1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Chức năng:

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chun mơn của UBND tỉnh có chức năng tham

mưu tổng hợp giúp UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của

tỉnh, đề ra các chủ trương biện pháp quản lí đàu tư trực tiếp từ nước ngoài tại địa phương.

Làm đầu mối phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong tỉnh. Tham mưu

cho UBND Tỉnh điều hành thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, các cân đối

chủ yếu của tỉnh, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.2- Nhiệm vụ:

Trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch tổng thể

phát triển kinh tế - xã hội của vùng, lãnh thổ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung

ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức nghiên

cứu xây dựng quy hoạch, các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn, lựa chọn các chương trình,

dự án ưu tiên, các danh mục về phát triển kinh tế - xã hội, các cân đối chủ yếu: tài chính,

ngân sách, vốn đàu tư xây dựng, các nguồn vốn viện họ và hợp tác đầu tư nước ngồi ...

trình UBND tỉnh quyết định, lựa chọn các đối tác trong nước, ngồi nước kí kết các hợp

đồng liên doanh, liên kết kinh tế, xây dựng kế hoạch xuất nhập khẩu của tỉnh một cách

thiết thực và có hiệu quả.

Phối hợp với Sở Tài chính Vật giá xây dựng dự toán ngân sách tỉnh theo quy định

của pháp luật trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo dõi nắm tình hình hoạt động của các đom

vị kinh tế, các chương trình, dự án quốc gia trên địa bàn tỉnh để gắn với kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã xây dựng quy hoạch,

kế hoạch, các chương trình, dự án kinh tế - xã hội phù họp với quy hoạch phát triển

chung của toàn tỉnh, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình,

dự án đề ra. Tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện thắng

lợi nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Trực tiếp điều hành thực hiện kế hoạch

đối với các lĩnh vực theo sự phân công của UBND tỉnh.

Phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật Nhà nước về hoạt động đầu tư trong

nước, hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh, làm đầu mối tiếp nhậnhồ sơ dự án của chủ đầu tư trong nước và ngoài nước muốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, quản

lí việc sử dụng các nguồn vốn FDI, ODA, NGO và các nguồn vốn tài trợ khác theo quyết

định của UBND tỉnh.

Theo sự phân công của UBND tỉnh làm nhiệm vụ thường trực hoặc chủ tịch hội

đồng tư vấn về xét duyệt các định mức kinh tế kĩ thuật, thẩm định các dự án đàu tư trong

nước và ngoài nước đàu tư tại tỉnh, thẩm định kế hoạch xét thầu và thành lập doanh

nghiệp. Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các dự án; thẩm định dự tốn kinh

phí các cơng trình chuẩn bị đàu tư, quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết trên địa bàn

tỉnh. Làm đầu mối điều phối các chương trình dự án quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Quản lí và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp

theo quy định hiện hành, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp theo quy định của

pháp luật. Xem xét trình UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy phép ưu

đãi đàu tư theo luật khuyến khích và đầu tư trong nước.

Cùng với các ban, ngành liên quan tham gia nghiên cứu, xây dựng các cơ chế

chính sách về quản lí kinh tế - xã hội của toàn quốc; Kiến nghị, đề xuất với

UBND tỉnh xây dựng và vận dụng các cơ chế chính sách phù hợp với đặc điểm, điều kiện

cụ thể của địa phương theo quy định của pháp luật.

Hàng quý, 6 tháng, hàng năm chủ trì soạn thảo báo cáo tổng hợp về tình hình thực

hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương, kiến nghị những giải pháp để thực hiện

nhiệm vụ kế hoạch của kì tiếp theo, trình UBND tỉnh báo cáo hoạt động của các xí

nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi theo quy định.

Chỉ đạo về chun mơn nghiệp vụ kế hoạch hố đối với phòng Kế hoạch và Đầu tư

các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, kiến nghị việc đào tạo, bồi dưỡng nâng

cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.

Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và

công dân liên quan đến hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên quan đến công chức,

viên chức của Sở. Thực hiện chế độ bảo mật theo quy định hiện hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

2.1. về tổ chức bộ máy:

Hiện nay bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình gồm:

- Ban giám đốc: gồm 1 Giám đốc

3 Phó giám đốc

- Phòng nghiệp vụ: có 6 phòng:

+ Phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính: 10 người

+ Phòng Kinh tế ngành: 6 người

+ Phòng XDCB và Thẩm định: 5 người

+ Phòng Lao động - Văn xã: 2 người

+ Phòng Kinh tế đối ngoại: 4 người

+ Phòng Đăng kí kinh doanh: 2 người

2.2. về biên chế và chất lượng cán bộ hiện nay:

Bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình hiện có 33 người:

Trong đó: - Biên chế thực hiện: 27 người

- Hợp đồng dài hạn: 2 người.

- Hợp đồng ngắn hạn: 4 người.

Giám đốc Sở là người lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trực tiếp mọi công việc của cơ

quan, chịu trách nhiệm cao nhất về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trước

cơ quan Nhà nước cấp trên, chỉ đạo thực hiện mối quan hệ công tác giữa Sở và các cơ

quan Nhà nước theo trách nhiệm và thẩm quyền.

Các Phó giám đốc Sở thực hiện những nhiệm vụ do Giám đốc phân công, trực tiếp

theo dõi, chỉ đạo, điều hành, thay mặt Giám đốc giải quyết những công việc được giao và

chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc đã được phân công và giải quyết

của mình.Trưởng phòng: chịu trách nhiệm quản lí các cán bộ nhân viên trong phòng về

chun mơn nghiệp vụ và quản lí hành chính, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ

chun mơn của phòng đã được phân cơng, tổ chức nghiên cứu hệ thống các văn bản, chủ

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để thực hiện vận dụng tốt vào nghiệp

vụ chun mơn của phòng.

Phó phòng: là người giúp việc cho Trưởng phòng, thay mặt Trưởng phòng giải

quyết các cơng việc lúc Trưởng phòng đi vắng và chịu trách nhiệm quản lí, theo dõi một

số lĩnh vực được phân cơng.

Các cán bộ nhân viên có nhiệm vụ theo dõi, quản lí tồn diện các lĩnh vực, ngành

được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám đốc về lĩnh vực

chun mơn nghiệp vụ và quản lí hành chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×