1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Xây dựng mối quan hệ giao tiếp - ứng xử trong cư quan, đưn vị:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (341.21 KB, 63 trang )


hợp, ủng hộ nhau, yểm trợ nhau, tạo quan hệ bình đẳng trong lao động và xử sự, khơng

tỏ ra hơn người, kẻ cả; phải quan tâm đến nhu cầu tình cảm của người khác; phải biết

tơn trọng người khác; phải luôn tôn trọng lời hứa; năng động, khẩn trương, trung thực

chứ không thủ đoạn, giả dối, biết đồng cảm với nhau; giảm bớt mức độ đối phó nhau.PHẦN II

THựC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG Ở SỞ KẾ

HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ MỘT VÀI

SO SÁNHI. ĐẶC ĐIÊM CHUNG :Kế hoạch và Đầu tư là hoạt động quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã

hội. Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình là một bộ phận của hệ thống kế hoạch

toàn quốc. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội, ngành kế hoạch đã xác

định lại chỗ đứng và vai trò của mình, tự vươn lên trong q trình đổi mới và làm tốt

chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương

trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo kế hoạch hố nền kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình.

Những năm qua ngành đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chiến lược

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tổng hợp các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn và triển

khai các chương trình mục tiêu, các dự án phát triển kinh tế xã hội. Tham gia xây dựng

các cơchế chính sách về quản lí kinh tế, quản lí đàu tư, xây dựng và triển khai các chủ trương

chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.Trong giai đoạn đổi mới, Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã thay đổi phương pháp kế

hoạch hố nhằm thích nghi với cơ chế quản lí kinh tế thị trường có sự quản lí của Nhà

nước theo định hướng XHCN. Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có đóng góp quan trọng

trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, đổi mới nội dung và phương pháp quản lí kinh tế,

thay thế kế hoạch pháp lệnh bằng kế hoạch định hướng, đảm bảo tính tự chủ trong sản

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, của các thành phần kinh tế, khơi dậy mọi tiềm

năng để các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển. Đã huy động tối đa nội lực

bên trong, thu hút mạnh mẽ các nguồn đầu tư và sự hợp tác quốc tế, tạo ra thế và lực mới

để tăng nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Bình. Trong tiến trình đổi mới,

Ngành Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh đã phát huy tính năng động, sáng tạo, vừa tích cực

tiếp thu các chủ trương chính sách mới để áp dụng sát hợp với địa phương, vừa chủ động

nghiên cứu đổi mới phương pháp quản lí, đi sâu vào nghiên cứu cơ chế thị trường, tham

mưu có hiệu quả cho cấp ủy, Chính quyền các cấp trong việc điều hành phát triển nền

kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng chiến lược phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vận

dụng cơ chế chính sách chung vào đặc điểm của tỉnh Quảng Bình. Bước đàu đổi mới

cơng tác kế hoạch hố đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa các ngành, huyện, thị và cơ

sở, đảm bảo các nội dung, tiến trình theo sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ và sự chỉ đạo

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nhờ đó đội ngũ cán bộ của ngành không ngừng lớn mạnh về

mọi mặt: cả số lượng và chất lượng, từng bước hội nhập với cơ chế mới. Trình độ tác

nghiệp ngày càng được nâng cao, cơ chế hành chính từng bước được cải tiến, các kiến

thức như tin học, ngoại ngữ, ... từng bước được phổ cập trong cán bộ công nhân viên, tạo

tiền đề xây dựng hệ thống kế hoạch đầu tư toàn tỉnh ngày càng vững mạnh và toàn diện.

Tuy nhiên so với u cầu đổi mới, cơng tác kế hoạch hố từ tỉnh xuống huyện vẫn

đang trong quá trình định hình từng bước và còn bộc lộ những yếu

kém cơ bản cân phải được hồn thiện, vai trò tham mưu định hướng cho tồn bộ nền

kinh tế còn rời rạc, tác dụng chưa cao, chưa tạo được môi trường kinh tế - xã hội, các

chính sách kinh tế ổn định để cho thị trường phát triển thuận lợi. Đồng thời thiếu những

thông tin định hướng phát triển kinh tế. Hệ thống thơng tin hai chiều nay chưa có biện

pháp khắc phục để làm tốt hơn. Đội ngũ cán bộ thiếu về số lượng, cơ cấu ngành nghề

chưa đồng bộ, số cán bộ chun ngành kinh tế còn ít.II. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG

BÌNĨỈ.Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 852/CP ngày 28 tháng 12 năm 1995 về

thành lập Sở kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở sát nhập bộ máy Uỷ ban kế hoạch và tổ

chức làm công tác hợp tác đầu tư ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sơ đồ mối quan hệ trong ngành kế hoạch từ Trung ương đến huyện:

Bộ Kế hoạch và Đầu

UBND tỉnhUBND các huyện,

thị xã.......... . .................

Sở Ke hoạch và

Đầu tưPhũng Kê hoạch và

Đầu tư huyện, thị xóPhòng nghiệp vụ Sở

Ke hoạch và Đầu tưCác Sở,

Ngành--------------------Phũng Ke

hoạch cỏc

Sở, Ngành1. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:- Căn cứ vào Thông tư liên Bộ số 01 BKH-TCCB-TTLB ngày 02 tháng 01 năm

1996 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kế hoạch và Đầu tư trực

thuộc UBND tỉnh.

- Căn cứ vào Quyết định số 1184 QĐ/UB ngày 21 tháng 9 năm 1997 của UBND

tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình có chức năng và nhiệm vụ

sau đây:1.1. Chức năng:

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chun mơn của UBND tỉnh có chức năng tham

mưu tổng hợp giúp UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của

tỉnh, đề ra các chủ trương biện pháp quản lí đàu tư trực tiếp từ nước ngoài tại địa phương.

Làm đầu mối phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong tỉnh. Tham mưu

cho UBND Tỉnh điều hành thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, các cân đối

chủ yếu của tỉnh, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.2- Nhiệm vụ:

Trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch tổng thể

phát triển kinh tế - xã hội của vùng, lãnh thổ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung

ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức nghiên

cứu xây dựng quy hoạch, các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn, lựa chọn các chương trình,

dự án ưu tiên, các danh mục về phát triển kinh tế - xã hội, các cân đối chủ yếu: tài chính,

ngân sách, vốn đàu tư xây dựng, các nguồn vốn viện họ và hợp tác đầu tư nước ngồi ...

trình UBND tỉnh quyết định, lựa chọn các đối tác trong nước, ngồi nước kí kết các hợp

đồng liên doanh, liên kết kinh tế, xây dựng kế hoạch xuất nhập khẩu của tỉnh một cách

thiết thực và có hiệu quả.

Phối hợp với Sở Tài chính Vật giá xây dựng dự toán ngân sách tỉnh theo quy định

của pháp luật trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo dõi nắm tình hình hoạt động của các đom

vị kinh tế, các chương trình, dự án quốc gia trên địa bàn tỉnh để gắn với kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã xây dựng quy hoạch,

kế hoạch, các chương trình, dự án kinh tế - xã hội phù họp với quy hoạch phát triển

chung của toàn tỉnh, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình,

dự án đề ra. Tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện thắng

lợi nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Trực tiếp điều hành thực hiện kế hoạch

đối với các lĩnh vực theo sự phân công của UBND tỉnh.

Phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật Nhà nước về hoạt động đầu tư trong

nước, hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh, làm đầu mối tiếp nhậnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

×