tác

thi đua nhằm tạo động lực cho GV.

+ Cung ứng đầy đủ, kịp thời CSVC - TBDH và các phương tiện khác cho

GV.

2.5. Kiểm tra, đánh giá

Cần kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch dạy học,

đổi mới PPDH, đổi mới cách kiểm tra, đánh giá giờ dạy của GV, và cách kiểm tra,

đánh giá kết quả học tập của HV để chấn chỉnh sai sót và kịp thời kích thích, động

viên, tạo động lực đối với GV.

Biện pháp 3: Chú trọng bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo

viên

3.1.Mục đích của biện pháp

Nhằm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ và năng lực công tác của

đội ngũ giáo viên để đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong dạy học, đặc biệt giúp

HV tiến bộ trong học tập.

3.2.Nội dung thực hiện biện pháp

+ Kế hoạch hóa cơng tác quản lí việc bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ cho

GV; đặc biệt chú trọng kế hoạch bồi dưỡng tại chỗ theo nhu cầu, thường xuyên,

thiết thực và việc cử GV đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng

nghiệp vụ do sở GD&ĐT hàng năm tổ chức . Ban Giám đốc phải đi đầu trong

việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ , năng lực công tác để

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong kế hoạch có chỉ rõ các mục tiêu, các biện pháp

thực hiện và các nguồn lực để đạt được các mục tiêu.

3.3.Cách thức thực hiện biện pháp

+ Giám đốc trung tâm trực tiếp quản lí cơng tác phát triển đội ngũ và bồi

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV;

+ Phân công cho phó giám đốc, tổ trưởng chun mơn chỉ đạo việc bồi

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV;

+ Xây dựng và phát triển các GV có năng lực và phẩm chất tốt thành cán

bộ chủ chốt để hỗ trợ cho việc bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ cho GV;

+ Có qui định nội bộ về việc tạo động lực học tập, kích thích sự nỗ lực và

lòng say mê học tập cho GV.

11+ Bồi dưỡng, rèn luyện kĩ năng soạn bài theo hướng thiết kế hệ thống câu

hỏi, hệ thống các thao tác thực hành và tổ chức thảo luận rút kinh nghiệm phù

hợp với đặc điểm của từng môn học;

+ Bồi dưỡng, rèn luyện kĩ năng dạy học trên lớp như kĩ năng tổ chức,

hướng dẫn HV hoạt động, kĩ năng tạo tình huống có vấn đề, kĩ năng thực hành,

thí nghiệm, kĩ năng ra đề kiểm tra theo kiểu trắc nghiệm;

+ Bồi dưỡng và rèn luyện các kĩ năng chung mang tính cơng cụ như kĩ

năng sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại vào dạy học, kĩ năng sử dụng các

phần mềm trên máy tính, kĩ năng khai thác thông tin trên mạng, kĩ năng đọc

sách, nghiên cứu các tài liệu tham khảo và các kĩ năng về ngoại ngữ;

+ Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu và định hướng những vấn

đề cần nghiên cứu một cách thiết thực.

+ Coi trọng việc bồi dưỡng tại chỗ, thường xuyên; bồi dưỡng từ tổ chuyên

môn và từ sự hỗ trợ của GV khá, giỏi của tổ chun mơn.

3.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp

+ Có qui định nội bộ về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV;

+ Tạo điều kiện về thời gian cho giáo viên, kinh phí, CSVC - TBDH và các

phương tiện khác cho việc tổ chức bồi dưỡng.

+ Đưa vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua những tiêu chí cụ thể của việc bồi

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV.

3.5. Kiểm tra đánh giá

+ Giám đốc trung tâm trực tiếp kiểm tra hoặc phân cơng cho Phó giám đốc

kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng môn

chuyên nghiệp vụ cho GV để kịp thời chấn chỉnh sai sót và kích thích, động

viên, tạo động lực cho GV.

Biện pháp 4: Tăng cường quản lí hoạt động học tập của học viên

4.1. Mục đích của biện pháp

Để tổ chức các hoạt động học tập cho học viên đạt hiệu quả cao nhất.Hiện

nay công tác quản lí hoạt động học hệ bổ túc THPT của HV ở TTGDTX huyện

Quảng Xương chưa được chú ý đúng mức.Đó là một yếu điểm trong cơng tác

quản lí hoạt động dạy học. Do vậy, cần phải khắc phục bằng các biện pháp tăng

cường quản lí hoạt động học tập của HV.

4.2. Nội dung thực hiện biện pháp

+ Kế hoạch hóa cơng tác chỉ đạo các GV chủ nhiệm hướng dẫn HV xây dựng

kế hoạch tự học; chỉ đạo việc bồi dưỡng phương pháp và kĩ năng tự học cho HV

thông qua hoạt động dạy học trên lớp và dạy học ngoài giờ lên lớp; tổ chức thi,

kiểm tra đánh giá kết quả học tập một cách nghiêm túc, nhằm kích thích sự nỗ lực

lòng say mê học tập và tạo niềm tin về sự công bằng trong phụ huynh và HV từ đó

tạo động lực học tập cho HV. Trong kế hoạch có chỉ rõ các bước đi, các biện pháp

12thực hiện và các nguồn lực để đạt được các mục tiêu.

4.3. Cách thức thực hiện biện pháp

+ Giám đốc trung tâm trực tiếp quản lí tổ GV chủ nhiệm, chỉ đạo các GV

chủ nhiệm hướng dẫn HV xây dựng kế hoạch tự học;

+ Phân cơng cho Phó giám đốc, tổ chuyên môn chỉ đạo việc bồi dưỡng

phương pháp và kĩ năng tự học cho HV thông qua hoạt động dạy học trên lớp và

dạy học ngoài giờ lên lớp; tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập một

cách nghiêm túc, nhằm kích thích sự nỗ lực lòng say mê học tập và tạo niềm tin

về sự công bằng trong phụ huynh và HV;

+ Đưa ra qui định nội bộ về việc tạo động lực học tập cho HV;

+ GV chủ nhiệm hướng dẫn HV xây dựng kế hoạch tự học. Kế hoạch tự

học cần nêu rõ mục tiêu phấn đấu, nội dung học tập hằng ngày, hàng tuần, hàng

tháng và tiến độ công việc. Hướng dẫn HV để sau mỗi tuần HV tự đánh giá

những việc đã làm được, những việc chưa thực hiện được và nêu lên biện pháp

khắc phục.Đồng thời, chỉ đạo GV chủ nhiệm tăng cường giáo dục động cơ, thái

độ học tập đúng đắn cho HV.Động cơ học tập của HV rất đa dạng và ln biến

động. Vậy để HV có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, các GV chủ nhiệm phải

biết liên kết phối hợp với cha mẹ HV, với GV bộ môn, với các lực lượng khác để

kiểm tra uốn nắn các hoạt động tự học của HV. HV phải tự mình tìm ra kiến thức

bằng hoạt động của chính mình;

+ Tổ chức chỉ đạo việc bồi dưỡng phương pháp và kĩ năng tự học cho HV

thông qua hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo

GV bồi dưỡng phương pháp và kĩ năng tự học cho HV ngay trên lớp, tạo điều

kiện cho HV bộc lộ khả năng diễn đạt, khả năng phân tích, tổng hợp, khái qt,

trừu tượng hố vấn đề, đồng thời bồi dưỡng cho HV phương pháp đọc sách, tóm

tắt hệ thống hố tài liệu và phương pháp nghiên cứu;

+ Chỉ đạo GV thiết kế nội dung bài học thành một chuỗi có vấn đề và

hướng dẫn để HV tự giải quyết. Tình huống có vấn đề phải có độ khó tương đối,

sao cho dưới sự hướng dẫn của GV và bằng sự nỗ lực cao nhất của mình, HV có

thể tự giải quyết được;

+ Sau mỗi đợt sinh hoạt ngồi giờ như tham gia các trò chơi dân gian, tham

quan, cắm trại, hội diễn văn nghệ, tìm hiểu lịch sử văn hố địa phương, GV chủ

nhiệm cần cho HV làm báo cáo thu hoạch, trao đổi, thảo luận để rèn luyện

những kĩ năng như: quan sát, phân tích, tổng hợp, phán đốn, đánh giá một vấn

đề nghiên cứu;

+ Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập một cách nghiêm túc

nhằm kích thích sự nỗ lực, lòng say mê học tập và tạo niềm tin về sự công bằng

trong phụ huynh và HV. Đây là một trong những biện pháp tích cực nhằm nâng

cao chất lượng học tập của HV;

13+ Tạo động lực học tập. Động lực của việc học tập cần được hình thànhvà

phát triển qua quá trình dạy học.Bằng cách tổ chức và điều khiển hợp lí các hoạt

động học tập, GV sẽ đem lại hứng thú và niềm vui học tập cho HV, đó chính là

động lực nhận thức.Vì thế, để tạo nên động lực học tập cần đổi mới PPDH.Muốn

vậy, giám đốc trung tâm cần chỉ đạo GV có kế hoạch tạo ra sự thành công trong

học tập của HV, cơng nhận kịp thời việc hồn thành tốt một cơng việc trong học

tập của HV, giúp HV biết nhiệm vụ của môn học, bài học, tiếthọc,giúp HV biết

trách nhiệm củan gười học và biết phương pháp tự học;

+ Bên cạnh động lực nhận thức, cần tạo ra các động lực xã hội bằng cách tổ

chức tốt các phong trào thi đua, các hội thi như thi đua thực hiện cuộc vận động

xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” để lơi cuốn HV vào các hoạt

động chính trị - xã hội. Ngoài ra, cần đảm bảo điều kiện cho HV tự học, như mở

rộng phòng đọc thư viện, thư viện điện tử, tăng cường các thiết bị nghe, nhìn, thực

hành, thí nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và có sự khen thưởng kịp

thời để kích thích, động viên HV thi đua học tập.

4.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp

+ HV phải chú ý đến hoạt động học tập của bản thân; có ý thức phát huy thế

mạnh của sự trải nghiệm thực tiễn và những ưu điểm riêng của cá nhân HV.

+ GV ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến việc học tập của HV. Do đó,

GV phải: nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo động lực học tập cho HV

và có quyết tâm tạo động lực cho HV; có hiểu biết và kĩ năng tạo động lực cho

HV; biết động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho HV tham gia vào

các hoạt động; giúp người học trao đổi, chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm, hiểu biết

đã có của họ; biết lựa chọn, sử dụng các PPDH một cách hợp lí tùy thuộc vào

mục tiêu, nội dung, tính chất từng bài học và đặc điểm, trình độ của HV.

+ Gia đình: Nguồn động viên và là nơi cung cấp tài chính, phương tiện cho

HV đồng thời là nơi kiểm tra và đánh giá chặt chẽ HV.

+ Bạn bè, nhất là những người cùng học trong nhóm nhỏ là nơi củng cố

niềm tin, động viên HV vươn lên trong học tập.

+ Trung tâm GDTX phải là nơi văn hóa học đường, phải thực hiện tốt

phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

4.5. Kiểm tra đánh giá

+ Phân công GV chủ nhiệm và GV bộ môn thường xuyên xem xét thực

tiễn, để phát hiện đánh giá thực trạng về hoạt động học tập, khuyến khích những

nhân tố tích cực, phê phán những lệch lạc và đưa ra quyết định những điều chỉnh

kịp thời, nhằm giúp HV đạt được các mục tiêu học tập đã đề ra. Phân cơng cho

phó giám đốc, tổ chun mơn kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất để giám đốc

trung tâm so sánh, đối chiếu với mục tiêu đã đề ra, kịp thời điều chỉnh và chỉ đạo

GV tạo động lực học tập cho HV.

14Biện pháp 5:

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cho học viên yếu kém

5.1. Mục đích của biện pháp

Nhằm củng cố, bổ xung kiến thức, kỹ năng mà học viên còn yếu khi học ở

các lớp dưới , từ đó HV có thể cập nhật đủ kiến thức cơ sở, đủ năng lực để theo

kịp chương trình hiện hành.

5.2. Nội dung thực hiện biện pháp

+ Kế hoạch hóa việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cho HV yếu

kém như việc tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình GDTX

cấp THPT. GV phải lập kế hoạch dạy bồi dưỡng HV yếu kém chi tiết, phù hợp

với đối tượng và phải được Phó giám đốc phụ trách chuyên môn phê duyệt trước

khi thực hiện.

5.3. Cách thức thực hiện biện pháp

+ Phân cơng cho Phó giám đốc trực tiếp lập kế hoạch và quản lí việc bồi

dưỡng kiến thức và kĩ năng cho HV yếu kém. Mỗi tuần tổ chức 01 buổi phụ đạo

kiến thức kỹ năng cho HV yếu kém.

+ Phân công cho tổ chuyên môn tổ chức biên soạn chương trình bồi dưỡng

kiến thức và kĩ năng cho HV yếu kém phù hợp với đối tượng của từng khối lớp.

+ GV bộ môn được phép điều chỉnh chương trình cho phù hợp với HV của

từng lớp, từng nhóm học tập được phân cơng giảng dạy; có cơ chế động viên

HV tham gia học tập và không ép buộc.

+ GV dạy học phải thông qua tổ chức hoạt động học tập, chú trọng rèn

luyện phương pháp tự học cho HV; quan tâm đến dạy học cá thể kết hợp với dạy

học hợp tác; kết hợp đánh giá của GV và tự đánh giá của HV;

+ Tạo điều kiện để hình thành phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng tự

học, bồi dưỡng thói quen, ý chí tự học của HV thông qua cách tổ chức hoạt động

trong giờ học, từ đó rèn luyện cho học phương pháp tự nghiên cứu, phương pháp

đọc sách, đọc tài liệu,…

+ Tạo động lực cho HV khắc phục sự mặc cảm, tự ti để khơi dậy lòng say

mê học tập, bộc lộ và phát triển năng lực tiềm tàng trong mỗi HV: Tổ chức các

hoạt động ngoài giờ phong phú đa dạng như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,

thi tìm hiểu kiến thức để đưa HV vào những tình huống thực tế, tạo nên thói

quen và năng lực giải quyết vấn đề, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo

của HV trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và có hiệu quả.

+ Thực hiện dạy phụ đạo, bồi dưỡng miễn phí cho HV yếu kém theo kế

hoạch và nhu cầu của HV và gia đình.

5.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp

+ Có đủ phòng học và thiết bị dạy học bổ trợ tối thiểu;

15+ Có nguồn tài chính để tổ chức dạy học, động viên, khen thưởng.

+ Đội ngũ GV nhiệt tình, có năng lực.

5.5. Kiểm tra đánh giá

+ Kiểm tra việc dạy học để bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cho HV yếu

kém như kiểm tra việc dạy học theo chương trình bắt buộc nhưng khơng lấy kết

quả học tập để đánh giá, xếp loại học lực.

Biện pháp 6: Xây dựng cơ chế quản lí phù hợp để kích thích, động viên, tạo

động lực cho đội ngũ giáo viên

6.1. Mục đích của biện pháp

Nhằm kích thích, động viên, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trong

Trung tâm đoàn kết, nhiệt tình, tự giác và trách nhiệm trong cơng việc để hoàn

thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

6.2. Nội dung thực hiện biện pháp

+ Kế hoạch hóa việc tạo động lực cho các tổ chuyên môn, GV chủ nhiệm

và GV bộ môn;

+ Xây dựng định mức khen thưởng đối với đội ngũ GV trong qui chế chi

tiêu nội bộ của trung tâm.

6.3. cách thức thực hiện biện pháp

+ Thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng đúng qui định;

+ Giao trách nhiệm cho tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ trong việc tổ

chức, chỉ đạo các thành viên của tổ thực hiện tốt nhiệm vụ;

+ Phân công cụ thể, rõ ràng để quản lí việc lập kế hoạch, xây dựng các qui

định nội bộ và tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm;

+ Tổ chức cho GV và HV học tập mục đích, ý nghĩa của cơng tác thi đua và

các tiêu chí, tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua; tổ chức cho GV đăng kí danh

hiệu thi đua từ đầu năm học; cuối học kì, cuối năm học GV tự nhận xét, đánh

giá, xếp loại, sau đó tổ chun mơn và hội đồng thi đua khen thưởng họp bình

xét và xếp loại, thơng báo kết quả và lưu hồ sơ;

+ Hướng dẫn tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên

của tổ thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời có thể đề đạt với cấp trên để bổ nhiệm

họ ở những cương vị cao hơn, khen thưởng thích đáng những công lao mà họ đã

cống hiến cho tập thể;

+ Hướng dẫn cách thực hiện: nền nếp sinh hoạt tổ chuyên mơn; quản lí HV

theo hướng phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng tạo trong hoạt động học tập, trong

việc tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, khơng chạy theo thành

tích, gò ép HV.

+ Xây dựng cơ chế hoạt động và phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong

trung tâm;

+ Giám đốc trung tâm trực tiếp tác động và chỉ đạo tổ chuyên môn tác động

16Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

×