1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Xây dựng được ý thức tổ chức kỉ luật, thực hiện tốt quỵ chế hoạt động bộ máy cư quan.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (341.21 KB, 63 trang )


hiện tốt quy chế của cơ quan đã ban hành. Mọi việc làm không đúng quy chế đều phải

được nhắc nhở, báo cáo với lãnh đạo để có biện pháp uốn nắn kịp thời.- Phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính có trách

nhiệm tăng cường giám sát việc thực hiện quy

chế nhằm đảm bảo cho mọi điều hành hoạt động

trong cơ quan được nhịp nhàng và có hiệu

quả.KẾT LUẬNVới vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua văn phòng Sở

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình đã làm tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình,

góp phàn tích cực trong cơng tác tham mưu, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện

kế hoạch, quy hoạch của tỉnh. Theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện kế hoạch, đề

xuất chính sách sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư XDCB và các nguồn lực

khác nhằm nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, góp phàn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng

kinh tế của tỉnh (Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 1996-2000 là 8,1%).

- Làm tốt chức năng là cơ quan đàu mối và trung tâm của các Sở, ban, ngành và

các địa phương.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Sở Kế

hoạch và Đầu tư là nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của cơng tác

kế hoạch hố trong nền kinh tế thị trường.

Đối với tỉnh Quảng Bình, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng kinh tế

xã hội còn thấp hơn so với cả nước. Việc phát huy các nguồn lực mội cách có hiệu quả

nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, vững chắc cần dựa vào chiến lược, quy

hoạch phát triển kinh tế xã hội được xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tiễn của địa

phương. Việc điều hành kế hoạch trung hạn, ngắn hạn hàng năm càng phải đảm bảo

tính hiệu quả, kể cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Các mục tiêu, đối tượng đầu

tư phải đảm bảo các nhu cầu cần thiết, có hiệu quả và tích luỹ nhanh, phù hợp với cơ

chế thị trường trong nước và quốc tế. Muốn vậy một trong những biện pháp hàng đầu

là củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức của toàn Ngành Kế hoạch cũng như của Sở Kếhoạch và Đầu tư có đủ năng lực và trình độ để tham mưu cho UBND tỉnh, Tỉnh uỷ

lãnh đạo, điều hành nền kinh tế tỉnh Quảng Bình phát triển vững chắc và có hiệu quả

cao. Điều chỉnh cơ cấu phòng ban, tăng cường hiệu quả kinh tế của mỗi cá nhân,

khuyến khích sự năng động nhằm đạt hiệu quả cao của toàn cơ quan. Lập ra báo cáo dể

kiểm sốt các cơng việc nhằm nêu ra giải pháp hữu hiệu cho hoạt động trong tương lai

của cơ quan.

Nằm trong bộ máy tổ chức, phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính với chức

năng, nhiệm vụ của mình, nó đã có những đóng góp không nhỏ cho sự lớn mạnh của

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. Trong những năm qua, phòng Tổng hợp đã

hồn thành tốt nhiệm vụ của mình, giúp lãnh đạo quản lí cơng tác hành chính, thực

hiện tốt công tác hậu cần, chăm lo đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị cho các

phòng ban, quản lí tài sản chung của cơ quan. Trong thời đại cơng nghiệp hố, hiện đại

hố hiện nay thì việc đổi mới văn phòng khơng phải là ngày một ngày hai, mà phải dần

từng bước để cho mọi người có thời gian thích nghi và điều quan trọng là có đủ khả

năng kinh tế, trình độ nhận thức của mỗi người để đổi mới. Hơn nữa, việc đổi mới,

hoàn thiện bộ máy quản lí, việc bố trí, sắp xếp cơng việc khoa học, có hệ thống khơng

phải chỉ riêng ở phòng Tổng hợp - Tổ chức hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Quảng Bình mà nó còn phải được thực hiện ở tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác

ở trên địa bàn tỉnh hay toàn quốc. Đó là một yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát

triển đòi hỏi mọi cơ quan, đơn vị phải thực hiện được.

Tuy nhiên do tài liệu và kiến thức còn hạn chế, thời gian thực tập để tìm hiểu

thực tế còn ngắn nên việc tìm hiểu, phân tích các phương hướng, biện pháp đưa ra

chưa được hoàn chỉnh, chặt chẽ và sát thực. Tôi rất mong được tiếp thu thêm những ý

kiến phê bình, đóng góp của các thày cô giáo và lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Quảng Bình để đề tài của tơi được hồn chỉnh hơn.

LỜI NĨI ĐẦU

PHẦN I: LÍ LUẬN CHUNG VÈ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

VĂN PHÒNG

I/ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG3

31. Khái niệm32. Vai trò của cơng tác văn phòng4II/ NÂNG CAO HỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊVĂN PHỊNG. 51. Tổ chức bộ máy52. Tổ chức phát triển nguồn nhân lực53. Trang thiết bị văn phòng84. Bố trí chỗ làm việc95. Công nghệ thông tin126. Môi trường làm việc137. Xây dựng mối quan hệ giao tỉếp-ứng xử trong

cư quan, đon vị16PHÀN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG Ở

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ MỘT VÀI so SÁNH17I/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG17II/ THỰC TRẠNG & PHUONG ÁN KIỆN TOÀN, BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH181. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Ke hoạch và Đầu tư

tỉnh Quảng Bình192. Cư cấu tổ chức bộ máy và biên chế223. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ254. Đánh giá chung335. Một số chức năng, nhiệm vụ mói bổ sung năm 2000376. Hướng sắp xếp tổ chức bộ máy38III/ cơ CẤU TỔ CHỨC Bộ MÁY VĂN PHÒNG Ở SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU TU TỈNH QUẢNG

BÌNH.39IV. THỤC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ VẦN PHÒNG Ở SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TU TỈNH

QUẢNG BÌNH.431. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

2. Thực trạng hoạt động căn phòng Sở Kế hoạch4346và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.V/ MỘT VÀI SO SÁNH VỀ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 0 SỜ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU TU

TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ TRUNG TÂM HỢP TÁC NGHIÊN cứu VIỆT NAM501. Giới thiệu vài nét về Trung tâm hợp tác nghiên cứu Việt Nam502. Một vài so sánh52PHÀN III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU

QUẢ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG Ở SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH.

53

I/PHƯƠNG HƯỚNG531. Cơng tác chính trị tư tưởng532. Cơng tác chuyên môn nghiệp vụ53II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC

VĂN PHỊNG 0 SƠ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU TU TỈNH QUẢNG BÌNH.541. Tổ chức bộ máy quản lí552. Tổ chức nhân sự563. Cơng tác văn thư - lưu trữ574. Công nghệ thông tin575. Cải cách thủ tục hành chính586. Sắp xếp chỗ làm việc597. Mơi trường làm việc608. Xây dựng quan hệ công tác609. Xây dựng được ý thức tể chức kỉ luật, thực hiện tốt10.

quy chế hoạt động bộ máy co* quan,

KÉT LUẬN61

62Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

×