1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trưởng phòng: chịu trách nhiệm quản lí các cán bộ nhân viên trong phòng về

chun mơn nghiệp vụ và quản lí hành chính, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ

chun mơn của phòng đã được phân cơng, tổ chức nghiên cứu hệ thống các văn bản, chủ

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để thực hiện vận dụng tốt vào nghiệp

vụ chun mơn của phòng.

Phó phòng: là người giúp việc cho Trưởng phòng, thay mặt Trưởng phòng giải

quyết các cơng việc lúc Trưởng phòng đi vắng và chịu trách nhiệm quản lí, theo dõi một

số lĩnh vực được phân cơng.

Các cán bộ nhân viên có nhiệm vụ theo dõi, quản lí tồn diện các lĩnh vực, ngành

được phân cơng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám đốc về lĩnh vực

chuyên môn nghiệp vụ và quản lí hành chính.Là ngành tổng hợp bao quát nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế của tỉnh, vì vậy cơ

cấu và số lượng lãnh đạo như vậy là hợp lí nhằm đảm bảo sự vận hành nhịp nhàng trong

từng phần chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Vai trò của phòng và Trưởng phòng

đã được quan tâm. Các Trưởng phòng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong

điều hành và giám sát cơng việc. Việc điều hành theo phòng đã từng bước đi vào quy củ,

nền nếp.Biểu 1: Tình hình biên chế và chất lượng cản bộ hiện nay của Sở Kế hoạch và Đầu

tư tỉnh Quảng Bình.

TTTố chức phòng,Biênbanchế

đượ

c

giaoCán bộ hiện cóPhân

loai •

cơng chứcGhi

chúTổngTrong đó:r

À

Biên chếA BcD1/ Tổne số293327272 3 12/ - Ban Giám đốc44443/ - Phòng Tổng hợp343445452221 1343422225-ngành

4/

- Phòng XDCB và

5/Thẩm định - Phòng

Lao động

- Văn xã6/7/8/- Phòng Kinh tế

đối ngoại - Phòng

Đăng kí

kinh doanh

- Phòng Tổ chức -663

11Hành chínhBiểu 2: Tình hình lực lượng cán bộ phân theo độ tuổi của Sở

Kể hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Phòng banTổngĐộ tuổiGhisố22-3536-4950-60- Ban Giám đốc4-22chú

Trong- Phòng Tổng hợp422-độ tuổi- Phòng Kinh tế ngành623150 đến- Phòng XDCB512260 có 6- Phòng Lao động - Vănnam và

2

- Phòng Kinh tế đối ngoại42

1- Phòng Đăng kí kinh23 nữ122

2doanh

Tổng338169Nhìn chung đội ngũ cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình có chất

lượng khá cao, cán bộ có trình độ đại học chiếm gàn 82%, chủ yếu là đại học chính quy

và có nhiều kinh nghiệm trong cơng tác chun mơn nghiệp vụ. Trong đó cán bộ trẻ

chiếm 25%, cán bộ độ tuổi 36 - 40 chiếm 50% và từ 50 tuổi trở lên chiếm 25%.

3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ:

Trong điều kiện biên chế cơ quan còn mỏng, việc tổ chức các phòng phải ghép

các chức năng, nhiệm vụ vào 1 đơn vị, do vậy trước mắt ở Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quảng Bình có các phòng nghiệp vụ sau đây:

- Phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính

- Phòng Kinh tế ngành

- Phòng XDCB và Thẩm định

- Phòng Kinh tế đối ngoại

- Phòng Lao động - Văn xã

- Phòng Đăng kí kinh doanh

Các phòng nghiệp vụ trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự lãnh đạo trực tiếp

của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu theo sự phân

cơng của Giám đốc về các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chính trị đã được quy định tại các vănbản của Trung ương, của tỉnh ( gồm Thông tư liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban TCCB

Chính phủ số 01 ngày 02 tháng 01 năm 1996, Quyết định số 207 QĐ/UB ngày 11 tháng 3

năm 1996 và Quyết định số 1184 QĐ/UB ngày 21 tháng 9 năm 1997 của Uỷ ban nhân

dân tỉnh ). Do vậy, chức năng, nhiệm vụ của các phòng được quy định như sau:

3.1. Phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính:

Phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính có chức năng tham mưu tổng hợp về nghiệp

vụ kế hoạch hố, về cơng tác tổ chức cán bộ và hành chính quản trị.

- Phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính có nhiệm vụ giúp Ban Giám đốc tổng hợp

quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, điều chỉnh quy hoạch quan từng thời kì của

tỉnh để trình cấp trên phê duyệt. Tổ chức nghiên cứu tổng hợp trình Giám đốc Sở các kế

hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, tổng hợp danh mục các chương trình dự án ưu tiên,

các dự án về phát triển kinh tế xã hội, các cân đối chủ yếu về tài chính, ngân sách, vốn

đầu tư xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia về cơ cấu. Tham mưu cho Giám đốc

Sở trong việc hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị

xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch.

-Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm

báo cáo Giám đốc xem xét để trình báo cấp trên và Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp tiến độ.

- Tham mưu về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, xây dựng kế hoạch đào

tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ cơng chức thuộc văn phòng Sở

và cán bộ kế hoạch cấp huyện theo sự phân cơng quản lí cán bộ của tỉnh và các quy định

hiện hành của Nhà nước.

Ngồi ra, phòng Tổng hợp - Hành chính phải có trách nhiệm quản lí hồ sơ cán bộ

và tồn bộ hệ thống các công văn, văn bản thuộc hồ sơ lưu trữ theo chế độ lưu trữ của

Nhà nước. Tổ chức tốt công tác hậu càn phục vụ làm việc như chuẩn bị hội trường, soạn

thảo, in ấn tài liệu, ..., tổ chức phục vụ chu đáo khách đến, khách đi, quản lí, bảo vệ toàn

bộ tài sản trong cơ quan và chăm lo chu đáo việc tu sửa nhà của, tu sửa, mua sắm các

thiết bị, máy móc đáp ứng tốt các u càu của cơng tác.

3.2- Phòng Kinh tế ngành:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×