1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.09 MB, 205 trang )


13110. Wu C., Wu J.J., Ma H., Chang C.C. Treatment of landfill leachate by ozonebased advanced oxidation processes. Chemosphere, 2004, 54: 997-1003.

11.Aktas O., Cecen F. Aerobic co-treatment of landfill leachate with domesticwastewater. Environ. Eng. Sci, 2004, 21: 303 -312.

12.Kargi F., Uygur A. Biological nutrient removal from pre-treated landfillleachate in a sequencing batch reactor. J. Environ. Manage, 2004, 71: 9-14.

13.Givaudan J.G., Renoua, Poulain S., Dirassouyan F., Moulin P. Landfillleachate treatment: Review and opportunity. Journal of Hazardous Materials, 2008:

468-493.

14.Bronzini F., Frascari D., Giordano G., Tedioli G., Nocentini M. Longtermcharacterization, lagoon treatment and migra tion potential of landfill leachate: a

case study in an active Italian landfill. Chemosphere, 2004, 54: 335 -343.

15.Woo H.J., Im J.H., Choi M.W., Han K.B., Kim C.W. Simultaneous organicand nitrogen removal from municipal landfill leachate using an anaerobic-aerobic

system. Water Res., 2001, 35: 2403-2410.

16.Hong S.C., Cho S.P., Hong S. Photocatalytic degradation of the landfillleachate containing refractory matters and nitrogen compounds. Appl. Catal. B:

Environ, 2002, 39: 125-133.

17. Zhao Q.L., Li X.Z. Efficiency of biological treatment affected by high strength

of ammonium-nitrogen in leachate and chemical precipitation of ammoniumnitrogen as pretreatment. Chemosphere, 2001, 44: 37-43.

18.Khanal SN., Adhikari B., Dahal K.R. A review of factors affecting thecomposition of municipal landfill leachate. International journal of engineering

science and innovative technology VOL, 2014, 3(5): 272-281.

19.Pamukoglu M., Kargi F. Aerobic biological treatment of pre-treted landfillleachate by fed-batch operation. Enzyme Microb. Technol, 2003, 33: 588-595.13220.Yussff M.S, Aziz H.A, Adlan M.N, Adnan N.H, Alias S. Physicochemicalremoval of iron from semi -aerobic leachate by limestone filter. Waste Manage,

2004, 24: 353 -358.

21.Chandracant Watawati, C.B. Shivayogimath. Landfill leachate treatment byelectrocoagulation process using iron sacrificial electrodes. International Journal of

Renewable Energy and Environmental Engineering, 2014, 02, No. 03: 180-184.

22.Lê Diệp Thùy Trang, Nguyễn Xn Hồng, Ngơ Thị Thy Trúc và Lê HoàngViệt. Tiền xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ điện hóa kết hợp Fenton-Ozon. Tạp chí

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề: Mơi trường và Biến đổi khí hậu,

2017, 1: 153-161.

23. Trần Mạnh Trí. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: “Áp dụng các q trình oxi

hóa nâng cao (AOPs) để xử lý nước rỉ rác đã qua xử lý sinh học ở nhà máy xử lý

Gò Cát. thực hiện trên hệ pilot 15-20 m3/ngày”. Trung tâm cơng nghệ Hóa học và

Môi trường, 2007.

24. Lê Văn Tuấn, Trương Quý Tùng, Nguyễn Thị Khánh Tuyền, Phạm Khắc Liệu.

Xử lý nước rỉ rác bằng tác nhân UV-fenton trong thiết bị gián đoạn. Tạp chí khoa

học, Đại học Huế, 2009, 53: 165-175.

25. Vũ Đức Tồn. Đánh giá ảnh hưởng của bãi chơn lấp Xuân Sơn, Hà Nội đến

môi trường nước và đề xuất giải pháp. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi

trường, 2012, 39: 28-33.

26. E. Paris, L. Koshi, S. Ling, T. Jones, K. Berube. Bioreactivity of leachate from

municipal solid waste landfills—assessment of toxicity. Sci. Total Environ., 2007,

384: 171–181.

27.M.N. Adlan, H.A. Aziz, M.S.M. Zahari, S. Alias. Removal of ammoniacalnitrogen (N-NH3) from municipal solid waste leachate by using activated carbon

and limestone. Waste Manage. Res., 2004, 22 371–375.

28.UNESCO. The United Nations World Water Development Report 4, .Managing Water Report under Uncertainty Risk, 2012, 1.13329.H. Kim, P. Koedrith, J.I. Weon, Y.R. Seo. Toxicogenomic approaches forunderstandingmolecularmechanismsofheacymetalmutagenicityandcarcinogenicity. Int. Journal. Hyg. Envir. Heal., 2013, 216 587-598.

30.P.D. Jepson, P.M. Bennet, R.J. Law, B.R. Jones, T. Kuiken, J.R. Baker, E.Rogan, J.K. Kirkwood. Exposure to heavy metals and infectious disease mortality in

harbor porpoises from England and Wales. Environ. Pollut., 2001, 112 33-40.

31.Geoffrey W. Barton, Peter K. Hold, Cynthia A. Mitchell. The futureelectrocoagulation as a localised water treatment technology. Chemosphere, 2005,

59: 355-367.

32.Chen G. Electrochemical technologies in wastewater treatment. Sep. Purif.Technol., 2004, 38: 11-41.

33.Blais J.F., Drogui P., Mercier G. Review of electrochemical technologies forenvironmental applications. Recent patents on engineering, 2007, 1: 257-272.

34.Mikko Vepsäläinen. Electrocoagulation in the treatment of industrial watersand wastewaters, Concert and Congress House Mikaeli, 2012, Mikkeli, Finland.

35. Hariti M., Bouhezila F., Lounici H. Mameri N. Treatment of the OUED SMAR

town landfill leachate by an electrochemical reactor. Desalination, 2011, 280: 347353.

36.Kurt U., Ilhan F., Apaydin O., Gonullu M.T. . Treatment of leachate byelectrocoagulation using aluminum and iron electrodes. Journal of Hazard. Mater,

2008, 154: 381-389.

37.Song J., Li X., Guo J., Wang Z., Feng Q. . Landfill leachate treatment usingelectrocoagulation. Procedia Environmental Sciences, 2011, 10: 1159-1164.

38.Morkovsky P., Mollah M.Y., Gomes J.A., Kesmez M., Parga J. and CockeD.L. Fundamentals, present and future perspectives of electrocoagulation. J.

Hazard. Mater., 2004, 114: 199-210.

39.J. Gregory, J. Duan. Coagulation by hydrolysing metal salts. Adv. ColloidInterface Sci., 2003, 100-102: 475–502.13440.Saroha A.K., Khandegar V. Electrocoagulation for the treatment of textileindustry effluent -a review. J. Environ. Manage., 2013, 128: 949-963.

41.Nam Tran, Drogui Patrick, Jean-Franỗois Blais, Guy Mercier. Phosphorusremoval from spiked municipal wastewater using either electrochemical

coagulation or chemical coagulation as tertiary treatment. Separation and

Purification Technology, 2012, 95: 16–25.

42.A.H. Essadki, W. Balla, B. Gourich, A. Dassaa, H. Chenik, M. Azzi.Electrocoagulation/electroflotation of reactive, disperse and mixture dyes in an

external-loop airlift reactor. Journal Hazard. Mater., 2010, 184: 710-716.

43.B.S. Kannan, S. Vasudevan, J. Lakshmi, S. Mohanraj, G. Sozhan. Effects ofalternating and direct current in electrocoagulation process on the removal of

fluoride from water. Journal Chem. Technol. Biotechnol., 2011, 86: 428-436.

44.M. Kirlaroglu, M. Eyvaz, T.S. Aktas, E. Yuksel. The effects of alternatingcurrent electrocoagulation on dye removal from aqueous solutions. Chem. Eng.

Journal, 2009, 153: 16-22.

45.T. Kuokkanen, V. Kuokkanen, J. Rämö, U. Lassi, J. Roinen. Removal ofphosphate from wastewaters for further utilization using electrocoagulation with

hybrid electrodes – Technoeconomic studies. Journal Water Process Eng. , 2015, 8:

e50-e57.

46. J. Robinson, C.S. Lee, M.F. Chong. A review on application of flocculants in

wastewater treatment. Process Saf. Environ., 2014, 92 489-508.

47.X. Chen, G. Chen, P.L. Yue. Electrocoagulation and electroflotation ofrestaurant wastewater. Journal Environ. Eng., 2008, 126 858-863.

48.F. Ura-Nez, C. Barrera-Díaz, E. Campos, M. Palomar-Pardavé, M.Romero-Romo. A combined electrochemical-irradiation treatment of highly colored

and polluted industrial wastewater. Radiat. Phys. Chem., 2003, 67: 657-663.13549.R.R. Dash, A.K. Verma, P. Bhunia.A review on chemicalcoagulation/flocculation technologies for removal of colour from textile

wastewaters. Journal Environ. Manage, 2012, 93: 154-168.

50. C. Park, T.H. Kim, E.B. Shin, S. Kim. Decolorization of disperse and reactive

dyes by continuous electrocoagulation process. Desalination, 2002, 150: 165-175.

51. J. Lakshmi, S. Vasudevan, G. Sozhan. Effects of alternatin and direct current

in electrocoagulation process on the removal of cadmium from water. Journal

Hazard. Mater. , 2011, 192: 26-34.

52.J. Lakshmi, P. Ganesan, G. Sozhan, S. Vasudevan. Removal of manganesefrom water by electrocoagulation: Adsorption, kinetics and thermodinamics studies.

Can. Journal Chem. Eng., 2013, 91: 448-458.

53. M. Bayramoglu, O.T. Can, M. Kobya. Decolorization of reactive dye solutions

by electrocoagulation using aluminum electrodes. Ind. Eng. Chem. Res., 2003, 42:

3391-3396.

54.T.J. Pepping, W. Wan, T. Banerji, S. Chaudhari, D.E. Giammar. Effects ofwater chemistry on arsenic removal from drinking water by electrocoagulation.

Water Res., 2011, 45: 384-392.

55. M. Zhou, A. Thiam, E. Brillas, I. Sirés. Two-step mineralization of Tartrazine

solutions: Study of parameters and by-products during the coupling of

electrocoagulation with electrochemical advanced oxidation processes. Appl. Catal.

B: Environ., 2014, 150-151: 116-125.

56.M.J. Pearse. Historical use and future development of chemicals for solid-liquid separation in the mineral processing industry. Miner. Eng., 2003, 16: 103108.

57.I. Rodríguez, A. Vázquez, I. Lázaro. Primary potential and current densitydistribution analysis: A first approach for designing electrocoagulation reactors.

Chem. Eng. Journal, 2012, 179: 253-261.13658.H. Solanki, D. Gosh, M.K. Purkait. Removal of Fe(II) from tap water byelectrocoagulation technique. Journal Hazard. Mater., 2008, 155: 135-143.

59. C.R. Medhi, D. Gosh, M.K. Purkait. Treatment of fluoride containing drinking

water by electrocoagulation using monopolar and bipolar electrode connections.

Chemosphere, 2008, 73: 1393-1400.

60. Isa M.H., Ezechi E.H., Kutty S.R. M., Yaqub A. Boron removal from produced

water using electrocoagulation. Process Safety and Environmental Protection,

2014, 92: 509–514.

61.Hayet Djelal, Catherine Ricordel. Treatment of landfill leachate with highproportion of refractory materials by electrocoagulation: System performances and

sludge settling characteristics. Journal of Environmental Chemical Engineering,

2014, 2: 1551–1557.

62.Sekman E., Top S., Hosver S., Bilgili M. S. Characterization and electro-caogulative treatment of nanofiltration concentrate of a full-scale landfill leachate

treatment plant. Desalination, 2011, 268(1-3): 158-162.

63.Kuleyin A., Orkun M.O. Treatment performance evaluation of chemical ox-ygen demand from landfill leachate by electro-coagulation and electrofenton

technique. Environ. Prog. Sust. Energy, 2012, 31(1): 59-67.

64.M. Bayramoglu, M. Kobya, M. Eyvaz Techno-economical evaluation ofelectrocoagulation for the textile wastewater using different electrode connections

Journal Hazard. Mater, 2007, 148: 311-318.

65.F. Ulu, M. Kobya, U. Gebologlu, E. Demirbas, M.S. Oncel. Treatment ofpotable water containing low concentration of arsenic with electrocoagulation:

different connection modes and Fe-Al electrodes. Sep. Purif. Technol., 2011, 77:

283-293.

66.B. Mazumdar, O. Sahu, P.K. Chaudhari Treatment of wastewater byelectrocoagulation: A review Environ. Sci. Pollut. Res, 2014, 21: 2397-2413.13767.M.A. Behnajady, N. Mordishahla, S. Mohammadi-Aghdam. Investigation ofthe effect of different electrodes and their connections on the removal efficiency of

4-nitrophenol from aqueous solution by electrocoagulation. Journal Hazard. Mater,

2008, 154: 778-786.

68. H. Hiz, M. Kobya, E. Senturk, C. Aydiner, E. Demirbas. Treatment of potato

chips manufacturing wastewater by electrocoagulation. Desalination 2006, 190:

201-211.

69. W.G. Johannes, W.A. Pretorius, G.G. Lempert. Water. South Africa, 1991.

70.P. Morkovsky, M.Y.A. Mollah, J.A. Gomes, M. Kesmez, J. Parga, J. Cocke.Fundamentals, present and future perspectives of electrocoagulation. Journal

Hazard. Mater., 2004, 114 522-530.

71.A.N. Samanta, A.K. Golder, S. Ray. Removal of Cr3+ by electrocoagulationwith multiple electrodes: bipolar and monopolar configurations. Journal Hazard.

Mater, 2007, 141: 653-661.

72. W.L. Chou, C.T. Wang, Y.M. Kuo. Removal of COD from laundry wastewater

by electrocoagulation /electroflotation. Journal Hazard. Mater, 2009, 161: 81-86.

73.A.N. Samanta, A.K. Golder, S. Ray. Trivalent chromium removal byelectrocoagulation and characterization of the process sludge. Journal Chem.

Technol. Biot., 2007, 82: 496-503.

74.A. Torabian, F. Janpoor, V. Khatibikamal. Treatment of laundry waste-waterby electrocoagulation. Journal Chem. Technol. Biotechnol., 2011, 86: 1113-1120.

75. D. Pletcher, F.C. Walsh. Electrochemical Engineering and cell design, in: D.

Pletcher, Z.-Q. Tian, D. Williams (Eds.), Developments in Electrochemistry:

Science Inspired by Martin Fleischmann. . John Wiley & Sons, Ltd, New York,

2014: 95-111.

76. B. Gourich, J. N. Hakizimana, M. Chafi, Y. Stiriba, C. Vial, P. Drogui, J. Naja.

Electrocoagulation process in water treatment: A review of electrocoagulation

modeling approaches. Desalination, 2017, 404: 1–21.13877.P. Canizares, C.J. Izquierdo, M.A. Rodrigo, J.P. Leclerc, G. Valentin, F.Lapicque. Effect of the nature of the supporting electrolyte on the treatment of

soluble oils by electrocoagulation. Desalination, 2010, 255: 15-20.

78.Yang C.L. Electrochemical coagulation for oily water demulsification. Sep.Purif. Technol., 2006, 54: 388–395.

79.Rodrigues R.F., Fajardo A.S., Martins R.C., Castro L.M., Quinta-Ferreira R.M. Phenolic wastewaters treatment by electrocoagulation process using Zn anode.

Chemical Engineering Journal, 2015, 275: 331–341.

80.Koparal A.S., Un U.T., Ogutveren U.B. Fluoride removal from water andwastewater with a bach cylindrical electrode using electrocoagulation. Chemical

Engineering Journal., 2013, 223: 110–115.

81. C.T. Wang, W.L. Chou, K.Y. Huang. Investigation of process parameters for

the removal of polyvinyl alcohol from aqueous solution by iron electrocoagulation.

Desalination, 2010, 251: 12-19.

82.S.L. Lo, C.Y. Hu, W.H. Kuan. High concentration of arsenate removal byelectrocoagulation with calcium. Sep. Purif. Technol., 2014, 126 7-14.

83.R. Boncukcuoğlu, A.E. Yilmaz, M.M. Kocakerim, M.T. Yilmaz, C.Paluluoğlu. Boron removal from geothermal waters by electrocoagulation. Journal

Hazard. Mater., 2008, 153 146-151.

84.A. Khelifa, S. Aoudj, N. Drouiche, M. Hecini, H. Hamitouche.Electrocoagulation process applied to wastewater containing dyes from textile

industry. Chem. Eng. Process., 2010, 49: 1176-1182.

85.J.P. Ruparelia, U.D. Patel, M.U. Patel. Electrocoagulation treatment ofsimulated floorwash containing Reactive Black 5 using iron sacrificial anode.

Journal Hazard. Mater., 2011, 197 128-136.

86.H. Vergnes, J.L. Trompette. On the crucial influence of some supportingelectrolytes during electrocoagulation in the presence of aluminum electrodes.

Journal Hazard. Mater., 2009, 163 1282-1288.13987.L. Chen, C.H. Huang, C.L. Yang. Effect of anions on electrochemicalcoagulation for cadmium removal. Sep. Purif. Technol., 2009, 65: 137-146.

88. S.L. Lo, C.Y. Hu, W.H. Kuan. Effect of co-existing anions on fluoride removal

in electrocoagulation (EC) process using aluminium electrodes. Water Res., 2003,

37 4513-4523.

89.R. Hu, B. Lin, C. Ye, Y. Li, C. Lin. A study on the initiation of pittingcorrosion in carbon steel in chloride-containing media using scannins

electrochemical probes. Electrochim., 2010, Acta 55: 6542-6545.

90.Sergi Garcia-Segura, Carlos Alberto Martínez-Huitle, Maria Maesia S.G.Eiband,JailsonVieiradeMelo.Electrocoagulationandadvancedelectrocoagulation processes: A general review about the fundamentals, emerging

applicationsanditsassociationwithothertechnologies.JournalofElectroanalytical Chemistry, 2017, 801: 267-299.

91. S.R. Pathakm, Y.A. Mollah, P.K. Patil, M. Vayuvegula, T.S. Agrawal, J.A.G.

Gomes, M. Kesmez, D.L. Cocke. Treatment of orange II azo-dye by

electrocoagulation (EC) technique in a continuous flow cell using sacrificial iron

electrodes. Journal Hazard. Mater., 2004, B109 165-171.

92.H. Ashassi-Sorkhabi, N. Daneshvar, A. Tizpar. Decolorization of organge IIby electrocoagulation method. Sep. Purif. Technol., 2003, 31: 153-162.

93.M. Uğurlu. The removal of some inorganic compounds from paper milleffluents by the electrocoagulation method. Journal Sci., 2004, 17: 85-99.

94.Hung Y.T., Butler E., Yeh R.Y.L., Ahmad M.S.A. Electrocoagulation inWastewater Treatment. Water Res., 2011, 3: 495-525.

95.Kuokkanen T., Kuokkanen V., Rämö J., Lassia U. Electrocoagulationtreatment of peat bog drainage water containing humic substances. Water

Research, 2015, 79: 79-87.14096.Hồ Văn Khánh. Xử lý một số chất màu hữu cơ trong nước thải nhuộm bằngnhơm hòa tan anơt. Luận án tiến sĩ Hóa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

Việt Nam, 1999, Hà Nội.

97. Bùi Thị Tuyết Loan. Nghiên cứu xử lý nước thải công nghiệp in. Luận án tiến

sỹ, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2013, Hà Nội.

98.Võ Anh Khuê. Nghiên cứu phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với vi điệnhóa để xử lý các ion kim loại nặng và florua trong nước thải. Tạp chí Khoa học và

Cơng nghệ Đại học Đà Nẵng, 2014, 7(80): 15-19.

99. Nguyễn Thị Hường. Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp

keo tụ điện hóa. Tạp chí khoa học và giáo dục, Trường ĐHSP Đà Nẵng, 2015,

14(01): 7-12.

100. Trịnh Xuân Đức, Lê Văn Cát. Hệ thống tổ hợp tương hỗ trong kỹ thuật xử lý

nước thải, Tập 1. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2014, Hà Nội.

101. Trịnh Xuân Đức, Lê Văn Cát. Hệ thống tổ hợp tương hỗ trong kỹ thuật xử lý

nước thải, Tập 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2014, Hà Nội.

102. Schellen A.A.J.C, Hellinga C., Mulder J.W., Loosdrecht van M.C.M. Heijnen

J.J. The SHARON-process; an innovative method for nitrogen removal from

ammonium rich wastewater. Wat. Sci. Techn., 1998, 37(1): 135-142.

103.Beiping Zhang, Lixiang Liu, Xiaohui Wu, Gang Yan, Xiejuan Lu.Simultaneous Removal of Nitrogen and Phosphorous from Municipal Wastewater

Using Continuous-Flow Integrated Biological Reactor. Journal of environmental

engineering, 2008, asce: 169-176.

104. Han-chang Shi, Yong Qiu, Miao He. Nitrogen and Phosphorous Removal in

Municipal Wastewater Treatment Plants in China: A Review. International Journal

of Chemical Engineering, 2010, Article ID 914159: 10 pages.

105.Chen S., Zhu S. The impact of temperature on nitrification rate in fixedbiofilm bio filters. Aquaculture Engineering, 2002, 26(4): 221-237.141106. Bina B., Kermani M., Movahedian H., Amin M.M., Nikaneen M. Biological

phosphorous and nitrogen removal from wastewater using moving bed biofilm

process. Iranian Journal of Biotechnology, 2009, 7(1): 19-27.

107.Chen Y., Peng Y.Z., Liu M., Wang S.Y., Song X.Q., Cui, Y.W. Nitriteaccumulation by aeration removal controlled in sequencing batch reactors treating

domestic wastewater. Water Science and Technology, 2004, 50(10).

108.S. Wakelin, D. Page, J. van Leeuwen, and P. Dillon (2006). Review ofbiofiltration processes relevant to water reclamation via aquifers. CSIRO Land and

Water, 2006.

109. Heinicke G., Persson F., Uhl W., Hedberg T., Hermansson M. Performance

of direct biofiltration of surface water for reduction of biodegradable organic

matter and biofilm formation potential. Environ Technology, 2006, 27: 1037–1045.

110.Huck P.M., Emelko M.B., Coffey B.M., Smith E.F. Effects of media,backwash and temperature on full-scale biological filtration. J Am Water Works

Assoc, 2006, 98: 61-73.

111.Skkog R., Melin E., Odegaard H. Ozonation/biofiltration with calciumcarbonate as biofilter media, in Recent Progress in Slow Sand and Alternative

Biofiltration Processes, ed by Gimbel R, Graham NJD and Collins MR. IWA

Publishing, London, 2006: 406–413

112. Saravanamuthu Vigneswaran Durgananda, Singh Chaudhary, Huu-Hao Ngo,

Wang Geun Shim and Hee Moon. Biofilter in water and wastewater treatment.

Korean Journal of Chemical Engineering, 2003, 20(6): 1054-1065.

113. Momba M.N.B., Akpor O.B., Okonkwo J.O. Effect of pH and temperature on

phosphate and nitrate uptake by wastewater protozoa. African Journal of

Biotechnology, 2008, 7(13): 2221-2226.

114.Idris A., Ahmed M., Adam A. Combined anaerobic-aerobic system fortreatment of textile wastwwater. Journal of Engineering Science and Technology

(JESTEC), 2007, 2(1): 55-69.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (205 trang)

×