1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Hướng sắp xếp tổ chức bộ máy:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (341.21 KB, 63 trang )


III. Cơ CẤU TỔ CHỨC Bộ MÁY VĂN PHÒNG Ở SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TU TỈNH QUẢNG

BÌNH.Phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính có 10 người được xác định cụ thể nhiệm vụ

và chức danh.

- Trưởng phòng phụ trách các nội dung: chủ trì tính tốn các chỉ tiêu tổng hợp, dự

báo các chỉ tiêu tổng hợp của nền kinh tế từ quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm; soạn

thảo báo cáo tổng hợp, kế hoạch 5 năm và hàng năm để báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh uỷ, Bộ

Kế hoạch và Đầu tư; soạn thảo văn bản hướng dẫn các ngành, huyện, thị xây dựng kế

hoạch 5 năm, hàng năm; soạn thảo chưomg trình cơng tác tháng, tuần; chủ trì tổng hợp

phàn số liệu kinh tế xã hội trong quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của toàn tỉnh,

các ngành, các huyện, thị; tổng hợp chung cơng tác quy hoạch tồn tỉnh, các ngành,

huyện, thị và hướng dẫn các ngành, huyện, thị xây dựng quy hoạch; theo dõi cơng tác an

ninh quốc phòng; tổng hợp nhu cầu nguồn vốn đầu tư xây dựng trong kế hoạch hàng

năm, 5 năm, quy hoạch.

- Phó phòng phụ trách các nội dung: soạn thảo báo cáo 6 tháng, báo cáo thường

xuyên, đột xuất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Ngành, đơn vị Trung ương, Tỉnh uỷ,

UBND tỉnh; tham gia thẩm định các dự án thuộc khối công cộng, trụ sở; phụ trách công

tác tổ chức hành chính cơ quan; tham mưu đề xuất bố trí, đề bạt cán bộ theo phân cấp

quản lí; xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng nội quy, quy

chế hoạt động trong cơ quan; xây dựng kế hoạch triển khai và làm công tác thi đua khen

thưởng; theo dõi công tác nâng lương cho cán bộ hàng năm, công tác bảo hiểm xã hội,

giải quyết các thủ tục chế độ khác cho cán bộ; chịu trách nhiệm đưa đón các đồn khách

của Trung ương, các tỉnh đến làm việc; quản lí phương tiện, cơng tác quản trị của cơ

quan; uỷ nhiệm giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến cán bộ của cơ quan;

phối hợp với các ngành khác trong việc kiểm tra chấp hành phòng cháy, chữa cháy, bảo

mật, ...

Ngồi ra, để hỗ trợ cơng việc cho trưởng, phó phòng Tổng hợp - Tổ chức hành

chính còn có 2 chun viên phụ trách các cơng việc: làm cơng tác dự tính, dự báo, tính

tốn các chỉ tiêu tổng hợp (GDP, giá trị sản xuất), của các ngành, các huyện, thị; thiết kế

hệ thống biểu bảng hướng dẫn cho các ngành, huyện thị khi xây dựnh quy hoạch, kếhoạch 5 năm, hàng năm; soạn thảo văn bản giao kế hoạch hàng năm cho các ngành và

các huyện trong khối được phụ trách; theo dõi lĩnh vực kinh tế đối ngoại, tài chính, thuế

và xây dựng chỉ tiêu ngân sách toàn tỉnh; tham gia thẩm định các dự án đàu tư trong khối

được giao ( kể cả các nguồn vốn ngân sách, đầu tư nước ngồi, vốn chương trình quốc

gia...); soạn thảo biểu bảng, văn bản báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng, quý cho tỉnh,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phụ trách vấn đề nối mạng, cung cấp tin tức, tài liệu trên mạng

Internet cho lãnh đạo và các phòng; cập nhật, lưu trữ số liệu thực hiện kế hoạch hàng

năm.

- Văn thư - lưu trữ: Đây là một công tác khá quan trọng, có một vai trò lớn trong

việc đảm bảo thông tin cho các hoạt động của cơ quan. Công tác văn thư - lưu trữ được

xác định là một mặt hoạt động của bộ máy quản lí nói chung. Trong văn phòng, cơng tác

văn thư - lưu trữ là nội dung quan trọng chiếm phần lớn nội dung hoạt động của văn

phòng. Như vậy, cơng tác văn thư - lưu trữ gắn liền với hoạt động của mỗi cơ quan, đơn

vị, là một công việc không thể thiếu, một mắt xích trong guồng máy hoạt động quản lí

của cơ quan. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình là cơ quan chun mơn

của UBND tỉnh có chức năng tham mưu tổng hợp giúp UBND tỉnh về quy hoạch, kế

hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đề ra các chủ trương, biện pháp quản lí đầu tư

trực tiếp từ nước ngồi tại địa phương. Do đó việc tiếp nhận, ban hành các cơng văn, giấy

tờ chiếm một lượng khá lớn, đòi hỏi phải có 2 người làm công tác này: một người phụ

trách văn thư, một người phụ trách lưu trữ. Nhưng do tình hình cơ quan còn thiếu người

nên các cơng việc về văn thư, lưu trữ, thủ quỹ cơ quan, đánh máy, in ấn tài liệu do một

nhân viên phụ trách. Hiện nay, văn phòng có trang bị máy vi tính, máy in, máy

photocopy, máy fax cho công tác văn thư - lưu trữ để cho cơng tác này phục vụ có hiệu

quả, kịp thời theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan.

Cán bộ văn thư - lưu trữ có nhệm vụ tiếp nhận công văn giấy tờ đi, đến và vào sổ

theo dõi (vào 2 sổ riêng biệt), đóng dấu cẩn thận, chuyển giao nhanh chóng. Cán bộ văn

thư - lưu trữ phải đảm bảo không để lẫn, thất lạc công văn, giấy tở, tài liệu, phải thường

xuyên sắp xếp quản lí, phân loại tài liệu để khi cần thiết có thể dễ tìm, dễ thấy phục vụ

kịp thời cho cơ quan. Ngồi ra, người làm cơng tác văn thư - lưu trữ sẽ thực hiện một số

công việc được phân cơng đột xuất.Còn việc xử lí cơng văn, văn bản thì cơng văn đến phải được vào sổ và đóng dấu

cơng văn đến theo quy định, sau đó chuyển đến Giám đốc hoặc Phó giám đốc duyệt. Sau

khi xử lí xong cơng văn được chuyển đến Trưởng phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính

theo dõi và nắm các vấn đề có liên quan. Cơng văn khi chuyển đến lãnh đạo hay các

phòng phải được kí nhận. Trưởng phòng chịu hách nhiệm nghiên cứu văn bản trước khi

chuyển đến các cán bộ nhân viên thực hiện. Riêng các công văn khẩn, cơng văn cần xử lí

gấp cán bộ văn thư cần trình ngay cho lãnh đạo để xử lí kịp thời. Các văn bản khi soạn

thảo phải đảm bảo tính quy phạm, thể thức văn bản theo quy định và đảm bảo về nội

dung, văn phong hành chính. Tất cả các công văn đi đều phải được vảo sổ công văn và

lưu ở văn thư cơ quan và các cán bộ chuyên quản.

Cán bộ văn thư - lưu trữ còn là người vừa kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, luôn đối

chiếu với sổ thu, chi của kế toán để giúp kế toán cân đối sổ sách chi tiêu rõ ràng, sạch sẽ,

cấp phát tiền lương cho cán bộ cơ quan theo đúng quy định.

- Kế tốn: Do cơ quan còn thiếu người nên cơng việc kế tốn cơ quan, quản lí điện

nước, tài sản cơ quan và một số cơng việc khác do một chuyên viên phụ trách. Cán bộ kế

tốn sẽ phải dựa vào kế hoạch, nhiệm vụ chính trị hoạt động của cơ quan để lập kế hoạch

về kinh phí tồn năm, từng q, từng tháng, phải nhanh chóng làm các thủ tục thanh tốn,

hàng tháng, q phải cập nhật báo cáo chi tiêu theo quy định. Kế toán phải đảm bảo thực

hiện đầy đủ thủ tục, sổ sách sạch sẽ, đúng danh mục, đúng yêu cầu của Bộ Tài chính quy

định.

- Lái xe cơ quan: Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 2 xe ơtơ do 2 lái xe phụ

trách. Hai lái xe này có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và sử dụng xe của

cơ quan, thực hiện đày đủ và đúng đắn các quy định của Nhà nước, luôn thực hiện theo

sự điều hành của lãnh đạo. Hai lái xe cơ quan phải luôn sẵn sàng để đáp ứng yêu càu của

lãnh đạo, phải luôn chuẩn bị tốt mọi công việc phục vụ cho chuyến công tác dài ngày của

lãnh đạo cơ quan. Chỉ có lãnh đạo và Trưởng phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính mới

được phép điều xe. Hàng tuần phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch

điều động xe để lái xe có sự chủ động trong công việc.Để đáp ứng yêu cầu của cơng việc

một cách thuận lợi đòi hỏi lái xe cơ quan phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng xe

cẩn thận, ln đảm bảo an tồn tuyệt đối cho cả người và xe. Khi có sự cố hư hỏng lái xecó trách nhiệm báo cáo với phụ trách hành chính để theo dõi và đề xuất sửa chữa. Lái xe

cơ quan cũng phải xác định được thái độ phục vụ chu đáo, tận tình, vui vẻ khi được phân

cơng.

- Tạp vụ, vệ sinh cơ quan: do một cán bộ phụ trách. Cán bộ này có nhiệm vụ vệ

sinh sạch sẽ trong nhà ngoài sân, các nhà vệ sinh. Đảm bảo vệ sinh cho các phòng làm

việc của lãnh đạo, bố trí sắp xếp tại phòng họp, hội trường. Ngồi ra, cán bộ làm cơng tác

tạp vụ còn thực hiện việc đưa chuyển báo chí, cơng văn cho các phòng.

- Bảo vệ cơ quan: có nhiệm vụ đảm bảo an tồn, an ninh trật tự cho cơ quan. Cơng

tác bảo vệ đòi hỏi phải có sự kiên trì, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao và có

phẩm chất đạo đức tốt. Công tác này do 1 bảo vệ phụ trách.

Việc phân chia nhiệm vụ cụ thể cho tùng người, từng bộ phận nhằm nâng cao trách

nhiệm của mỗi người trong cơng việc. Điều đó đòi hỏi người lãnh đạo phải biết bố trí,

sắp xếp người hợp lí, đúng chuyên mơn, đúng trình độ nghiệp vụ mà người đó được đào

tạo. Hơn nữa, để cho công tác này được thực hiện tốt dưới sự điều hành của lãnh đạo cơ

quan thì Trưởng phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính phải có nhiệm vụ theo dõi, kiểm

tra, giám sát các hoạt động, thu nhận các báo cáo, tổ chức họp rút kinh nghiệm,... để báo

cáo lên lãnh đạo cơ quan, từ đó có hướng điều chỉnh điều hành sao cho phù hợp và tốt

hơn nữa.

IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VẦN PHÒNG Ở SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TU TỈNH

QUẢNG BÌNH:1. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng

Bình:

Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình chỉ hợp nhất phòng Tổ chức Hành chính và phòng Tổng hợp để giảm đàu mối các phòng, vừa đảm bảo tinh gọn bộ

máy, điều hành cơng việc dễ dàng.Vì vậy, hướng sắp xếp còn lại 6 phòng (trước đây 7

phòng).

Trên cơ sở Thông tư liên Bộ số 01/BKH-TCCP-TTLB ngày 02 tháng 01 năm 1996

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ, ngày 21 tháng 9 năm 1997

UBND tỉnh có quyết định số 1184 QĐ/UB quy định chức năng tham mưu tổng hợp về

nghiệp vụ kế hoạch hố, về cơng tác tổ chức cán bộ và hành chính quản trị.Phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính có chức năng tham mưu tổng hợp về nghiệp

vụ kế hoạch hố, về cơng tác tổ chức cán bộ và hành chính quản trị.

- Giúp Ban Giám đốc tổng hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, điều

chỉnh quy hoạch qua từng thời kì của tỉnh để trình cấp trên phê duyệt. Giúp các ngành,

các huyện xây dựng quy hoạch đúng nội dung, yêu càu được Trung ương hướng dẫn.

- Tổ chức nghiên cứu tổng hợp trình Giám đốc Sở các kế hoạch dài hạn, trung hạn,

hàng năm, tổng hợp danh mục các chương trình dự án ưu tiên, các dự án về phát triển

kinh tế xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ xử lí các cân đối về tài chính,

tiền tệ, kế hoạch xây dựng cơ bản, vốn viện trợ, hợp tác đàu tư với nước ngoài và kế

hoạch xuất nhập khẩu bảo đảm tính thiết thực và có hiệu quả.

- Nghiên cứu tính tốn và dự báo cá chỉ tiêu tổng hợp của nền kinh tế trong quy

hoạch, kế hoạch.

- Chủ trì phối hợp với các phòng trong giám định đầu tư.

- Trực tiếp theo dõi tổng hợp kế hoạch của các Sở, ngành, Cục Thống kê. Tài

chính-Vật giá, Cục Thuế, Hải Quan, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an, Biên phòng, Sở

Khoa học cơng nghệ và mơi trường, quản lí các đề tài khoa học, cơng tác, quy hoạch các

khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

- Tham mưu trong việc xây dựng chương trình cơng tác của cơ quan.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, xây

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kế hoạch trong toàn tỉnh bảo đảm

nội dung, phương pháp kế hoạch hoá do Trung ương ban hành, hướng dẫn. Tham mưu

cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

và UBND các huyện, thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. Phối hợp với phòng

Tổng hợp, kế hoạch, nghiệp vụ các ngành: Tài chính-Vật giá, Cục thuế, Khoa học cơng

nghệ, An ninh quốc phòng, xây dựng và tổng hợp kế hoạch thu chi ngân sách, khoa học

công nghệ và quốc phòng an ninh.

- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm

báo cáo Giám đốc xem xét để trình báo cấp trên và Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp tiến độ.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

×